Archive for Juli 2015

Baselitzowy stoj na hłowje je out – bóčne leženje dawa dohlady / pola Gródka

31. Juli 2015

Serbska hola – na wěži Felixoweho jězora widźiš zeleny raj mjez třomi milinarnjemi

30. Juli 2015

Serbske podawki kónca pražnika a w žnjencu 2015

24. Juli 2015

07-23 TERMINY awgust 2015

Fleyer_Einaldung für 29.7.2015_15.00 Uhr Begegnungen mit Jan Buck

15_106_Festumzug

Budźe Lieberose zaso tež Luboraz?

23. Juli 2015

Rozprawa wo debaće měšćanskeje rady wo „Wendentum“

http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1407516

w Luborazu

https://de.wikipedia.org/wiki/Lieberose

Před wjele lětami běch jako redaktor ND we wonym braniborskim měsće za reportažu wo

http://beerdigungsbedarf.infofirmen.com/frankfurt_an_der_oder/lieberoser_sargfabrik_gmbh/16102531I

wšako běše tamle w NDR centum produkcije kašćow a chcych wědźeć, kak je z tym po přewróće dale šło.

Přeju Luborazej nowy přichod na zakładźe spóznawanja serbskeju zańdźenosće a přitomnosće.

Mohammed a Al Abdi dźakowano Chróšćanam nowej mjenje w serbskej kopańcy – zapłać Bóh!

20. Juli 2015

Dźensa wosebje stronu wo sporće w Serbskich Nowinach poručam – tamle namakaće z pjera Clemensa Šmita přinošk wo přihotowanskej hrě druheho mustwa Chróšćan koparjow, kotřiž maja dweju noweju sobuhrajerjow ze Syriskeje: dweju młodeju kurdow, kotrejuž čitarjo tutoho bloga hižo poł lěta kusk znaja.

nadpismo

Dźakujemy so na tutym městnje za přećelne přiwzaće kurdiskeju kumplow do serbskeho sportowskeho cyłka. Zhromadnosć po něšto treningach bě hižo při rejwanju na festiwalu w Chrósćicach pytnyć. Tohodla směm tež přeradźić, zo su Salmanowe a Iwanowe rjane dožiwjenja z fetami serbskich młodostnych k wědomemu rozsudej za serbsku community přinošowali.

zestawa_mustwa

So wě, zo njewěm, hač nětkole wony komentator-„filozof“ a někotři jeho duchowni towaršojo před islamizaciju katolskich Serbow warnuja, ja pak chcu přirodny křesćanski duch w Serbach chwalić, kiž je žórło samozrozumliweje čłowjeskosće. A tež wuchadźišćo za stajnje zajimawe socialne wšědne žiwjenje.

Jeju hrajna premjera dźensa

19. Juli 2015

Krabatowe swjedźenske hry w Čornym Chołmcu

19. Juli 2015

Krabat_1

Po wulkej lijeńcy scomter krupami mějachu čestnohamtscy pomocnicy tójšto dźěła, dźiwadźelnikam poměrnje suche jewišćo přihotować.

Krabat_2

Mła w pozadku posrědkowaše předstajenju – tule w přestawce – cyle wosebity raz. Wjele hosći je samo ze sakskeje stolicy přichwatało. Woni smědźachu dožiwjeć, što horliwi lajkojo ze swójskej wuměłskej „filozofiju“ wukonjeja. Dobry přikład samo profijam!

Krabat_3

Na kóncu přeswědčaceje hry, kotruž zahorjeny publikum z přemóžacym přikleskom mytowaše, bě hišće wulkotny wohnjostroj widźeć a słyšeć.

http://www.krabat-festspiele.de/

Chwalbu wšěm sobuskutkowacym – tež za jara dobre zastarowanje z jědźemi a napojemi. Potajkim: Na zasowidźenje klětu při – porjadnje ze serbskimi taflemi wuhotowanym – Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu.

Konkluzije ze statistiki njeskutkow přećiwo Serbam za wobchadźenje z agresiwnej mjeńšinu

17. Juli 2015

Je dale a wjac registrowanych chłostanskich njeskutkow přećiwo Serbam? Haj, wo tym su nowiny so złožujo na wotmołwy zwjazkoweho knježerstwa zapósłanče Lěwicy w zwjazkowym sejmje rozprawjeli.

http://www.sz-online.de/sachsen/anstieg-bei-straftaten-gegen-sorben-3150555.html

Je woprawdźe telko wjac nadpadow přećiwo Serbam? Njewěmy, dokelž – runja druhim deliktam – je za statistiku rozsudne, hač su potrjecheni njeskutki policiji přizjewili. Z přiběracej sensibilitu towaršnosće stupaja ličby, kaž zwěsćachmy w zańdźenosći w zwisku ze seksualnym znjewužiwanjom w swójbje abo z konsumom drogow.

Je Sakska hladajo na to, zo su wšitke antiserbske njeskutki w tutym zwjazkowym kraju registrowane, bóle antiserbska hač Braniborska? Ćežko rjec, runje w tak mjenowanych jadrowych kónčinach je Serbstwo wšědny dźeń stajnje wšěm druhim ludźom prezentne. Tak widźomne Serbstwo nihdźe w Braniborskej njeje. Z tym pobrachuje tež widźomna „tarč“ za antiserbsce nastajenych ludźi.

 Je potajkim drastisce přiběraca ličba antiserbskich njeskutkow dobre znamjo za wyšu kedźbnosć mjeńšinopoilitiskim naležnosćam? Haj, štož dobru dźěławosć OAZ nastupa, kiž je skućićelow namócnych atakow přećiwo serbskim młodostnym wuslědźił. A ně: Runje tute systematiske přesćěhanje serbskorěčnych ludźi pak bě wočiwidnje w najnowšich stawiznach na negatiwne wašnje jónkrótne.

Tča pegida-myslenje a anti-azyl-hibanja tež za antiserbskimi njeskutkami? To so rady a chětř praji, a při wot OAZ wuslědźenych skućićelow spózanawamy prawicarske přeńdźenje přećiwo wukrajnikam a Serbam. Je prawicarsce wusměrjenych Němcow, kaž něhdyša frakcija NPD w Sakskim krajnym sejmje, kotřiž widźa w Serbach domoródny přikład za porjadny patriotizm, a je druhich prawicarjow, kotrymž je kóždy w Němskej hinak rěčacy čłowjek suspektny.

Što je nětkole naša konkluzija: So njezatrašić dać, ličby strózbje wuhódnoćić a při wšěm wo towaršnosć bjeze stracha w mjezsobnym wobchadźe starać. Po mojim zaznawanju dožiwjamy polarizaciju mjez dale a wotewrjenišej wjetšinu – wšojedne hač wo serbowace swójby abo syriskich mulimow dźe – a dale a zasaklišej anti-mjeńšinu. Syriska a Irak matej swój IS a z tym njeje žane akceptabelne žiwjenje hižo móžno. A w našej moderatnišej Němskej?

Widźimy po cyłym swěće, kak wažne je, w prawym času prawu strategiju přećiwo mjeńšinam namakać, kotrež jako měrkažerjo w towaršnosći wustupuja. So wě, zo dźe přeco tež wo kulturne kubłanje, ale to ženje njedosaha. Nadpady dyrbja za skućićelow tež spěšne a jasne sćěhi měć. A tohodla so Domowina zhromadnje z druhimi jenož wo kubłanske strategije njestara, ale tohorunja wo wěstotne. Telko realizma dyrbimy sej dowolić.

SZ: Kónc intendantstwa Vettrainoweje

15. Juli 2015

Dźak za wuspěšne přewjedźenje XI. mjezynarodneho folklorneho festiwala

13. Juli 2015

NOWINSKA INFORMACIJA

Za wuspěšne přihoty a přewjedźenje XI. mjezynarodneho folklorneho festiwala “Łužica” dźakuje so předsyda Domowiny Dawid Statnik w mjenje Domowiny jara wutrobnje wšěm organizatoram pod nawodom Marko Kowarja, wšěm technikarjam, pomocnikam na dworach, pomocnikam před a za jewišćemi, mějićelam dworow w Hochozy a Chrósćicach, sponsoram a podpěraćelam. “Wuměłcy z tu- a wukraja wobdarichu nas z krasnym swjedźenjom žiwjenskeje radosće a kultury ludow a wjeselimy so přez wulki zajim wopytowarjow na wšěch městnach festiwala. Wšitcy mjenowani su ze swojim angažementom na swojim městnje k poradźenju našeho festiwala přinošowali. Za to so jim jara dźakujemy.”

Štyridnjowski festiwal zakónči so njedźelu wječor w Chrósćicach. Wjace hač 20.000 wopytowarjow je sej programy w Budyšinje, Hochozy a Chrósćicach wobhladało, na kotrychž wustupi něhdźe 700 wuměłcow. “Wjeselimy so přez wuspěšny wotběh našeho festiwala, kiž wěnowaše so lětsa wosebje temje imaterielneho kulturneho namrěwstwa pod škitom UNESCO”, praji předsyda přihotowanskeho wuběrka Marko Kowar. Dwanaće wukrajnych ansamblow běchu přeprošeni a lětsa su tež wšitcy dojěli. Mjez nimi běchu wuměłcy z Mexika, Paraguaya, Indiskeje, Georgiskeje a dalšich krajow. Mjez dwanaće skupinami z Łužicy bě šěsć dorostowych skupin, kiž mějachu wosebje sobotu popołdnju w Chrósćicach na Krawčikec dworje swój wulki wustup.

Sobotu wječor běchu mějićeljo sydom Chróšćan dworow hosćićeljo za tysacy wopytowarjow. kiž dožiwichu wotměnjawe programy a rady kulinariske poskitki wužichu. Dźeń do toho wustupichu wuměłcy w Hochozy – delnjołužiska wjes bě lětsa k 5. razej hosćićelka festiwala, Tam witachu hosći při hłownym jewišću při cyrkwi kaž tež na třoch burskich statokach.

Mjezynarodny folklorny festiwal wotměje so z lěta 1995 kóždej dwě lěće. Wón so zhromadnje organizuje wot Serbskeje rejowanskeje skupiny Smjerdźaca, Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor, gmejny Chrósćicy, Załožby za serbski lud a Domowiny – Zwjazka łužiskich Serbow.

Borbora Felberowa