Archive for September 2013

Domowinska župa Jakub Lorenc-Zalěski załožena – slepjanšćina ma wosebity wuznam

30. September 2013

Delegaća z dotal njezapisaneje Župy Běła Woda/Niska zetkachu so zašły pjatk na žurli Serbskeho kulturneho centruma w Slepom k wurjadnej hłownej zhromadźiznje, zo bychu wo załoženju naslědnicy wuradźowali, kiž ma so do registra towarstwow zapisać. Přitomnych bě 38 delegatow z 8 Domowinskich skupin a 12 serbskich towarstwow. Delegaća zastupowachu cyłkownje 510 čłonow dotalneje župy. Na namjet župneho předsydstwa a złožujo so na wopodstatnjenje tutoho prawniskeho kroka, kotrež je Manfred Hermaš podał, hłosowachu jednohłósnje za wustawki noweje Domowinskeje župy z mjenom serbskeho prócowarja Jakub Lorenc-Zalěski. Z tym bu w přitomnosći předsydy Domowiny, Dawida Statnika, załoženski proces zahajeny. Wón přinjese wězo wjace samostatnosće w dźěławosći župy, ale zdobom tež wo wjele wjetše zamołwitosće nawodnych organow župy.

W schwalenych wustawkach zjewi so nimo słowa "Domowina" w pomjenowanju noweje župy tež jasne wuprajenje, zo je župa čłon třěšneho zwjazka serbskich towarstwow Hornjeje a Delnjeje Łužicy, Domowiny – Zwjazka Łužiskich Serbow z.t.. Z tym so při wšěch wosebitosćach župy hladajo na ćežke wuměnjenja dołhodobneho wudobywanja brunicy a hrožace dalše přesydlenja tradiciske a trěbne zhromadne dźěło z třěšnym zwjazkom na runoprawnej runinje dale wjedźe. K tomu chce nowa župa kooperaciske zrěčenje z třěšnym zwjazkom wotzamknyć.

We wobšěrnym katalogu naprawow k dalšemu spěchowanju serbskeje rěče a kultury napadnje, zo domoródna slepjanšćina wosebity wuznam ma. Wona hraje mjeztym jako identifikaciski faktor wažnu rólu při wozrodźenju serbšćiny scyła.

Jako druhi krok k wutworjenju noweje zapisaneje župy běchu wólby župana a městožupanki na dnjowym porjedźe. Na namjet dotalneho župneho předsydstwa, kotrež na zakładźe mandata hłowneje zhromadźizny hač do dozałoženja noweje župy swoje dźěło dale wjedźe, wuzwolichu delegaća Manfreda Hermaša jako župana a Dianu Maticowu jako městožupanku. Zdobom zwołachu delegaća 1. hłownu zhromadźiznu Domowinskeje župy Jakub Lorenc-Zalěski. Wona ma dnja 1. nowembra tutoho lěta jednaćelske předsydstwo za běžne nawjedowanje župy a rozšěrjene předsydstwo za kwartalne tworjenje zasadnych rozsudow k dźěławosći župy mjez hłownymaj zhromadźiznomaj wolić. Nic naposlědk maja so wobsahowe prašenja noweho župneho progarama a dźěłoweho plana za lěće 2014 a 2015 tematizować.

Přejemy nowej župje wjele wuspěcha w narodnym skutkowanju a wjeselimy so na spomóžne zhromadne dźěło z njej!

Werner Sroka

Prěnje znamjo změny energijoweje politiki Stanisława Tilicha?

30. September 2013

Wurězk z interviewa sakskeho ministerskeho prezidenta w nowinje "Welt" – DŹENSA!

Serbja w Brüsselu: Mjeńšiny za dialog

30. September 2013

Zastupjerjo europskich mjeńšin pod třěchu FUEN (Federalistiskeje unije europskich narodnych skupin) zetkachu so dnja 26. septembra w Brüsselu ze zastupjerjemi Europskeho parlamenta k zjawnej diskusiji wo europskej wobydlerskej iniciatiwje „Minority Safepack“. Ze stron Serbow wobdźělichu so předsyda Domowiny Dawid Statnik, městopředsydka Judith Wałdźic, jednaćel Domowiny a wiceprezident FUEN Bjarnat Cyž, wjednica běrowa FUEN Susann Šenkec a Madlenka Kowarjec.

W Europje přisłuša wjace hač 40 milion ludźi awtochtonej narodnej mjeńšinje abo rěči regionalnu abo mjeńšinowu rěč. Zaměr iniciatiwy „Minority Safepack“ je, z konkretnymi namjetami abo zakonjemi přisłušnikam mjeńšin na europskej runinje wjace prawow dać. Zastupjerjo narodnych mjeńšich widźachu w instrumenće wobdźělenja europskeje ludnosće šansu, direktny wliw wukonjeć. Z iniciatiwu chcychu 1 milion podpismow nazběrać. Tola Europska komisija je wobydlerske požadanje dwaj měsacaj po zapodaću z juristiskich přičin wotpokazała.

Zapósłancy Europskeho parlamenta doporučichu w diskusiji dnja 26. septembra w Brüsselu, iniciatiwu dale slědować a móžne prawniske zaručenje pruwować. Nimo toho připrajichu pomoc w politiskim lobby-dźěle za iniciatiwu a chcedźa FUEN a zapodaćelow próstwy w naležnosći podpěrać. Hižo přichodny měsac je komisija na zjawne słyšenje w Europskim parlamenće přeprošena. Mjeńšiny sadźa tuž na politiski dialog, prjedy hač so doskónčnje wo zapodaću skóržby rozsudźa.

Nowinska zdźělenka Domowiny

Serbske blido w serbskim muzeju w Choćebuzu

30. September 2013

Pśepšosenje na

 Serbske blido w Serbskem muzeju

srjodu, dnja 9. oktobra 2013 zeger 18.00

                                                                                 Pśepšosyjomy Was a Wašych pśijaśelow

na rozgrono wó aktualnych a wšednych pšašanjach

w serbskej Łužycy.

 Tema buźo:

„Wó mudrych žeńskich a tšašnych žeńskich

w serbskich powěsćach a bajkach“

 Rozgranjamy se

z ludowědnicu dru. Susannu Hosyneju 

Serbskego instituta w Budyšynje   

 Publikum jo pśepšosony sobu diskutěrowaś.

 Kontakt:  Wendisches Museum/Serbski muzej, 03046 Cottbus/Chóśebuz, Mühlenstraße 12

(  0355-794930     Fax: 0355-701275, Email: info@wendisches-museum.de  Web: www.wendisches-museum.de

Serbska solidarita ze Slepjanskimi wsami

29. September 2013

Wutoru, 1. oktobra, budźe w 11.30 hodź. serbska napominanska straža (poł hodźiny) před krajnoradnym zarjadom do wobzamknjenja gremijow planowanskeho zwjazka Hornja Łužica – Delnja Šleska wo wuhlowej jamje Wochozy II. Pójće prošu ze serbskimi chorhojemi a dalšimi utensilijemi serbskeje solidarity z wobydlerjemi Slepjanskich wsow, kotřiž přećiwo wotbagrowanju wojuja.

Foto: Piwowy podkładk syće za demokratiju a mnohotnosć – Slepjanske kónčiny słušeja k našemu dwurěčnemu krajej, kotryž njesmě so předać!

Tule je nabožina opium za lud

29. September 2013

Dwaj dnjej do rozsuda wo wotbagrowanju kemše w Rownom – žane słowčko wo brunicy, powšitkowna próstwa wo zrozumjenje za wšo poćežowace. Tak móže nabožina woprawdźe – kaž je Karl Marx pisał – jako opium za lud skutkować. Je pak tež wěriwych ludźi, kotřiž maja tajku formu zemskej wyšnosći poddaneje nabožiny za bohahanjenje.

Kantorki dźensa na kemšach na Njepilic statoku w Rownom

29. September 2013

Dwělomne dojednanje

28. September 2013

Jeli by k wotbagrowanju 40 procentow teritorija gmejny Slepoho dóšło, kotremuž chcemy wšitcy hromadźe zadźewać, bychu ludźo na zakładźe dojednanja komunalnych zamołwitych a Vattenfalla wot 1. apryla 2015 swoju dotalnu domiznu wopušćić dyrbjeli. Wurunanje hoberskich stratow kulturneho a historiskeho razu na dobro wudobywanja brunicy za něšto lět to njeje. Skerje projekt zadwělowanja za najhórši pad.

Domowina njech kaž katolska cyrkej funguje – nětk ma Clemens prawje

28. September 2013

W swojim epochalnym interviewje z jezuitskimi časopisami, dokumentowanym tež na Internetnej stronje Katolskeho Posoła, je bamž Franciskus wosebitu wažnosč na mjezsobnu komunikaciju kładł. Njemylny je "cyłk" ludu Božeho, tak swjaty wótc; zhromadna refleksija wo načasnym zwuraznjenju wěčnych wěrnosćow steji w srjedźišću.

Clemens Škoda, referent Domowiny, je na politiskim zarjadowanju serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawka we Worklecach lětsa prajił, zo Domowina w najlěpšim padźe runja katolskej cyrkwi funguje. To je tehdom zdźěla zadźiwanje zbudźiło, wšako ma katolska cyrkej dotal pola wjele ludźi awtoritarny image. štož so pak pod Franciskusom radikalnje změni.

Tehdom njebych Clemensej přihłosował, dźensa pak so přizamknu.

Wustajeńca „mužakowska hola“ bórze w Sakskim krajnym sejmje

27. September 2013