Domowina njeje „aparat“, ale „My“

Lětsa nowy program třěšneho zwjazka dóstanjemy, kaž wupada. Nětkole předležacy namjet, wupłód prócy programoweje komisije a diskusijnych přinoškow, móžeš derje čitać. Budźemy widźeć, kak hač do hłowneje zhromadźizny dale běži. Domowinski zarjad je swój job jako słužownica serbskeje demokratije porjadnje spjelnił.

Domowina njeje abstraktny cyłk, ale po móžnosći kooperaciske zjednoćenstwo našeho cyłeho organizowaneho serbskeho žiwjenja, wšojedne hač w tak mjenowanym sydlenskim rumje abo we wulkich metropolach zwonka njeho. Tohodla su poprawom wšě žadanja w Serbach napřećo Domowinje pozicije w Domowinje, za kotrež ludźo wo přihłosowanje wjetšiny wojuja.

Štóž chce na přikład wurjadnu hłownu zhromadźiznu měć, njetrjeba sej to w čitarskim lisće wot imaginarneje wyšnosće žadać, ale móže so wo dosć podpěraćelow za tajki namjet starać. We wustawkach Domowiny su wšě demokratiske prawa praktisce zaručene. Naćisk noweho programa wuzběhuje bytostny fakt: My smy wšitcy Domowina.

Město swarjenja na pozdatny "aparat" je kóždemu (!) wulki arsenal demokratiskich instrumentow serbskeje demokratije do ruki daty. "Domowina 2025" je programatiska namołwa, je wužiwać. Štož pak njedawa, je awtomatiske prawo na přihłosowanje wjetšiny, hdyž sej sam mysliš, zo maš prawje. :-). Čas małych a wulkich kralow je nimo.

17 Antworten to “Domowina njeje „aparat“, ale „My“”

 1. TaBeja Says:

  Tu bych so Piwarco wróćo dźeržała. Ty sy čłon předsydstwa Domowiny a njejsy objektiwny. Demokratija je na papjerach zaručena. Je wona tež w praksy zaručena? To je hinaše prašenje…

  • piwarc Says:

   Nawopak 🙂 – sym tola w ZP wospjet kontrowersne stejišćo zabrał, hdźež je potom demokratisce po diskusiji wolenych čłonow gremija k hinašim wuslědkach dóšło, hač bě w předłoze předwidźane.

 2. jehlička Says:

  Puuuu, jara nadute sy tole napisał.

  „słužownica serbskeje demokratije“

  „My smy wšitcy Domowina“
  Nječłonow wuzamknyć z „my“ je što? Haj totalitarne!

  „cyłeho organizowaneho serbskeho žiwjenja“
  Što je z Jolku, wjesnymi swjedźenami, pućowanju Róžećanskich swójbow abo ewangelskich? To njeje tola organizowane serbske žiwenje!

  Tróšku pokornosće, skromnoty a sebjekritiki nikomu zeškodźało njeje.

  PS: dwójny moto (kiž widźimy na wobrazu) je znajmjeńša jedyn přewjele.

  • piwarc Says:

   Čehodla je „słužownica“ něšto nadute, to by tola jenož „knjeni“ móhła być :-). Na mnjenowanych zarjadowanjach je tola wjele čłonow Domowiny… Nimo toho steji w teksće „po móžnosći“, t.r. Domowina je potencial, kotryž móže kóždy wužiwać, kaž jemu so chce abo tež nochce 🙂

 3. TaBeja Says:

  Luby Piwarco,

  kaž je Měrko Šołta w SN napisał, je Domowina prawy aparaćik, kiž wužiwa Našu domowinu – swój organ -, zo by so wuchwalowała. My njewidźimy, što wona čini. Lěpšina z eksistency Domowiny je wokomiknje snadna. Njewěrju, zo so K. L., M. Š. a M. W., wot Domowiny zastupowani čuja. Čehodla: dokelž skutkuje Domowina za začinjenymi durjemi…

  • piwarc Says:

   A PEGIDA powěda, zo su nowiny Lügenmedien. Woboje najskerje tak pawšalnje njetrjechi.

   • jehlička Says:

    Ow, wo kelko móžeš twój limbo niwowa nišo rejować? Kritikar je kaž pehida – jako přichodne je naci abo salafist abo samo sejmikar? Přidaj tola jednore zo sy so tu zalěz – njeboli ani 🙂

   • piwarc Says:

    Problem je, zo znaju stajne prócowanje Borbory Felberoweje, tak wjele kaž móžno awtorow za „Našu Domowinu“ dobyć, tohodla płaći tež při tutej tematice: Radšo činić hač skoržić 🙂

   • TaBeja Says:

    Problem njeje to, zo Felberowa nowych awtorow Našeje domowiny pyta. Felberowa to derje měni a čini. Problem je, zo Statnik, Cyž a co. ničo w tutej Našej Domowinje njepraja, woni sydaja w swojim hrodźe, daloko preč wot ludnosće. Woni ničo w swojej NAŠEJ DOMOWINJE njepraja. Ludnosć so zastupjena nječuje. Tohodla dawa Sejmik.

   • jehlička Says:

    A zaso tajki wupikojty argument: Njekritizuj – čin lěpje! Bychu-li so wšě po tym měli, njebychmy recenzentow za SN/Rozhlad měli a z němskich medijow by so feuliton zhubił.

    Njeaktualne a njekritiske rozprawy kaž tež pobrachowacy koncept njeda so z prócu wo awtorow narunać. Hdyž w mojim dźěłowym wuswěćenju steji „znajemy stajne prócowanje“ njeje to chwalba…

 4. budyslaw Says:

  Je serbska demokratija wosebita a jara specielna forma demokratije?

 5. Hanso Says:

  „My smy wšitcy Domowina”
  To je strašne spowšitkowanje, kiž je tež wopačne. Njejsym w Domowinje a njejsym Domowina. Mamy tysacych Serbow, kiž njejsu čłonojo Domowiny. „My smy wšitcy …” klinči nimale kaž “My smy wšudźe….”. Tak rěkaše znaty socialistiski spěw skupiny “Oktoberclub” z lěta 1973 (www.kampflieder.de/oktoberklub.php).
  „My smy wšitcy Domowina” – nowe słowa za stare činitosće někotrych funkcionarjow Domowiny. Tute hesło pokaza poprawny cil, narok na politiski samoknjejstwo w serbskej Łužicy a słužownica sakskeho stata. Domowina njeje “My”, ale aparat z programami a instrumentami. Domowina, čiń tak dale, hač do …. .

  • Piwarc Says:

   Luby Hanso, nichtó twjerdźił njeje, zo su wšitcy (!) w Domowinje, ale kóždy (!) Serb ma móžnosć, w njej sobupostajować. 99 procentow ludnosće Sakskeje njeje z čłonom politiskeje strony, kotrež kandidatow nastajeja, a 51 procentow njeje aktualny sakski krajny sejm sobu woliło, ale wón je zakonjedawar za wšěch wobydlerjow. Organizaciski podźěl Domowiny w serbskim ludźe je wo wjele wyši hač stronow w němskim ludźe.

 6. Hanso Says:

  Luby Piwarco,
  twoje wuprajenje běše: “Naćisk noweho programa wuzběhuje bytostny fakt: My smy wšitcy Domowina.”
  Tajke hesło je a wostaje za mnje wopačne. Tež přirunowanje Domowiny ze stronami so njehodźi, abo je Domowina hižo jedna strona, kaž na přikład Lěwicy (PDS)? We wustawkach Domowiny steji. “Domowina je politisce njewotwisny a samostatny zwjazk Serbow.
  A hišće prašenje k temej “demokratija”. Ty měniš, zo mamy němsku, saksku a serbsku demokratiju. Kotre rozdźěle widźiš ty?

  • Piwarc Says:

   W serbskim politiskim – towaršnostnym žiwjenju njejsu demokratisce woleni – porno němskej a sakskej demokratiji – do frakcijow dźěleni. To je najwažniši rozdźěl z mojeho wida. Domowina wězo strona njeje, ale wona je platforma tworjenja měnjenjow, štož su w němskej a sakskej politice předewšěm strony. – „My wšitcy“? Na přikład su wšitcy wažni a znaći „sejmikarjo“, kaž su woni sami prajili, Domowinjenjo :-). A tohorunja kóždy druhi, kiž chce być.

 7. TaBeja Says:

  @jehlička: Na haj jehlička, zdźěla trjechi to, štož pisaš. Maš prawje, zo měło so kritizować, zo bychu so medije polěpšili. Ale njejsym z tutymi słowami přezjedna: „Njeaktualne a njekritiske rozprawy“… Štó napisa twoje kritiske rozprawy???? Nimo toho njemysliš, zo budźe wulka hara, hdy by so přewjele kritizowało? Naši serbscy awtorojo so boja, přeeksplicitnje swoje kritiske słowa zwuraznić. Za chribjetom bledźi so, ale w medijach lědma něchtó kritiske słowa wupraja. Přikład: Prof. Šołta je zmužity dosć a je swoje měnjenje w medijach wuprajił a k tomu nasta tajka wulka hara za tajku hłupu móličkosć…
  Njejsy ty jehlička k tomu mysłił(a), zo snano žanoho awtora za kritiske teksty nimaja? Kak móža SN na přikład swoje koncepty zwoprawdźić, hdyž widźiš lute teksty wot rentnarjow. Bjez Laduša, Kozela a Wićaza nimaš žane SN! A što přińdźe, hdyž L., K. a W. ničo njepisaja? Wobhladaj sej nowinu. Kóžde wudaće: Laduš, Wićaz abo Kozel…Konkurenca mjez „serbskimi awtorami“ je snadna a dorost nimale njeeksistentny.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: