Je dialog nimo?

Byrnjež zwjazkowe předsydstwo Domowiny njedawno na posedźenju we Wochozach hakle wobkrućiło
„Domowina je dale wotewrjena za rozmołwy ze wšěmi, kiž su zwólniwi, so na dobro Serbow angažować“,
njewidźi iniciatiwna skupina za serbski sejmik w tajkich rozmołwach žanu perspektiwu, wšako rěka w aktualnym spisu sobuskutkowacym:

„Lubi sejmikarjo,
Domowina kóždy transparentny dialog z nami wotpokazuje. Tohodla namjetuje so, zo so 7. julija – t.r. před prózdninami – zeńdźemy a wo dalšim pokročowanju rěčimy. Wosebje chcemy abo dyrbimy naš koncept wudospołnić (na př. hladajo na prašenje registrowanja resp. wolerskeje lisćiny, tež prašenje našeje homepage) …“

6 Antworten to “Je dialog nimo?”

 1. Hanso Says:

  Wěrnosć abo łža?
  Demokratija rěka tež druhe měnjenja. Stejišćo Domowiny by pón jenož stare korjenja pokazało. 25 lět poltiske wuwiće w swobodnej Němskej a hišće ničo njenawuknje? Je to stare wobličo z NDRskich časach jako socialistiska masowa organizacija strony SED?
  Je Domowina tež dźěnsa jenož ruka mócnikarjow. Dźe to naposledk jenož wo pjenjezach němskeho knježerstwa? To dyrbješ wotpokazać

  • Omit Knakşem z Ankary Says:

   Wo Domowinu njeńdźe, ale wo pismičko sejmikarjam. Podobnje, kaž so ZSW jako zastupjer serbskich wuměłcow počina, chce iniciatiwna skupina zastupnistwo serbskeje politiki zdobyć. Za tym zaměrom tča ludźo, kiž su byli za čas komunizma kadrojo režima a nětko dale móc wukonjeć spytaja. Jedna so wo starobnu skupinu nad 60, kiž so w zmysle zwjazka weteranow schadźuja: Měrćin Wałda (*1951), Dietrich Šołta (*1950), Benedikt Dyrlich (*1950), Alfons Wićaz (*1945), Sieghard Kozel (*1939), Klaws Tilman (*1933) a dalši. Njech swoje piwko hromadźe pija – a nas na pokoj wostaja.

 2. osnaH Says:

  Raz chutne prašenje: Koho ha dźensa hišće “sejmik” zajimuje? Lěta dołho so iniciatiwna skupina w kole wjerći, žadanja staji, winikow wočorni a njespokojnosće rysuje. Što su docpěli? Ničo! Ani kuska njejsu docpěli. Jenički postup je, zo su swoje utopiske (abo tola dystopiske?) sonjenje tróšku wotpołožili. Snadź sami spóznachu, zo ničo njezdokonjeja? Snadź sami zwěsćachu, zo njejsu kmani? Wězo je lěpje druhim winu přisuwać.
  Kajka to keklija!

  Spočatnje rěkaše w rynku “sejmikarjow” tola raz, zo Domowina njeje zastupnistwo serbskich zajimow? Mjeztym su woni – po měnjenju iniciatiwneje skupiny – jenički křemjeń do sedleška politiki?! Su woni (Domowina) snadź tola zastupnistwo “serbskeho měnjenja”?! Pozdatnje jeničce woni “sejmikarjam” absoluciju legality spožčić móža?!
  Kajka to keklija, njelogika!!

  Kajke stejišćo da je Zwjazkowe předsydstwo wobzamknyło? Njejsu so tola docyła napřećo “dialogej” wuprajili ale jeničce zwěsćili, zo z wotmołwow žane dalše nowosće njewučitaja. Tak so tola pozdatnje wšitkim čitarjam SN dźe. Po mojim wědźenju njeje so nichtó, nimo knjeza Thielmana (sam čłon iniciatiwneje skupiny), zjawnje za wotmołwy wuprajił.
  Wězo je nětko na času twjerdźić, zo je Domowina wšitko wobwliwowała a zo so SN Wowčer měnjenju Statnika a Cyža podwoli – pozdatnje ma Domowina potajkim tola połnomóc a politisku wahu – wšako ani w Serbach ani w Němcach so štó hdy za “Sejmik” sprawnje zajimuje. Nichtó (nimo “sejmikarjow” njeje stejišćo Domowiny negatiwnje komentował. Abo?
  Kajka to keklija, njelogika, wopačnosć!!!

  Zo so wězo tu abo tam zastojnik abo komunalny politikar za ideju “sejmika” wupraji – haj, tajkich mamy tu tola dosć a tež to je demokratija. Prašenje je, kak je so tutym wobsah spřistupnił a w kajkim wobjimje? Njeměli tajke něšto hnydom jako nakazanje serbskeje zjawnosće wobhladować.
  “Sejmikarjo” pak hižo zaso sonja a počinaja so napluskotać a so wupikać, zo su nětko skónčnje na serbskej “Via Triumphalis” a na směr Serbskeho domu popuću. Ale nětko je tuta zahubna Domowina tola hnydom (politiske) durčka začiniła. Tajka lózyskosć! Snadź dyrbi dr. Wałdźe raz něchtó prajić, zo ma Serbski dom tež klinkačk – mi so wzda, zo maja tam samo awtomatiske durje – ani klinkać njetrjeba.
  Přičina: W stejišću Domowiny čitaš, zo “je dale wotewrjena za rozmołwy ze wšěmi, kiž su zwólniwi, so na dobro Serbow angažować”.
  Snadź su “sejmikarjo” zmysł tuteje sady wuslědźili. Sada pokaza na to, zo ma so kóždy sam pruwować, hač so na dobro Serbow angažuje. Ze swójskej reakciju (hlej powěsć horjeka) tola dopokazuja, zo pozdatnje sami do swojeho skutkowanja njewěrja a zo njewidźa so hižo jako dobroćeljo Serbow.
  Kajka to keklija, njelogika, wopačnosć, ironija!!!!

  Dźiwam so, zo so přeco hišće twjerdźi, zo je ta lóza “SED”-Domowina wšitko podusyła. Su tola moderatnje a sprawnje wotmołwu podali – njewidźa potrjebu myslam a namjetam dale slědować – tež to je demokratija. Potajkim njeje Domowina socialistisce jednała ale zjawnje a transparentnje. Je zjawnje prašenja stajiła, zjawnosć je dosć časa měła so za wotmołwy “sejmikarjow” wuprajić (štož njeje činiła). Su samo dočasnje připowědźili, zo chcedźa so k tematice wuprajić a nětko maja stejišćo. Hdźe je to socialistiske?
  A “sejmikarjo”? Stajnje zynči mi melodija we wušomaj, hdyž čitam w SN wuwjedźenja knjeza IM Becker – “Sejmik wotpokaza…”, “Sejmik žada…”, atd.
  Kóžde napřećiwne měnjenje so zatama a so wotpokaza.
  Kajku melodiju měnju? “Štóž njeje z nami je přećiwo nam …”!
  Kajka to keklija, njelogika, wopačnosć, ironija, falšnosć!!!!!

  Hdy budźe so tuta keklija skónčić? Nimamy wjetše problemy? Budźemy z tajkimi rozestajenjemi a fanatiskimi myslemi naše šule před přeněmčenjom škitać? Abo móranjam na dwurěčnych pućnikach a wjesnych taflach zadźěłać? Budźemy so potom skónčnje za Róžant škitnje zasadźować móc, so skónčnje financneje nuzy wzdać abo tomu zadźěłać móc, zo starši swoje dźěći w serbskej rěči njekubłaja? (Móža da w iniciatiwnej skupinje wšitcy wo sebi twjerdźić, zo su to činili?)
  Kajka to keklija, njelogika, wopačnosć, ironija, falšnosć, swjatarskosć!!!!!!

  Što je kónc tutoho hračka? Wotmołwu smy tola na schadźowance lěta 2011 hižo widźeli: Occupy!
  Myslu sebi, zo njebudźe prjedy kónc prjed hač njebudźa pak “sejmikarjo” do Domowiny zastupić a swójske politiske myslenje sami “legalizować” abo Domowinjenjo do sejmika zastupić a měnjenje “sejmikarjow” okupěrować. Snadź budźe potom skónčnje kónc z tutej njelogiskej, wopačnej, ironiskej, falšnej a swjatarskej kekliju. Němcy so nam směja a wulka politika w Drježdźanach a Berlinje so wjeseli – “Divide et impera! “.

 3. Cowboykarla Says:

  K tomu njeje ničo dodaću!

 4. Piwočitar Says:

  Štó ha je IM Becker?

 5. Hanso Says:

  Kóždy ma swój słód
  Ow ty …. , ow ty naša …., ow ty naša burska serbska domizna.
  Kak budźe to skónčić? To je prašenje.
  “Dźěl a knjež”. Politiski natwar našeho stata ZRN je dźělenje namocow – zwjazk (Berlin), kraje (Drjezdźany) a gmejny. Bohudźak nimamy dźensa žadneho wjednika abo žadnu stronu SED.
  Kajka woprawdźitosć.
  Tež Domowina ma swoju stawiznu. Po mojim zdaću so Domowina 10. meje 1945 znowa załoži.
  Wot 1969 so Domowina jako „socialistiska narodna organizacija“ definuje. Wot časa politiskeho přewróta 1989/1990 ma Domowina problem z chutnym wobnowjenjom. Stare hłowy a nowe šaty . Kak stari su županojo abo wažni funkcionarojo Domowiny?
  IM“ Becker“, IM „Wunderlich“ abo IM „Pfarrer“, to su jenož mjena. Woni dźěłaja tež nětko na postajenych městnach a pozicijach našeho kraja a wobwliwuja směr a puć w serbskich organizacijach a w žiwjenju. Tež nowy a młody předsyda Domowiny dyrbi w starych črijach teptać a hudźba hraje na přikład w Drjezdźanach.
  Kajka woprawdźitosć, kajka wěrnosć, kajka melodija?
  W předpolu słyšeja k brunicowej planej „Wochozy II“ wupraji wažny Domowinjan Slěpjanskeje kónčiny na zhromadźiznje předsydstwa Domowiny: „Štóž njeje z nami je přećiwo nam …“.
  W decembrje 2013 je zastupjer Domowiny Srjedźneje Łužicy naspomnjenu narěču wotdał. “My, župa Běła Woda/Niska, smy za nowe (a pón němske) wjeski. Smy za Wochozy II. Smy za nowy přichod.” Nichtó neje stejišćo Domowiny negatiwnje komentował.
  Kajka woprawdźitosć, kajka wěrnosć, kajka logika.
  Tež tohodla je stara Serbowka w Slepom prajiła: “Nic kóždy Serb je w Domowinje.“
  Najprjedy Rowno a pón Róžant?
  Kajka woprawdźitosć, kajka wěrnosć, kajka logika, kajki kónc?
  Zwotkel přindźe mjeno “Domowina”? Kotry wuznam ma poprawom słowo “Domowina”?
  Kajka woprawdźitosć, kajka wěrnosć, kajka logika, kajki kónc, kajke prašenje?

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: