Archive for April 2012

Fuzija NSLDź a SLA – model za přichod?

30. April 2012

http://www.alles-lausitz.de/content/nachrichten/6646109_Kulturraumtheater_bedeutet_nicht_unbedingt_Fusion.html

Što měniće?

W Mnichowje wbohi raws, we Łužicy chěžkar

30. April 2012

Kóždy třeći wobydler NDR, kiž je po přewróće do zapada přesydlił, je so mjeztym zaso wróćił. To je nětk bayerska wědomostnica wuslědźiła. Njedźiwajcy wšelakich motiwow – žedźba za domiznu, lěpšim zwiskom ze swójbnymi atd. – je tež, tak moje přispomnjenje k temje, dawno znatych krutych faktow kaž na přikład:

Młody policist w Mnichowje ma wysokich podružnych pjenjez dla wulke problemy, za sebje a swójbu so hodźace bydlenčko w měsće namakać – we Łužicy móže sej wón swójsku chěžku z rjanej zahrodu kupić. We wubědźowanju wo derjeměće móže naša prowinca dale a lěpje wobstać – tute wuwiće je tež na dobro serbskeho ludu a zakótwjenja jeho dorosta w serbskim kraju.

Serbske terminy w meji

27. April 2012

04-27 terminy meja

Što budźe z Timom Meškankom w SI?

26. April 2012

Jeli je Serbskemu institutej (SI) móžno, dźěłoprawniske problemy wědomostneje institucije w Drježdźanach z přistajenym rozrisać, kotremuž su woni inoficielneje dźěławosće za statnu bjezstrašnosć NDR dla wupowědźili, njech SI swoje kapacity za dołhodobnu powołansku perspektiwu stawiznarja Tima Meškanka wužiije, kiž je so jako prěni wobšěrnje róli stasi w serbskim towaršnostnym žiwjenju do přewróta wěnował.

Nowina DNN: „Stasi-Spitzel aus Dresdner Hannah-Arendt-Institut nach Bautzen abgeordnet“

25. April 2012

Polkiw na internetnej stronje dnn-online.de

Wissenschaft
Stasi-Spitzel aus Dresdner Hannah-Arendt-Institut nach Bautzen abgeordnet
Dresden (DNN). Überraschende Wendung im Stasi-Fall Michael Richter: Der Historiker wird künftig am Sorbischen Institut in Bautzen arbeiten. Das bestätigte die Kuratoriumsvorsitzende des Instituts, Caroline Wagner, gegenüber den DNN. Unter den Mitarb…

(Dale čitaće štwórtk, 26. apryla, w ćišćanym wudaću „Dresdner Neueste Nachrichten“)

Artikl DNN je tež w dźensnišim nowinskim špihelu Sakskeho krajneho sejma na stronje 9 dokumentowany – zajimawa lektura za wšěch zapósłancow…

Protestny list sobudźěłaćerjow Serbskeho instituta dla noweho kolegi: IM do SI?

25. April 2012

Einspruch+Richter

Dospołna dokumentacija (klikń prošu na dataju „Einspruch+Richter“), jenož mjeztym dementowany pokiw na ministerstwo je z prawniskich přičin wuwostajeny. Hlej tež dźensnišu rozprawu SN, po kotrejž njebudźe wony wědomostnik přistajeny SI, ale institutej přirjadowany.

Wo pozadkach tutoho „stasi-pada“ móžeće wjac w dobrym nastawku (z lěta 2010) „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) z pjera jeje krajneho korespondenta w Sakskej zhonić:

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/hannah-arendt-institut-fristlos-entlassen-wegen-diktaturverstrickung-11069411.html

Rögner sej wot SLA 138.000 euro žada

24. April 2012

http://www.bild.de/regional/dresden/dresden-regional/exintendant-des-sorbischen-nationalensembles-23831142.bild.html

Ke komentarej „Što nam to pomha?“ SN 17.4.

24. April 2012

(Dokumentacija lista, kotryž je M. Vettrainowa tež Piwarcej k dispoziciji stajiła)

Wothladajo wot toho, zo je komentar wo koncerće za swójby SLA wutoru na prěnjej stronje SN kaž bjez zwiska k rozprawje póndźelu (štož na to pokazuje, zo komentator při swojim wusudźe fakty njewobkedźbuje), dyrbju někotrym twjerdźenjam znapřećiwić. Janek Wowčer piše, zo „serbske ludowe pěsnje po słowach Christiana Kabitza jenož lubje, přećelnje a přijomnje klinča. Hewak po wšěm zdaću ničo hódne njejsu“ – tole Kabitz scyła prajił njeje! Wón samo na to skedźbni, zo ma lědma štó na swěće tajki poćah k spěwej kaž Serbja.

Runje tak zdalene wot reality su dalše sady J. Wowčerja: „Fakt je, zo bě to ryzy němske zarjadowanje ze serbskimi podźělemi.“ Fakt je, zo bě z pjeć serbskimi a pjeć němskimi spěwami runowaha, a při tym bě nam wažne, němskemu publikumej tež delnjoserbšćinu předstajić. Porno wuprajenju, zo bě „tójšto Serbow“ přitomnych, sym mjez 70 připosłucharjemi 9 Serbow zličiła. Zo serbsku rěč tež Němcam spřistupnjamy, słuša k našim nadawkam. A tak tohorunja němske dźěći w nowym – a nic wozrodźenym, kaž J. Wowčer mylnje piše – dźěćacym chórje SLA z wulkej radosću serbske spěwy nazwučuja.

Knjez Kabitz tež njeje někajki „wuj ze zapada“, kaž J. Wowčer piše (tónle „niwow“ komentować njebudu), ale direktor za cyrkwinsku hudźbu, intendant a nawoda pjeć chórow, kiž hižo połdra lěta wuspěšnje naše koncerty za swójby přewjeduje – a to bjezpłatnje. Ludźo ze swojimi dźěćimi jeho pedagogiskich kmanosćow dla k nam přichadźeja, a tohodla bě rezimej póndźelnišeje rozprawy SN wo tutym koncerće: „Tež naši wučerjo móhli tu hišće něštožkuli přiwuknyć.“

„Hańbuja so za swoju maćeršćinu?“ praša so J. Wowčer hladajo na zamołwitych SLA. Telko, kaž dźensa, njeje so hižo lětdźesatkaj w ansamblu serbowało. Naše zarjadnistwo so serbsce wjedźe, a wšudźe w domje so serbšćina we wšědnym dźěle nałožuje. To druhe serbske instucije abo towarstwa wo sebi prajić njemóža. Facit: Telko wopačnosćow a njeobjektiwnosćow na tak mało linkach komentara – to wočiwidnje njeje bjez wotpohlada. Kajki pak ma, njech nam J. Wowčer tola prošu rjeknje.

Milena Vettrainowa
intendantka Serbskeho ludoweho ansambla

Přichod Serbstwa w Slepjanskich kónčinach

23. April 2012

Nowinska zdźělenka wo dźěłarničce přichoda „8 wsow – 1 wosada“

Pod hesłom „8 wsow – 1 wosada“ zeńdźe so zašłu sobotu 30 zastupjerjow wšelakich towarstwow a organizacijow Slepjanskeje kónčiny w Starej šuli w Brězowce.
K tutej druhej dźěłarničce je župa Běła Woda/Niska, kooperujo ze Socialnej syću Slepo a Serbskim institutom Budyšin, přeprosyła. Tutón raz rozjimowachu wobdźělnicy w měnjacych so dźěłowych skupinach wotewrjeneje dźěłarnički aktualne wuwiće a přichodnu zhromadnosć mjez wsami, generacijemi a kulturami w Slepjanskej wosadźe.

Fabian Jacobs (Serbski institut) a Holger Thomas (Socialna syć) zarjadowanje moderowaštaj, w kotrymž so problemy a wužadanja kaž tež puće a móžnosće k spěchowanju identity za kóždu jednotliwu wjes kaž tež za cyłu wosadu diskutowachu. Ćežišća běchu při tym trěbne spěchowanje wučby serbšćiny w šulomaj, naprawy za widźomnu dwurěčnosć kaž tež móžnosće wuhotowanja wjesneho žiwjenja w zwisku z politiskimi noworjadowanjemi a hórnistwom.

Nimo toho předstaji so wobdźělnikam naćisk sociokulturneho koncepta za wšěch wosom wsow Slepjanskeje wosady w swojich měznikach. Wobdźělnicy zapřijachu jón do swojich přemyslowanjow a předłohu „Socio-kulturelneho koncepta Slepoho“ nětko wobdźěłaja. Zarjadowanje so z facitom „Nětko je na času“ zakónči.

Prašenja prošu na: laptop@hermasch.eu

Manfred Hermaš, zamołwity za serbske naležnosće wokrjesa Zhorjelc

Serbski kraj

22. April 2012

Dźens wječor blisko Chrósćic