FKK w NDR

Na najkrótšich dnjach lěta so čłowjek za swětłom a ćopłotu žedźi. Tohodla su so hody časowje ze zymskim zawrótom słónca zwjazali. Tak mamy nětk štyri swěčki na adwentnym wěncu a bórze jara wjele swěčkow na božodźěsćowym štomje. Za swětło a ćopłotu trjebaš energiju, a z tym sym při wuprajenju Manfreda von Ardenne na jeho poslednjej nowinskej konferency we wili w Drježdźanskej měšćanskej štwórći z rjanym mjenom Běły jeleń: Žiwjenske wočakowanje čłowjeka je wot jeho niwowa energije wotwisne, čim wjac energije w nim tři, ćim dlěje je wón žiwy.

 

Swětosławny wědomostnik je swójski energetiski niwow snadź tehdom kusk přewysoko pohódnoćił, něšto měsacow po tutej sadźe je wón zemrěł. Sym dźakowany, zo móžach jako krajny korespondent ND tajkeho wurjadneho čłowjeka dožiwić, kiž bě jedyn z najwaznišich slědźerjow NDR. Z wosebje fascinowacym aspektom tutych starych časow so jedna z najnowšich knihow z Eulenspiegeloweho nakładnistwa z titulom FKK w NDR“ zaběra. Dokument njehaćeneje witalnosće a towaršliwosće nic jenož při Baltiskim morju.

 

Zajimawe, kaž su so woni w połstatych lětach přećiwo wšěm zakazam presadźili. Tež tón wuspěšny kulturny bój mjez 1954 a 1956 je rjenje dokumentowany. K najbóle spěrawym nudistam słušeše naměstnik ministra za kultura, statny sekretar Abusch … Tola přećiwnikam FKK njeńdźeše jenož wo iracionalne wotpokazanje stroweho so kupanja, kotrež bě hižo w starym Romje normalita kaž hač do dźensnišeho w skandinawiskich krajach, ale tež wo powšitkownu moralku.

 

Tak pisaše w lěće 1955 knjez Schmarje, sekretar wobwodneho wjednistwa SED w Erfurće po swojim dowolu při Baltiskim morju: Ja nimam za prawje, zo 17-lětny hólc a 15-lětna holca hromadźe w stanje za dweju spitaj, kaž je tamle z wašnjom.“ Kaž prajene, wosrjedź połstatych lět! W zapadźe bychu ludźo tehdom tajkeho zadźerženja dla problemy z policiju a młodźinskim hamtom dóstali a do zawrjeneje kubłarnje přišli … Na tym wšěm widźiš, zo je NDRska towaršnosć – njerěču wo politběrowje – hižo w powójnskim času bóle doprědkarska była hač towaršnosć w zapadnych conach a potom ZRN.     

 

Ta kniha je so jara hodźacy hodowny dar a sposrědkuje w načasnej dobje „populacije indiwidualistow, karjeristow a awtistow“ (Mathias Wedel) dohlad do žiwjenja na stanowanišćach NDR, hdźež su nazy zbožowniši ludźo přebywali. A ći njejsu psychosocialne přewodnistwo trjebali, přetož su w swojim ćěle doma byli, štož je so tež pozitiwnje na duchowny a dušiny staw wuskutkowało.

 

To je mentalne wudobyće herbstwa NDR, na kotrež chcemy dale nawjazować.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: