PEGIDA a Serbja – što prajimy, hdyž so Němcy wohroženi čuja?

W Budyšinje prawidłownje sta ludźi přećiwo azylantam demonstruja, w Drježdźanach pochoduja tysacy přećiwo islamej – to słuša k nowemu hibanju PEGIDA. W běhu krótkeho časa je so ličba jeho aktiwnych wobdźělnikow w sakskej stolicy podwojiła. Mjez nimi je wjele "normalnych" konserwatiwnych z byrgarskich štwórćow. W Budyšinje a Drježdźanach je najebać wulke mobilizowanje stronskich a cyrkwinskich kruhow ličba přećiwo tajkim akcijam protestowacych poměrnje mała.

Što so tuchwilu towaršnostnje wuwiwa? Krajny rada Harig nimale zadwělowanje zwěsći, zo je krajnoradny zarjad na kóždym předwiźanym městnje za domy požadarjow azyla z masiwnym spjećowanjom ludnosće konfrontowany, wjele wjac hač před lětdźesatkom, byrnjež tehdom wjac ćěkancow było. Tohodla so prašamy: Čehodla je to tak?

Jedna teorija: Ludźo widźa kóždy wječor w telewiziji islamistiski teror w cuzych krajach a so boja, zo jim nětkole cuzy z tutych regionow namóc do našeje měrniweje domizny přinjesu. Zo su ćěkancy zdźěla sami wopory tutoho terora byli a so wjesela, w měrniwym kraju žiwi być móc, so hustodosć na wědomje njebjerje. Dokelž hdyž so w telewiziji wo wulkich "žołmach" ćěkancow po cyłym swěće a do směra Europy powěda, wočakuja přihladowarjo na domjacnym konopeju takrjec so bližace čłowječe přepławjenje centralnoeuropskich krajow.

Njedawno powědaše mi w Hornjej Łužicy studowacy sakski młody muž, jara wotewrjeny, přećelny typ, kiž je so jako młodostny na młodźinskej swjećbje wobdźělił, wšako je wón bjezkonfesionelny: Dyrbimy swoju (!) křesćansku kulturu zakitować; Sarrazin ma prawje, zo je wona wot wěstych muslimskich připućowarjow wohrožena. Dokelž smy přetolerantni našej kulturje napřećo njetolerantnym.

To su najprjedy jenož někotre fragmenty towaršnostneho trenda, kotryž někotři z chwatnym posudkom "prawicarskopopulistisce" wotkołkuja. Z tym pak njeje problematika tutoho wuwića rozrisana. Runje sym přeprošenje do Zhorjelskeho wokrjesa dóstał, něšto wo wobchadźenju z AfD z wida praktikarja referować. To budźe mój najćeši projekt do hód.

A hdźe namakamy my Serbja swoje městno w tutej diskusiji mjez křesćanskej solidaritu z ćěkancami a strachami našich domoródnych němskich (a tež serbskich?) susodow, zo kulturny zakład towaršnosće zańdźe? My, kotřiž su z němskeho wida na jednym boku změrowacy garant domizny a na druhim boku rěčnje iritěrowacy element. My, kotřiž dawno z tym kreatiwnje wobchadźeć móžemy, zo je naša kultura – wot Němcow? – wohrožena.

Mi so zda, zo maja Serbja k aktualnemu towaršnostnemu trendej wjele prajić.

6 Antworten to “PEGIDA a Serbja – što prajimy, hdyž so Němcy wohroženi čuja?”

 1. TaBeja Says:

  A kotra je ta druha teorija?

 2. marko Says:

  Pegidisća a Serbja?

  Serbja móža być poprawom swobodni we wobchadźe z tym, za čož PEGIDA steja, mjenujcy domiznu z jeje herbstwom w kóždym nastupanju sebi zdźeržeć a škitać.
  Njedźiwa tuž, zo su Němcam hibanja woneho razu luba składnosć, so z krajom identifikować, być patriotića, kaž hewak jeno kóžde druhe lěto při mišterstwach kopańcy – hewak je drje kusk čežko, so w zjawnosći jako Němc wuznać, mjedla z chorojčku abo po słowje, běda hordosći! Snadź je to runje tohodla tak, zo so towaršnosć wohrožena čuje.

  Derje, Patriotiscy Europjenjo so mjenuja, wupraja so přećiwo kóždyžkuli radikalnym naladam. Šikwany pospyt legitimacije za lud. Prjed hač su jednotliwcy našeho kontinenta woprawdźe wuznawacy Europjenjo, skerje Jězus zaso přichadźa. Myslička praweje zhromadnosće Europy je wot ludnosće prawdźepodobnje tak daloko zdalena, kaž myslička serbskeho sejmika wot Łužicy 😉
  To cuze, zdawna, přićina so strachoćić.

  Nětkle přindźetaj adwent a hody, jedyn wjeršk kultury okcidenta. Němcy měnja wonu kulturu přećiwo islamizmej zachować!? Prašam so, hač docyła wědźa, što našu „zapadanu“ kulturu wučinja, Njej to skerje same pytanje za korjenjemi?

  Haj piwarco, Serbja njemóhli jenož wjele prajić, ale maja składnosć, z přikładom być a jednać!

  Hospodu pytanje, aktualne, kaž dołho nic wjac! Kelko serbskich farow steji prózdne, pak skića dosć městna čěkańcam, zawěšće tež tón abo tamny statok abo ležownosć w serbskich gmjenach.
  Šansa katolskoserbsko kraja, so ke korjenjam wuznawać z wjac hač folkloru!?

  Haj piwarco, medije su hoberska móc. Štóž widźi, tón wěri! Njedźiwa n.př., zo so přinošk wo diskriminaciji serbskich młodostnych derje předa. Njej to na kóncu tróšku podobne rozprawam wo hibanjach islamistow – šěrjenje stracha!? Na schadźowance budźe zaso security a bančiki so rozdźěla, kaž na wjesnym swjedźenju. Mi chce so pić. Před lětami so hišće puzoleše, zo Němcy wěstosć zaruča a běše potom přijomne serbskich pacholjoł při durjach witać.
  Štó ma strach před kim? 🙂

  A haj piwarco, „šowinizm so derjeměća“ – Hinco, hdźe sy? – je zjaw časa, kiž mjezsobnosć skepsa. Nam dźe so pře derje!
  Štož nastupa pře wjele tolerantnosće napřeco islamskej kulturje: Njećinmy tak, kajkbrjek njejsu křižne wójny dawali. Ale my křesćenjo smy bohudźak hórki čas za sobu wostali. To jeno tróšku trało 😉 …

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: