Archive for März 2012

Stejišćo Domowiny k dotalnej koncepciji „Dom serbskeje rěče“ (DSR)

21. März 2012

Medijowe wozjewjenje Zwjazkoweho předsydstwa nastupajo koncepciju “Dom serbskeje rěče” a mjezystaw dźěłoweje skupiny Domowiny a Załožby z dnja 17.03.2012

Zakładne dojednanje wo dalšim postupowanju nastupajo strukturne namjety

Wuchadźišćo: Koncepcija Załožboweho zarjada zjednoćić 3 institucionelne wotnoški do jedneho cyłka z mjenom “Dom serbskeje rěče” jako p.w.t.zw.r. ma so wot wuběrka w detajlu pruwować a za doskónčne wobzamknjenje přihotować.

Dotalne rozsudy załožboweje rady, z protokola załožboweje rady z dnja 30.06.2011 – wobzamknjenje čo. 358:
Załožbowy direktor dósta nadawk hač do přichodneho wuradźowanja z potrjechenymi naslědnje mjenowanymi institucijemi rozmołwy wjesć a předležacy koncept DSR w zhromadnym dźěle z pjenjezydawarjemi juristisce, organizatorisce a hospodarsce pruwować dać.

Dotalne rozsudy Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny z. t. z dnja 08.10.2011:
1) Zwjazkowe předsydstwo wupraji so zasadnje zwólniwe, nošerstwo serbskich institucijow přewzać. Konkretne přesadźenje nošerstwa měło so krok po kroku hromadźe ze Załožbowej radu dale konkretizować.
2) Zwjazkowe předsydstwo wita, zo stanje so Załožba w přichodźe z ryzy přizwolenskej instituciju.
3) Při realizaciji wot Załožby namjetowanych strukturnych změnow widźi zwjazkowe předsydstwo potrjebu dalšeje diskusije a namjetuje tuž zhromadnu dźěłowu skupinu w tutej naležnosći.
4) Zwjazkowe předsydstwo wobkrući, zo słušeja regionalni rěčnicy do zarjada Domowiny, dokelž wukonjeja přewažnje narodno-politiske dźěło.
5) Najpozdźišo hač do 16. Hłowneje zhromadźizny Domowiny maja so wšitke wotewrjene prašenja wotmołwić, zo by so namjetowana strukturna změna doskónčnje schwaliła.
6) Wustawko-strukturny wuběrk dóstanje nadawk, strukturu a wusměrjenje Domowinskeho zarjada wudźěłać.

Rezumej z diskusije:

1. Namjet je juristisce móžny, štož wobkruća tež eksterne ekspertizy. Hač měli so wšitke mjenowane zarjadniske struktury w jednej ryzy hospodarsce zapołoženej instituciji zjednoćić, wostała z wjacorych přičin dwělomne.
2. Synergije zalutowanja srědkow widźa so jako bagatelnje (hlej ekspertiza firmy syncwork).
3. Organizatoriske zwjazanje ideelneho a hospodarskeho wobłuka njewidźi so jako spomožne a so wot potrjechenych wotpokaza.

Tohodla njewidźimy namjetowanu strukturnu reformu w jeje cyłkownosći jako zmysłapołnu.

Wočakowanja Domowiny w tutym zwisku su:

1. Dźělna reforma ma so přesadźić, to rěka kulturny management, SKI a Lodka měli do zamołwitosće Domowiny přeńć.
2. Nutřkowne přirjadowanje pod dypkom 1 mjenowanych ma so jako posłužbowy zarjad rjadować.
3. RCW jako wotrjad Domowiny wobchowa swoju dotalnu strukturu. Wotrjad RCW měł so dale na kubłanskopraktiske a rěčne posłužby wusměrić.
4. Załožba za serbski lud měła so na zakładne nadawki – hłownje na wobhospodarjenje srědkow – wobmjezować. Za přidźělenje projektowych srědkow a postajenja prioritow spěchowanja w jednotliwych wobłukach maja so namjetowane přirady zarjadować.

Tute wočakowanja kryja so ze stejišćami dźěłowych skupin Załožby kaž tež towarstwow a župow a wobkruća dotalne wobmyslenja.

Dalše nadawki za zhromadnu dźěłowu skupinu Domowiny a Załožby:

1. nutřkowna struktura za posłužbowy zarjad a zjawnostne dźěło
2. ewaluacija a ewentuelne nowowusměrjenje nadawkow RCW
3. ewaluacija a ewentuelne nowowusměrjenje nadawkow LND
4. pruwowanje dotalnych spěchowanjow přez Załožbu na polu kubłanja a trěbne wotmjezowanje k statnym nadawkam

Zwjazkowe prědsydstwo zwěsći na zakładźe přidźěła dźěłoweje skupiny a w rezultaće třilětnje wjedźeneje strukturneje debaty, zo njeeksistuja dalše rozumne změny strukturow bjez hrubych wobsahowych stratow na wšitkich polach institucionelneho a projektoweho dźěła.
Tute zwěsćenje kryje so tež z dopóznaćom zapósłancow parlamentariskeje přirady a sej wužada, zo so z trěbnymi naprawami přećiwo tajkej spěchowanskej politiceZwjazkoweho knježerstwa kaž tež krajneju knježerstwow Swobodneho stata Sakska a kraja Braniborskeje napřećo serbskemu ludej zakroči.

staw diskusije: 17.03.2012

Přichod w pasmach swobody

20. März 2012

Facit serbskeje wučerki Rejzki Deleńkec wo swojim tuchwilnym žiwjenju ze serbskim přećelom w Hamburgu, „smój nětko cyle hinak žiwaj, a namaj so derje dźe“, wosebje přirunujo z dźěłom a žiwjenskimi wobstejnosćemi w Budyšinje, je Jan Nuk w čitarskim lisće SN tak komentował: „Bychmy-li wšitcy na swojim połoženju jako Serbja zadwělowali, by drje z nami bórze na kónc šło.“ Tule pak wo zadwělowanosć njeńdźe, ale cyle rozumny rozsud za eksistencu pod wuměnjenjemi, kotrež duchej a duši tyja. W srjedźišću tradicije okcidenta steji sčłowječenje Boha resp. jeho sekularizowany naslědnik: Humanizm.

Tohodla njeńdźe tež wo to, zo ma wona „trochu hinak zapołožene zrozumjenje“, kaž Nuk měni. W Hamburgu, metropli swobody, njeje pedagoga z metodu Montessori „hinak“ myslacy, ale prosće zastupjer jedneje wot wjele móžnych wariantow kubłanja. W Budyšinje knježi bóle ćišć přiměrjenja tak mjenowanej normaliće. Wyši wólbny zastojnik z Budyskeje radnicy je mi njedawno prajił, zo je bohužel přemało wukrajnikow w stolicy Hornjeje Łužicy za spomóžne wuwiće regiona, wšako tči w připućowarjach inowatiwny potencial, kotryž moderna industrijna towaršnosć trjeba. Ale tule njeje towaršnostna klima za připućowanje.

Přeju serbskim wupućowarjam w mojej starej domiznje Hamburgu wšo dobre. Tute město ma runja wjele druhim urbanym městnam w Němskej dobry přichod. Štóž priwatnje a powołansce biotop w pasmach swobody namaka, njech swoju šansu wužije. To móže wězo tež w Lipsku abo Drježdźanach być …

Jutry za pralěs Běła Woda demonstrować!

19. März 2012

Majlka z Delnjeje Łužicy:

Zelowy kupka Prales Bela Woda Wam informerujo wó planowanu demonstraciju na jatsownem ponjezelu (9. apryla 2012, wotpoludnja) za Prales Belu Wodu, kenz dej se skoro znicys. Prales Bela Woda (a gontwarski park Pücklera, kotary k tomy slusa) jo serbska narodna swetnica. Tam jo se swesilo tatanske a pozdzej ksescianske namsy, az do togo leta w koteremz jo se to zakazalo. Srjejzna Luzyca jo wjelgin nuzna potrefjona wot wotbagrowanja za jamu Wochozy, wosebnje by dejala serpjes wosada Slepe.

Tuchylne moto demonstracije jo „Swete su me twoje strone“.

Se wjaselimy na demonstraciju w solidariskej zgromadnosci. Skoro psidu dalsne informacije.
Mestno demonstracije dej bys w bliskosci Pralesa Beleje Wody. Blise dwornisco jo Slepe (Schleife).
Wutsobnje strowi z Dolneje Luzyce
Zelowa kupka Prales Bela Woda

„Za sydom durjemi“ w diskusiji – přeprošenje

19. März 2012

NOWINSKA INFORMACIJA

Přeprošenje
na zjawnu diskusiju wo hrě „Za sydom durjemi“ wot Jěwy Marje Čornakec, kotraž změje; sobotu, dnja 17. měrca 2012; w Budyskim dźiwadle swoju prapremjeru. W srjedźišću steji deskowa hra „Sydom generacijow – sydom smjertnych hrěchow“. „Štož so z wćipnoty a wjesela nad hraćom započina, wuwije so za wšitkich sydom wobdźělnikow k wulkemu wužadanju z překwapjacym wukóncom“, takle wabi NSLDź za hru, spisanu składnostnje 100. róčnicy załoženja Domowiny.
Přeprošujemy na rozmołwu štwórtk, dnja 29. měrca 2012, we 18.00 hodź. na próbowe jewišćo w ponowjenym domje Society.
Zahajenske słowa podataj Madleńka Šołčic jako dramaturgowka hry a prof. dr. Dietrich Šołta přednjese swoje kritiske mysle. Awtorka hry Jěwa-Marja Čornakec je wězo tež přitomna.
Přeprošujetej Domowina, wuběrk za kulturu, wuměłstwo a wědomosć a Maćica Serbska, sekcija literatura a wuměłstwo.

W nadawku
Přećelnje strowi Was

Borbora Felberowa

nowinska rěčnica
Domowina z. t.
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
tel. (03591) 550-202, 0173 5869688
faks: (03591) 42408
http://www.domowina.de; e-mail: felber-pr-domowina@sorben.com

Čehodla nic serbska bamžowka na jewišću? :-)

15. März 2012

So wě, zo njebudźe w katolskej cyrkwi lěta 2037 ani fararkow ani powšitkownje duchownych bjez celibata. Najsylniše markowe znamjo bamžowskeje cyrkwje je jeje hinašosć porno swětej, to je jadro wosebiteje atraktiwity njedźiwajcy wšěěch tak mjenowanych reformowych diskusijow.

Tohodla by w hrě „Za sydom durjemi“ ewangelska fararka z muslimskej žiwjenskej partnerku bólu realistiska „wizija“ była. Na druhim boku wězo kusk wostudła, wšako je to w dale a wjac ewangelskich wosadach tež w Sakskej hižo dźensa móžno. A wšě antikatolske resentimenty, kotrež so nětk w diskusiji wokoło plakata pokazuja, njebychu so w druhej konstelaciji aktiwizować dali.

Štóž chce wědźeć, što chce atworka hry Jěwa-Marja Čornakec nam z tutej wuměłskej twórbu posrědkować, njech poslednje wudaće Katolskeho Posoła čita, w kotrymž wulki interview z njej namakamy. A jako wuměłska pointa njech na kóncu hry tež serbskakatolska fararka hraje, wšako je Esther Vilar hižo před wjele lětami dźiwadłowu hru „Nastupna narěč amriskeje bamžowki“ spisała.

A što je tuta žona na čole katolskeje cyrkwje činiła: Cyłe „modernizowanje“ cofnyła. Tohodla bych sej w serbskim jubilejnym dźiwadłowym kruchu poprawom serbsku bamžowku přał :-).

Paradiz po kóncu komunizma

14. März 2012

Mój něhdyši praktikant je mi składnostnje mjezsobneho wuhódnoćenja knihi „Vom Ende der Geschichte“ (awtor: Julian Barnes) ze sćěhowacym citatom zastarał: „Heidegger: Nicht weil wir in der Zeit leben, sind wir endlich, sondern umgedreht: weil wir unser Dasein als endlich begreifen, bewegen wir uns in der Zeit.“ To pak rěka: Hdyž swoje byće jako wěčne widźimy, so we wěčnosći hibamy …

Štóž w dimensiji „wěki na wěki“ mysli, ma wězo hinaši poměr k zachodnym naležnosćam. Wšo mjeze zemju a njebjom zańdźe, za milion lět, štož je w stawiznach swětnišća cyle mólički wotrězk, je eksistenca najznaćišich dźensnišich ludźi dawno za přeco zabyta. Tohodla so kóždežkuli pycharstwo hladajo na swójske městno w stawiznopisu njewudani. Mój njeznaty swójbny prjedownik ma w špihelu wěčnosće samsnu wahu kaž Goethe, Leonardo da Vinci abo Korla Wulki.

Před dwanaće lětami sym za swojeho tehdyšeho šefa prof. dr. Petera Porscha „socialistiske poselstwo k jutram“ spisał, kotrehož wozjewjenje we wšěch móžnych medijach je smjerćwulku kedźbnosć zbudźiło: Křesćanski paradiz je lěpši hač komunistiski. Smój tehdom dosć protestnych listow dóstałoj, ale Porschowe wuprajenja lěta 2000 maja tež lětsa hišće płaćiwosć, tohodla tule link:

http://www.linksfraktionsachsen.de/media/directory/uploads/193_2000.pdf

Plakat “Za sydom durjemi” je wopačna prowokacija – ale pójće prošu do dźiwadła!

13. März 2012

K prašenju Juliana, kotry problem z plakatam “Za sydom durjemi” mam: Kaž w forumje NSLDź a w SN rěka, steji prowokacija z wobrónjenym muslimom za zwobraznjenje předsudkow přećiwo islamej – štož su w zwisku z plakatom a hru wočiwidnje pozdatne předsudki katolskich Serbow. To pak je kał.

Na přikład: Konserwatiwni křesćanscy politikarjo CSU, kiž su za swjaty křiž w šulach wojowali, su zdobom prawo muslimskeje wučerki, tež na dźěle z nabožnych přičin w rubišku chodźić, zakitowali. Hinak prajene: Runje přerězny “konserwatiwny” wěriwy katolski Serb widźi we wěriwym muslimje najprjedy do Boha wěriweho čłowjeka a nic potencielneho terorista. Tón předsudk je bóle problem towaršnosće, kotraž k tomu chila, zjawnu pobožnosć jako něšto podhladne wobhladować. W katolskich Serbach pak je nabožina hač do dźensnišeho wobstatk zjawneho towaršnostneho žiwjenja.

Njemóžu zmysł we wuměłskim projekće spóznać, kiž runje katolskim Serbam składnostnje sto lět Domowiny wosebite předsudki přećiwo hinak wěriwym podtykuje. So wě, zo sej ja wosobinsce pak cofnjenje plakata nježadam, přetož sym libertarno-podjanskeho pochada. Ale prowokacija prowokacije dla njeje to, štož k žiwjenju trjebam.

Wulki fan kruchow a knihow Jěwy-Marje Čornakec wězo kóždemu Serbej doporuču, sej “Za sydom durjemi” sam jako přihladowar popřeć. By-li so dźiwadłowa hra z woporom wabjenja stała, kotrež je so nimokuliło, by to smjerćškoda było. Potajkim: Pójće w bohatej ličbje do dźiwadła! Připódla prajenje: Njech so fararjo na swoje naležnosće koncentruja – organizowanje bojkota wuměłskich twórbow njesłuša k jich nadawkam, kotrež z cyrkwinskim dawkom financujemy.

Přirodu we Łužicy serbsce pomjenować

11. März 2012

Nalěćo so bliži, to rěka bórzomne zahajenje počasa kónctydźenskich wulětow do wobkuzłaceje přirody našeje Łužicy. Tamle radšo žołtušku widźiš hač so z křižakom zetkaš. Piskaty tkalc je bjezstrašny přewodźer. A mało ludźi šansu ma, na njebju wokatu sowu wuhladać. Na zemi rostu zajimawe rostlinki: Hozowc, pjerkojta kukelička a maslenka, a tež złotničku zabyć nochcemy. Wy njewěsće, wo čim tule pišu? 🙂 Potom pomhatej słownik a kniha „Błudnička“ z pjery Beaty Nastickec (LND 2005).

Toleranca z patronami?

10. März 2012

Dźiwadło – tak intendant Hillmann praješe – składnostnje sto lět Domowiny z plakatom za tolerancu wabi. Na plakaće je w prěnim rynku muslimski muž widźeć, kiž chodźi w patronowym pasu. Abo lěpje prajene, hdyž pod Google-wobrazami „Patronengürtel“ zapodaš, dóstanješ tajki napohlad kaž na plakaće NSLDź k hrě „Za sydom durjemi“. Tohodla je zrozumliwe, zo je sej awtor čitarskeho lista SN, dr. Pětr Brězan, z tutych přičin cofnjenje plakata žadał.

Čłowjek Hamburgskeho pochada a nowinski rěčnik w krajnym sejmje kwasy jara wšelakich ludźi znaju, mjez křesćanku a hinduom, mjez ateistom a wěriwej katolikowku, mjez němskim mužom a španiskej žonu. Zo awtorka hry Jěwa-Marja Čornakec tule normalitu tež w přichodnych Serbach wopisa, je hladajo na samozrozumliwu přitomnosć z nawoženju w šotiskej sukni na serbskim kwasu cyle přiměrjene. Nic pak tónle spodźiwny plakat.

Z rozswětlerstwom plakat ničo činić nima, přetož by potom mulimskeho muža hinak prezentował. Za kwas z moslemom je dosć hinašich wobrazow, hlej „Hochzeit Islam“ abo podobne pod Google-wobrazami.

Google-pytanje za „Patronengürtel“: Wuslědk.

Google-pytanje za „Hochzeit Islam“: Wuslědk. (Móžeš tež „Bräutigam Islam“ abo „muslimischer Bräutigam“ wzać)

PS.: Na diskusijnym forumje dźiwadła argumenty ludźi namakaš, kotřiž maja wobrónjenca w prěnim rynku na plakaće za wuměłski přinošk k spěchowanju tolerancy.

Profil pokazać

6. März 2012

Cyril a Metod 2012