Sprawnosć w Serbach sej hinaše rozdźělenje serbskich pjenjez žada

Dźěłarnistwo ver.di Sakskeje je sej kulojte blido k financowanju serbskeje kultury žadało:
http://www.moz.de/index.php/Moz/Article/category/Kultur/id/308588. Mam wězo zrozumjenje za to, zo so dźěłarnicy wo swojich čłonow w serbskich institucijach, wosebje w SLA a NSLDź staraja. Ale namjetowane kulojte blido je w tuchwilnej situaciji wopačny instrument. Porno zaćišćej, kiž je ver.di sposrědkował, njeje nětk financowanje serbskeje kultury wohrožene, nawopak: Mamy płaćiwe financne zrěčenje zwjazka, Sakskeje a Braniborskeje, za kotrež su Serbja z wulkimaj demonstracijomaj w Budyšinje a Berlinje wojowali a z kotrymž su wšitcy poměrnje spokojom.

Wězo dyrbimy so dale wo wurunanje inflaciskeje raty prócować, ale tuchwilu – w fazy recesije – njeje inflacija z problemom. So wě, zo maja institucije stupace tarify sobudźěłaćerjow wobkedźbować, ale to njejsu nowe, ale dawno znate fakty. Je samozrozumliwa wěcka, zo chcemy my Serbja wjac statneho pjenježneho spěchowanja měć, hižo hladajo na wjele dawkow, kotrež płaćimy – prof. Vogt je, kaž sym hižo w blogu naspomnił, k tomu wšo na dypk přinjesł. Njedźiwajcy toho mamy k wědomju brać, zo chce stat Sakska hač do lěta 2019, doniž solidarny pakt njewuběži, kóžde pjate městno w zjawnej słužbje wottwarić, a zo zwjazk za klětuši etat sto miliardow eurow noweho dołha trjeba. Před tajkim pozadkom njeje runjewon prawdźepodobne, zo so na cyłkownym serbskim etaće wjele změni.

Haj wšak, „hladajo na miliardy eurow k pomocy bankam su porno tomu jeno małe sumy k zawěsćenju serbskeje rěče a kultury trěbne“, ale na tych miliardach njeje Załožba za serbski lud wina – a tež Marko Suchy wosobinsce nic … W aktualnym rozestajenju mjez Załožbu a NSLDź a SLA njeńdźe wo sćěhi pobrachoweho financowanja serbskeje kultury, ale wo sprawne rozdźělenje serbskich pjenjez mjez Serbami! Tomu pak chce ver.di wočiwidnje zadźěwać, přetož potrjechene institucije zapřijeć rěka faktisce: Njech wšo tak wostanje, kaž je. Institucije su žiwe, a projektow budźe hišće mjenje.

Tule dźe eksaktnje wo tutej prašeni: Móža komunalni nošerjo dale dźěl swojeje zamołwitosće za dźiwadło w stolicy Hornjeje Łužicy na serbsku załožbu wotsuwać, kotraž němske měšćanske dźiwadło sobufinancuje město toho zo by so do wjac modernych serbskich kruchow inwestowało? Štóž ma kritiku na tajkim znjewužiwanju serbskich pjenjez za nacionalizm, tomu njemóžeš pomhać. A hladajo na SLA je cyle jasne, zo njeje tuta institucija za serbsku rěč (!!!) a kulturu tajka wažna, zo smě wona dołhodobnje třećinu (!) etata Załožby za serbski lud přetrjebować. Intendant wojuje wo swój status, ale tule njeńdźe wo „pochłostanje“, ale sprawne rozdźělenje.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: