Archive for Juli 2010

Dotal štyrista podpismow za zdźerženje fararja Dawidowskeho we Wotrowje

30. Juli 2010

Štyrista podpismow za zdźerženje fararja Dawidowskeho we Wotrowje a serbsce rěčacych měšnikow w serbskej Łužicy dotal při Wotrowskej katolskej młodźinje předleži. Zběranje podpismow běži hišće hač do 4. žnjenca. Potom pósćelće prošu wšě wupjelnjene lisćiny Marianej Wjenkej (Hrodźišćowa / Burgwallstr. 10, D-01920 Wotrow / Ostro).

A pójće na zjawny forum dnja 6. žnjenca w 19.30 hodź. do Wotrowskeje stareje šule, hdźež so wo přesadźenju serbskich fararjow w stawiznach a dźensa diskutuje (po krótkim referaće wědomostnika Serbskeho instituta Měrćina Wałdy wo wobchadźenju cyrkwinskeje wyšnosće ze serbskimi fararjemi w nowšich stawiznach) a wo dalšich kročelach wobaranja wuradźuje (hlej tež pokiw w aktualnym Katolskim Posole na 4. stronje).

Podpěrajće wojowanje młodźiny wo fararja Dawidowskeho tež na Wašich stronach w interneće kaž tule němsce abo tamle pólsce. Je wjele móžnosćow sobu pomhać, mjez druhim z protestnym listom biskopej Reineltej (Kanzlei@ordinariat-dresden.de) scomter kopiju rěčnikej katolskeje młodźiny we Wotrowje (Marian.wenk@web.de). Přinjesće Waše ideje za dalše zhromadne pokročowanje sobu na zjawny forum přichodny pjatk!

Poskajće nowy interview z Marianom Wjenkom w „Radio Lausitz“, na aktualnej internetnej stronje sćelaka rěka k tomu:

Wirbel um Pfarrer in Ostro

Der Protest gegen die beabsichtigte Versetzung des polnischen Pfarrers von Ostro schlägt Wellen. Mittlerweile melden sich immer mehr Christen aus dem Ausland, die sich an einer Unterschriftenaktion der katholischen Jugend der sorbischen Pfarrgemeinde beteiligen. Die Listen sollen Anfang August Bischof Joachim Reinelt übergeben werden.

Třěšny kulturny zawod jako model we Łužicy dawno eksistuje – we Wojerecach

30. Juli 2010

W zjawnym lisće Kita Lorenca a 30 dalšich podpisarjow so zaćišć posrědkuje, hač by třěšna kulturna tzwr. za serbske institucije něšto cyle směšne a njediskutabelne była. Tajki model třěšneho zawoda za kulturne a kubłanske naležnosće pak we Łužicy w podobnej formje dawno wuspěšnje eksistuje – we Wojerecach pod nawodnistwom w Serbach znateje wosoby, Carmen Lötsch. Na stronach města Wojerec móžeće sej to wobhladać. Tamle mjez druhim steji:

Eigenbetrieb Kultur und Bildung
Gründung:
01.09.2003

Anschrift:
Lausitzer Platz 4
02977 Hoyerswerda

Betriebsleitung:
Carmen Lötsch

Unternehmenszweck:
Der Eigenbetrieb „Kultur und Bildung“ bündelt viele Kultur- und Bildungsangebote der Stadt. Die tragenden Säulen sind die Volkshochschule, die Musikschule, die Brigitte-Reimann-Bibliothek und das Stadtmuseum im Schloss sowie das historische Archiv. All diese Einrichtungen laden ein zum freiwilligen Besuch von Grund- und Allgemeinbildung, zur musischen und Freizeitbildung, zu Besuchen vielfältiger Veranstaltungen, zum Sprachenlernen, zur Gesundheitsbildung, zur beruflichen Bildung und zur Förderung von Kompetenzen. Die Mitarbeiter im Service-Center nehmen Ihre Anmeldungen für Volkshochschule-Kurse vor. An-, Um- und Abmeldungen für die Musikschule sind hier richtig und Ihre Fragen klären wir auch. Kommen Sie einfach mal vorbei.

Rechtsform:
kommunaler Eigenbetrieb

Twarska rewolucija w Lipsku

29. Juli 2010

Lipsk je so z Centrifugu, centrumom dotalneho serbskeho internata uniwersity, rozžohnował – hišće raz wutrobny dźak wšěm młodym a nimale młodym Serbam za rjany program minjeny kónc tydźenja, z kotrymž su woni hosći kaž nas zawjeselili! – a z něhyšej tradicionelnej kupnicu Brühl. Jedna stara murja wostanje jako dopomnjenka wosrjedź města stejo a so do noweho tworjenja zapřijmje.

Sezona wólbernosćow

29. Juli 2010

Němski „Sommerloch“ rěka jendźelsce „silly season“, sezona wólbernosćow, a tak je druhdy powěsćow w medijach, kotrež su wot tutoho wosebiteho lěćneho biotopa wotwisne. Njedawno zaběrachu so wulke nowiny w Sakskej z tym, zo budu gmejny za fuziju ze susodnymi gmejnami dale a mjenje přiražkow dóstawać, dokelž je jedyn žurnalist tutu temu zaso wurył a druzy su ju bjez wulkeho přepruwowanja přewzali, hačrunjež bu fakt hižo před měsacami cyle oficielnje wozjewjeny.

Něšto podobne nětk w Serbach: Před štyrjomi tydźenjemi bu tule w blogu papjera dźěłoweje skupiny dokumentowana, naćisk móžneho třěšneho kulturneho zawoda. Porno prjedawšim přinoškam k tutej temje njeje so žadyn kritikar z komentarom słowa jimał, njedźiwajcy toho, zo je poměrnje wjele ludźi dokumentaciju čitało. Ale wobsah je tak njespektakularny, zo njeje to nichtó za trjeba měł. W minjenych tydźenjach drje njeje so ničo noweho wupjekło, hižo tohodla, dokelž su akterojo zawěsće přewažnje w dowolu byli, ale wčera wosrjedź „silly season“ sej zjawny list wotwołanje direktora Załožby za serbsku lud tutoho planowaneho kulturneho zawoda dla žadaše.

Štož mje wězo wjeseli, zo zjawny list za přichod załožby sameje změnu namjetuje, kiž eksaktnje poručenjam prof. Matthiasa Theodora Vogta wotpowěduje, kotrež su wjacori znaći podpisarjo zjawneho lista měsacy dołho jako pozdatnje njewědomostne resp. njeseriozne wotpokazali. Tak je móžno, zo so po kóncu „silly season“ něšto zmysłapołne wupječe, štož w Serbach wulke přihłosowanje žnjeje. W lěću pak njech starši Serbja młodych we wojowanju přećiwo přesadźenju duchowneho podpěruja.

K zjawnemu listej je dźensa hišće něšto aktualne přišło:

„Zjawne distancěrowanje wot wotzjewjeny lista k Serbskej kulturnej GmbH

Z stróžu sym dźěnsa přez Serbski rozhłos zhonił, zo w Zjawnym lisće basnika Kita Lorenca a Benedikta Dyrlicha, wozjawjeny w Sächsische Zeitung, stej žadawłej wotstupjenje direktora Załožbje za serbski lud.
W naćisku toho lista (w přiłožku) njeje šło wo personalnych prašenjach, tohodla sym podpěrował zmysł lista.
Z tym distancěruju so wot mojeho podpisa pod tutym listom, dokelž su su tón z pomocu falšnych wobtwjerdźenjow wote mnje dóstali.
Z tym je přišoł němski politiski stil tež do serbskeho luda.

B.Pittkunings, serbski pěsničkar“

Zjawny forum we Wotrowje: „Přesadźenje serbskich fararjow – historiske pozadki a nazhonjenja dźensa“

27. Juli 2010

Z přičin aktualnych podawkow hrožaceho přesadźenja serbskeho fararja Tomaša Dawidowskeho do němskeje kónčiny zarjaduje so pjatk wječor, dnja 6.08.2010, w 19.30 hodź. diskusijny forum k tutej temje we Wotrowskej starej suli. Referent dr. Měrćin Wałda přednošuje k tutej temje z historiskeho wědomostneho wida. Po tym přizamknje so wotewrjena diskusija. Kóždy na temje zajimowany je wutrobnje witany. (Zamołwity: Marian Wjenk, katolska młodźina Wotrow, Marian.wenk@web.de).
Čitarjam bloga ze susodnych słowjanskich krajow so darmotny nóclěh (6./7.8.) w serbskej Łužicy poskićuje, zo bychu so woni na zarjadowanju wobdźělić móhli. Ze Serbami solidariscy zajimcy njech so pola Piwarca přizjewja: marcel@piwarc-hamburgski.de .

Pastoralny referent: Přesadźenje Wotrowskeho fararja Dawidowskeho cyłej cyrkwi škodźi

27. Juli 2010

Komentar pastoralneho referenta z biskopstwa Mainz k zjawnemu listej katolskeje młodźiny Wotrowa (hlej orginal naprawo na stronje „Offener Brief der katholischen Jugend Ostro an Bischof Reinelt“)

Eine Antwort zu „Offener Brief der katholischen Jugend Ostro an Bischof Reinelt“
1. Thomas Maria Handrick Cesla Radwor sagt:
27. Juli 2010 um 11:10 |
Als „Fremder“ und Besucher freue ich mich über die engagierte sorbisch-katholische Jugend in Ostro und im katholischen Sorbenland insgesamt. Davon können wir im Westen nur träumen…
Hier in Jahren der Seelsorge organisch gewachsene Strukturen – aus welchen wichtigen diözesanen Gründen auch immer – zu unterbinden, Vertrauensbindungen zu kappen und einen beliebten „geistlichen Gastarbeiter“ zu versetzen, schadet der Kirche insgesamt.
Unser Märtyrer Alojs Andricki hat eigens die polnische Sprache gelernt: gelebte Solidarität mit den slavischen Verwandten jenseits der Neisse in der Nazizeit – und nun kommt einer von „drüben“ und lernt die sorbische Sprache und wird „adoptiert“ von den „sorbischen Verwandten“ im Westen…was kann schöner die gewachsene communio und die Verwandtschaft abbilden, als der polnische Pastor der sorbischen Herde, die jetzt auf ihren beliebten Seelsorger nicht verzichten wollen???
Vielleicht kriegen die katholischen Sorben auch Unterstützung von ihren evangelischen Geschwistern? Der „heilige“ Bach hat sich auch jahrzehtelang mit seinen Vorgesetzten ´rumärgern müssen und trotzdem – oder gerade deswegen – beste Musik fabriziert…
Thomas Maria Handrick Cesla Radwor, Pastoralreferent im Bistum Mainz

My smy cyrkej – wopačne ličby ordinariata / Podpisma zbliska a zdaloka za Dawidowskeho

27. Juli 2010

Kóžda lisćina podmismow „za zdźerženje serbsce rěčacych měšnikow we Łužicy“ ma štyrnaće linkow za mjena, adresy a podpisma. Na tutej lisćinje, kiž připadnje přede mnu leži, su sćěhowace městna zastupjene: Lipsk, Budyšin, Gerstungen, Hodźij, Radwor, Chrósćicy, Róžant, Choćebuz, Hamburg, Pančicy-Kukow. Dale a wjac Serbow a jich přećelow zbliska a zdaloka tuchwilu akciju katolskeje młodźiny Wotrowskeje wosady podpěra. Woni to njedźiwajcy zamylacych ličbow Drježdźanskeho ordinariata činja.

Biskop Reinelt zaćišć posrědkuje, hač by farar Dawidowski wot 1. požnjenca tamle był, hdźež wjac ludźi duchowneho trjeba. Při tym so biskopski ordinariat jeničce na ličbu wosadnych „na papjerje“ powoła, nic pak na ličbu prawidłownych kemšichodźerjow. Jich je z wěstosću we Wotrowje wo wjele wjac hač w za Dawidowskeho wot biskopa předwidźanej wosadźe. To pak rěka, zo je biskopej katolski Němc, kiž kemši njechodźi, hódnotniši hač katolski Serb, kiž kóždu njedźelu kemši chodźi. „Přećel Serbow“ by hinak wupadał.

Na lisćinje za podpisma steji, zo biskop cyłemu serbskokatolskemu ludu młodeho měšnika prěc wozmje, kiž so aktiwnje za kulturu wěry a rěče zasadźuje. Tež ludźo, kiž katolskej cyrkwi njepřisłušeja, cyrkwinsku wyšnosć za słowo bjeru, jednotu rěče a wěry škitać. A wosebje wěriwi katolscy Serbja wot serbskich duchownych wočakuja, zo njejsu woni w pocáhu k biskopej kaž dźěłopřijimarjo dźěłodawarjej, ale dušepastyrjo ludźom, kiž sami jako wěriwi cyrkej tworja: My wšitcy smy cyrkej, nic knjez biskop sam!

Dale a wjac podpěraćelow Wotrowskeje wosady / Namjet: Specielny ordinariat za Serbow

26. Juli 2010

Zběranje podpismow katolskeje młodźiny Wotrowa přećiwo přesadźenju Wotrowkeho serbsko-pólskeho fararja Tomaša Dawidowskeho přez biskopa diecezy Drježdźany-Mišno, Joachima Reinelta, do němskeje wosady we Vogtlandźe podpěraja hač dotal mjez druhim Serbske młodźinske towarstwo Pawk na swojej Facebook-stronje, čěske Towarstwo přećelow Serbow SPL w Praze a pólska organizacija Pro Luzatia w Opole.

Peticija katolskeje młodźiny biskopej bě hižo tema w telko medijach kaž na přikład „Bild“, zo 12-stronska zběrka wozjewjenjow předleži, kiž móžeš pola katolskeje młodźiny we Wotrowje dóstać.

Lisćiny za podpisma prošu dele nalodować a wupjelnjene lisćiny hač do 4. awgusta na sćěhowacu adresu pósłać: Marian Wjenk, Burgwallstr. 10, 01920 Ostrow / Wotrow.

Protestne listy biskopej Reineltej: Kanzlei@ordinariat-dresden.de. A kopiju přeco prošu rěčnikej katolskeje młodźiny we Wotrowje: Marian.wenk@web.de

Čitar „Gaspares“ je składnostnje mojeho přinoška „Serbske wosady k pólskej diecezy“ cyrkwinskoprawniski namjet za njewotwisnosć serkokatolskich wosadow wot němskeje cyrkwje předpołožił, wo kotrymž da so nětk diskutować:

„Zajimawy napad, ale přizamknjenje serbskich wosadow do pólskeje Lěhniskeje diecezy zda so mało realne. Hižo rědke su biskopstwa, kotrychž teritorij je: a samo jelizo wystupuja, to leža w hranicach jednoho stata, pak biskopstwa, wobpřimowace ze swojej jurisdikciju wjace hač jedyn kraj, dominuja w misionarskich krajinach. Němska biskopska konferenca tež by so zawěsće přećiwiła.
Ale móža so druhe kanoniske rozrisanje přemyslić, a to specielny ordinariat za Łužiskich Serbow z personalnymi wosadami – podobny tym, kotrež Swjaty wótc na přikład za anglikanow, kiž so k Cyrkwi nawróćeja – abo choćby wojerskeho ordinariata. Cyrkwinski nawoda serbskich wosadow był by wót bamža pomjenowany a tolki bamžej podstajeny ordinarius, kotryž by wosady zarjadował a měšnikam jurisdikciju dawał. Prěny ordinarius by njedyrbjał měć biskopsku swjećiznu, ale móhł by na přikład japoštołski protonotar być. Jedyny němski cyrkwinski hierarch, wót kotrehož by ordinariat wotwisoł, by był Benedikt XVI.
Za pohłubšenje duchownych poćahow ze słowjanskej Pólskej, kotrež so za zdźerženje identity Serbow požadane zdadźa, by so móhło serbskich alumnow do Lěhniskeho seminara abo na Bamžowsku teologisku fakultu we Wrócławju na studij słać a tam wót pólskich biskopow na měšnikow swjećić. Sakrament swj. firmowanja we wosadach udzialał by pólski biskop abo serbski ordinarius / infulatus po bamžowskim indulće abo priwilegu.
Jedno je fakt: Móhła by so potom z njewotwisna personalna, rěčna a kulturelna politika srjedź katolskich Serbow činić. Było by hišće prašenje za tym, kajkiž by měł poćah k Němskej biskopskej konferency (čitaj: Dźěłarnistwu němskich katolskich biskopow) być.“

Dawidowski wopor jebanstwa biskopa

25. Juli 2010

Tomasz Dawidowski bě čłon měšniskeho bratstwa swjateho Pětra (prošu nic z bratstwom Pija zaměnić!) a dyrbješe tamle wustupić, zo by wón stajnje jako diecezanski farar w serbskim Wotrowje skutkować móhł. A nětk biskop jeho jako swójsku personelnu rezerwu znjewužije a do němskeje wosady přesadźić che. To je faktisce jebanstwo.

Protestne listy přećiwo přesadźenju fararja Dawidowskeho biskopej Reineltej:
Kanzlei@ordinariat-dresden.de

A kopiju přeco prošu rěčnikej katolskeje młodźiny we Wotrowje:
Marian.wenk@web.de

Marian Wjenk w „Radio Lausitz“

22. Juli 2010

o-ton wo akciji přećiwo přesadźenju fararja Dawidowskeho