Archive for Januar 2015

„My smy wšitcy mjeńšina“

31. Januar 2015

Benedikt Dyrlich witaše wčera nawječor w mjenje Zwjazka serbskich wuměłcow a podpěraćelow němskeho PEN-centruma a Łužiskeho kulturneho foruma SPD syriskeho wóčneho lěkarja-basnika dr. Abelwahhaba Azzawi do Budyskeho "Wjelbika". Hósć, kiž je w Němskej azyl dóstał, powědaše na kopaće połnej žurli wo połoženju w Syriskej a je ze swojich basnjow přednjesł. Přichwatali su tež mi hižo znaći pomocnicy ćěkancow.

"My smy wšitcy mjeńšina" – praješe awtor hladajo na syrisku towaršnosć. Bjez dialoga kulturow a zhromadnych projektow w ciwilnej towaršnosći njeje měr mjez wšelakimi skupinami. Z brónjemi a mjezynarodnymi interwencijemi njedadźa so bolostne konflikty kraja rozrisač, hdźež steji wjele ludźi mjez frontami teroristiskeho režima a islamskich teroristow.

Moja syriska skupina arabskeho lěkarja a třoch kurdiskich hólcow z Holešowa, z kotrymiž sym zarjadowanje w Budyšinje wopytał, je so derje čuła a přez přećelne słowa w diskusiji wjeseliła. Woni su tež na mnohe prašenja wotmołwili. Wječork běše w kóždym nastupanju dobry přinošk ke kulturje cyłeje towaršnosće a signal, zo je zhromadny praktiski humanizm njedźiwajcy aktualnych hysterijow w našich kónčinach móžny.

Serbske terminy za februar

29. Januar 2015

01-29 TERMINY za februar

w župje Delnjeje Łužicy:
01-29 – Dnjowy porjad zupna h owna D 30-01-2015

w Choćebuskim serbskim muzeju:
01-29 zar dowanje Se muzej 5. februar 2015

Što to dyrbi?

29. Januar 2015

Aktualne němskorěčne wudaće Serbskich Nowin słuži na lědma njepřetrjechujomne wašnje difamowanju třěšneho zwjazka Serbow w němskej zjawnosći. Domowina mjelči k němskonacionalistiskim tendencam?! Fakt je: Domowina je so hižo loni jasnje přećiwo prawicarskoekstremizmej tež w Budyskich kónčinach wuprajiła, online-peticiju zhromadnje z prominentnymi partnerami sčiniła, serbskim młodostnym poboku była a z Operatiwnym wotwobaranskim centrumom sakskeje policiju strategisce kooperowała – hlej mjez druhim nowinsku konferencu ze Statnikom a Merbitzom pokutny dźeń.

Namołwa Domowinje, so njepřećelskosće přećiwo cuzym wzdać, je lózyskosć. Smy z Chrystu Meškankowej a Jurjom Łušćanskim jako zwjazkowe předsydstwo na wuradźowanju wo polěpšenju połoženja ćěkancow na wokrjesnej runinje wobdźěleni byli. Jurij Łušćanski je dźěćom azylpytacych dožiwjenje ptačokwasneho programa zmóžnił, a ja wuwučuje němčinu a žiwjensku kulturu našeho regiona za skupinu syriskich ćěkancow w Holešowje, štož budu tež jako čłon prezidija Domowiny pokročować.

Negatiwne "krónowanje" pak je kónc wotrězka w němskich SN. Porno NDR je Domowina dźensa nadstronska organizacija a je njewotwisna wot wuprajenjow načolnych politikarjow. Za słowa Stanisława Tilicha je wón sam zamołwity, nic třěšny zwjazk Serbow. Sym na knize wobličow hakle tele dny dokomentował, zo słuša nabožny słowoskład tež k mojemu wučbnemu planej za skupinu muslimow. Tak słuša islam faktisce k Łužicy – w praksy měrniwych muslimskich wěriwych našich kónčin. Na tutej abstraktnej stawizniskopolitiskej debaće "islam/Sakska" jako serbska narodna organizacija pak so wobdźěleć njetrjebamy. Wo tym rěča hižo nimale wšě strony.

Ptači kwas za dźěći ćěkancow

28. Januar 2015

15 šulerjow zakładneje šule Frederic-Joliot-Curie z Budyšina dožiwi wčera dopołdnja předstajenje dźěćaceho ptačeho kwasa Serbskeho ludoweho ansambla w Budyskim dźiwadle. Šulerjo su dźěći azylpytacych ze Sprjewineho hotela abo druhich wukrajnych swójbow z Budyšina a z Rakec. Spěchowanske towarstwo Serbskeho ludoweho ansambla, Domowina z.t. a Serbski ludowy ansambl běchu jim dožiwjenje programa zmóžnili. Pjekar Clemens Brězan je dźěćom sroki a hněžka darił.

info: Katja Liznarjec

Tuta kritika je so nimokuliła

27. Januar 2015

Štóž ani wo serbskim pochadźe Sakskeje ničo njewě, je špatny wojowar za swětej wotewrjeny kraj a njech radšo w diskusiji wo tym mjelči, štož k Sakskej słuša. – Tuta w dźensnišich Sakskich Nowinach dokumentowana kritika na wuprajenju serbskeho ministerskeho prezidenta wo islamje je so nimokuliła.

Dźak za dowěru! Wěcowne narodne skutkowanje we wichorojtych časach połnje polarizowanja

26. Januar 2015

Dźakuju so čłonam zwjazkoweho předsydstwa za dowěru při wólbach na namjet předsydy do prezidija Domowiny:
http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce2432.html#anchor1
Što ma prezidij činić? To steji tule:
http://domtest.sorben.com/hsb/domowina/prezidij-zp

Podpěruju zaměrne skutkowanje předsydy Domowiny, Dawida Statnika, za wěcowny, na potrjeby praksy serbskeju rěče a kultury wusměrjeny profil třěšneho zwjazka zwonka zastarskich ideologiskich konfrontacijow a wěčneho wospjetowanja wostudłych wosobinskich přećiwkow. W tutym zmysle móžemy radlubje hromadźe swoju serbsku diskusijnu kulturu kusk wožiwjeć – ale prošu bjez hidy a na tajkele kultiwowane wašnje, kotrež tomu wotpowěduje, zo chcemy w Serbach bratřa a sotry być. 🙂

Smy w politisce a towaršnostnje wichorojtych časach žiwi. Zwonka měrniweje nadstronskeje dźěławosće serbskeje narodneje organizacije je w Europje dale a wrótnišich konstelacijow. W Němskej so rěči wo PEGIDA, kotrejež załoženski wjednik ćěkancow „Viehzeug“ mjenowaše. W Grjekskej je nětkole lěwicarsko-prawicarska koalicija
http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-01/griechenland-faq-euro-tsipras-kammenos
http://de.wikipedia.org/wiki/Anexartiti_Ellines,
ke kotrejž mi tuchwilu hižo ničo do mysli njepřińdźe… 😦

Z wčerawšeho posedźenja zwjazkoweho předsydstwa

25. Januar 2015

Dźensniša nowinska zdźělenka Domowiny

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wuradźowaše wčera pod nawodom předsydy Domowiny Dawida Statnika w Choćebuzu. W srjedźišću jeho wuradźowanja stejachu dalše přihoty 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny, kiž wotměje so dnja 28. měrca w Haslowje. Mjez druhim wobzamknychu, předźěłany naćisk noweho programa „Domowina 2025“ delegatam hłowneje zhromadźizny k wobzamknjenju předpołožić, runje tak kaž rezoluciju k trěbnosći noweho financneho zrěčenja za załožbu. Dale zaběrachu so tež z prěnim naćiskom nowych dźěłowych směrnicow, kotrež złožuja so na naćisk programa „Domowina 2025“. Naćisk konkretizuje wobsahi programa w krótko- a dlěšodobnych naprawach, kotrež ma tohorunja hłowna zhro-madźizna wobzamknyć. Nětko předležacy namjet da so w přichodnym času čłonskim to-warstwam k wědźenju, tak, zo maja móžnosć namjety podać. Wo doskónčnym naćisku roz-sudźi zwjazkowe předsydstwo w měrcu.

Zwjazkowe předsydstwo powoła dźensa Williama Janhoefera a Marcela Braumana jako no-weju čłonow swojeho prezidija. Marcus Kóńcaŕ, kiž nastupi dnja 1. februara swoje nowe dźěłowe městno jako zastupowacy jednaćel Domowiny w Choćebuzu, złoži swojej funkciji jako čłon zwjazkoweho předsydstwa a prezidija k 31. januarej.

Dale wobzamknychu, zo změje wólbny zarjad za wólby Braniborskeje Serbskeje rady swój běrow w Choćebuzu na Žylojskej droze 41. Nowa čłonka mytowanskeho wuběrka Domowiny stanje so Uta Henšelowa, čłonka župneho předsydstwa Delnja Łužica a regionalna rěčnica Domowiny. Wona slěduje na Adelheid Dawmowu, kiž je funkciju złožiła.

Ptači kwas, prašenje prawólbow w Domowinje a serbska baza

25. Januar 2015

Za nas dorosćenych je ptači kwas – dźensa njedźiwajcy wšěch podawkow dokoławokoło tutoho rjaneho zymskeho serbskeho nałožka do toho a po tym oficielnje w protyce steji – dobre kulturne předstajenje, něšto słódkeho k jědźi, wjeselo přez wobrazy wjesołych dźěći a rjane powědančko. Kónc dźěćatstwa je kónc zbóžneho časa jedoty powědanja a reality, a z tym je pěstowanje wědomeje kultury zahajene, kotrejež hłowny nadawk rěka: sej z mytosami hrajkajo zhromadnje towaršliwu woprawdźitosć tworić.

Tak mjenowana njewinowatosć dźěći je jich absolutna přichilnosć iedalnotypiskim wobrazam. To je jimace, pola dorosćenych z tajkimi nahladami začuwamy skerje sobuželnosć. Dokelž jich rozum jako filter fantazijow na starobje přiměrjene wašnje njefunguje.

Smy na zjawnym posedźenju zwjazkoweho předsydstwa sobotu w Choćebuzu tež wo dalšej diskusiji k temje "prawólby" rěčeli. Prawólby na přikład předsydy Domowiny přez wšěch čłonow župow a třěšnemu zwjazkej přisłušacych towarstwow bychu bazowodemokratiski profil narodneje organizacije zjawnje zesylnili. Tohodla sym zasadnje za to – što pak je, hdyž baza – towarstwa – tajkele prawólby měć nochce? To mjenujcy je tuchwilu mjezystaw woprašowanja towarstwow.

Potom by dźěćkaca reakcija była, pozdatny deficit demokratije kritizować. Ryzy tak mjenowani idealisća maja sami hustodosć přemało respekta před demokratiju, přetož je jim jenož swójska wizija idealnotypiskeje towaršnosće swjata. Na hódnoty wusměrjeny realist pak w tutym padźe praji: Tež wotpokazanje – listowych – prawólbow móže wuraz intaktneje bazoweje demokratije być.

A najebać wšě wšelake měnjenja móžemy na Jolce, na ptačokwasnych zarjadowanjach a druhich terminach stajnje bohateho serbskeho kulturneho kalendra rjenje hromadźe bjesadować a swjećić.

Chcemy w Serbach tež tak žiwi być? Wuslědk dale a wjac „hibanjow“

23. Januar 2015

Serbscy a syriscy ludźo maja w Sakskej měrniwe žiwjenje – přećiwo PEGIDA-panice

19. Januar 2015

Je to wěrno, zo bu ćěkanc w Drježdźanach morjeny? – Haj, a wón ma samsne mjeno kaž ty. – Moji syriscy zaći w sakskej stolicy su hižo před tydźenjemi prajili, zo njesměš jako wukrajnik w ćmě wječor po puću być, trjechi to, Marcelo? – Ně, to tak pawšalnje ani w Drježdźanach ani w Budyšinje njetrjechi.

To bě spočatk rozmołwy w awće po njedźelnym wopyće ze štyrjomi syriskimi – jednym arabskim a třomi kurdiskimi – mužemi mojeje skupiny němsce wuknjacych ćěkancow z Holešowa pola mojeju staršeju w Zhorjelcu. Što powědaš dźeń do zakaza wšěch zarjadowanjow pod hołym njebjom pozdatneho stracha islamistiskeho teroristiskeho nadpada dla w Drježdźanach, hdźež ma dale a wjac muslimskich migrantow kóždu póndźelu hladajo na PEGIDA starosće wo wěstotu swojich dźěći?

Haj wšak, je jedotliwych ludźi a skupin, kotrymž radšo z puća dźeš, a maš we wšěch městach kućiki, hdźež pobyt přijomny njeje. Ale njedźiwajcy medijalnje zbudźeneje paniki smy wšědny dźeń w Sakskej jedyn z najměrnišich krajow swěta. Wažne je, zo sebjewědomje a přećelnje wustupujeće, jako samozrozumliwy wobstatk towaršnostneje normality, potom je riziko minimalne, zo so něšto złeho stanje.

My Serbja smy tež mjeńšina. W zwisku z předstajenjom knihi ("Wie man seine Sprache hassen lernt") móžeše w nowinje wo straše čitać, we wobchodźe mjez sobu serbsce rěčeć. Moja mandźelska a ja přeco a wšudźe serbujemoj – wězo bjez wušparanjow. A to płaći tež za was ćěkancow z orienta.

Hač serbscy abo syriscy ludźo, my wšitcy tule w měrje žiwi być móžemy. A jeli jónu wuwzaćnje nic, potom so z podpěru stata wobaramy. A knjez Bachmann bě dźensa w Drježdźanach na zjawnje připowědźenej nowinskej konferency PEGIDA w "azylu" Sakskeje krajneje centrale za politiske kubłanje (!) – bjez škita. 🙂 .