Archive for Februar 2013

Nadźija na nalěćo

28. Februar 2013

Tak mało słónca kaž w tutej zymje njeje ženje było. Znajmjeńša nic w generacijach prawidłowneho zapisowanja aktualneho wjedra. Wčera bě to w nowinach čitać, dźensa je posledni dźeń małeho róžka a z tym meteorologiskeje zymy.

Hladajo na wjedro pak knježi princip stajneho wurunanja: Před něšto lětami mějachmy najhubjeńše lěćo za lětdźesatki – a potom smój so kónc winowca po krasnej słónčnej kolesowanskej turje w Złokomorowskim jězorju kupałoj. Tohodla je nětk woprawnjena nadźija na wusahowace nalěćo 2013!

Wot jutřišeho, prěnjeho nalětnika a započatka meteorologiskeho nalěća mi prognoza na smartfonje přewažnje słónčne wjedro wěšći. Nó haj, ale přerězk temperatury wodnjo a w nocy budźe najprjedy dale jenož wokoło nule :-(. Snadź čakamy radšo na spočatk kalendariskeho nalěća w protyčce 21. tutoho měsaca. Dwaj dnjej po tym budźe potom sobotu hłowna zhromadźizna Domowiny při nadźijomnje najrjeńšim nalětnim wjedrje, štož wězo rěka, zo njesmě předołho trać, wšako chce kóždy hišće do zahrody.

Snadź budźemy so přichodnje składnostnje hłowneje zhromadźizny na wulkej lětnjej łuce blisko jězora schadźować, a w přestawce so hromadźe kupamy, to wotputanej diskusijnej atomsferje tyje :-).  So wě, zo dyrbiš termin wotměnjaceho wjedra w našich kónčinach dla potom krótkodobnišo planować…

Racija přećiwo přiwisnikam Němskeho rajcha

27. Februar 2013

Přiwisnicy Němskeho rajcha su tež w Serbach zastupjeni, wosebje widźomnje w Ralbicach. Ale tež we Łazu je njedawno gmejnski radźićel FDP wotstupił, dokelž nochcyše hižo zakonje Zwjazkoweje republiki připóznawać. Dotalny wjeršk tutoho hibanja bě namócny nadpad jich tak mjenowaneho Němskeho policajskeho pomocneho skutka na běrca we wokrjesu Mišnje. Dźensa su zastojnicy Drježdźanskeho statneho rěčnistwa a noweho operatiwneho wotwobaranskeho centruma přećiwo prawicarskemu ekstremizmej sydom bydlenjow a zawod w Sakskej a dalše bydlenje w Braniborskej přepytowali – w zwisku z jednanjom załoženja kriminelneho zjednoćenstwa dla přećiwo Policajskemu pomocnemu skutkej.

119 (!) policistow je při tutej akciji wobdźělenych było. Woni su uniformy, składowanske medije a wšelake podłožki namakali. Sakski nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) je připowědźił, zo budu „woni dale přećiwo njepřećelam našeje demokratije zakročeć.“ To su „kriminelnym akteram Němskeho policajskeho pomocneho skutka pokazali“. Policija a justica stej ze swojim jasnym postupowanjom wobkrućiłoj, zo njeńdźe wo dźiwnuškow, kiž žane zdaće wo stawiznach a mjezynarodnym prawje nimaja a absurdne teorije šěrja, ale wo strašnu kriminalitu, kotraž so na přiměrjene wašnje pochłosta. To njech tež ludźo k wědomju bjeru, kotřiž w našich wjeskach za ideje tutoho němskonacionalistiskeho hibanja wabja.

Mjez tabuom a rozumom: CDU a Lěwica

27. Februar 2013

W kóždej towaršnostnej organizaciji je tabuow. Na jewišću politiki słušeja inscenacije wobchadźenja ze wšelakimi tabuami k najwoblubowanišim programam. Najnowši přikład z CDU: Porno konserwatiwnemu křidłu a tež nawodźe křesćanskodemokratiskeje frakcije w Sakskej su so načolni CDUnicy w zwjazkowym knježerstwje a zwjazkowym sejmje rozsudźili, so dalšeho spjećowanja přećiwo prawniskemu runostajenju homoseksualnych partnerstwow wzdać. Po wospjetnych poražkach před wustawowym sudnistwom chce „system Merkel“ tónle konflikt z načasnej towaršnosću skónčić.

Druha ludowa strona Sakskeje, Lěwica, ma so z cyle hinašim tabuom swojeje organizacije w Němskej bědźić: ze zasadnym wotpokazanjom principa zaborzdźenja zadołženja, kotryž je tak a tak hižo z lěta 2009 w zakładnym zakonju zakótwjeny. Sakski frakciski předsyda, kiž steji zdom na čole krajneje strony, je dojednanje ze štyrjomi dalšimi frakcijemi wo změnach sakskeje wustawy podpisał, kotrež je poprawom z wida rozumneho Lěwicarja wulki wuspěch: Njeje absolutneho zakaza statnych kreditow, ale dowolnosć za nowy dołh, jeli budźe znajmjeńša třoch procentow mjenje dawkowych dochodow hač w přerězku minjenych štyrjoch lět. Sakska dóstanje jako prěni zwjazkowy kraj princip socialneho wurunanja při nastajenju krajneho etata do wustawy. A komunam budu přidatne kóšty za jim přepodate nadawki dospołnje zaručene – tohorunja něšto jónkrótneho.

Jeli změju kónc lěta tola kusk wjac šěrych włosow, potom to na stajnym wuwzaćnym stawje zaleži, kotremuž sym tuteje temy dla hižo dlěje hač měsac wustajeny. Jedne wurjadne posedźenje a wuradźowanje po druhim, nócne SMSy zwonka Sakskeje skutkowacych wosobinow. Zwjazkowe předsydstwo a zwjazkowy wuběrk – najwyši gremij mjez stronskimi zježdami – stej sakskim towaršam z rozsudomaj přiwołałoj: Tak nic! A za kulisami su hišće cyle hinaše wěcki wotběželi… Njedźiwajcy toho je wjetšina krajnosejmskeje frakcije za wuslědk dojednanjow wo wustawje hłosowała, něšto dnjow pozdźišo pak je so tak mjenowany mały stronski zjězd ze – snadnišej – wjetšinu pod ćišćom zwjazkoweje strony a namołwy Gregora Gysija we wideju přećiwo wobdźělenju frakcije na wudźěłanju rezultatow dojednanjow w zhromadnym naćisku zakonja z pjera pjeć frakcijow wuprajiła.

Dźensniši homoseksualni, kotřiž chcedźa w formje zapisaneho partnerstwa žiwi być, njesteja w nocy na dwórnišću a nimaja kóždy raz noweho seksualneho partnera, štož je někak stary konserwatiwny klišej wo přerěznej homoseksualnosći. Woni chcedźa poprawom na samsne wašnje hromadźe być kaž normalne heteroseksualne mandźelske poriki. Njeje objektiwnje žaneje rozumneje přičiny, tomu zadźěwać, wšako njeje kmanosć, dźěći płodźić, ani z wuměnjenjom za kwas muža a žony. Zo je „system Merkel“ dołhodobnje tajki wuspěšny, na jeje pragmatizmje zaleži, so sčasom z přežitymi tabuami rozžohnować.

Naše „sakske zaborzdźenje zadołženja“ nima ničo z lěwicarskim klišejom zaborzdźenja zadołženja činić. To škodźi inwesticijam? Sakska ma najwyšu kwotu statnych inwesticijow – bjez nowych kreditow z lěta 2006. To budźe na kóšty socialnych naležnosćow a komunow? Ně, njebudźe, dokelž runje tomu wuslědk jednanjow zadźěwa. Regionalne rozdźěle rozswětlerstwa w Sakskej su wulke :-): Wokrjesne předsydstwo Lěwicy Rudnych hór je hižo tydźenja wo tutej změnje sakskeje wustawy wuradźowało a z 10:1 hłosami přihłoswało. W sakskej stolicy pak cyle hinak wupada. Diskusija póńdźe dale.

Hudźba k póstnemu časej

26. Februar 2013

03+Bra¦êuer+Kopie

Koncertne dožiwjenje wosebiteho razu móža zajimcy 3. měrca w 14.00 hodź. we Wotrowskej  cyrkwi dožiwić. Na nyšporje zasłyšiće  harmoniske zestajenje pišćelowych improwizacijow a duchowneje wokalneje hudźby. Feliks Brojer  předstaji swoju dokonjanosć  jako organist, improwizator a komponist. W srjedźišću programa, w kotrymž wustupi  wokalny ansambl pod nawodom  Gabriele Donà, steja stare serbske kěrluše, mjez druhim tež z pjera Kiliana, Krügera a Krawca. Na koncertnym nyšporje zasłyšiće tohorunja 5 a 8hłósne sadźby starych mištrow. Zhromadne zaklinčenje pišćelow a cembala, na  kotrymajž zahraje so ze wšelakeju městnow w cyrkwi, słuša do wjerškow programa. 

(nowinska zdźělenka Serbskeho ludoweho ansambla)

Serbske terminy w nalětniku 2013

25. Februar 2013

02-25 terminy merc

02-27 terminy merc-korektury

Kniha Tima Meškanka: Kritika „restawratiwneho“, „skomoleneho“ wosadnika połnje plagiatow

25. Februar 2013

kniha

„Bjez wčerawšeho dnja njeje jutřišeho – zapiski a rozmołwy“ rěka nowa kniha Tima Meškanka (skriptum, Praha 2012). Na ca. 160 stronach wjele zajimawych přinoškow nadeńdźeš – a tež wjele wozjewjenych listow dokoławokoło jeho wotkrywanjow wo politiskej zańdźenosći w Serbach. Tak móžeš mjez druhim nětkole čitać, što su w tutym zwisku Benedikt Dyrlich, Hinc Cuška a Jan Malink awtorej pisali.

Z lista fararja Clemensa Hrjehorja informacija wuńdźe, zo njeje Jurij Brězan ženje z cyrkwje wustupił. Hrjehor wotmołwi ze spisom na prašenja Meškanka nastupajo ekskomunikaciju a cyrkwinski pohrjeb.

Meškank pak so jenož NDR njewěnuje, w knize dźe na přikład tež wo nowy wosadnik. Mjezybilanca reakcije na 8. nakład tuteje centralneje modlerskeje a spěwarskeje knihi katolskich Serbow: „Duktus je restawratiwny“, přikład je jemu změna přežohnowanskeje formule, w kotrejž ma celebrant nětko rjec: „… moja krej, kotraž budźe za was a za mnohich přelata…“ – a hižo nic „za wšitkich“. Zdruha ma wosadnik „okultiske rysy“, dokelž strona 666 „čisłowana njeje, dokelž je to pječa sataniska ličba“.

„Střeća je tekstowa strona kěrlušow dźělny plagiat“, dokelž awtorstwo wjele staršich tekstow so hižo njejewi. „Na jich městnje steji mjeno Michał Nawka.“ Dale: „Zeštwórta bu dźěl melodijow kěrlušow park skomoleny pak samowólnje wuměnjeny“, jedyn přikład je „Ćicha nóc, swjata nóc“. „Spjata wobsahuja knihi njeličomne zmylki – prawopisne a interpunkciske, gramatiske, słowne, tekstowe a wobsahowe (swjateju Cyrila a Metoda njeswjećimy 12., ale 14. februara) kaž tež editoriske, typografiske a stajerske.“ (Wjac na stronach 33/34 aktualneje knihi.)

Potajkim: Budźe zawěsće zaso dosć diskusijow :-).

Kruty režim w Rózborku :-)

25. Februar 2013

Njedźelu na wopyće při nanje w ortopediskej klinice w Rózborku. Chorobna sotra moju mać wuhladawši k patientej praji: „Rjenje, zo je Waša mandźelska tule, hnydom nožicy přinjesu, zo by wona Wam zady předołhe włosy wottřihać móhła.“ A tak je so po krótkim spjećowanju stało. Mój nan je to dowidźał, wšako je chorobna sotra njedawno přispomniła: „Chcu rjanych patientow měć.“ Sym jeje argumentaciju hišće wudospołnił: „Woni maja tež na to dźiwać, zo so ludźo w ćežkej situaciji hić njedadźa.“

frizura

Trilogija w běli

24. Februar 2013

Sobotu po dźěle na parkowanišću hotela we Weinböhli: Awto je skónčnje wot masy sněha wuswobodźene, ale móžu docyła wotjěć?

sneh_1

Po puću domoj: Lědma rozdźěl mjez dróhu a polom je widźeć, doniž do Łuha njeprińdźeš.

sneh_2

Kusk dale dźěłać, ale nětk w ćopłej dźěłarni a z woknom won móžeš so nad krasnej zmyskej krajinu cyle bjezstarosćiwje wjeselić.

sneh_3

Reinkarnacija: Čłowjek jako konjace mjaso w lasagne? Radšo rozumnje křesćansce wěrić

22. Februar 2013

Wobraz wo čłowjeku bě (po wobrazu wo Bohu) tema druheho dnja misiona w Radworskej wosadźe. Lěpšina našeho křesćanskeho wida porno reinkarnaciji je, zo so w najhóršim padźe jako konjace mjaso w lasagne njeskónčiš …To bě bjezdwěla lóštny wjeršk dźensnišeho rańšeho póstneho předowanja. Prědar je runja amtěrowacemu bamžej na to skedźbnił, zo je naša wěra rozumna a zo słušeja wědomosće ke křesćanstwu.

Kóždy čłowjek je jónkrótny, nic jenož někotři wosebje nadarjeni abo prominentni. W tutym zmysle njech je kóždy z nas „original“, to njeje priwileg wurjadnych swojoraznych starcow. Čłowjek je drje ze zemje wzaty a dyrbi ze zachodnosću swojeho ćěła wobchadźeć (tohodla ma prócowanje wo postup mediciny swoje městno w křesćanskim myslenju): „Napjprjedy přisadźiš zuby, potom hłosy a na kóncu rozum“, w prědowanju rěka.

Ale duša wěčnje młoda wostanje. Štóž je sej toho wědomy, njetrjeba podarmo spytać, swoju wěčnu domiznu w materielnych wěckach namakać. Tak njetyje naša wěra jenož rozumej, ale tohorunja wotputanemu žiwjenju z ćělnymi wjeselemi, duchownej spokojnosću a dušinym zbožom. A zdobom ja tajkale eksistenca z rjanym dyrdomdejom a bóle zajimawe hač wobmjezowane wusměrjenje jeničce na derjeměće z chěžu, awtom a dowolom.

„Wotče naš, kiž sy w njebjesach“ – swjaty mision w Radworju z dobrym poselstwom

21. Februar 2013

Rano po snědani na zasněženych dróhach ke kursej misiona w Radworju jězdźić, doniž so na dźěło do Drježdźan njepodaš, žiwjenju wosebite kuzło posrědkuje. „Pater małki“, kaž bu wón wot misionarow-oblatow samych předstajeny, je na rańšich kemšach prědował. Bě spočatk prěnjeho dnja swjateho misiona po wčerawšim zahajenju.

Što poprawom rěka „Wótče naš, kiž sy w njebjesach“. Bóh ma drje maćerske strony, zo so wón pak „Wótc“ mjenuje, na rozdźělu mjez bibliskej tradiciju a panteizmom zaleži: Přiroda je z křesćanskeho wida Boža stwórba, potajkim něšto bójskeho, ale nic sama z bohom. Nas ze wšěmi ludźimi po cyłym swěće wědomje wjaza, zo smy wšitcy dźěći Boha.

Z lubowacym čłowjekom so stać, so wumjezowaceho myslenja wzdawać a z tym so Božemu synej, Jězusej, w žiwjenju bližić, je křesćanska perspektiwa. K tomu słuša jako wosebite wužadanje, ludźom, kotřiž nam na čuwy du, wotewrjeny wostać, a njesudźić, přetož štó je dobry a zły, wě jenož Bóh tón knjez, ale my nic.      

Njebjesa so na zemi tamle započinaja, hdźež so ludźo po tym maja. – Jara dobre a přeswědčace předowanje to bě, čehoždla kóždemu wulět na mision w Radworskej wosadźe doporučić móžu. Wšojedne, hač rano, wodnjo abo nawječor. Konkretny přehlad bě w Katolskim Posole wozjewjeny.