Archive for Oktober 2014

Za Šibjeńcu pola Chrósćic

29. Oktober 2014

Swojorazne wuhlady při dundanju po "Chróšćan horinach"

Nowemberske terminy

27. Oktober 2014

10-27 psepsosenje rusojski wjacor.doc

10-27 TERMINY nowember.pdf

Aktualizowane a rozšěrjene terminy:

Dźeń předsydy w Halštrowskej Holi
11-04 D e p edsydy Domowiny 11.11.2014

11-04 Serbske blido psepsosenje 12.11.2014

11-04 terminy nowember-aktualizowane

Strašni njeprošeni hosćo na fetach młodostnych – wšelake modele wěstoty

26. Oktober 2014

Što činić z kadlemi (holcy lědma tajke problemowe pady njejsu), kotřiž ći na twojich fetach do kała łazyć chcedźa? Pola njeprošenych hosći je za mnje rozsudny kriterij za rozrisanje móžnych konfliktow: Je hrožace wot ciwilneje normy wotchilace zadźerženje wuraz toho, zo steja woni wonka a chcedźa nutř, abo zo su přećiwnicy našeho podawka.

Hdyž sym swoje zastojnstwo jako šulski rěčnik katolskeho gymnazija w pozdatnje najstrašnišej Hamburgskej štwórći přewzał, bě moja prěnja akcija, horco woblubowane šulske fety zaso wožiwjeć, kotrež buchu do toho pola nas a na druhim katolskim gymnaziju (tehodom jenož za holcy) přiběracych nadběhow zwonkastejacych dla wotprajene. Mój recept bě cyle jednory: Sym z darmotnym piwom někotrych hólcow z hasy, kotřiž su "swojich ludźi" w horšći měli, angožował. Potajkim z miljeja nadběhowarjow stražnikow sčinił. Móžachmy woměrje swjećić z hač do tysac ludźimi na kopatej połnej žurli – hišće lětdźesatki pozdźišo stejitej na šulskim dworje betonowej ploće za blidotenis, financowanej z hoberskim pjenježnym nadbytkom woneho časa.

Porno partnerskej šuli njejsym ze wšelakich přičin, wo kotrychž tule radšo mjelču, ženje na ideju přišoł, problem z pomocu policije rozrisać dać, Nimo toho bychu woni stajnje prezentni być dyrbjeli, wšako běchmy wot potencielneho stracha takrjec kompletnje wobdaći. Štó pak ma lóšt na zabawu w policajskej twjerdźiznje?

Z črjódku prawicarjow wězo tak wobchadźeć njemóžeš: Nacisća jako stražnicy serbskeje fety, to njeje předstajomny model wěstoty. Tule pak płaći w jednym dypku samsy princip kaž w horjeka mjenowanym padźe: Ćělne zakitowanje po móžnosći druhim ludźom přewostajić, kotřiž njejsu sami potrjecheni – najlěpje hnydom (!) wołanej policiji, kiž je nošer zakonskeho statneho monopola (!) namocy: Wona smě skućićelej něšto na nós dać, jeli je trjeba. Ty nic! Sudnistwa widźa na kóncu jenož bijeńcu mjez młodostnymi rozdźělneho nastajenja resp. pochada a nimaja lóšt wujasnjować, štó je započał, prowokował atd.

So wě (to sym w druhim zwisku tež činił), zo móže jónu zmysłapołne być, policiju do toho wo móžnym straše informować, zo by wona z małej wobsadku za wšě pady wot spočatka sem w bliskosći přitomna była. To ma psychologisce wottrašacy efekt na móžnych škarakow – nadběhowarjow.

Jako něchtó, kiž je młodostnych z dobrych byrgarskich poměrow wot – z jich wida – "asocialneho praka" škitać dał, z kotrymž dyrbjachu potom samo hromadźe rejwać, štož njeje nikomu škodźało, chroble praju: Tón dołhodobnje najefektiwniši socialny škit wulkich swjedźenjow serbskich młodostnych a jich přećelow bychu wězo młodźi Němcy jako čestnohamtscy stražnicy byli, kotřiž maja prawicarskich kumplow, bjez toho, zo woni sami tajcy su ;-). A dóńdźe-li potom tola k eskalaciji, njetrjebaja so Serbja z Němcami młóćić :-).

To najwažniše pak přeco je, wšojedne, kotry wěstotny model so w aktualnej situaciji najlěpje hodźi: cool wostać! Tule njeńdźe wo organizowanje bitwišća, ale měrne fety we wotewrjenej atmosferje. A dotal zaćišć nimam, zo je situacija zasadnje we Łužicy strašniša hač w Hamburgu. Je pak hinašich rizikow, z kotrymiž da so tola rozumje wobchadźeć. Při tym přeju wjele wuspěcha!

„Holwege“ njesłuša do knihi

24. Oktober 2014

Tež po prózdninach wužiwam kóždu swobodnu minutu za lekturu něšto stron tuteje knihi Jurja Kocha wo młódšich lětach jeho žiwjenja. Tak mjeztym wěm, kak so wón jako student žurnalistiki w Lipsku wobaraše přećiwo žadanemu wustupej z cyrkwje.

Njedźiwajcy zabawneho stila mje samowólne wužiwanje wobchadneje rěče z hrubymi germanizmami kaž "holwege" mjerza. Njebudu hižo ženje knihi serbskeho nakładnistwa kupować, kotrež wotchileja wot porjadneje spisowneje serbšćiny.

Dźensniši dźeń dale a wjac ludźi jenož hišće "holwege" serbsce móže. Literatura skići jim rědku składnosć za zaběranje z přikładnymi maćernorěčnymi tekstami. Wězo smě so w citatach slang resp. njerodna rěč jewić. Ale nic w cyłkownym teksće.

Tuta kniha bohužel prěni pad demontaže spisowneje rěče přez nakładnistwo njeje. Ale nadźijomnje posledni. Hewak sym za bojkot.

Serbski rozhłós k wobchadnej rěči w knihach:
http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio1016342.html

Reformaciski dźeń we Wótšowašu: Za reformu energijoweje politiki a přećiwo wotbagrowanju

24. Oktober 2014

Atterwasch.pdf

Serbska rada: Sebjepostajowanje Serbow abo sebjepodrywanje legitimneho wotuma ludu?

23. Oktober 2014

Štóž je zwólniwy, za Radu za serbske naležnosće w Sakskej kandidować, je namołwjeny, so hač do 30. winowca pola Domowinskeho zarjada přizjewić. 22. nazymnika budźe wothłosowanje, doniž njezapoda třěšny zwjazk lisćinu namjetow sakskemu krajnemu sejmej w Drježdźanach.

Po woli hłowneje zhromadźizny ma serbska rada Sakskeje přichodnje jeničce přez Serbow samych legitimowana być. Domowina chce tola po wothłosowanju w zwjazkowym předsydstwje (kotrehož čłonojo su wot hłowneje zhromadźizny legitimowani) prěni raz krajnemu sejmej jenož telkow wolenych kandidatow sposrědkować, kaž maja zapósłancy wobkrućić, potajkim štyrjoch nino serbskeho zastupjerja zwjazka městow a gmejnow. Tak njemóže hižo parlament ze serbskich kandidatow po swójskim politiskim słodźe ludźi wuběrać a z tym wotum Serbow podrywać.

Tón samsny podrywanski efekt móža wězo (nimowólnje abo z wotpohladom) seperatne direktne kandidatury měć – wot ludźi, kotřiž so direktnje při krajnym sejmje požadaja. Tak je to posledni raz jedne towarstwo – bjez wuspěcha – činiło. Tajke postupowanje je drje legalne, ale poprawom w zmysle serbskeho sebje- a sobupostajowanja nic legitimne. Dokelž dóstanu potom zaso – přewažnje němscy – parlamentarnicy móžnosć, sej mjez Serbami najlubšich wupytać. A tak je princip legitimacije jeničce wot Serbow zaso na hrački stajeny.

Tohodla sym wćipny, hač woni kritikarjo, kotřiž su so minjene měsacy hustodosć na wobzamknjenja hłowneje zhromadźizny powołali, nětk k tomu přinošuja, jim tež wotpowědować. Po tych cyłych zjawnych listach njemóžu sej předstajić, zo tomu tak njebudźe.

K namołwje rěkaše we wobzamknjenju zwjazkoweho předsydstwa 13. požnjenca:
„Dalša tema bě nominowanje kandidatow za nowowólby čłonow Serbskeje rady Sakskeje. Zwjazkowe předsydstwo schwali dźensa namołwu k zapodaću kandidatnych namjetow za nominowanje štyrjoch čłonow Rady za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakska za wólbnu dobu 2014−2019 a wólbny porjad za jich wuzwolenje na posedźenju zwjazkoweho předsydstwa dnja 22.11.2014 w Budyšinje. Wone namołwi sobustawske župy, kiž w Sakskej skutkuja, sobustawske towarstwa kaž tež dalše serbske zwjazki a towarstwa w Sakskej k zapodaću kandidatnych namjetow za předstejace wólby noweje Rady za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakska hač do 30. oktobra 2014.
Namjety maja so pisomnje Domowinje sposrědkować (Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin). Namjet měł wobsahować wopodstatnjenje wotpowědneho towarstwa kaž tež žiwjenjoběh kandidata ze slědowacymi podaćemi: podaća k wosobje, wukubłanje, powołanske wuwiće, politiske a čestnohamtske wuwiće resp. funkcije a při tym wosebje angažement w narodnym dźěle a nic naposledk zwólniwosć kandidata. Předwidźane je, zo so kandidaća na posedźenju zwjazkoweho předsydstwa dnja 22. nowembra předstaja a w tajnym wothłosowanju štyrjo kandidaća za wólby w Sakskim krajnym sejmje wuzwola a z tym nominuja. Zdobom powoła so wólbna komisija: předsyda je Křesćan Korjeńk, dalšej čłonaj staj dr. Beata Brězanowa a Werner Sroka.

Serbja w nowym koaliciskim zrěčenju CDU a SPD za Saksku 2014-19

23. Oktober 2014

Kompletne koaliciske zrěčenje:
Koav_CDU_SPD_2014-2019_20141023

Pjeć ducentow krajow tuchwilu dźakowano Domowinje / CIOFF w Budyšinje

23. Oktober 2014

Hdy jónu je w Budyšinje mjezynarodna konferenca z 180 wobdźělnikami z 59 krajow? Předsyda Domowiny, Dawid Statnik, móžeše jich wčera na žurli Němsko-serbskeho ludoweho dźiwadła witač. Tema lětušeho zeńdźenja CIOFF w času přiběracych teroristiskich nadběhow a wójnow fundamentalistiskich fanatikarjow je tež přinsošowanje ludoweje kultury k měrej.

Hdźe hewak móžeš dožiwić, zo zastupjer Israela koleze z Palestinskeje přećelnje přikleska? Hnujace wokomiki při předstajenju delegacijow to běchu. Njezapomnita tež narěč nawody CIOFF w Němskej, Norberta Müllera, kiž z luboznym lokalnym patriotizmom wo swojim Heppenheimje powědaše. A woprawdźe je žiwe zakótwjenje w regionalnej kulturje sylny srědk přećiwo so naduwacemu nacionalizmej.

Patron kongresa, serbski ministerski prezident Sakskeje, Stanisław Tilich, bě dokónčenja koaliskich jednanjow z Martinom Duligom dla zadźěwany. Jeho zastupowaše ministerka von Schorlemer, za Serbow w kabineće přisłušna a nam jara přichilena. Nadźijomnje budźe wona tež čłonka noweho knježerstwa.

Bjez Bjarnata Cyža, jednaćela Domowiny, njeby CIOFF do Budyšina přišoł. Hdyž je wón projekt w zwjazkowym předsydstwje prezentował, bě wulka diskusija połnje dwělow, hač tajke něšto docyła zmištrować móžemy. Lisćina wuspěšnje nawabjenych sponsorow bě wčera jedyn indic za to, zo je zaso na kóncu z wjele prócu wšo zdokonjane.

Bohužel pěstuja Sakske Nowiny w Budyšinje w tutym zwisku prowincializm a tón mjezynarodny wjeršk blisko swojeje redakcije dotal ignoruja. Adresat za dopisy z pokiwami: sz.bautzen@dd-v.de

Statement ministerki k zahajenju CIOFF-kongresa: Serbske nałožki su wulke kulturne wobohaćenje:
http://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/194888

Rozprawa w nadregionalnych medijach wo CIOFF w Budyšinje:
http://www.focus.de/regional/sachsen/brauchtum-folklore-profitiert-von-facebook-und-youtube_id_4221600.html

Kontrowersa a konsens abo radšo spektakularna wadźeńca w Serbach?

22. Oktober 2014

Johannes Heimrath, ekstertny předmysler iniciatiwneje skupiny „serbski sejmik“, je dawno swoju centralnu tezu wospjet rozskładował, zo móže wosebitosć Serbow w tym wobstać, „towaršnosć konsensa“ być. Paralelnje so pak třěšnemu zwjazkej Serbow w nowinje wot wšelakich awtorow přeco zaso wumjetuje, zo je přemało zjawnje widźomnych rozdźělnych měnjenjow.

To njech je, wšako je filozofija zwjazka Serbow, zo Serbja po diskusijach na kóncu z jednym hłosom napřećo zjawnosći rěča. Do toho pak prawidłownje jara kontrowersnje diskutujemy – hlej na temje kaž 2plus abo brunicu. A wšě tute debaty zwjazkoweho předsydstwa ze swojimi zastupjerjemi towarstwow a župow a z jara rozdźělnymi stejišćemi na spočatku su zjawne.

Nowiny su hdys a hdys wo tutych kontrowersach rozprawjeli, a kóždy zajimc měješe składnosć, sej to na městnje wobhladować. Dyrbimy potajkim wjac wadźeńcow inscenować? Štó to woprawdźe che? Cyle wothladajo wot toho, zo je stajnych składnosćow za zjawnu wuměnu rozdźělnych pozicijow, mjez druhim tež w tutym blogu. Prašenje: Kotru serbsku komunikacisku kulturu chcemy měć?

Nowy nadawk za statny škit: Prawicarska namóc přećiwo serbskim młodostnym

22. Oktober 2014

http://www.linksfraktionsachsen.de/index.php?section=news&cmd=details&newsid=3239&teaserId=6

A w Serbskim rozhłosu:
http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce2276.html#anchor2

MDR k tomu němsce:
http://www.mdr.de/sorbisches-programm/rundfunk/artikel76034_zc-4c87123d_zs-61b4fe6e.html#anchor2

Aktualna reportaža Serbskeho rozhłosa:
http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio995220.html