Program Domowiny? Njetrjebam, ale zakładnu orientaciju

K aktualnej kritice na naćisku programa „Domowina 2025“: Ja wosobinsce žane programy njetrjebam, wšojedne, hač stare abo nowe. Tohodla so na diskusiji njewobdźělu. Wulke programy su wuraz zańdźenosće wulkich utopijow a idealistiskich konceptow, kotrež su jako zaměr perfektny cyłk forumulowali, do kotrehož dźensniši dźeń tak a tak hižo nichtó njewěri.

Štož pak trjebamy, su krótke jasne zasady zakładneje orientacije, zo bychmy so na bazu zhromadneho skutkowanja dorozumić móhli. A tajke něšto – hlej dokument, kiž hižo lěta dołho na blidźe leži – bychmy móhli měć. A štóž přidatnje hišće „program“ piše, njech to čini. Nimam ničo přećiwo tomu.

Tuchwilna debata pak so mi njelubi, dokelž je to de fakto nadběh starych na młodych pod hesłom: Wy njewěsće, što je porjadny program. To pak je prašenje definacije, a w času młodosće kritikarjow bě wězo cyle hinašich towaršnostnych ramikowych wuměnjenjow hač w času młodych awtorow „2025“. Tehdom su wšitcy do wulkeho swětonahladneho cyłka wěrili, hač socialistiskeho abo hinašeho razu.

Te času pak su nimo. Dźensa mamy tohorunja ideale. Ale konkretne wěcki su wupłód žiweje wšědneje běžneje komunikacije – a nic mortweje papjery.

—————

Do diskusije/Zur Diskussion

Zakładna orientacija Domowiny/Leitbild
(2., aktualizowany naćisk)

1. Domowina je zwjazk Łužiskich Serbow, kotřiž přisłušeja městnym skupinam a župam w Hornjej a Delnjej Łužicy. Zdobom je wona třěšny zwjazk serbskich towarstwow w sydlenskim rumje Serbow a zwonka njeho.
Die Domowina ist der Bund Lausitzer Sorben, die Ortsgruppen und Domowina-Regionalverbänden in der Ober- und Niederlausitz angehören. Sie ist zugleich der Dachverband sorbischer Vereine im Siedlungsgebiet der Sorben und außerhalb von ihm.

2. Domowina je rěčnica Serbow a zastupuje zhromadnje ze Serbskimaj radomaj w Swobodnym staće Sakska a kraju Braniborska zajimy serbskeho luda napřećo parlamentam, institucijam a zarjadam, w měšćanskich a gmejnskich komunach, krajnych wokrjesach a na krajowej, zwjazkowej kaž tež mjezynarodnej runinje.
Die Domowina ist die Sprecherin der Sorben und vertritt gemeinsam mit den beiden Sorbenräten im Freistaat Sachsen und im Land Brandenburg die Interessen des sorbischen Volkes gegenüber Parlamenten, Institutionen und Verwaltungen, in Städten und Gemeinden, Landkreisen und auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene.

3. Domowina zasadźuje so za wobšěrne hajenje serbskeje rěče a kultury a podpěruje Serbow ze swojimi Domowinskimi skupinami a župnymi zwjazkami a serbskimi towarstwami w jich narodnym dźěle. Zdobom spěchuje wona wšě naprawy přećelow Serbow k zdźerženju serbskeje identity.
Die Domowina jetzt sich für die umfassende Pflege der sorbischen Sprache und Kultur ein und unterstützt Sorben mit ihren Domowina-Ortsgruppen und sorbischen Vereinen in ihrer nationalen Arbeit. Zugleich fördert sie alle Maßnahmen der Freunde der Sorben zum Erhalt der sorbischen Identität.

4. Domowina stara so wo rozšěrjenje sobupostajowanskch kaž tež samopostajowanskich prawow a winowatosćow w serbskich šulskich a kulturnych naležnosćach.
Die Domowina kümmert sich um die Erweiterung der Mit- und Selbstbestimmungsrechte und Pflichten in sorbischen Schul- und kulturellen Angelegenheiten.

5. Domowina prócuje so wo dobry mjezsobny poměr mjez Serbami a Němcami.
Die Domowina setzt sich für gute gegenseitige Beziehungen zwischen Sorben und Deutschen ein.

6. Domowina wudźeržuje přećelske zwiski předewšěm k słowjanskim ludam, narodnym mjeńšinam a jich regionalnym a mjezynarodnym zjednoćenstwam.
Die Domowina unterhält freundschaftliche Beziehungen vor allem zu slawischen Völkern, nationalen Minderheiten und ihren regionalen und internationalen Vereinigungen.

7. Domowina ma swój zarjad w Budyšinje a Choćebuzu a wudźeržuje regionalne běrowy w sydlenskim rumje Serbow.
Die Domowina hat ihre Geschäftsstelle in Bautzen und Cottbus und unterhält Regionalbüros im Siedlungsgebiet der Sorben.

Chrysta Meškankowa/Christina Meschgang
w nadawku wuběrka za komunikaciju/im Auftrag des Ausschusses für Kommunikation

Eine Antwort to “Program Domowiny? Njetrjebam, ale zakładnu orientaciju”

  1. młody starc Says:

    Najwažniši dypk hakle na třčim městnje :-(.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: