Ludźo w Slepom: Jeničce njewěstota je wěsta

NOWINSKA

INFORMACIJA                                                                                                                     

Z posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dnja 27. junija w Slepom

 Prěnje naprawy k zwoprawdźenju wobzamknjenjow 17. hłowneje zhromadźizny stejachu w srjedźišću dźensnišeho posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w Slepom. Mjez druhim diskutowaše gremij pod nawodom předsydy Dawida Statnika wo zaměrach a wobsahu rěčneje konferency. Tuta wuchadźa z dźěłowych směrnicow Domowiny.

Konferenca měła so w serialu wjacorych zarjadowanjow, rozdźělene na přikład po regionach abo towaršnostnych skupinach, přewjesć.

Zaměr je, tak D. Statnik, “sebi šěrši wid wo spěchowanju serbšćiny tworić, so z tučasnej situaciju realistisce rozestajić a perspektiwy za rěčnu praksu tworić. Chcemy z diskusiju wšěm worštam towaršnosće móžnosć dać, so do diskusije zapřijeć”.

 Slepo_1

Do toho předstaji župan župy Jakub Lorenc-Zalěski Manfred Hermaš połoženje w teritoriju. Při tym rysowaše dotalne wuwiće pod hrožacym wotbagrowanju dźělow Slepjanskeje kónčiny.

 Slepo_2

Tež wuhódnoćeše wuslědki dźěłarnički, kotraž přewjedźe so 26.06.2015 na samsnym městnje. Mjez druhim praji: „Njewěstosć ma wulke wuskutki na žiwjenske poměry w Slepjanskej kónčinje. Prašenje je, kajku žiwjensku perspektiwu maja naši potomnicy? Njehladajo wšěch njedobrych wuwićow zwěsćamy pak, zo so situacija Serbstwa dale polěpša. Wočakujemy, zo politika zamołwitosć za region a přichod Łužicy přewza. Tak žadamy sebi wutworjenje hospodarsko-strukturneho fondsa za potrjechene kónčiny Łužicy.“

Zwjazkowe předsydstwo wobkrući, zo steji Domowina dale poboku potrjechenych, kaž je to mjez druhim w septembrje 2013 a lětsa na swojej 17. Hłownej zhromadźiznje wobzamknyła. Wužada sebi  jednotnu a wothłosowanu poziciju zwjazka kaž tež swobodneho kraja k zawěsćenju přichoda Slepjanskeho regiona.

Slepo_3

Tež pokazachu čłony na wažnosć dalewjedźenja wopomnjenskich dnjow za wotbagrowane serbske wjeski jako znamjo zwjazanosće z potrjechenymi.

Dale wuhódnoćichu wólby Braniborskeje serbskeje rady. Přitomni hódnoćachu wólbne wobdźělenje jako dobre. W tutym zwisku wuprajichu čłonojo zwjazkoweho předsydstwa bywšim čłonam Braniborskeje serbskeje rady swój dźak za wuspěšne skutkowanje na dobro serbskeho ludu. Zdobom gratulowachu nowowolenym čłonam rady. Chcedźa dźěło z radu dale wjesć a so sobu wo rozšěrjenje sydlenskeho ruma a skrućenje bilingualneje wučby prócować.

Wosebity dźak wupraji předsyda čłonam wólbneho wuběrka pod nawodom Jörga Masnika, čłonam Domowiny a Domowinskeho zarjada w Delnjej Łužicy: „Bjez dźěła našich přistajenych a mnohich čestnohamtsce skutkowacych w Domowinskich skupinach, njebychu so wólby bjeze wšeho tak přewjesć móhli.“

 Pokazajo na artikl „Čorny blak na běłym lacu …“, wotćišćany w Serbskich Nowinach dnja 25.06.2015 zdźěli zwjazkowe předsydstwo, zo njedźěli měnjenje awtora. Zwjazkowe předsydstwo zwěsći, zo su čłonojo změrcowskeho wuběrka w mjenowanej naležnosći po płaćacym jednanskim porjedźe a z tym korektnje jednali.

 Borbora Felberowa, nowinska rěčnica 

 

 

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: