Archive for Oktober 2012

Pola Rakec dźensa nawječor

31. Oktober 2012

Woda je won – karpy na blido!

31. Oktober 2012

Luther, Halloween, duch a ćěło – hłowa abo kirbs

31. Oktober 2012

Hižo jako dźěćo wědźach, zo je knjez Luther z wažnej wosobinu. Wěsty „dr. Martin Luther“ namołwješe pola mojeje wowki w kupjeli na sćěnje zady nuznika k pjerdźenju. Nikoho druheho na tajkim wusahowacym městnje citowaneho ženje wuhladał njejsym. Hač je so Luther woprawdźe w narěči za blidom tak swojich hosći prašał – čehodla njejsće rylpsowali a pjerdźeli, njeje wam słodźało? –, njeje drje cyle wěste. Nahladny časopis „Zeit“ praji „Ně“, a oficielna hra ewangelskeje cyrkwje wo žiwjenju reformatora praji „Haj“.

Njech je, kaž je. Hrónčko nad nuznikom mojeje wowki bě tak a tak skrótšena warianta: Žana rěč wo horje storkanju njebě, to by porjadnym ludźom w domjacnosćach 20. lětstotka tola přewjele było. Citat by so wězo k Lutherej hodźał, wšako njeje wón lud jenož wot wotpuska wuswobodźił, ale tež wot njepřirodneho wobchadźenja z ćělnosću čłowjeka.

Dźensa je reformaciski dźeń a z tym wólny čas za ludźi na teroritoriju něhdyšeje NDR nimo Berlina. Swjatk jako dźak ewangelskej cyrkwi za nastorki k měrliwej rewoluciji w lěće 1989. Samsny dźeń je přiběrajcy spodźiwny nałožk Halloween, poprawom katolskeho pochada. Štóž nima mjez ramjenjomaj šiju a hłowu, ale kirbs, njech so na tutym přiwěrkojtym kale wobdźěla :-). Wšěm druhim kirbsowu poliwku poruču – a čas k přemyslowanju wo wuznamje reformaciskeho ducha w našim času tež za katolskich křesćanow.

http://www.zeit.de/2004/34/N-Zitat_3

www.ekhn.de/luther/EKHN_Lutherspiel.pdf

 http://de.wikipedia.org/wiki/Halloween

 http://www.luther2017.de/

Njesměrna zmužitosć w času zakaza a znowazałoženja Domowiny je dobry zakład dźensnišeho zastupnistwa serbskeho ludu

30. Oktober 2012

Najwjetši dźiw w serbskich stawiznach je najskerje znowazałoženje Domowiny dwaj dnjej (!) po kóncu druheje swětoweje wójny – štwórtk, 10. róžownika 1945 w Chrósćicach. W jara nazornje spisanej knize Manfreda Laduša „Wobrazki ze Serbow. 1912-2012. Domowina sto lět“ je dosć detailow. Třěsny zwjazk Serbow bě po cyłej Němskej prěnja towaršnostna organizacija, kotraž je bjezposrědnje po kóncu wójny swoju dźěławosć započała.

To bě jenož móžno, dokelž su wjacori ludźo po zakazu Domowiny přez nacijow w lěće 1937 takrjec ilegalnje njepodwólnje a zmužiće, haj chroble, dale skutkowali. Tak su woni hižo 24. jutrownika 1945 – wosrjedź bitwow we Łužicy – wuběrk k znowazałoženju narodneje organizacije wutworili. Tuta fascinowaca chobłosć je so hižo w hodźinje zakaza pokazała, kiž bě wotmołwa nacijow na jednohłósny rozsud Domowinjanow, wustawkow „serbsce rěčacych Němcow“ wotwobarać. Předsyda Pawoł Nedo informowaše dowěrnikow wo tym mjez druhim tak: „Wobchowajće zymnu krej! Přeprošuju Was z tutym na priwatnu bjesadu přichodnu póndźelu popołdnju w 4 hodź. do Serbskeho domu.“

Tak je Domowina bjez dowolnosće fašistiskeho stata dale dźěłała. A što lědma štó wě: Tež jeje znowazałoženje je so bjez formelneho přizwolenja noweje – sowjetskeje – wyšnosće stało. Dr. Jan Cyž a Jurij Cyž-Hostak z Njebjelčic staj drje 9. meje sowjetskemu komandantej w Kamjencu planowanu kročel rozkładłoj. Ale wuswětlenje tak wuspěšne njebě, tak mějěštaj po rozmołwje „propustku“ do Juhosłowjanskeje – přepustk za pućowanje do juha …

W knize, lětsa wušłej w Ludowym nakładnistwje Domowina, na stronach 25-27.

Serbske terminy w nazymniku 2012

29. Oktober 2012

10-29 terminy nowember-1

Sakske knježerstwo na naprašowanje k wukubłanju braniborskich sorabistow w Lipsku

29. Oktober 2012

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=10284&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=-1

Nic šlips abo krawata, ale chorwata :-)

29. Oktober 2012

Hóstny komentar Jurja Łušćanskeho k přinoškej wo narodnej krawaće:

Nimale wšitcy wědźa, zo je słowo „krawata“ wot Chorwatow, konkretnje wot chorwatskeho wójstwa. Tamle mějachu podobne kaž dlěše rubiška wjazane – pozdźiše krawaty.

Potajkim měło so serbsce prawje pisać, nic šlips, ale chorwata abo někak tak :-).

A zo by naličenje (samsnych narodnych barbow, P.) tule dospołne było, prošu tež hišće chorhoj Kuby připisać, lud a kraj, kotrejž so nětkle widźomnje doprědka hibatej …

Foto (Piwarc): Krawata, kotruž so woni składnostnje narodneho swjatka Šwicarskeje na Zürichskim lětanišću předali

A serbsce? Haj, ale wopak!

28. Oktober 2012

Byrnjež Radwor na naprašowanje Budyskeho krajnoradneho zarjada wotmołwił, zo su wšě wjesne tafle na teritoriju gmejny rěčnje w porjadku, steji w Miłkecach tónle pućnik. Stróžišćo ma tule widźomnje jednu smužku přemało.

Na kermušu w Chrósćicach

28. Oktober 2012

Lětsa zažneje zymy dla njezwučeny puć

Pytacy ateisća su pomocnicy křesćanskeje wěry – wjeršk čěsko-němskich kulturnych dnjow

27. Oktober 2012

Zahajenje 14. čěsko-němskich kulturnych dnjow štwórtk wječor w Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow, hdźež so po znowazałoženju Swobodneho stata Sakskeje tři lěta prěnjeje legislaturneje periody krajny sejm schadźowaše, je so kaž wočakowane wotměło: Narěče z dołhej lisćinu mjenowanych čestnych hosći a wažnych prominentnych – čehodla dyrbja so mjena přeco zaso wopspjetować a čehodla njemóže  so rěčnik wot swojeho manuskripta wotchilić, po tym zo su druzy dawno prajili, štož je jemu napisane? To pak njeje wosebita kritika na tutym zarjadowanju, ale na wašnju protokolariskich terminow w našich kónčinach.

A potom kaž přeco drama z akustiku. W starych twarach mikrofon njetrjebaš, ale zwólniwosć, z jasnym hłosom do směra srjedźišća rumnosće rěčeć, potom kóždy přitomny wšo bjez napinanja rozumi. Město toho steji mjenje abo bóle fungowacy mikrofon k dispoziciji, kiž pak jenož optimalnje skutkuje, jeli z wotstawkom mało centimetrow nutř rěčiš, štož lědma štó čini. Nimo toho nimale kóždy přesćicha rěči myslo, zo mikrofon job posrědkowanja teksta přewozmje. Tohodla je słuchanje napinane a ma w zwisku z mjenje zajimowanymi rěčemi pódlanski efekt wotšaltowanja koncentracije.

Njedźiwajcy toho maja 14. čěsko-němske kulturne dny jara wobšěrny atraktiwny program wuměłskeho, politiskeho a duchowneho razu. Tak poskići prof. Tomáš Halik, čěski měšnik a sociolog na Praskej uniwersiće, srjedu, 14. nazymnika, w 20 hodź.  na Hrodowej w Drježdźanskim Domje katedrale přednošk a diskusiju k temje „ateizm jako nabožne nazhonjenje“.  Po jeho měnjenju je přećiwk mjez wěriwymi a njewěriwymi přežity, dźensa je mjeza mjez pytacymi a njepytacymi. Z (bójskim) potajnstwom – pozadkom našeje eksistency – žiwy być je nowa baza zhromadnosće pytacych „ateistow“ a křesćanow.

Wužadanje ateistiskeje kritiki – tak katolski profesor a duchowny Halik – móhło wěru wot infantilnych předstajenjow wuswobodźić. Z tuteje perspektiwy je na sebi dwělowacy, pytacy „ateist“ dobrej křesćanskej wěrje bliši hač „wěriwy“, kiž sej mysli, zo wón wšo wě, što Bóh chce a čini. Tajki dialog dotal pobrachuje. Pjatk je mi hakle na – jara dostojnej a rjanej – swjatočnosći w cyrkwi Ochranowskeho bratrowstwa w Małym Wjelkowje składnostnje pochowanja hudźbnicy LMJ napadnyło, zo móžeše so přitomna wjetšina njewěriwych jenož mjelčo přidružić, štož su woni tež porjadnje činili, poskitk za wuměnu pak njejsu dóstali.

http://www.tschechische-kulturtage.de/index.php?id=289

http://www.kathedralforum.de/atheismus-als-religioese-erfahrung_-vid23365.htm

http://www.kathedralforum.de/index.php?MEN=Anfahrt