Łužica hospodarsce na kromje bjezdna?

Ralf_Christoffers

Do jutřišeho wotlěta ministerskeju prezidentow Sakskeje a Braniborskeje do Šwedskeje njewěsteho přichoda wudobywanja brunicy we Łužicy dla po prěnich wuprajenjach noweho lěwicarskeho šwedskeho knježerstwa
http://www.mdr.de/sachsen/vattenfall-hintergrund100_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html

je w skandinawiskim kraju přez hrožacu politisku blokadu prawicarskich populistow při jednanjach wo statnym etaće politiske połoženje dale a njewěsćiše, štož so wězo na njejasne perspektiwy Vattenfalla wuskutkuje:
http://www.spiegel.de/politik/ausland/schweden-rechtspopulisten-setzen-regierung-aufs-spiel-a-1006308.html#

W tutej situaciji smědźach so dźens w Drježdźanach na dowěrliwym wuradźowanju z dotalnym (2009-2014) hospodarskim ministrom našeho susodneho zwjazkoweho kraja, Ralfom Christoffersom (hlej foto) wo přichodźe łužiskeho brunicoweho rewěra wobdźěleć, kiž je w nowej legislaturnej periodźe w knježacej frakciji Lěwicy w Podstupimskim parlamenće za braniborsku infrastrukturu přisłušny. Jewi so móžny dramatiski scenarij, kiž je přirunujomny z kóncom wudobywanja kamjentneho wuhla we wšelakich zapadnoněmskich kónčinach kaž w Porurskej, jenož zo by to tule w Łužicy w krótšim času wotběžało.

Tuchwilu je wšo njejasne: Štó płaći přesydlenja, su wone docyła hišće trěbne, dźe wo dalewuwiwanje abo wotwiwanje wuhlowych jamow, da so Vattenfallske wobsydstwo docyła jako cyłk předać atd.? A štó přewozmje přichodnje kóšty za naslědnu krajinu, regulowanje myleneho wobběha wody? Koncern Wodopad je drje w bilancy pjenjezy (wjac hač miliardu) za to wróćo stajał; što pak budźe, jeli milinarnje z přičin radikalnje změnjenych energijowych wikow (hlej E.on) žanu hódnotu hižo njezměja?

My Serbja wojujemy přećiwo wotbagrowanju wjeskow a za srjedźnodobne skónčenje wudobwanja brunicy, ale přećiwo krótkodobnemu hospodarskemu chaosej, kiž ani serbskej kulturje tył njeby…

Stejišćo BUND k jězbje ministerskeju prezidentow do Šwedskeje:
141205_Kohlenews

Zdźělenka k wohroženju pitneje wody w Berlinje přez łužiske hórnistwo:
http://www.bund-berlin.de/nc/bund_berlinde/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/sulfat-belastung-steigt-in-berliner-gewaessern-mit-folgen-fuer-die-gewaesserqualitaet-und-trinkwasse.html?tx_ttnews%5bbackPid%5d=447&cHash=c696dbb451195e40c461916d92223ebd

6 Antworten to “Łužica hospodarsce na kromje bjezdna?”

 1. Hync Rychtar Says:

  Štó da je zamołwity za tajki krótkodobny hospodarski chaos – jeli to zas tajke plakatiwne trašenje ludźi njeje a wony, nětko pilnje na sćěnu molowany scenarij woprawdźe přińdźe? Štó je warnowanja a widźomne znamjenja so bližaceje změny klimy ignorował a so lochkomyslnje we wěstosći bujkał, zo móže tak dale hić kaž dotal, dołhož so złote ruble kuleja? A štó njeje – w zmysle „plan B“ – hižo dawno a chutnje za dołhodobnymi alternatiwami pytał a wjetše strukturne změny we łužiskim hospodarstwje zaměrnje přihotował? Bjez brunicy, w zajimje přirody, krajiny a ludźi, kotřiž we njej bydla. Ze staroromskim prajidmom móhli situaciju takle zjeć: Wodopadowe pjenjezy njesmjerdźa. A je jich wjele było, kiž su wupřestrětu ruku a šěroko wočinjenu dłóń jim napřećo dźerželi. Wudobywanje a předźěłanje brunicy wobradźa dźěłowe městna, rozwiće hospodarstwa a šwarny fenk, chětro šwarny fenk. Haj wšak.
  Ale to, připódla prajene, tež wójny činja. A štó chcył tohodla wjedźenje wójnow na kajkežkuli wašnje wusprawnić?
  Hync Rychtaŕ

 2. Hanso Says:

  Nichtón w Slepjanskej kónčinje je za krótkodobne skónčenje wudobwanja brunicy. To njeje tola prašenje. Wuprajenje Ralfa Christoffersa (Braniborska Lěwica) a to w Drjezdźanach je za mnje politiski populism. Wón moluje jenož strach hospodarskeho chaosa na sćěnu, bjeze prawych argumentow, jenož za wusprawnjenje stareje brunicoweje politiki. Wón njemože tež prawe wotmoły na aktualne problemy potrjechenich dać.
  W Slepom nichtón njewě tuchwilu, kak to dale dźe.
  Njedźelu praješe wjesnanosta Bork: “Wšitko steji we hwězdach”.
  Wčera je knjez Penk wot koncerna “Wodopada” w Slepom wuprajił: “Hdyž Wodopad předawa swoje jamy a milinarnje, nó …. jenož za dobre pjenjezy. A jutře, što čini poń nowy wobsedźer? Přińdźe nowy wobsedźer, abo nic?
  Tuchwilna žiwjenska situacija je za ludźi na přikład w Rownom jara napinaca. Ludźo trjebaja rozsud a to bórze.
  Wobydlerjo chcedźa tež normalne žiwjenje a socialny měr. Płaćenje přesydlenja njeje wjac najwažniše prašenje. Dawa za ludźi socialnoznjesliwe přesydlenje? To je hłowny problem. Što je dóńt 1700 tež serbskich ludźi hódny?

 3. Hanso Says:

  Prawo maš, zo njesmjemy w čorno-běłych barbach myslić. Ale wodajće prošu, to płaći potom za kóždeho. Znaješ energijowu strategiju Ralfa Christoffersa a Braniborskeje Lěwicy. „Brunica hač do kónca, hač do 2100 a dale.“ Wón njedawa žadne druhe hospodarske perspektiwy za Braniborsku Łužicu. Bohudžak leži Slepo w Sakskej. Měnju, zo Sakska Lěwica za druhu cil zastupi.
  “Srjedźnodobne skóčenje wudobywanja brunicy a perspektiwy pokazać.” To mi lěpje spodoba.
  http://www.linksfraktionsachsen.de
  Předań Wodopada steji na planje, hač nowy Šwedske knejžarstwo přińdźe abo njepřińdźe. To njepomha potrjechenych dalej. Nowy inwestor chce wjele pjenjezow zasłužić. To rěka, zo wón tež swoje sobudźěłaćerjo sobu bjerje. Što budźe z tarifowej mzdu? Abo trjeba nowy wobsedźer tak wjele sobudźěłaćerjow? Mi so zda, zo předań njeje žadna dobra ideja za nas. Wutoru je knjez Penk wot Wodopada w Slepom tež wuprajił. „Hdyž njenamakamy nowy wobsedźer, njepřindźe Wochozy II.“ To by potom tež jedna perspektiwa było.

  • piwarc Says:

   Stejišćo braniborskeje Lěwicy k wudobywanju brunicy je „na papjerje“ samsne runja Lěwicy w Sakskej – hač do 2040, potajkim srjedźodobne skónčenje. Ralf Christoffers je pak hižo přeco (nutřkownostronsce) mjeńšinowu poziciju w tutym prašenju zastupował. Najebać to bu wón 2009 wuzwoleny jako hospodarski minister. Jemu wosobinsce pak wumjetować njemóžu, zo wón štejišćo ma, wo kotrymž je wobsahowje přeswědčeny.

 4. Hanso Says:

  “Na papjerje steja słowa, wjace tola nic.” Swoje wosobinske měnjenje jako politikar je jedna strona. Ale wón běše hospodarski minister (hač do 2014) a je nětko cłonk frakcije Lěwicow w Braniborskeje. Wón je jako něhdiši hospodarski minister tež zamołwity za brunicowy kurs w Braniborskej a wón podpěruje w parlamenće tuchwilnu brunicowu politiku.
  Ale to njehraje nětko pola nas w Srjedźnej Łužicy žanu rolu. Po nowosćach w tutym tydźenju so staji wjele nowych prašenjow. Na přikład: “Što je knjez Tillich w Šwedskej poprawom docpěł?”
  A swoje wuprajenje k přichodej slepjanskich Serbow njerozumju. Bohudźak njejsym žadyn sakski kral.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: