Archive for Mai 2014

Zhromadna zdźělenka zapósłancow / informacije Domowiny k móranjam na dwurěčnych wjesnych taflach

31. Mai 2014

Medije_tafle_1

05-30 Hintergrundinformationen.doc

05-30 PI Ortsschilder.doc

Sensibilizowanje zjawnosće je so radźiło: Hlej wurězki ze wšelakich nowin

Zaso wotstronjene (dźensa w serbskim rozhłosu):
http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce1890.html#anchor1

Łužiske wuhlady klasiskeje moderny

31. Mai 2014

drjewjany_dom

Pětr je wědźał a w komentarje pisał, zo je wobraz deleka ze Schminkec domu. Tule jako myto přidawk z klasiskeje moderny: W Niskej steji Wachsmannowy dom, blisko njeho namakaš wjele drjewjanych chěžkow z tuteje doby (horjeka). Samo drjewjanu katolsku cyrkej tamle maja. W tutych twarjenjach knježi jara dobra klima…

… w Lubiju. Ale wěsće, hdźe?

„Jenož němsce“ njeje wotmołwa na „A serbsce?“

30. Mai 2014

Je přemóranje serbskich mjenow na wjesnych taflach wotmołwa na akciju "A serbsce?", kaž bychu sej spłošiwi ludźo myslić móhli? Ně, to je statement tych, kotřiž so na přidatnych serbskich pomjenowanjach njepostorkuja, ale docyła na zjawnej prezency Serbstwa.

Na to pokazuja tež jich antisemitiske a prawicarskoekstremistiske zawostajenstwa na druhich taflach. Po prjedawšich serijach wonječesćenja swjatych křižow je to nowy njeskutk jara małeje radikalnje antiserbskeje mjeńšiny. Přejemy policiji wjac wuspěcha hač dotal na tutym polu.

Serbski ludowy ansambl přinjese brazilske nocy do Budyšina

29. Mai 2014

Swětowe mišterstwo kopańcy w Brazilskej so bliži. Při tym pak jenož na bul njemyslimy, ale tež na hudźbu, rejowanje a erotiku. Dźakowano Serbskemu ludowemu ansamblej změjemy tež składnosć, so ze Serbami zaběrać, kotřiž su do Brazilskeje wupućowali. A ze zwiskami mjez serbskej folkloru a brazilskimi rytmami atd.

Brazilska lětnja nóc steji 27. junija, wot 18.30 hodź. na lětušim progamowym planje SLA – w jeho Budyskim domje a wokoło njeho. Tež pod hołym njebjom móže so rejwać, a tohorunja ćopły přibrjožny pěsk, brazilske chłóšćenki a cocktaile njepobrachuja.

Nimo dalšich překwapjacych serbsko-brazilskich zwiskow wočakuja hosći znaty moderator Daniel Finkernagel, dirigent Peter Wesenauer, ameriska filmowa hudźba, "Pizzicato-polka" Straussa a medley z WestSideStory. So wě, zo chór, orchester a balet SLA sobu skutkuja – tón raz z brazilskej lochkosću žiwjenja.

Nowy społnomócnjeny: Wjac serbšćiny w pěstowarnjach a na šulach Braniborskeje

28. Mai 2014

http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/regioline_nt/berlinbrandenburg_nt/article128490075/Gorholt-will-sorbische-Sprachfoerderung-in-Kitas-vorantreiben.html

Konkluzija z wuslědka SWZ při wólbach

28. Mai 2014

Kelko Serbow woprawdźe je, drje nichtó dokładnje njewě, ale hladajo na dotalne wědomostne přepytowanja móžemy někak wot toho wuchadźeć, zo je w Budyskim wokrjesu minimalnje dźesać tysac wšědny dźeń w swójbje serbowacych dorosćenych Serbow. To je takrjec naše najkrućiše jadro. To su při wólbach do wokrjesneho sejmika teoretisce znajmjeńša 30.000 hłosow. Wuchadźejo z toho, zo zawěsće njeje Serbske wolerske zjenoćenstwo jenož hłosow wot Serbow samych dóstało, bě najskerje někak 6.000 serbskich hłosow, štož je pjećina wšěch móžnych hłosow wšěch wólbokmanych Serbow.

So wě, zo je stoprocentowske wólbne wobdźělenje tež w kruhach narodnje wědomych Serbow z njerealistiskim zaměrom. Ale tež hdyž jako bazu jenož z dwěmaj třećinomaj wólbokmanych Serbow ličimy, wostanje podźěl SWZ wot mjenje hač třećiny. To njerěči přećiwo dobremu wobsahowemu a personelnemu poskitkej SWZ, ale přećiwo efektiwiće wšěch pospytow, Serbow w zmysle sejmika abo podobnych projektow dale politizować. Po lětušej wólbnej kampani a wozjewjenjach w serbskich medijach móhł kóždy wědźeć, wo čo dźe. Najebać to njeje 80 procentow Serbow tutu politisku móžnosć wužiło. To njeje porok, ale wěcowny facit ličbow.

By z procentualnym přirostom přichodnje tak dale šło kaž mjez poslednimaj wólbamj, by SWZ za 35 lět pjeć procentow we wokrjesu docpěło. Dołhož serbscy wjesnjanosća ze swojej popularitu za tajkule lisćinu njekandiduja, je tajki zaměr bjezwuhladny. Přeju jeničkemu wokrjesnemu radźićelej SWZ, Stefanej Rjedźe, dale wjele wuspěcha w jeho njesprócniwym spomóžnym dźěle na dobro serbskich naležnosćow na wokrjesnej runinje. Wón njech je dale njewotwisny moderator kooperacije na wšelakich lisćinow wolenych Serbow. To móže wón bjez swójskeho frakciskeho statusa samo lěpje zmištrować. Wšo ma swój zmysł, tež tónle wuslědk wólbow.

Najwoblubowaniši gmejnscy radźićeljo w zarjadniskim zwjazku Při Klóšterskej wodźe

27. Mai 2014

W Chrósćicach: Jan Wjesela (186 hłosow, SWZ),

w Ralbicach-Róžeńće: Michał Wada (255, SWZD),

we Worklecach: dr. Beno Wałda (295, CDU),

w Pančicach-Kukowje: Stefan Rjeda (551, SWZ),

w Njebjelčicach: Tomaš Klar (206, CDU)

(hlej do wčerawšich Serbskich Nowin)

Wuslědki lisćinow při wólbach gmejnskich radow (na stronje krajneho statistiskeho zarjada):

Chrósćicy:

http://www.statistik.sachsen.de/wpr_neu/pkg_s10_erg.prc_erg_gr?p_bz_bzid=GR14&p_ebene=GE&p_ort=14625080

přirunanje z 2009: Wulki přirost swobodneho wolerskeho zjednoćenstwa (plus 7,7 procentow):

http://www.statistik.sachsen.de/wpr_neu/pkg_s10_ver.prc_ver?p_bz_bzid=GR14&p_ebene=GE&p_ort=14625080

Tule dalše gmejny Budyskeho wokrjesa po potrjebje wuzwolić:

http://www.statistik.sachsen.de/wpr_neu/pkg_s10_nav.prc_nav_karten?p_thema=114418421&p_nav_ebene=2&p_bzid=GR14&p_ebene_ort=LK*14625&p_klapp=Wahlergebnisse

a Zhorjelskeho wokrjesa:

http://www.statistik.sachsen.de/wpr_neu/pkg_s10_nav.prc_nav_karten?p_thema=114418421&p_nav_ebene=2&p_bzid=GR14&p_ebene_ort=LK*14626&p_klapp=Wahlergebnisse

Wulka wjetšina Serbow eksplicitnje serbske zastupnistwo we wokrjesnym sejmiku njewoli

26. Mai 2014

Serbske wolerske zjednoćenstwo (SWZ) wostanje dale z jednym radźićelom we Budyskim wokrjesnym sejmiku zastupjene: Stefan Rjeda (1.083 hłosow), prěni narunanski kandidat je předsyda Domowiny, Dawid Statnik (917 hłosow), kiž je w samsnym wólbnym wokrjesu 12 (jadrowych kónčin) na druhim městnje lisćiny kandidował.

Zajimawe je za poměry Zelenych dobry wuslědk Julijana Nyče runje w tutym wólbnym wokrjesu z 504 hłosami. Kandidataj SPD Tomasz Nawka (465 hłosow, na prěnim městnje lisćiny strony we wólbnym wokrjesu 12) a dr. Jürgen Rühmann (wot wolerjow z 178 hłosami wot 4. na 3. městno „wyše“ woleny) njebudźetaj z čłonomaj sejmika – porno Hajkej Kozelej (Lěwica), kiž steješe na 4. městnje lisćiny swojeje strony we wólbnym wokrjesu 6 a bu z wotum wolerjow (1.430 hłosow) na prěnje a z tym do sejmika woleny.

W samsnym wólbnym wokrjesu je něhdyši předsyda Domowiny Jan Nuk (za SWZ) 620 hłosami a z tym respektabelny rezultat docpěł. W centralnym „serbskim“ wokrjesu 12 staj za CDU mjez druhim Tomaš Čornak (1.345) a Alojs Mikławšk (3.067) wolenaj. Z Budyšina je Serb dr. Frank Stübner (Lěwica) z 3.338 hłosami znowa do sejmika zaćahnył.

Po tym zo je SWZ 1,8 procentow (posledni raz: 1,4 procenty) docpěł, smě so wězo wo tym diskutować, kak to z reprezentancu serbskich zajimow we wokrjesnej politice strategisce dale póńdźe. Poprawom chcyše SZW tón raz dosć hłosow za status frakcije měć, štož njeje so radźiło. Čehodla njeje so wjac Serbow za tónle eksplicitnje „serbski“ poskitk rozsudźiło, wostanje njedźiwajcy kedźbyhódneho přirosta nimale 2.000 hłosow zajimawe prašenje.

Komentar Bogny Korjeńkoweje w Serbskim rozhłosu:
http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio865488.html

Wólby do Budyskeho wokrjesneho sejmika: Wšě wuslědki

http://www.landkreis-bautzen.de/12806.html

http://www.landkreis-bautzen.de/download/buegerservice/vorl_Ergebnis_Kreistag_Bautzen.pdf

http://www.landkreis-bautzen.de/download/buegerservice/vorl_Kreistag_Sitzberechnung.pdf

Serbske kulturne dny w Korutanskej

26. Mai 2014

prechod_bergang_prehod einladung.pdf

prechod_bergang_prehod folder.pdf

Rekord w Chrósćicach při europskich wólbach

26. Mai 2014

W Chrósćicach su saksy křesćanscy demokraća najlepši wuslědk při europskich wólbach po cyłym swobodnym staće docpěli: 69,7 procentow za CDU. Jich najniši rezultat bě w měšćanskim centrumje Lipska: 23,7. Při SPDnikach je to runje nawopak: Woni su w Lipšćanskich kónčinach – Markkleeberg – z 26,3 procentami najwjac wolerjow dobyli – a w serbskokatolskim regionje najmjenje: w Ralbicach-Róžeńće jenož 4,8 procentow.

Wšo dohromady je rezultat za Saksku:

CDU 34,5 procentow (-0,8), Lěwica 18,3 (-1,8), SPD 15,6 (+3,9), FDP 2,6 (-7,2), Zeleni 6,0 (-0,7), AfD 10,1 a NPD 3,6 procentow.

Wšě ličby wšěch gmejnow při tutych wólbach:

http://www.statistik.sachsen.de/download/100_Berichte-B/B_VII_5_1_5j_14_SN.pdf