Archive for März 2014

Serbske swójby sej wotkryće tajnych planow serbskosejmskeho dawka žadaja

26. März 2014

Pobrachowace pjenježne srědki serbskim institucijam, projektam a čestnohamtskim aktiwitam su w publicistisko-politiskim paralelnym uniwersumje zaso z přičinu, "dźeń a wjetše žadanja" za hinašim zastupnistwom / sejmikom konstatować. Tón zwisk pak jenož na to pokazuje, zo awtorojo ani wo financach ani wo politice zdaće nimaja. Abo za kulisami něšto druhe běži…

Mamy w Němskej komunalne samo(!)postajowanje. Najebać to je we wšěch radnicach słyšeć, zo komunalni politikarjo lědma jónu woprawdźe samostatnje rozsudźić móža, přetož su wot přizwolenja přiražkow nadrjadowanych zarjadniskich runin wotwisni.

Porno komunam serbski sejmik docyła žane swójske dochody nima – ani přemysłowe dawki. Wón je runja załožbje stoprocentowsce wot pjenjezydawarjow němskeje politiki wotwisny. Chibazo dóstanje prawo, sej wot Serbow specifiski serbskosejmski dawk žadać. Wočiwidnje wědźa SN wo tajkich tajnych planach sejmikarjow, kotrež bychu přewinjenje financneje krizy w Serbach přez sejmik zmóžnili.

Tohodla sej žadam w zmysle trěbneje transparency hnydomne wozjewjenje wšěch tajnych konceptow za serbskosejmske dawki. Serbske swójby trjebaja wěstotu při planowanju swojeho budgeta, zo bychu sčasom wědźeli, hač dyrbja serbskosejmskich dawkow dla prózdninske městna při Baltiskim morju wotskazać.

Wěčne nawróćowanje samsneho w serbskej politice nerwuje – nowu dobu prošu!

25. März 2014

Doba starych wěrnosćow je nimo. "Rěčne rumy sej rubić njedać", haj wšak, ale TO nima ničo ani z brunicu ani z kaolinom činić. Klětno bu před běrtlk lětstotkom zachowane, brunicowe bagry njejsu přišli, ale serbskorěčny rum je so zhubił.

Wěčne nawróćowanje samsneho – tak da so z hrónčkom znateho filozofa typ zarjadowanjow kaž minjeny pjatk w Budyskim dźiwadle na hrodźe pohódnoćić. A Nietzsche je dawno njeboh a nic, kaž je sej wón myslił, Bóh, do kotrehož dale miliardy ludźi wěrja.

Politika ze stajnym skiwlacym abo skoržacym tonom je kaž seks, kiž je w puberće tčacy wostał: Sebjespokojenje wjedźe wokomiknje k wěstemu wolóženju, ale wjac nic. Ryzy wospjetowanje kritiki njeje recept za wuspěch. Prošu nowu dobu!

Znowa napominanska straža před krajnoradnym zarjadom přećiwo wotbagrowanju Slepjanskich wsow

24. März 2014

Skladnostnje posedźenjow brunicoweho wuběrka a zhromadźizny Regionalneho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica / Delnja Šleska z wobzamknjenjom wo „přistupje“ k dowolnosći nutřkowneho ministerstwa Sakskeje, Slepjanske wsy za wuhlowu jamu „Wochozy II“ wotbagrować dać

http://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/nc/planungsverband/sitzungstermine.html

su Serbja a jich přećeljo zaso k napominanskej straži před krajnoradnym zarjadom w Budyšinje namołwjeni:

srjedu, 2. jutrownika 2014, w 13 hodź.

Kaž w namołwje rěka, dźe nětk wo to, zjawnosći pokazać, „zo so njeprawda zwoprawdźi“.

Serbski digitalny lotsa hospodarstwa: Pětr Wałda

24. März 2014

Při wšěm respekće basnikam a dźiwadźelnikam dyrbimy  za přichod serbskeho ludu bóle na nazhonjenja noweje IT-elity nawzjazować. Woni njepřehladnosće resp. zašmjatanosće swěta dla njeskorža, ale jón na nimale sej hrajkace wašnje rjaduja. Z toho nastawaja smjerćinowatiwne předewzaća kaž http://www.mapegy.com/de/, předstajene w „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 6. nalětnika pod nadpismom „Lotse der Gewissheit“:

FAZ_Walde_I

Załožer a jednaćel je „wjesoły Serb“ Pětr Wałda. Do toho bě pjeć lět nawoda projekta „digitalna inteligenca“ slědźenskeho wubłuka koncerna „Volkswagen“:

http://www.mapegy.com/de/company/company-management. Tule wjac wo nim:

http://www.xing.com/profile/Peter_Walde. Hlej tež powěsć wo prezentaciji w sławnej „myslenskej fabrice“:

http://www.2bahead.com/zukunftskongress/archiv/12-zukunftskongress-2013/programm/

FAZ_Walde_II

Hač słušeš k tym, kotřiž móža tónle informaciski serwis při strategiskich rozsudach wo wuwiwanju technologijow trjebać, widźiš tule:

http://www.mapegy.com/de/company/company-our-approach

Na wobrazomaj małej wurězkaj z přinoška FAZ wo zaměrje zawoda a serbskosći šefa.Dźak Witej za pokiw!

Mamy dosć wuměłskich scenarijow so bližaceje apokalypsy Serbstwa. Je najwjetši čas, so optimistiskeho ducha ludźi ze swěta postmoderneje informatiki nasrěbać, kotřiž w jednodimensionalnych žadanjach tčacy njewostanu, ale puće ke kompleksnišim modelam rozrisanja problemow namakaja. Mjez nimi, kaž na tutym rjanym přikładźe zaso widźimy,  je dosć Serbow. Inteligentna alternatiwa to je k wostudłemu moralizowanju bjez efektow. 🙂

Koncert nalětnich barbow

23. März 2014

Loni bě kónc měrca hišće zyma. Lětsa mějachmy zymu kaž w Italskej. Po temperaturach je drje dźensa přestawka w nalěću, ale jaskrawe barby pokazuja na rozmach přirody. A hač do štwórtka budźe zaso miliše wjedro :-).

Dalši digitalny rewolucionar: Křižer

23. März 2014

Zo nimamy jutry w katolskich Serbach "jutrownych jěcharjow", ale křižerjow, je zawěsće wšudźe w serbskorěčnym rumje znate. Hinak to najskerje ze wšěmi słowami za gratowanje konjow wupada. W sydom wotrězkach informuje internetna strona http://www.krizer.de Pětra Zyndy wšěch, kotřiž chcedźa porjadny křižer być, wo wšěm, što dyrbiš za tónle čestny nadawk wědźeć. Tohorunja zajimcam, swójbnym a přećelam křižerjow je poskitk z dobrej podpěru při pomhanju.

Tak zhoniš, zo su hłowy modernych konjow mjeńše, štož maš při zgratowanju wobkedźbować. Zo njeby so ničo nimokuliło, předstaja Pětr Bobka nazornje we wideju, kak so přihotowanje konja čini – a so we wšěch detailach pomjenuje. Třemjeń je na přikład tajke rjane słowčko, kotrež dotal přemało ludźi znaje. Derje pak su tež praktiske pokiwy k spěwanju a jěchanju: Zo njesměš direktnje napřećo wětřikej spěwać a zo maš powětrowy šćežor při sedźenju tworić – tak njebudu hłosowki křižerja přežadane.

Štóž chce hišće něšto k pokiwam křižerjam přinošować, njech mejlku pisa: serbski.krizer@gmx.de . Mjeztym zo je hišće w institucionelnym wobłuku wulkich diskusijow wo nowych medijach, běži digitalna rewolucija z bazy sem, nic naposledk dźakowano profesionalnej pomocy SAEK. Tak je tež wšojedne, hač so zwonka Łužicy bydlacy křižer hakle krótko do jutrow do domizny wróći – z internetnym křižerjom je wón w kóždym nastupanju optimalnje mentalnje na jutry nastajeny.

Azyl we Wjazońcy, Krim w Ruskej a žedźba za serbskimi susodami

22. März 2014

Předstajće sej, po wukazu krajnoradneho zarjada by třista azylantow w serbskej wjesce zaćahnyło. Samo ći, kotřiž maja sebje samych za tolerantnych ludźi, bychu na tym dwělowali, hač tomu woprawdźe tak je. Rěči tajkile – tón raz – fiktiwny podawk přećiwo domoródnym abo wukrajnikam?

Ně, ani přećiwo wobydlerjam ani přećiwo požadarjam wo azyl. Přikład Wjazońca pokazuje, hdźež staj prof. Gillo, społnomócnjeny Sakskeje za wukrajnikow, a Frank Richter, nawoda krajneje centrale za politiske kubłanje, horcu diskusiju moderowałoj, zo njeje pućowanje ludźi bjez konfliktow. Ale wone su rozrisujomne. Skónčnje prajachu wobydlerjo, tak powědaše njedawno Gillo, zo je jim drje 120 azylantow přewjele, ale 50 bychu přiwzali.

Hladajo na to, zo ma Wjazońca 5000 wobydlerjow a dyrbi cyła Sakska z někak štyrjomi milionami tuchwilu w běhu lěta 8000 ćěkancow přiwzać, by to tola dobry kompromis był. Nimo toho je w bydlenskich blokach našeho wokrjesa dosć prózdnych bydlenjow za decentralne zakwartěrowanje ludźi z cyłeho swěta, kotřiž su swoju domiznu do směra Europy wopušćili.

Njemóžemy sej swojich susodow wupytać. Ale wězo so Serb w serbskej wjesce nadźija, zo přeńdźe susodna ležownosć, kiž je na předań, do rukow serbskeje swójby, zo bychu sej dźěći z towaršemi serbsce hrajkać môhli. Abo znajmjeńša do wobsydstwa ludźi, kotřiž su zwólniwi, swoje dźěći krok po kroku do serbskeho rěčneho ruma integrować dać. Je to wuraz njepřećelskeho nastajenja napřećo cuzym abo legitimne prócowanje wo hajenje swojeje rěčnokulturneje identity?

To njejsu prašenja za demonstracije a přećiwne demonstracije. Wzajomnosć kulturow je něšto wulkotne. Wona nas wobohaća. Nic jenož w dowolu we wukraju, ale tež w pisanej towaršnosći w tukraju wosrjedź globalneho swěta 21. lětstotka. To pak dołhodobnje měrniwje jenož funguje, hdyž ma kóždy "my" prawo, swoje rěčnokulturne rumy sobu postajować.

Bjez naroka na swójsku awtonomnu prowincu abo hinašu statnu přisłušnosć – Krim je model zańdźenosće, nic přichoda a panslawizm leži na marach, morjeny wot ruskeho imperializma – ma kóždy lud prawo a winowatosć, so ze swójskimi hłuposćemi a problemami swojeho kraja sam rozestajeć. Tohodla dyrbimy najprjedy tolerantnosć w nutřkownoserbskej komunikaciji nawuknyć, zo njebychmy za pomocu "wonkownych mocow" wołać dyrbjeli.

Tak namakamy sebjewědomu a tolerantnu runowahu mjez wotwobaranjom přeněmčenja serbskeho žiwjenja a wotewrjenym wobchadźenjom z cuzorěčnymi susodami němskeho abo indiskeho pochada ;-). A w kraju je wjele kanalow posrědkowanja našich pozicijow, nic jenož zjawne listy. Prošerjo tak a tak njejsmy – smy runja druhim skupinam ludnosće jako serbscy staćenjo němskeho stata namołwjeni, swój "my" angažowanje, profesionelnje a přeswědčace zastupowač.

Snadź budźemy potom tajcy atraktiwni kaž Němska sama a změjemy wjac připućowarjow do serbowaceho swěta.

Kaž prajene: Najwjetši čas za zjawny list ZSW Putinej

21. März 2014

Wurězk z aktualneho wudaća "Zeit" wo Krimje.

Prof. Vogt w SZ: Znjewužiwanje załožbowych pjenjez za NSLDź

20. März 2014

Wjac dźensa na stronje "Łužiske žiwjenje" Sakskich Nowin w cyłostronskim interviewje z prof. Matthiasom Theodorom Vogtom.

Rico & Roman

19. März 2014

Mój šef – frakciski a krajny předsyda sakskeje Lěwicy, Rico Gebhardt – z kónčnej narěču (wurězk) na njedawnym stronskim zjězdźe na Drježdźanskim lětanišću, hdźež bu program za wólby do krajneho sejma wobzamknjeny. Krótko do toho je jeho mandźelska z dźěćimi přichwatała, zo bychu nana wotewzać móhli. Wosebje synk Roman bjerje to jara chutnje :-). Bohužel njeje Piwarc tónle wjeršk hižo wosobinsce dožiwił, přetož měješe dalše winowatosće we Łužicy, ale mój studentski pomocnik je tute krasne widejo (56 sekundow) sčinił …

widejo: Marco Böhme