Mandat Domowiny a zapósłancow – što tči za listowanjom?

Wočakńmy nětkole bórzomne naslědne rozprawnistwo Sakskich Nowin, wšako su mjeztym spóznali, zo to njebě iniciatiwa třoch frakcijow, ale zapósłancow Kozela (Lěwica), Brangsa (SPD) a knjenje Jähnigen (Zeleni). Tež w Braniborskej je najprjedy skupina jednotliwych čłonow wšelakich stron parlamentariski puć k nowemu serbskemu zakonjej nastorčiła – so ze Serbami wothłosujo.

Hladajo na Saksku je so zwjazkowe předsydstwo na posedźenju 1. małeho róžka w Choćebuzu jednomyslnje na to dorozumiło, hakle po lětušich wólbach do krajneho sejma zjawny proces tworjenja měnjenja wo zmóžnych změnach sakskeho serbskeho zakonja wjesć. Za tajkele postupowanje mamy tři přičiny:

Sprěnja je nowy zakoń w Braniborskej hakle wot 1. smažnika płaćiwy. Wo jeho praktiskej skutkownosći njeda so hišće ničo prajić. Zdruha mamy tuchwilu dosć druhich bytostnych naležnosćow kaž proces wuzwolenja přichodnych załožbowych radźićelow na starosći. Střeća je cyle njewotwisnje wot stronskeje přisłušnosće wjele ludźi w Serbach, kotřiž widźa najwjetši brach w deficitach wužiwanja wobstejacych zakonjow – a mjenje w falowacych paragrafach. Tohodla je wěcowna dołhodobna nutřkownoserbska diskusija trěbna.

Štwórty argument je forum frakcije Lěwicy popjelnu srjedu w Budyšinje přinjesł, na kotrymž prof. Stefan Oeter praješe, zo njeje nowe prawo skóržby zwjazka – štož nas wosebje brunicy dla zajimuje – po braniborskim modelu praktikabelne. Potajkim njeje tuchwilu wočiwidnje žaneje noweje regule, kotraž da so direktnje na sakske poměry přenjesć.

We wotmołwnym lisće třoch zapósłancow Domowinje so faktisce wobchadźenje tŕěšneho zwjazka z wobzamknjenjemi hłowneje zhromadźizny nastupajo polěpšenje prawa serbskeho sebjezastupnistwa we wjacorych dypkach kritizuje. Lubi ludźo, mandat za zwoprawdźenje rozsudow hłowneje zhromadźizny ma zwjazkowe předsydstwo a nic – při wšěm respekće – krajnosejmscy zapósłancy.

Štóž je internje zwuraznjene wobmyslenja Domowiny (Dawid Statnik njeje nowinsku zdźělenku sčinił) a wótru wotmołwu medijam sposrědkował, je so wo eskalaciju prócował, kotrejž chcyše Domowina zadźěwać. Najwjetši čas za rozmołwy město dalšeho listowanja.

9 Antworten to “Mandat Domowiny a zapósłancow – što tči za listowanjom?”

 1. burik Says:

  Tak je piwarco! Ja sej myslu, tu někotři jich wólbny bój na chribjeće Serbow činja. A wězo – naše Serbske Nowiny su zaso raz při tajkej akciji pódla a wěste klienteje a wosoby pušweja.
  Štož chce sprawnje serbske zajimy zastupować, njech najprjedy raz z Domowinu a ze serbskej radu rěči. Tuton PRgag pak tola pokaza, kak chuduške někotři swósjki přichodny mandat w krajnym sejmje na kóšty Serbow kupić chcedźa. Naša wotmołwa: Njewolmy jich!

 2. marko Says:

  Njejasnosće z mo a program 2025 … na tym tla ludźi sobu dźěłaja, kiž prawdźepodobnje potom wjac mjez nami njeńdu. a program 2025 … na tym tla ludźi sobu dźěłaja, kiž prawdźepodobnje potom wjac mjez nami njeńdu. eje strony:

  Štó so narěči z „-my“?

  Saksa njeje Braniborska. Je to skutkownosć w noweho zakonja w Delnej Łužicy docyła za sakskich Serbow relewantna?
  Čehodla nic paralelnje k “ bytostnym naležnosćam“ zjawny proces tworjenja měnjenja k nowemu serbskemu zakonjej w Sakskej nastorčić? Je to Domowinje pře wjele, serbski zakoń pře „nje- bytostny“?
  Wěcowna diskusija: haj. Nutřkownoserbska? Dołhodobna? To kusk crazy w dźensnišim času, abo? Njech mi raz něchtó rozkładźe prošu, što je nutřkowne serbstwo w 21. lětstotku! A k dołhodobnym diskusijam by Homer Simpson jenož zasunył: woooooooostudłe!
  Štwórty argument, mi so zda, podkładźe prašenje za relewantnosću.

  Ach hač rozmołwy abo listowanje, što wo to, hdyž so nastajenje njezměni, prócowanja, kajkež- a hdyžkuli přeco, kołowokoło towarstwa Domowiny, respektować!?

  Docyła tute bjezkónčne žwemlenje.Hladašli wróćo dźesać lět, to tla nětkle chětro hinaša generacija žiwi, wosebje hladajo na spěšnu komunikaciju. Chat je in. A nic forum.
  A Domowina: … program 2025. Hejda, na tutym tla sotry a bratřa sobu dźěłaja, tym dźeš za 10 lět kwětki stajić … to tak a tak tón wjeršk kóždeje druheje prezentacije towarstwa Domowiny: kwětki přepodać, kwětki přijimać, kwětki krěpić, sćipać, wupytać … wěm da ja. Znajmjeńša nic up to date. Njech so wutwori tla něšto kaž rotarij klub w domowinje abo politiska strona, za tych kotřiž so zašłych strukturow pušćić njezamóža. Tam so pon móže pilnje debatować, kofej pić, rozsudźić a wězo nic zabyć relikt listowanja.

  Wuspěšne koparske mustwa hraja z 4 rjećazom, to tyje dynamice mustwa. Škit smě so doprědka zwažić, kontrahent so přepoda, komunikacija je stajna, kóždy z kóždom rěči a běha so tež za kóždeho. Garant za wjeselo a wizije doprědka, cily docpěć, druhich za sobu dóstać.
  Nuhoj, rezerwy a stari knježa wostanu najhušćišo při systemje libera. To wšo kusk pomałšo, kusk kaž přeco a wšě su spokojom a zastarani, emt kusk kaž Domowina.

  Hdyž sy měnił, Marcelo, kóždeho čitarja, potom sej rady wočinju piwo a dale slěduju hibanju towarstwa. Hdyž narěčiš Domowinanja, kaž to sym, potom so dyrbjeć pomału rozhladować za nowym towarstwom, pak chce so mi być pragmatiskim Serbom 21. lětstotka, witajo projekty kaž europeadu a hewak so wo swoje starać.

  • marko Says:

   Tak to je, hdyž spěšnje pisaš … prěnje 5 linki so hodźa šmórnyć a potom:

   Njejasnosće z mojeje strony:

  • piwarc Says:

   @Marko Wězo móžeš krótkodobnje wo wšěm paralelnje w chatach diskutować, ale z kim tamle wo paragrafach serbskeho zakonja? 😉 Hač sy nutřka abo wonka, hłowna wěcka, zo serbsce. 🙂

 3. Alojs Says:

  Što ma to do dołhodobneje diskusije być, kotraž so njech pozdźišo započina? To pokaza zaso rezistencu napřečo normalnym demokratiskim wotběham. My postajimy hdy so wo čim rěči a štó něšto (abo što) praji!

  Zo maja so Domowina a Serbska rada zapřijeć je jasne. Ale njesmje nichtón ničo bjez dowolnosće Statnika namjetować? Třo zapósłancy su ideju předstajili z kotrež chcedźa namjet zdźěłać kiž so potom snano ze zakonjom sta. To so woprawdźe prašam kajki stary kader je Statnika tu poradźował. To tola njemóže kutne měnenje w tutym demokratiji socializowaneho čłowjeka być w tutej zahej fazy zakonje naličić…

  marko: tróšku konfuzne ale dobre mysle!
  buriko: wol dale štož přeco woliš, zo so dalše serbske šule zawrěja a w Róžeńće Kaolin wotbagruje a tak dale

 4. guido Says:

  chcu sej jenož wěsty być, zo so mi z prawom sylzy ronja:

  – branoborska je po někak 20 lětach zdokonjała, swój serbski zakoń nowelěrować, při tym pak njeje 100%nje wotwidźeć, zo so wšě wobmyslenja z blida, rezimej pak je pozitiwny

  – wosrjedź kónca / na kónc procesa wotměwaše so hłowna zhromadźizna Domowiny, kiž staji zwjazkowym předsydstwje Domowiny nadawk wo nowelěrowanju sakskeho serbskeho zakonja rozmyslować a wotpowědnje jednać – hač so scyła tajke ryzy přenjesenje hodźi/zmysłapołne je? prašenje nad prašenja

  – hladajo na wólbny bój, zwjazowacy ze strachom instrumentalizacije (kedźbu, to prošu spomjatkować!!!) a dla wobmjezowaneje kapacity dźěławosće, zwjazowace z jednanjom dweju wšelakeju knježerstwow (do a po wólbach), su so aktěrojo na to dojednali, so po wólbach gratu přimać

  – třo přiwisnicy z třoch frakcijow opozicije (kajki to dźiw!!! – strach instrumentalizacije k prěnemu) so po tym njemějachu

  – předsyda Domowiny pisa na nich wosobinsce (aka interne), potajkim bjez medijoweje informacije

  – tuči zapósłancy čěrja z tutym jednanjom do zjawnosće a skorža (hura – we wušomaj zynči erich mielke: ich hab euch alle lieb. ja sicher doch)

  – ha nětk skónčnje směmy zhromadnje hudźić: raz dwaj tři štyri: štó jo wina? Domowina!!! štó jo wina? Domowina!!! štó jo wina? Domowina!!! (kedźbu: instrumentalizacija k druhemu – w formje woni so po zrěčenju mějachu, my pa nic a nětk bječimy, dokelž našu wolu njedóstanjemy)

  k tomu prasnjemo šće raz nyšto wot SED a kader nutř a pon šće raz dale: raz dwaj tři štyi: štó jo wina? Domowina!!!… (instrument wužiwanja stareho wašnja wobwinowanja, byrnjež smy sami tutomu wašnju najbóle bliscy)

  Hamor!!! abo kaž by němc rjekł: Boxberg!!!

  hdyž ći potencielni aspiranča na nowe knježerstwo w sakskej tak jednaja, přihłosuju burikej a wolu stare a nochcu wědźeć kak by z nowelěrowanjom pokročowało…

  @ marko: dopomniš so na program Domowina 2012? – znaješ wuhódnoćenje? Ně, ja tej nic. Daj „jich“ dźěłać a božedla njemyl jich. Sam to tohorunja za eficientne, ani efektiwne nimam, ale woni su zrumowani (Peter-prinzip). Tak móžemy bjez haćenja pokročować 😉

  lětuša schadźowanka dźe boxberg äh hamor – ma štó lóšt na kabarej?

 5. wčipna J. Says:

  Někak ma tu kóždy swoji woprawnjenu mysličku.Štož je mi njejasnje: Čohodla so prěni list docyła pisa? Što móže Śtatnik dobyć a što přisadźić? To so najskěrje praśał njeje, jako so zamjerzany za pisanske blido sydnješe. Štó wě kajki z třoch docyła w nowym parlamenće sejdźi… Zo so kontrowerzne listy rady wozewja je jasne. Hač něk z Drjezdźan abo ze Serbskeho domu by mje raz zajimowało.

  A Piwarc so tu za Domowinu rozsudźi a nic za swoju stronu?

  PS: Wólbny bój – nó haj, to njewěrju. Koho Serbja wola je jasne a zbytk ludnosće to prosće njezajmuje

 6. guido Says:

  štó móže Statnik dobyća što přisadźić? – sprawnjeprajene je to špatne rhetoriske prašenje, dokelž je rezultat hižo spóznajomny ale runje wony rezultat njeje hišće doskónčny. Dobre prašenje je: (cituju) „Čohodla so prěni list docyła pisa?“ – dokelž je so na nyšto dojednało a wěste wosoby so po tym nimaja. W tutym padźe chcedźa třo za za 60 000 rěčeć a tući, pozdatnje 7300 – najwjetši organizowany a potrjecheny cyłk, so scyła njezapřija? Zo knježi rozhorjenosć, hdyž štó na twojej hłowu, luba wćipna J., rozsudźi a jedna a to w nastupanjach twojeje awtonomije/twojich naležnosćach je jasne. A nětk šće woni zjawne skorža…

  W Serbach mamy w zašłym času wobstajne rozestajenja dla najzaměrnišeho zastupowanja našich zajimow. Tučasnje so stajnje najwjetši cyłk (kiž twori z tym hypotetisku wjetšinu) kritizuje. Dalši aktěrojo su po ličbje a, po mojim wosobinskim měnjenju, tež wobsahowje chětro wobmjezowani. Z tym so tuta awtonomija, wo kotruž so Brangs, Jähnigen a Kozel „prócuja“, jako tajka hižo sama podrywa; Contradictio in adiecto! Kozel je žno jónu we wólbnym boju za serbske šule wabił – z wobrazom serbskich šulerjow, bjeztoho zo je jich dowolnosć měł (Chróšćanski zběžk jako jeho politiski intrument – zo so njebych wopak rozumił: statement je ok a chwalobny, ale při tym njeje wostało). A to njedyrbi wólbny bój być? Sorry, woni spytaja so profilować, w Serbach hłosy wotwabić a w němcach so ze senziblnymi temami profilować. Politics as usual (poprawom je to jedyn wobstatk wšeho politiskeho skutkowanja, nic jenož wólbny bój). Wot zapósłancow kaž Kozela (w krajnym sejmje wot 1999 a so wuznawacy Serb), Jähnigen (wot 2009 w sejmje) a Brangsa (2004) bych sebi tróšku wjac diplomatiskeje wušiknosće wupřał / wočakował.

  A wšojedne što wuńdźe, hač wón reaguje abo nic; na njeho budźe so bjakać: Statnik – w němskim prole su to pon em Serbja!!! znata štučka: raz dwaj tři štyri…

  tuž: štó móže jenož přehrać ale spyta wobmjezować?
  tuž k druhemu: štó njemóže přehrać a wužiwa to jako swoje dobro?

  tak je to jeničce taktiska mysl (ani šće raz wušikna) – a čłowjesce? nahaj… machiavelli rules

  rjany kt wšěm

 7. guido Says:

  a nyšto šće k dodaću: po prawidłownym čitanju sym toho měnjenja, zo jedna piwarc samostatnje/swobodnje – ani za Domowinu, ani za lěwicu. Njeda so instrumentalizować a twori swoje měnjenje stajnje po wotpowědnych wobstejnošćach zwonka někajkeho ćišća wšelkich „zhromadnošćow“ – njeje „parteisoldat“ ale indiwidualist w kolektiwach – moderny politiski aktěr 😉

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: