Archive for August 2010

Wšědny dźeń po kóncu lěća

31. August 2010

Wo čim chcemy nětk tule bjesadować – farar Dawidowski je preč, kulturna tzwr je mjeztym samo za Serbske Nowiny přemyslowanja hódna, wobnowjeny Serbski ludowy ansambl ma hišće starosće hubjeneho mangementa něhdyšeho šefa dla. Potajkim ničo noweho. Wo wšelakich wadźeńcach w serbskich gremijach ničo dokładne wědźeć njecham, wšako je to wostudłe, dokelž přeco někak te samsne.

Jutře přińdźe zwjazkowy prezident do krajneho sejma, po jeho narěči budu zapósłancy wo lětušej wulkej wodźe a administratiwnych konkluzijach z tajkich přirodnych mocow diskutować. Ministerski prezident Tilich k tomu knježerstwowe wozjewjenje da, a štwórtk steji naćisk krajneho etata za lěće 2011/2012 w srjedźišću wuradźowanjow. To rěka dwójce hač do nocy w běrowje kokać, a jako skulojćenje kónc tydźenja dwaj dnjej na dnju Saksow politisku komunikaciju na dróze wjesć. Poprawom je so minjene tydźenje dosć dešćowało, zo bychmy porno statistice dnjow Saksow suche a poměrnje ćopłe wjedro dóstać móhli …

Doma tuchwilu twarnišća dla ani tepjenje ani ćopła woda njejstej, štož tak zlě njeje, wšako móžeš sej tak swoju njewotwisnosć wot přijomnosćow ciwilizacije dopokazać. Bohužel njeje susodka doma była, z kotrejž dorěčeć chcych, štož z jich płotom činimy, na kotryž je njedawno přez wulke njewjedro naju chójna padnyła. Hłowna wěcka, zo diskusryby w akwariju žeru, hač njeby ničo było.

Što wostanje? Jara sylny signal noweho ducha w katolskich Serbach – dźak Wotrowskim młodostnym a wšěm podpěraćelam

30. August 2010

Wšo dohromady 11 MB dokumentacije medijowych wozjewjenjow předleži, štož při přesadźenju jednoho fararja lědma swojeho runjeća namaka.

Jako porjadny katolski ultramontanist do Roma, nic do Drježdźan wěrju, tohodla njeje za mnje tema hižo wothóčkowana. Naležnosć z listom při Swjatym stole leži, njedźiwajcy toho dyrbimy tuchwilny staw faktow k wědomju wzać. Ale radšo wokomiknitu poražku z wjele wužitkom hač Pyrrhusowe dobyće z přewjele stratami.

Po měnjenju stawiznarjow prěni raz je zadźerženje němskeje wyšnosće cyrkwje na kóšty Serbow na konsekwentne, trajace a zjwanje jasnje spóznajomne spjećowanje storčiło. A nošerjo tutych akcijow je młoda generacija, potajkim přichod serbskeho ludu. Nichtó njeje před měsacomaj z tym ličił, zo by so na kóncu wjac hač 700 podpismow nahromadźiło. To je jara sylny signal noweho ducha w katolskich Serbach a při jich přećelach po cyłym swěće.

Na tute nowe sebjewědomje móžemy přichodnje nawjazać. Dźakuju so wšěm, kiž su na někajke wašnje na tutym etapowym dobyću wobdźěleni. Při wšěm wostanjetej z mojeho wida hišće dwaj konkretnej krótko- a srjedźodobnej zaměraj: Wotrow trjeba swójskeho fararja, a farar Dawidowski njech so bórze do Serbow wróći.

Akcije Wotrowskeje młodźiny dokumentowane

30. August 2010

medije_podpisma_biskopejmedije_list_biskopejw medijach. Jako dźak přećelam a podpěraćelam akcijow katolskich młodostnych za zdźerženje serbskich měšnikow w Serbach. Božemje, fararjo Dawidowski, a na bórzomne zasowidźenje w katolskich Serbach! Rozum a sprawnosć budźetej dobywać, my mamy chwile – wjele wjac chwile hač ći, kiž su za tule njeprawdu zamołwići resp. su při njej sobu činili.

Swójbny koncert „Što tam klinči“

29. August 2010

Nazyma je najlěpši čas za kulturu – potajkim pójće z cyłej swójbu do noweho Serbskeho ludoweho ansambla!

Nowinska zdźělenka ansambla:

Pod hesłom „Swójbne koncerty“ přihotuje Serbski ludowy ansambl tučasnje nowy poskitk za swójby. W běhu třištwórć hodźiny chcemy wosebje dźěćom wšelake instrumenty kaž tež dźěło chóra a baleta zbližić. Prěni kocert tuteho razu pod titulom „Što tam klinči“ budźe njedźelu, dnja 5. septembra 2010, w 16.00 hodź. w žurli SLA.

Prědstajić budu so blachowe dujerske instrumenty. Zhoniće, kak jedna trubka, jedyn róžk, jedna pozawna a jedna tuba klinča a wjele wjace. Wězo smědźa so tež prašenja stajić a na jednym instrumenće móžeće so tež wuspytać. Moderaciju koncertow přewozmjetaj intendantka SLA Milena Vettraino a intendant Mozartoweho swjedźenja we Würzburgu Christian Kabitz.

W oktobru prědstajeja so bitne a w nowembru smyčkowe instrumenty.

Zastupne lisćiki za 8,- € (dorosćeni) a 4,- € (dźěći) resp. swójbnu kartku za 19,- € dóstanjeće w SLA (03591 / 358 107), w Smolerjec kniharni (03591 / 577288) a při dnjowej pokładni.
Poskića so tež swójbny-all-inclusive-abonement, abonement za 2 koncertaj abo za 4 koncerty.

W prěnim koncerće wulosuje so lětny abonement za swójbny koncert za hrajnu dobu 2010/2011!

Měr mjez Vogtlandskej a Serbami – swoboda swójskeje perspektiwy na přesadźenje fararja

29. August 2010

K swobodźe kompetenca słuša, sej swójsku perspektiwu na swět tworić. Při tym mamy wid druhich ludźi ze zdalenych regionow k wědomju brać: Štož so někotre dny do přichada fararja Dawidowskeho w Reichenbachu w Vogtlandskej w tamnišimaj nowinomaj Freie Presse a Vogtland-Anzeiger wo tym a wo spjećowanju Wotrowskich młodostnych přećiwo jeho wotwołanju ze serbskeje wosady piše, wotpowěduje bjezdwěla tež měnjenju „mjelčaceje wjetšiny“ južnozapadneje Sakskeje.

Wěcownosć stila přinoškow Vogtlandskich žurnalistow zdobom pokaza, zo je w našej tak mjenowanej postmodernej ciwilnej towaršnosći měrniwa wotewrjena wuměna stejišćow njedźiwajcy jara rozdźělnych měnjenjow móžno. Serbja maja w tutym zwisku hišće wjele nachwatać: sebi samym swobodu brać, swoju poziciju zjawnje zastupować, bjez toho zo woni sej hižo do to přemysluja, hač je snadź někotrych ludźi, kotrymž njeby so kóžde słowčko tak lubiło a kotrychž dla swoje měnjenje wot spočatka sem kusk hinak prajić dyrbiš. So wě, zo to runje tak w Serbach płaći: Je inteligentnych, integernych Serbow, kotřiž su hinaši wid na přesadźenje fararja Dawidowskeho měli hač młodostni a wšitcy, kiž su jich akciju podpisali resp. na druhe wašnje podpěrali.

„Kolektiwna mudrosć“ skupiny, ludu a kraja přez duchownu wuměnu wšěch jednotliwcow rosće. Hustodosć w napjatych rozestajenjach dialektiski princip skutkuje: Runje ći, kiž su so jako lajkojo z biskopom zdźerženja serbskeho fararja dla nasadźowali, su k skrućenju wědomja w Serbach přinošowali, zo narodno-nabožny přichod w rukach klerusa hižo njeleži – wšako su wšitcy serbscy měšnicy w padźe konflikta z cyrkwinskej wyšnosću bóle wojacy biskopa hač serbskeho wěriweho ludu.

Biskop Reinelt katolskich Serbow trjeba – woni bychu bjez njeho wušli

28. August 2010

Mnozy starši Serbja sej „narodnu jednotu“ přeja, kotraž našeje mnohotosće dla tak a tak eksistować njemóže. Młódši su rozumniši a bychu pragmatisce z tym spokojim byli, hdyž by referent diecezy za serbske naležnosće, Chróšćanski farar Clemens Hrjehor, serbskej wosadźe Wotrow bóle loyalny był hač Drježdźanskemu ordinariatej a hdyž by wón w swojej kajkosći jako dekan z pólsko-serbskim sobubratrom Dawidowskim bóle solidarny był hač z němskim biskopom Reineltom. (Njedźiwajcy toho, zo je Hrjehor hižo před lětami swoju teologisku distancu k Dawidowskemu zjawnje zwuraznił, ale to je wšojedne, wšako je telko plurality tež w katolskej cyrkwi bjez problemow móžno.)

Tohodla je próstwa Wotrowskeje młodźiny bamžej, wutworjenje serbskeho ordinariata pruwować, plawsibelna. Tuchwilne cyrkwinskoprawniske poměry su Serbam na škodu, dokelž katolskich Serbow jako cyłk njewobkedźbuja, ale jich wosady jenož jako dźěl němskeho biskopstwa zarjaduja. To tež na tym widźiš, zo biskopstwo porno němskemu cyrkwinskemu časopisej naš Katolski Posoł jenož k mjeńšemu dźělej financielnje podpěra. Ja so prašam, čehodla faktisce cyrkwinska wyšnosć tendencu rozprawow časopisa „katolskich Serbow“ (!) na přikład wo wobchadźenju ordinariata z Wotrowskej wosadu postaja, hačrunjež je Załožba za serbski lud z wulkim wotstawkom najwjetši pjenjezydawar. Hladajo na stajnje móžnu kritiku w Serbskich Nowinach na załožbje dyrbimy zwěsćić, zo direktor załožby, katolski Serb Marko Suchy, nowinarskej swobodźe tyje, mjeztym zo biskop Reinelt jej škodźi.

Nawjazujo na komentar Jurja Łušćanskeho, zo su aktiwni katolscy Serbja poprawom z wjetšinu aktiwnych katolikow Drježdźansko-Mišnjanskeho a Zhrojelskeho biskopstwa, a tež jako dawkipłaćerjo z wažnym stołpom wobstaća wobeju biskopstwow, móžemy temu „serbski ordinariat“ ke kóncej dale myslić: Bychmy-li serbskokatolske wosady z němskeju biskopstwow won wzali a jim swójsku zarjadnisku třěchu dali („serbski ordinariat“), bychu Zhorjelske biskopstwo, ale tež ordinariat knjeza Reinelta rozpušćíć dyrbjeli. Biskop Reinelt katolskich Serbow nuznje trjeba – nawopak to cyle hinak wupada, katolskim Serbam by objektiwnje „zarjadniski zwjazk“ z pólskimi wěriwymi bóle tyło.

Bohudźak mamy nětk nowu generaciju w katolskich Serbach, kiž je sebjewědoma dosć, tutu realitu k wědomju brać a z toho konkluzije we wobchadźenju z dotalnej regionalnej cyrkwinskej wyšnosću sćahnyć.

„Letzte Hoffnung: Brief an Papst Benedikt XVI.“

26. August 2010

Dokumentiert: Pressemitteilung der katholischen Jugend von Ostro (Wotrow)
Katholische Jugend von Ostro schreibt an Papst Benedikt XVI. wegen Versetzung von sorbischem Pfarrer durch Dresdner Bischof

Die katholische Jugend von Ostro hat sich nun mit einem Schreiben an den Heiligen Vater gewandt und ihn gebeten, für den Verbleib von unserem sorbischen Pfarrer in unserer Kirchgemeinde Sorge zu tragen. Die Entscheidung des Dresdner Bischofs, uns unseren Pfarrer Dawidowski zu nehmen, der aus Polen stammt, unsere Muttersprache gelernt hat und die „sorbische Seele“ versteht, hat mehr als 700 Menschen, darunter 134 aus Polen bewogen, den Bischof mit ihrer Unterschrift um eine Rücknahme der Entscheidung zu ersuchen. Leider war Bischof Reinelt weder bereit, persönlich die Unterschriften entgegen zu nehmen noch mit uns zu sprechen.

Papst Benedikt XVI. erteilt wie schon sein Vorgänger den Segen „Urbi et Orbi“ zu Ostern und Weihnachten auch in sorbischer Sprache. Er stärkt damit das Gefühl, dass die katholische Kirche unsere Heimat ist. Diese Heimatverbundenheit ist durch die Entscheidung und das Verhalten des Dresdner Bischofs schwer erschüttert. Deshalb bitten wir das Oberhaupt unserer Kirche darum, unserem kleinen Volk in dieser Situation beizustehen. Zugleich bitten wir, aufgrund gegenwärtiger und historischer Erfahrungen mit dem Bischöflichen Ordinariat in Dresden, zu prüfen, ob nicht ein sorbisches Ordinariat aufgebaut werden kann.

Unabhängig davon unterstützen wir die Aussage des japanischen Wissenschaftlers Goro Kimura aus Tokio, der seine Doktorarbeit über die Bedeutung der Kirche für den Erhalt der sorbischen Sprache schrieb und sich dabei besonders auf Untersuchungen in unserer Gemeinde stützte. Er schrieb vor wenigen Wochen in einem Brief an Bischof Reinelt: „Wenn man jedoch bedenkt, welche entscheidende Aufgabe die Geistlichen für die katholischen Sorben haben, ist es m. E. gerechtfertigt, ja sogar logisch, die Tätigkeitsorte sorbischsprachiger Geistlicher gesondert zu berücksichtigen“ – also eben nicht der „Gesamtsituation“ eines deutschen Bistums zu unterwerfen.

Deshalb erneuern wir unsere Forderung, dass in unserem Pfarrhaus in Ostro auch nach dem 31. August ein sorbischer Pfarrer wohnt und arbeitet. Tomasz Dawidowski möge im Sorbenland bleiben!

Marian Wenk (für die katholische Jugend der Kirchgemeinde Ostro / Wotrow)
Burgwallstr. 10, D-01920 Ostro, Tel.: 0049-172 584 2004

Njech bamž rozum pósćele!

26. August 2010

Sym runja druhim wulkopósłancej Swjateho stoła w Němskej list přesadźenja Wotrowskeho fararja dla pisał. Bamž je so hustodosć k jednoće rozuma a wěry wuznawał, štož njeje runjewon znamjo Drježdźanskeho biskopa, wšako chce wón Tomaša Dawidowskeho zaso ze serbskeho rěčneho ruma won wzać, po tym zo je sej pólski duchowny serbšćinu přiswojił.

Nikomu z cyrkwinskeje wyšnosće njeby do mysli přišło, dotal samostatnej němskej wosadźe fararja preč wzać, zo bychu woni z nim na přikład personelnej wakancy w Čěskej wotpomhać móhli. To, štož spyta tuchwilu biskop Reinelt Serbam jako normalny rozsud předawać, so přećiwo narodoprawniskim zasadam přeńdźe, po kotrychž so poprawom tež cyrkej ma.

Wulka reportaža powěsćernje wo wojowanju přećiwo přesadźenju Wotrowskeho fararja

25. August 2010

je mjez druhim tule w „Freie Presse“ čitać. Abo

 • tamle
 • w „Neues Deutschland“.

  Nowa žołma w medijach dla přesadźenja fararja Dawidowskeho

  24. August 2010

  Katolski swět w syći na „kreuz.net“ wo rozsudźe biskopa Joachima Reinelta přećiwo serbskej wosadźe diskutuje. BILD dźensa druhi raz wo hrožacym přesadźenju Wotrowskeho fararja Tomaša Dawidowskeho informuje, tón raz pod nadpismom „Sorben kämpfen um Priester“: „Bautzen – Der Bischof der Diözese Dresden-Meißen, Joachim Reinelt (73), versetzt den sorbisch sprechenden Pfarrer polnischer Herkunft der Sorben-Gemeinde Ostro, Tomasz Dawidowski, zum 1. September ins Vogtland. Dagegen protestieren jetzt viele Sorben. Sie sammelten schon 700 Unterschriften zum Verbleib des Gottesmannes.“

  Rozhłós MDR je dźensa serbsce a němsce temu zjawnosći spřistupnił, Onlinemagacin „FAKTuell“ ze Zhorjelca rozestajenju serbskich wěriwych z biskopskim ordinariatom wjetši přinošk wěnuje. „Dresdner Neueste Nachrichten“ su na swojej krajnej stronje, so na ewangelsku powěsćernju epd złožujo, pod nadpismom „Bistum Dresden-Meißen – Versetzung eines Pfarrers umstritten“ dźensa wo protesće přećiwo přesadźenju fararja Dawidowskeho rozprawjeli.

  Dalši žurnalisća hižo rešeršuja – fakt je: Na zakładźe tajkeho rozsuda njemóže biskop hižo pokoj namakać. Po cyłym swěće – w Němskej, Pólskej, Japanskej a wjele druhich krajach – sej ludźo žadaja, zo wón swoju njeprawdu zaso cofnje. Woprowanje narodno-nabožneje substancy małeho serbskeho ludu njeje moralisce dowolene rozrisanje personelnych problemow cyrkwje w druhich kónčinach.