Sakske knježerstwo k přesadźenju Dawidowskeho

Serbski zapósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje, Hajko Kozel, je wotmołwu statneho knježerstwa na małe naprašowanje k přesádźenju fararja Dawidowskeho dóstał. Dźěše wo to, hač je z tutym personelnym rozsudom přećiwo Wotrowskej wosadźe zrěčenje mjez Sakskej a Swjatym stołom zranjene.

Nowinska zdźělenka Hajka Kozela serbsce:

Kozel: Knježerstwo so prašenju wuwinje, hač je so zrěčenje ze Swjatym stołom z přesadźenjom Wotrowskeho fararja zraniło

Hajko Kozel, rěčnik frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje za europsku-, měrowu- a mjeńšinowu politiku, je na swoje małe naprašowanje „Móžne wuskutki zrěčenja mjez Swjatym stołom a Swobodnym statom Sakskej wot 2. julija 1996 na zwadne přesadźenje serbsce rěčaceho katolskeho duchowneho“ (…)“ (ćišćenka 5/3453) wotmołwu Statneho knježerstwa dóstał. K tomu so Hajko Kozel wupraji:

Wulka wjetšina wěriwych serbsko-katolskeje wosady Wotrowa a wšo dohromady 700 podpisarjow podpisanskeje akcije katolskeje młodźiny z Wotrowa su Drježdźanskeho biskopa Joachima Reinelta prosyli, so přesadźenja serbsce rěčaceho fararja pólskeho pochada, Tomasza Dawidowskeho, do Vogtlandskeje wzdać. Njedźiwajcy toho je so přesadźenje k 1. septembrej stało a serbska wosada nětk bjez swójskeho fararja. Swobodny stat Sakska a katolska cyrkej stej so w zrěčenju k „hajenju serbskich naležnosćow“ zawjazałoj, tohodla chcych wědźeć, hač je so po měnjenju Statneho knježerstwa dojednanje „Katolska cyrkej budźe katolsce formowane serbske kulturne dobro zachować a škitać“ zraniło, a kak je Swobodny stat w konkretnym padźe swojej winowatosći wotpowědował, „katolsku cyrkej we wobłuku swojich móžnosćow“ při zwoprawdźenju jeje winowatosće podpěrać.

Dźě wot zastupjerjow křesćansko-demokratiskeje strony nawjedowane Statne knježerstwo so faktisce k tomu wuznawa, zo njeje jej wěc wažna dosć, zo by wone něšto činiło. Woni njejsu móžnosć po zrěčenju „wosebiteje formy zhromadneho skutkowanja“ wužili, a Statne knježerstwo tež ničo iniciěrować nochce. Nimo toho so Statne knježerstwo prašenjam za móžnym zrjanjenom zrěčenja wuwinje, dokelž by to pohódnoćenje było, wone pak jenož „wo swojej dźěławosći“ rozprawjeć dyrbi. Wone pak njeje dźěławe było, ćim nuznišo je potrjeba zjawnosće zhonić, kajkeje přičiny tuteje njedźěławosće je. Njeńdźe potajkim na žadyn pad wo „abstraktnu interpretaciju“ zrěčenja, kaž šef statneje kenclije we wot kultusoweho ministra Wöllera podpisanym spisu twjerdźi, ale wo konkretne přičiny jednanja resp. njejednanja. Tohodla chcu dowolenosć tajkeho wašnja wotmołwy přepruwować.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: