Archive for September 2009

Wuběrna nowa ministerka

30. September 2009

Naš sakski / serbski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) je na Drježdźanskej uniwersiće skutkowacu profesorku Sabine von Schorlemer na čoło ministerstwa za wědomsoć a wuměłstwo powołał. Wona, kotraž ma katedru za ludowe prawo, je so mjez druhim w lěće 2006 k twarej mosta při lěsnym hrodźiku wosrjedź sakskeje stolicy zmužiće słowa jimała: „Jónkrótny akt kulturneho sebjeskomolenja“ http://bit.ly/uAyVk – a wot politiki CDU a FDP wohrožene swětowe herbstwo UNESCO raznje zakitowała. Mjeztym je doł Łobja w Drježdźanach bohužel status jako swětowe herbstwo ignorancy a agrogancy CDU a FDP dla přisadźił, ale wot dźensnišeho je prof. von Schorlemer z čłonku knježerstwoweho kabineta Sakskeje. Gratulaciju jej a Tilichej!

Sakski sejm „němski“ lud šmórnje

29. September 2009

Zapósłanc krajneho sejma měješe dotal na spočatku legislaturneje periody winowatosć na so wzać, na dobro „němskeho ludu“ skutkować. Nětk je krajny sejm „němskeho“ šmórnył a z tym hladajo na saksku wustawu, w kotrejž so wo ludźoch němskeje, serbskeje abo druheje přisłušnosće pisa, porjadnje jednał.

Lěwica je wotpowědny namjet do informelnych wuradźowanjow mjez demokraticiskimi frakcijemi zapodała – to bě ideja Hajka Kozela –, a koaliciska wjetšina CDU a FDP je jón přewzała.

Samo NPD, kotraž na zetkanjach zastupjerow frakcijow do prěnjeho posedźenja sejma wobdźělena njebě, je přihłosowała, dokelž najskerje njejsu nacije sobu dóstali, zo je lud w Sakskej to němske přisadźił :-).

Časnosć a wěčnosć

25. September 2009

Druhdy sej myslu, zo ma čłowjek we wšěch epochach přerěznje jenak wjele chwile: Prjedy stejachu jemu mjenje lět k dispoziciji, ale čas je so subjektiwnje pomałšo zminył. Tydźenje dołho su tehdom na list čakali, nětk ličimy kóždy wokomik z majlku. Čim mjeńše su časowe wotstawki normalneho wotběha wšědneho dnja, ćim bóle čas chwata.

Na druhim boku je dźakowano mikroelektronice kóždažkuli informacija, haj poprawom kóždy podawk stajnje prezentny. To rěka, wšo je přeco přistupne a z tym poprawom hižo njezańdźe. Zbližimy so na zemi wěčnemu wokomikej, slubjenemu stawej w njebjesach. Tajki dialektiski trend postaja naše začuće časnosće w našej dobje 21. lětstotka.

Lubosć mjez njebjesami a helu

24. September 2009

Štóž chce wot wšěch druhich njewotwisny być, je přewšu měru wot sebje samoho wotwisny a wopor žiwjenskich poměrow, kotrymž je wón njeposrědnje a samlutce wustajeny. Ryzy indiwidualist być je smjerćnapinaca wěcka, kotruž sej žadyn rozumny čłowjek njenačini. Hewak njewuńdźeš bjez psychiatera, kiž ma přežadanu dušu reparować, a dale a wjac konsuma, z kotrymž dyrbiš so tróštować, hladajo na swójsku eksistencu bjez nadźije.

Tohodla wupytaj sej ludźi, wot kotrychž je twoje wosobinske zbožo wotwisne – to je riziko, ale štóž chce kóždemužkuli přesłapenju prewentiwnje zadźěwać, zdrodobu žiwjenja bjez sonow žnjeje. Lubosć móže k njebjesam abo k heli wjesć, ale do njebjes jenož tón přińdźe, kiž k wědomju bjerje, zo hela dawa. Zwonka teju polow knježi zadwělowana liwkosć začućow, před kotrejž je Jězus warnował: Horcy abo zymny maš być, ale božedla nic liwki!

Turbulentne lěto

19. September 2009

Je turbulentnych lět z telko wjerškami towaršnostneho a politiskeho razu, zo lědma k měrej přińdźeš. Potom dyrbiš so wo priority w žiwjenju starać a přewjele stresej zadźěwać. Ja so nadźijam, zo změju po konstituowanju noweho sakskeho parlamenta a dnju wotewrjenych duri krajneho sejma zaso wjac chwile, so bóle filozofiskim prašenjam wěnować. Dźensa a jutře hišće nic, wšako na naju najskerje poslednja składnosć čaka, so w jězoru kupać. Nimo toho mam za posedźenje frakciskeho předsydstwa póndźelu swoje plany a struktury za zjawnostne dźěło přichodnych pjeć lět předpołožić. To bě mój namjet, a nětk dyrbju to na nohi stajić – njedźiwajcy wšěch wěckow dokoławokoło konstituowanja sejma.

Spodźiwny swětonahlad

13. September 2009

Biskop Reinelt je njedawno powědał, cěhodla je so wón z měšnikom stał: Jězus je pozdatnje bóle sympatiski hač najrjeńše holcy. Nó haj, wězo móže něchtó, kotrehož njewidźiš a tohodla po swojich přećach a potrjebach wumolować směš, z twojeho wida bóle atraktiwny być hač čłowjek, kotrehož scomter wšěmi jeho sylnymi a słabymi stronkami widźiš.

Na tutym wuprajenju móžeš cyłu chorosć cyrkwje spóznać. Tysac lět njeje měšnistwo z celibatom oficielnje zwjazane było. Najskerje njeby tehdom nichtó na ideju přišoł, žonu, z kotrejž sy hromadźe žiwy, a Mesiasa na jednu runinu stajić a přirunać. Tysac lět po zawjedźenju celibata mysli samo biskop na rjanu holcu, zo by wuznam Jězusa wopisać móhł. Tajke spodźiwne swětonahlady přez potłóčowanje seksuality nastawaja.

Na prěnjej stronje Posoła namakaš sadu: “Zawěsće so mnozy z nas hdys a hdys prašeja: Što praja ludźo wo mni, štó ja sym?” To so woprawdźe we wosadach přehusto praša, wšako njeje bledźenje “ludźi” z měritkom za wotmołwu na prašenje, što mamy w žiwjenju činić. Wosebje hdyž su rěče “ludźi” jenož daledawanje prastarych předsudkow a klišejow.

Zajimawe zwiski

11. September 2009

Dźensa před wosom lětami bě kónc z Chróšćan zběžkom: Po teroristiskim nadběhu na World trade center w New Yorku njewidźachu starši dźěći pjateho lětnika w Chrósćicach móžnosć, zjawnosći dale zmysł swojeho wojowanja sposrědkować. Tak su druhdy we wulkej a małej politice wěcki na překwapjace wašnje mez sobu splećene. Tuchwilu hrozy dawno wočakowanej čorno-žołtej wjetšinje při wólbach do zwjazkoweho sejma strach, dokelž je jedyn němski komandant w Afghanistanje wopak rozsudźił a je tohodla přiběraceho přihłosowanja k Lěwicy.

Piwarc z prof. Besierom na dnju Sakskow

8. September 2009

Besier_Braumann

Serbja w sakskim sejmje

6. September 2009

Po wólbach do krajneho sejma je štyrjoch Serbow w sakskim parlamenće: Tilich, Šiman, Mikławšk (wšitcy CDU) a Kozel (Lěwica). Z tym su Serbja na krajnej runinje tak derje zastupjeni kaž direktnje po přewróće. Při prěnich swobodnych wólbach do krajneho parlamenta w lěće 1990 bu pjeć Serbow wuzwolenych – mjez tehdom hišće 160 zapósłancami. Nětk potajkim štyrjo mjez 132 (poprawom 120, ale po tym zo je CDU wjac direktnych mandatow docpěła hač jej po hłosach mandaty přisteja, su druhe frakcije tak mjenowane wurunanske mandaty dóstali).

Z tym je serbski lud hladajo na jeho ličba někak štyri króć lěpje reprezentowany – a to na najlěpše wašnje: Serb je ministerski prezident, dalšej Serbaj su w knježacej frakciji, a jedyn Serb skutkuje w najsylnišej opoziciskej frakciji. Tak su serbscy politikarjo poprawom optimalnje na knježerstwje a opziciji wobdźěleni. To je tež wuraz nadpřerězneho politiskeho angažementa serbskeho ludu a akceptancy jeho politiskeho personal po cyłej Sakskej. To su dobre wuměnjenja za Serbam spomóžna politika w pjatej legislaturnej periodźe po politiskim přewróće, něwěrno? Budźemy widźeć, štož jim so zešlachći.

Snadź dadźa so nětk tež problemy z wukubłanjom serbskich wučerjow na Lipšćanskej uniwersiće rozrisać, kotrež je dotal přisłušna ministerka SPD Stange zanjechała.

Europscy talibanojo

5. September 2009

Štóž w interneće anonymnje stejišćo zabjerje, so tak zadźerži, hač by wón w burce chodźił, to rěka dospołnje zakryće ze šlewjerjom. To je njedawno znata wosobina prajiła, a hdyž na talibanski niwow serbskich internec hladaš, hdźež pseudokřesćenjo pod pseudonymom druhich ludźi na najprimitiwniše wašnje denuncěruja a psychisce terorizuja, móžeš tute wuprajenje wobkrućić.

Žane měnjenje bjez mjena! Zo to w Serbach nic jenož wirtuelnje mjenje funguje hač hewak w zapadnym swěće, na to pokaza, zo njeje wodźaca kultura w Serbach – serbski katolicizm – dotal niwow ciwilizowaneje komunikacije docpěła. Te cyłe kemši chodźenje wočiwidnje tule ničo njepomha. Nawopak. Tohodla je dosć młodych ludźi, kotřiž chcedźa so wot toho wuswobodźić. Prawje tak!