Archive for April 2014

Protyčka serbskich podawkow w lětušim róžowniku – a dalše informacije k zarjadowanjam

30. April 2014

04-30 Terminy meja 2014

04-29 Einladung_Kastner

04-29 flyer kurt heine

04-29 kurt heine-Aust.-Eröffnung

04-29 Flyer_JazzballettAbschied_SNE

25. kolokwij w biosferowym reserwaće: Serbja w kónčinje hole a hatow

30. April 2014

image006

25. kolokwij w biosferowym reserwaće: 15.05.2014, 14.30–17.00 hodź./Uhr w Domje tysac hatow w Stróži pola Hućiny/ Haus der Tausend Teiche in Wartha

„Serbja w kónčinje hole a hatow – wo stawiznach, rěči a kulturje regiona / Die Sorben in der Heide- und Teichlandschaft – zur Geschichte, Sprache und Kultur einer Region“

17.15 hodź./Uhr Andrea Pawlikowa / Andrea Paulik Wotewrjenje wustajeńcy „Serbska hola – slědy w pěsku“ (15.05.–22.06.2014) / Eröffnung der Ausstellung „In der Heide – Sorbisches auf der Kippe“ (15.05.–22.06.2014)

Programm Kolloquium Mai 2014

 

Serbska profesorka 85

30. April 2014

Naša jenički serbska profesorka tuteje generacije, Lucija Hajnec, kotraž je na přikład zhromadźene spisy Zejlerja zestajała, swjeći dźensa w Budyšinje swoje pjećawosomdźesaćiny. Na foće je narodninarka ze swojej přiwuznej Beatu Brězanowej widźeč. Ruka naprawo słuša znatemu profesorej…

„Wójna kórkow“ – Jürgen Buchmann je serbske bombowcy za dźiwadło koncipował

30. April 2014

Po tej "Buch von den Wenden" je so we Westfalskej bydlacy filologa, filozof a spisowaćel Jürgen Buchmann, čitarjam "Noweho Casnika" hižo do toho jako awtor znaty, nětko znowa na dobro Serbow pjera přimał a "eine Spreewälder Apokalypse" z titulom "Krieg der Gurken" spisał. Buchmann, kiž so zdźerženju mjeńšinowych rěčow wěnuje, je rědki pad angažowaneje, bjezpatetiskeje ironije.

W dźewjeć surrealistiskich scenach, ilustrowanych z futuristisce skutkowacymi wobrazami, wopisuje prěnju serbsku wójnu stawiznow – přećiwo Němskej. Brónje Serbow su hoberske kórkowe bombowcy, jich nadběham dyrbja nawjedowacy němscy politikarjo w zwjazkowym sejmje a kanclerskim zarjedźe najprjedy bjezmócnje přihladować. A němski moderator dramy so praša: "Werden in der Lausitz jemals wieder Freiheit und Vattenfall herrschen?"

Poprawom je to dźiwadłowa hra za mały format. Jěwa-Marja Čornakec, kotraž je hižo jónu samo ptačokwasny program z brunicowej tematiku sčiniła, by zeserbšćenje wobstarać móhła. Zawodne słowa pak bychu so dyrbjeli předźěłać a dospołnje korigować. Mjez druhim sćěhowace: W Chróšćan zběžku njebě němskich policistow, kotřiž su serbske dźěći preč wjedli. Štó je jemu tajkile kał napowědał?

Domowina za zachowanje Pólskeho instituta w Lipsku

29. April 2014

Manfred Hermaš so rozžohnuje

29. April 2014

Komfort za kolesowarjow w Budyšinje

29. April 2014

Štož je P&R (park and ride) šoferam awtow, maja kolesowarjo w Budyšinje na tajke wašnje: Parkuj a dźi – horje do centruma resp. stareho města. Wužiwał tón luksus dotal njejsym, wšako smě mój stary "groćany wóslik" (Hynco, maš lěpši rěčny wobrot?) na kromje dróze při latarni stejo wostać.

Politiski zakład za „Wochozy II“ w Berlinje cofnjeny – to pomha při skóržbach

28. April 2014

Po wulkej demonstraciji njedźelu přećiwo wotbagrowanju Slepjanskich wsow na dobro zastarskeje energijoweje politiki w Sakskej nětk póndźelu mała, ale ćim wažniša powěsć w Sakskich Nowinach: Knježaca politika na zwjazkowej runinje planuje daloko sahacu změnu: Mjenje wudobywanja wuhla.

Z tym stej rozsudaj Regionalneho planowanskeho zwjazka w Budyšinje a krajneho nutřkowneho ministerstwa w Drježdźanach za dale a wjac łužiskich brunicowych jamow zwonka płaćiweje politiki Němskeje.

Z tym stupaja tež wuhlady skoržićelow na wuspěšne prawniske skónčenje błudnych planow před sudnistwom. Wobdźělenje wjele Serbow z regiona na protestach w Mułkecach, Slepom a Rownom je wobkrućiło, zo njeje w serbskim ludźe akceptanca za serbske koncepty, kotrež maja dołhodobne wudobywanje brunicy jako zakład.

Tež hornjołužiska komunalna politika bě ze serbskim wjesnjanostu z Njebjelčic, Tomašom Čornakom, kaž hižo minjene lěta při protestnym wuchodźowanju prezentna.

Bój póńdźe dale hač do dnja, zo „Wochozy II“ njepřińdu

27. April 2014

Brunicowy plan wotbagrowanja serbskich statokow, serbskich a němskich wobydlerjow, starych štomow kaž krasnych dubiskow a rjanych łukow serbskeje hole ma jeničce jedyn jenički wuspěch: pačenje ludnosće do wičnohospodarsce myslacych chežkarjow a zakitowarjow serbskeje domizny.

Šěsć statokow w Rownom je hižo zničenych, ludźo su preč. Njeměr knježi, spjećowanje pak pokoj přinjese. Derje, zo je ludźi, kotřiž su k skóržbje přez wšě instancy sudnistwow zwólniwi. Woni maja podpěraćelow z cyłeje Němskeje, samo z porynskeho brunicoweho rewěra je dźensa žona do Rownoho přišła.

Solidarita je wulka – bój je zahajena a póńdźe dale, doniž „Wochozy II“ njepřińdu.

Potom twari Vattenfall ghetto a nowe Netto

27. April 2014

Wurězk ze serbskeho dźěla narěče Edit Pjenkoweje – wo zrudnym přichodźe po nanuzowanym wotbagrowanju a přesydlenju Rowniskeje ludnosće a ludźi z druhich wohroženych sydlišćow Slepjanskeje wosady: konsum město pěstowanja kulturneho herbstwa.

Zwjeselace pak je, zo njebě ženje telko serbskich słowow a plakatow na protestnych akcijach přećiwo "Wochozam II" kaž dźensa – klětu budźe jich hišće wjac! Hdźe pak su serbscy zamołwići w ewangelskej cyrkwi? Sće na swojich wěriwych zabyli?