Archive for November 2011

Kriza eura a što z nami: Hižo w lěće 2013 financny nuzowy staw w Sakskej a Braniborskej?

30. November 2011

erfurter_erklärung

Frakciscy předsydźa a financni politikarjo krajnosejmskich frakcijow Zelenych we wuchodnej Němskej z dočasnym kóncom solidarneho pakta liča: Město 2019 hižo najpozdźišo (!) 2013. To by rěkało: Někak štwórćina mjenje srědkow za sakski a braniborski etat – faktisce financny nuzowy staw. Sadu z prognozu w Erfurtskej deklaraciji, dźensa mjez druhim wot Antje Hermenau podpisanej (hlej dataju) sym wuzběhnył. Kriza eura so po měnjenju (nic jenož) načolnych krajnych politikarjow Zelenych budgetam zwjazkowych krajow bliži.

100.000. wopytowar bloga Piwarca

30. November 2011

Dźens wječor wokoło napoł wosmich je so 100.000. wopytowar na stronu tutoho bloga podał. Bohužel kwěćel přepodać njemóžu, dokelž njewěm, štó je to był :-). Zdobom je nazymnik 2011 dotalny načolnik mjez měsacami – lětuši mały róžk – přetrjechił. Póndźelu po schadźowance bě 426 wopytow na stronje, přerěznje je to wokomiknje někak 300. Zo je tuchwilu tydźensce nimale třiceći komentarow čitarjow, na dosć horcych temow w Serbach pokazuje. Přeju nam wšěm hišće wjele zajimawych diskusijow a čiłu wuměnu mysličkow a měnjenjow! A sebi samomu njedźiwajcy druhich winowatosćow dosć chwile za dalše pěstowanje priwatneho serbskeho bloga :-).

Serbska rěč z woporom partikularnych zajimow – wo kampani přećiwo serbskej intendantce SLA

30. November 2011

Hdyž je Lěwica njedawno w ćežekj krizy była, je Gregor Gysi jako přičiniu mjenował: Je přemało „centristow“ , ludźi, kiž su w swojim politiskim skutkowanju prěnjotnje na jadro poselstwa strony wusměrjeni a nic jenož na zajimy jednoho „křidła“. A tak je to tež w serbskich gremijach a medijach: Dźe wo wšo móžne, ale nic wo našu centralnu temu, zdźerženje a wuwiwanje serbskeje rěče.

Tak su Serbske Nowiny z połnej paru z kampanju přećiwo nowej intendantce SLA zaběrane a přeco zaso dalše komentary k hižo dawno wozjewjenym faktam poskićuja. Zo je předchadnik intendantki Serbskeho ludoweho ansambla samo na zarjadowanjach w słowjanskim wukraju němsce rěčał a zo je z Milenu Vettrainowej zaso serbskosć na čole SLA prezentna, žana tema njeje. Wězo ma so – konstruktiwnje! – na přikład wo tym diskutować, kak by hudźbna akademija bóle serbska być móhła, ale njepřećeljo intendantki maja so prašeć, štož su woni sami dotal za wjetšu prezencu serbskeje rěče w ansamblu činili.

To samsne dožiwjamy w zwisku z rozestajenjemi wo móžnych skrótšenjach w dźiwadle. Što je dźiwadło minjene lěta za polěpšenje róle serbšćiny tež w nutřkownozawodnej komunikaciji a wukubłanju serbskich dźiwadźelnikow činiło? Słyšał wo tym ničo njejsym. Konkluzija: Zo gremije w Serbach ničo njerozsudźa, nima ničo z deficitami charaktera jich čłonow činić, ale z njekmanosću, so na bytostne naležnosće koncentrować.

Wupisanje dźěłoweju městnow na gmejnskim zarjedźe w Njeswačidle

29. November 2011

wupisanje

„Kenntnisse der sorbischen Sprache sind von Vorteil“ – potajkim: Požadajće so!

Nětk je kónc sćerpliwosće – po zaprajenju wšěch gremijow serbsku ludowu zhromadźiznu zwołać!

28. November 2011

„Jónu je kónc sćerpliwosće“ bě titul knihi Křesćana Krawca wo bywšej Juhosłowjanskej. Hladajo na serbski kraj we Łužicy a dospołne zaprajenje Rady Załožby za serbski lud, wuhibki do přichoda stajić – wšojedne do kotreho směra, wo tym je, kaž so we wotewrjenej towaršnosći słuša, wšelakich měnjenjow –, je najwjetši čas za přewrót. Naše aktualne problemy drje njemóže serbski sejmik rozrisać, za kotryž dotal ani přeswědčacy model njepředleži, cyle wothladajo wot prašenja za pućom, tónle hišće njeeksistowacu konkretnu (!) ideju politisce přesadźić.

Ale hdyž załožbowa rada lěta dołho w zahubnej stagnaciji tčacy wostanje a Zwjazkowemu předsydstwu Domowiny wjac do mysli njepřińdźe, hač dalšu dźěłowu skupinu wutworić, je najwjetši čas za nowu serbsku ludowu zhromadźiznu. Ju by snadź třěšny zwjazk Serbow sam zwołać móhł, wšako ma cyłk serbskich towarstwow tuchwilu najwjetšu legitimaciju, tajki demokratiski proces nastorčić. Najlěpje hromadźe ze wšěmi ludźimi, kotřiž su so k zasadnym prašenjam wuwića Serbstwa zjwanje słowa jimali, tež z iniciatiwnej skupinu za legitimowane zastupnistwo serbskeho ludu.

Ludowe wothłosowanje wo „Stuttgart 21“ w Badensko-Württembergskej je njedźelu pokazało, zo móže direktna demokratija k rozrisanju towaršnostnych konfliktow druhdy efektiwnišo přinošować hač wěčna ćahańca w gremijach běrokoratow, technokratow a tak mjenowanych fachowcow, kotřiž su hustodosć we wěrje do swojeje mudrosće zajeći. Njeje prioritow bjez posterioritow (toho, štož dyrbi na dobro wažnišich wěckow wróćo stać), a zo druhe słowo (nic jenož w Serbach) lědma štó wužiwa, je wuraz pobrachowaceje politiskeje zmužitosće.

Ja sej myslu, serbski lud je mudriši a mužniši hač tuchwilu rozsudźace gremije, kotrež njerozsudźa.

Přizjewjenje bankrota załožboweje rady

26. November 2011

Sakske Nowiny su njerozsud Rady Załožby za serbski lud hladajo na trěbne reformy serbskich institucijow dźensa jako „Bankrott-Erklärung des Stiftungsrates“ komentowali. Tomu so přizamknu.

Wospjetne přestorčenje rozsuda je wuraz kolektiwneje njekmanosće. To jeničke, štož je na dorost wusměrjene – nowa hudźbna akademija SLA –, je bjez trěbnych srědkow, Serbski institut ma so zaso ewaluować, hačrunjež kóždy wě, zo posudk wědomostneho dźěła njefaluje, ale přesadźenje prioritow nałožowanja pjenjez z „hornca“ załožby za spěchowanje rěče a młodźiny. Za to dalše dźěłowe skupiny njetrjebamy, ale politisku wolu, na kotrjež wočiwidnje faluje.

Dobrowólne sebjerozpušćenje tutoho gremija by z logiskej konsekwencu po tajkim desasteru było. Zo njejsu zamołwići ani młodym serbskim hudźbnikam zmysł akademije (hlej komentar Marka) ani serbskej zjawnosći pozitiwne efekty Domu serbskeje rěče rozkładli, je wuraz deficita komunikacije a pobrachowaceje zwólniwosće, rozmołwu z narodnje angažowanymi ludźimi pytać, wšojedne dźe, hač na zarjadowanjach župow, towarstwow abo při rańšim piwje.

Prof. Matthias Theodor Vogt je w swojej analyzy zwěsćił, zo organizatoriski status quo serbskich institucijow na zakładźe pjenjez, kotrež k dispoziciji steja, krok po kroku k dospołnemu rozpadej a zahinjenju spěchowanskeho potenciala na dobro serbšćiny wjedźe. Najnowši njerozsud załožboweje rady na to pokazuje, zo je w Serbach tak mjenowany point of no return dawno překročeny. Destruktiwne zadźěwanje kóždejžkuli změnje dale běži.

Někotři načolni ludźo woměrje rentu docpěja, a Serbstwo k rakecam jědźe.

Farar Yousef Nadarkhani

25. November 2011

Wěry dla k smjerći zasudźeny – němski přinošk:

http://www.zeit.de/2011/43/Apostasie

Etat załožby 2012: Zrjadowanje stagnacije

25. November 2011

Hlej přinošk we „Welt“ wo wobzamknjenjach Rady załožby za serbski lud: http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/regioline_nt/berlinbrandenburg_nt/article13734248/Haushalt-2012-der-Sorbenstiftung-beschlossen.html

A zwotkel chcedźa nětk pjenjezy za hudźbnu akademiju SLA brać, so njepraji.

Kozel do posedźenja załožboweje rady: Financny fundament za reformy faluje

24. November 2011

514_sorben_stiftung_hk

Wšitcy demokraća w Sakskej hromadźe přećiwo terorej nacijow

23. November 2011

Zhromadny namjet CDU, Lěwicy a dalšich demokratiskich frakcijow Entschließungs_antrag dźensa w krajnym sejmje wobzamknjeny.