Knižny pomnik serbskeho terorista

Jurja Kochowu najnowšu knihu „Na kóncu dnja” přečitawši sym zaso zahorjeny, kaž přeco po lekturje jeho twórbow. Z mojeho wida je wón hižo běrtlk lětstotka najlěpši serbski spisowaćel, štož tež na tym zaleži, zo porno druhim awtoram w tym času přewjele knihow pisał njeje. Kóžda jeho knihow ma zajimawe poselstwo, psychologisce wušiknje rysowane wosoby a jaknu ludowu rěč. Čitar pytnje, zo Koch prezency na aktualnych knižnych wikach dla ze swojimi linkami do zjawnosće njestupi, ale přetož je so jemu znowa literarny koncentrat bytostnych mysličkow zešlachćił.

 

Tak je to tež było ze stawiznu młodeho kruwarja Jurja Ryćerja z Hórkow, kiž bu w lěće 1794 w Šešowje zjawnje wotprawjeny, dokelž je statokaj burow, kotrymajž słužeše, wotpalił. Ryćer je runja fararjej Jurjej Cyžej, tachantej Wencelej Kobalcej, kurwjerchej Friedrichej Augustej, buromaj Čechej a Štrusej a katej Zipferej, kotřiž wšitcy w knize rólu hraja, historiska wosoba. Jich konkretne jednanja w Kochowym powědančku su wězo wumyslene, wšako su tehdom jenož zastupjerjo towaršnostneje mocy archiw wjedli, a normalny chudy analfabet kaž naš kruwar njeje ničo pisomneho zawostajił.

 

Njedźiwajcy toho je dźakowano stawiznopisej znate, kaž dyrbješe w tak mjenowanych dobrych starych časach, kotrež njejsu dobre byli, jednory lud žiworić.Wšědnu njeprawdu klasoweje towaršnosće (zasakłym konserwatiwnym k informaciji: Zapřijeće „klasa“ njejsu funkcionarojo SED wunamakali) je Koch takrjec do konkretneho pada přenjesł. Kaž je wón sam w interviewje prajił, je kruwar Ryćer najskerje tajke něšto kaž serbski terorist był, kiž je so spjećował njeznjesliwym njesprawnosćam. Spisowaćel da farajej Cyžej na wotprawišću při delinkwentej stejo wuwołać: Dajće wšěm chlěb, wšědny chlěb, kaž so my kóždy dźeń modlimy, a potom njebudźemy tajkim kaž Jurjej Ryćerjej hłowu rubać trjebać.         

 

Powědančko je špihel towaršnosće, w kotrejž socialny status wšo postaji: Štóž je niskeho jowpřińdźenja, nima šansu porjadneho wukubłanja, njedóstanje čłowjeka dostojnu mzdu, njemóže jebanstwam a ludarstwam ludźi wyšeje woršty wobarać, haj wón dyrbi samo sej lubić dać, zo njeda so jeho lubosć rozdźělneho socialneho statusa dla zwoprawdźić. Bohudźak su tehdomniše towaršnostne poměry přewinjene. A to njech tak wostanje, dokelž bjez sprawnosće njeje žadyn měr. Tohodla njesměmy so ze zaso přiběracymi socialnymi rozdźělemi w towaršnosći wotnamakać, wšako tajkale tendenca ani demokratiskim ani křesćanskim idealam njewotpowěduje.

 

Njech so tež dźensniša cyrkwinska wyšnosć na runinje biskopow, kotraž so rady (a z prawdu) z njeskutkami stareho socializma zaběra, jónu prašenju wěnuje, kaž su wěste formy tradicionelneje pobožnosće lětstotki dołho wopačnu ćerpliwosć napřećo objektiwnej njeprawdźe spěchowali a kaž je cyrkej na tute wašnje system njeprawdy stabilizowała. Zo su duchowni wodźerjo rozswětlerskeho hibanja 18. a 19. lětstotka přewažnje jara přećiwokřesćanscy byli, ma z tym historiskim zaprajenjom křesćanstwa na polu socialneje sprawnosće činić. Z wumóžnika Chrystusa su krala Chrystusa činili, kiž je prěnjotnje kralam po boku, za kotrychž maja so potom chudźi ludźo woprować, hač we wotročstwje abo we wójnje.

 

Tohodla njetrjeba so w 21. lětstotku žadyn křesćan za swoje socialistiske ideale wusprawnosćić, ale skerje tón wěriwy, kiž kemši chodźi a njedźiwajcy toho přiwisnik starych njesprawnych poměrow je.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: