Archive for Juni 2014

Farar Delan: Alojs Andricki njeby wudobywanje kaolina w Róžeńće tolerował

30. Juni 2014

http://www.lr-online.de/regionen/weisswasser/Sorben-bangen-um-Wallfahrtsort;art13826,4654430

Wažne podawki pražnika a žnjenca w Serbach / protyčka a pokiwy

30. Juni 2014

06-30 Serbski swjed e we Wuje ku

07-04 Terminy julij awgust aktualizowane.doc

06-30 Einladung_Jan-Kilian_Juli_2014.pdf

06-30 Terminy julij awgust.pdf

06-30 Wotb h Koschyk w CB.pdf

06-30 Serbski swjed e we Wuje ku.pdf

Antiserbske móranja tema w ZEIT: Tilich a Woidke w rozmołwje

26. Juni 2014

Ministerskaj prezidentaj Sakskeje a Braniborskeje w aktualnym wudaću tydźenika "DIE ZEIT": Wulki interview na dwěmaj stronomaj. Samo serbska tematika njepobrachuje.

Interview:
http://www.zeit.de/2014/27/dietmar-woidke-stanislaw-tillich-brandenburg-sachsen-wahlkampf

Domowina pyta přichodneho zastupowaceho jednaćela

26. Juni 2014

NOWINSKA INFORMACIJA

Domowina wupisa městno zastupowaceho jednaćela

W zarjedźe Domowiny ma so wot 1. februara 2015 městno zastupowaceho jednaćela nowe wobsadźić. Domowina je nětko tute městno wupisała. Wot požadarja/požadarki wočakuja so mjez druhim nazhonjenja w nawjedowanskim dźěle, znajomosće serbskich stawiznow a kultury, znajomosće mjeńšinoweho prawa kaž tež ertne a pisomne wobknježenje delnjoserbšćiny. Dźěłowe městno je Choćebuz.

Wupisanje je wozjewjene na internetnej stronje Domowiny pod dypkom serwis
http://www.domowina.sorben.com/index.htm
a wozjewi so přichodny tydźeń tež w Nowym Casniku. Zajimcy móžeja so z wotpowědnymi podłožkami hač do 15. awgusta w zarjedźe Domowiny w Budyšinje, Póstowe naměsto 2, požadać.

JANKAHANKA + fanojo = CD!

26. Juni 2014

Tule (hlej link) so nětko informować a hnydom sobu činić, zo bychu woni CD nahrawać móhli – dźe wo 2.500 euo, štož rěka přerěznje za kóždeho čitarja bloga, hudźbnikam něšto w hódnoće jednoho piwa wudać :-). So wě, zo je wjac wulkomyslnosće móžno!

http://jankahankaband.wordpress.com/

Wurězk z dopisa, kiž
wabi za „prěnju serbsku internet-kolektu za dalšu serbsku CDku z pop-hudźbu, za kotruž so hańbować njetrjebamy (hlej aktualna recensija WUSMUŽ-CDki Měrćina Wjenki w Rozhledźe). Tuž wočińće waše móšnje tam, hdźež chowaće papjerjane pjenjezy a darujće šćedriwje. Waše wuši budu wam wěčnje dźakowne!
Hezky den, Pětr“

Plan za Łužicu bjez wudobywanja brunicy

26. Juni 2014

Budu tute zajimawe zarjadowanje w Běłej Wodźe moderować – Wy wšitcy sće přeprošeni.

Brazilske libido w SLA

25. Juni 2014

Brazilska nóc pjatk w Serbskim ludowym ansamblu njeje wohrožena, byrnjež dotal serbskich wupućowarjow do Brazilskeje w stawiznach njenamakali (hlej wurězki z dźensnišich Sakskich Nowin). Potajkim najwjetši čas za porjadnu legenda wo dóńće jednotliweho Serba, kiž je so tamle zhubił :-).

Při swětowych mišterstwach kopańcy w Brazilskej su Španiska, Jendźelska a Italska dočasnje won. Runja swětowej cyrkwi je tež w druhich wobłukach žiwjenja łaćonska Amerika porno Europje dale a sylniša. Na čim to zaleži? Ludźo w Europje maja dale a wjac depresijow, we łaćonskej Americe pak knježi lóštne a produktiwne libido.

Tajke su naše pozitiwne předsudki, kotrymž młody brazilski hósć – rejwar w SLA wotpowěduje. A wón nas diplomatisce tróštuje: Hdyž njeje slědow wupućowacych Serbow, potom maja woni tamle znajmjeńša serbskim podobne brazilske reje :-).

Njedźelu serbske popołdnjo w Radworju – chór „Meja“ z lětnim koncertom

25. Juni 2014

2014_letni_koncert

Kozel (Lěwica), Brangs (SPD) a Jähnigen (Zeleni) hromadźe za nowy serbski zakoń w Sakskej

24. Juni 2014

http://www.linksfraktionsachsen.de/index.php?section=news&cmd=details&newsid=3098&teaserId=6

Zhromadna nowinska zdźělenka čerwjeno-čerwjeno-zeleneje opozicije w Sakskim krajnym sejmje

Rańše hódančko: Hdźe w Sakskej to je?

24. Juni 2014