Archive for April 2015

Slepjanšćina so dale a bóle pěstuje – rěč srjedźneje Łužicy zhromadny serbski standard?

29. April 2015

http://www.rozhlad.de/nastawk_231.html

Załožba bórze bjez direktora? Ně, ale…

29. April 2015

http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/SACHSEN/Sorbenstiftung-vorerst-ohne-neuen-Direktor-artikel9181131.php

Swoboda tajkeho a hinašeho razu

28. April 2015

Brief an Herr Statnik von Gunther Dauwen_2015

So wě, zo zjawny list EFA njedźiwajcy wopačnych citatow Piwarca dokumentuju, wšako moji čitarjo wědźa, što sym woprawdźe pisał. Chcu pak na to pokazać, zo je tamle tež wjele dwělomnych wuprajenjow wo druhich ludźoch nutřka. Hladajo na to, zo tón list mjeztym na runinje krajneje politiki kursěruje, chcu serbskej zjawnosći šansu dać wědźeć, što so tuchwilu tule rozšěrja.

W tutym zwisku pak směm prawje citować, mjenujcy swojeho nana. Mój nan mi k EFA-čłonej „Južnotirolskej swobodźe“ pisaše, kotrejež zastupjer bě w přihotowanskej skupinje a na podiju Budyskeje konferency EFA:

 „Wer auf diese Art mit dem Frieden in Westeuropa spielt, kann nicht mein Partner sein. Heutzutage, wo es wirklich keine Grenze mehr zwischen Italien und Österreich gibt und wo das Zusammenleben der drei unterschiedlichen Volksgruppen (deutsch-, italienisch- und ladinisch-sprachig) so reibungslos funktioniert, versuche ich nicht, uralten Nationalismus wieder aufleben zu lassen. Was soll ein „unabhängiges“ Südtirol denn auch werden? Eine Art Abchasien oder Transnistrien?“

Budźe potajkim zajimawa diskusija.

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Choćebuzu

28. April 2015

Česćene knjenje, česćeni knježa,

přeprošamy Was po tutym puću wutrobnje na zjawny dźěl posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dnja 9. meje, 10 hodź., w Serbskim domje w Choćebuzu, Droga Augusta Bebela 82.

Na dnjowym porjedźe steja mjez druhim:

wotpósłanje zastupjerja zjednoćenstwow Serbow do zhromadźizny Sakskeho krajneho wustawa za priwatny rozhłós a nowe medije (SLM) na dobu 2016−2022 a

  • informacije k narodnej situaciji na teritoriju Župy Dolna Łužyca z. t.; a to:

– k aktualnym kubłansko-politiskim prašenjam,

– k dźěławosći Rady za naležnosće Serbow při Krajnym sejmje Braniborskeje

w dobje 2013−2015,

– k wólbam Braniborskeje Serbskeje rady,

– k prócowanjam wo rozšěrjenje serbskeho sydlenskeho teritorija  Braniborskeje wotpowědnje § 3 Serbskeho zakonja Braniborskeje a

– k aktualnym aspektam brunicoweho planowanja.

Zajimcy su na zjawny dźěl posedźenja wutrobnje přeprošeni.

Dnjowy porjad namakaće (němsce) pod

http://www.domowina.de/domowina/bundesvorstand/tagesordnung-der-bv-sitzung?eID=dam_frontend_push&docID=2157

Přećelnje strowi Was

Borbora Felberowa

Basnik Jurij Łušćanski w Praze

28. April 2015

Svet knihy 2015

Hamburgska Sorbenstraße na Budyskej Karla Marxowej

27. April 2015

Sorbenstraße_Hamburg

foto: Jurij Łušćanski

Serbske podawki w róžowniku 2015

24. April 2015

04-24 TERMINY za meju_1

04-24 Pressemitteilung Sagennacht

04-25 KONFERENZ Kolberg – Ablauf

EFA – kaž prajene: tež separatisća

23. April 2015

Südtiroler_Freiheit

Piwarc je po měnjenju šefredaktora Serbskich Nowin ze swojim přispomnjenjom (připódla prajene, wozjewjenym w małym róžku), zo słušeja k EFA tež separatistiske strony, pozdatnje „iritacije“ wokoło kongresa (w jutrowniku!) tuteje europskeje třěšneje strony zbudźił. To mje irituje, wšako sedźeše na podiju kongresa, kaž bě na titulnym foće SN tež widźeć, zastupjer „Južnotirolskeje swobody“, kotraž je – hlej Wikipediju – za wotpačenje swojeje domizny wot Italskeje a kotrejež wusměrjenje je „separatizm“.

Strach před separatizmom a wohroženjom wobstejacych hranicow mjez statami pak je najsylniše žórło předsudkow přećiwo mjeńšinowej politice po cyłej Europje a najwjetše haćenje serioznych prócowanjow wo wjac prawow za mjeńšiny.

Hosćo z Wendlanda pola Domowiny

22. April 2015

NOWINSKA INFORMACIJA                                                                                 Budyšin, dnja 22.04.2015

Hosćo z Wendlanda pola Domowiny

Přichodny tydźeń wopyta delegacija komunalnych politikarjow z Lüchowa Łužicu. Jej přisłušeja měšćanosta Manfred Liebhaber, měšćanski direktor Hubert Schwedland,  wotrjadnica za dźěći, młodźinu, šule a kulturu Claudia Lange a społnomócnjeny města za kontakty z Domowinu Ernst Stelte.

Dnja 28. apryla wobhladaja sej hosćo Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu a Wochozy z cyrkwju, wopomnišćom za dźělne wotbagrowanje wsy a parkom błudźenkow kaž tež informaciski centrum “Wěža při ćežkej horje” blisko Běłeje Wody.

Na druhim dnju swojeho wopyta dnja 29. apryla zetka so delegacija w 9 hodź. w Budyskim Serbskim domje (stwa 106) z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom k hodźinskej rozmołwje. D. Statnik přewodźa skupinu tohorunja na slědowacym wopyće gmejny Ralbicy/Róžant a tamnišeje Serbskeje wyšeje šule. Wopyt skónči so z  wothłosowanjom nastupajo wopyt delegacije Domowiny na měšćanskim swjedźenju Lüchowa wot 17. Do 19.07.2015.

Dalše informacije k stawiznam poćahow mjez Wendlandom a Serbami namakaće w přiłoze.

Borbora Felberowa

04-22 Hosco z Wendlanda 28.-29.04.2015 – pokiwy za nowiny

Wjele wjesela w słónčnym nalěću!

21. April 2015