Předsyda přećelow Serbow kritizuje čěsku a chwali němsku azylowu politiku

Česćeny knježe Braumano,

sym sej dźensa Waš nastawk wo zakónčenju oficialnych čěsko-serbskich poćahow (přispomn. Piwarca: poprawom wo namjeće, poćahi k statnym zamołwitym nachwilnje wotpočować dać) přečitał. Dotal njejsym wo nim wědźal. Wodajće, rozumju, čehodla tak měniće, ale njemyslu, zo prawje maće. Připad je, zo wčera sym pisał swoju narěč za Saksne dny, kotrez so wotměja tutón kónc tydźenja we Praze a kotrež su wěnowane regionej Hornjeje Łužicy, t.r. tež Serbam. Steji tam:

„Dámy a pánové, meine Damen und Herren, česćene knjenje, česćeni knježa,
přećeljo, dołho sym přemysłował, w kotrej rěči was dyrbjał přiwitać. Sym sej mjez swojej maćerskej čěšćinu a nawuknjenej lubosću k serbšćinje a němčinje wuzwolić móhł. A kaž móžeće słyšeć, sym so za serbšćinu rozsudźił.
Ma to někotre přičiny: sprěnja steju a rěču w rumnosćach Serbskeho seminara, hdźež je tak wjele wuznamnych čěskich a serbskich mužow našeju narodneju wozrodźenjow skutkowało. Zdruha jowle wustupuju jako zastupjer Towarstwa přećelow Serbow, t.r. towarstwa, kotrež so wo dalewuwiće serbskeje kultury prócuje a kotrež so zasadźuje za zajimy Serbow, kiž maja status čěskich krajownikow. Skónčnje třeća přičina je serbšćinu w oficialnej a diplomatiskej runinje wužić, dokelž – kaž sym sam wjelekróć dožiwił – Serbja bohužel njerozumja, kak wažne za přetraće serbšćiny je njebojeć so mocy hłósa a serbšćinu wužiwać w kóždym wokomiku a za kóždu składnosć, wězo a wosebje tež we zjawnosći. Jenož tak móža jich němscy sobustaćanjo a čěscy susodźa zrozumić, zo serbska identita njeje jenož nachwilna regionalna wotchilenka, zarjadnica łužiskich polow a tajna swójbna koda, ale zo je to połnohódna wosebitosć srjedźneje Europy, z kotrejž dyrbimy w rozmołwje nic jenož na hasy, ale přeco tež na sudnistwje, policiji abo pola lěkarja ličić. Abo we facebookowych zwadach, kotrež aktualnu situaciju ćěkancow nastupaja. Skrótka prajene: nic Češa Serbam, nic Němcojo Serbam, ale jenož Serbja swětej dyrbja pokazać, zo su relewantni partnerojo za diskusiju.
We tutymaj dnjomaj budźe so symbolisce zawěsće wjele wo historisce napjatych čěsko-němskich a němsko-serbskich stawiznach rěčeć. A wězo wo přikładnych čěsko-serbskich poćahach, dokelž to je poćah dweju bratrow (hačrunjež tajki njeeksistuje). Móžu so sadźić, zo něchtó so na ławki abo mosty mjez tutymi ludami a narodami dopomni. Ale to su zašłe dobyća, tute mosty steja. Kaž widźiće: jowle sym a rěču serbsce a za was to njeje stres a za mnje njeje to hańba. Móžemy so jenož swojim prjedownikam dźakować, zo smy, štož smy, a stejimy, hdźež stejimy. Ale to je wšitko.
Hdyž mamy wo mostach mjez ludami rěčeć, dyrbimy na nowe twarnišća myslić. Stejimy tu we wokomiku, hdy do Europy ćěkaja tysacy imigrantow. Zwjetša do Němskeje. Měnjenja zjawnosće su wšelakore, bohužel tež hubjene, smjerdźate, nacistiske. W Čěskej je to derje widźeć. Na kóždy pad je to tydźeń, we kotrymž je Němska swój rozsud wozjewiła, zo kóždy Syričan, kotryž chce, smě w Němskej wostać. Je to wulke humanistiske znamjo. Prošu, dyrbimy widźeć a rěčeć wo tym, što so sta: Serbja, kotřiž su w zašłych lětstotkach w poćahu k Čecham byli pokazowani jako młodši a štynkaty bratřik, we 20. lětstotku su hižo z Němcami a nic z Čechami žiwi byli a tohodla runje kaž Němcojo su w poslednich sydomdźesać lětach wot kónca druheje swětoweje wójny dołhy puć wušli. Dźěnsa Serbja tworja dźěl europskeho němskeho dźiwa. A tohodla maja dźensa tež winowatosć za přichod Europy. A za sebje dalšu šansu pokazać, hač to sami ze sobu chutnje mysla. Nadźijmy so zo haj.
Lubi přećeljo, dámy a pánové, meine Damen und Herren,
přeju wam rjane Sakske dny.“

Jenož bych rady, zo byšće wědźal, zo ja — jako predsyda Towarstwa přećelow Serbow „najwysi precel Serbow“ w Ceskeje — sym hinaseho měnjenja kaž čěscy politikarjo. A nadźijam so, zo moje slowo je za Lužicu tez něšto wažne. Abo nadźijam so.

Jenož sym chcyl, zo byšće wědźał, zo TPS tež ma někotre politiske měnjenja a zajim Serbow w Čěskej zastupować a Čechow we Łužicy.

Luby postrow.
Lukáš Novosad

P.S.
Pikantne je, zo sym swoju narěč serbsce přihotował, rozsudzeny serbsce rěčeć. Ale kak sym zhonił, njepóńdźe to, dokelž rozsud organizatorow je, jenož němsce abo čěsce oficialny program cinic. A za Domowinu, kaž to wupada, je to w porjadku. za mnje je to skandalozne. A nětko hišće wojuju, zo njemóže, njesmě to tak być. Kaž widźiće, serbsko-čěske (politiske) styki su bohatše, hač snadź Wy měniće 🙂

Wodajće prošu zmylki w mojej serbšćinje. Wěm, zo njeje najlěpša, ale prócuju so polěpšić.

Dodawk Piwarca: Dobra serbšćina to je, a humanistiski duch tutoho spisa hladajo na ćěkancow budźe za mnje i-dypk za rozsud, do tutoho towarstwa zastupić.

3 Antworten to “Předsyda přećelow Serbow kritizuje čěsku a chwali němsku azylowu politiku”

 1. stara socialistka Says:

  Domowina wustupuje kaž CDU, Domowina je poprawom CDU, a CDU (Tillich) ani serbskorěčnu stronu nima. Rozdźěl mjez Statnikom a Tillichom je, zo je Tillich prezident cyłeje Sakskeje, Statnik pak jenož serbskeje Domowiny. Ja tež njerozumju, zo njecha Statnik serbsce rěčeć.
  To je wulki zmylk. Hdyž maja tu składnosć, dyrbja tež znamjeńša kusk serbsce rěčeć.

 2. filozof Says:

  Jowle propagujeće humanizm, so wě, rjenje je, dobremu, cuzemu čłowekej pomhać, ale njewěrju, zo chcedźa so tući ćěkancy na kóncu podźakować, ale Europu z dźěćimi wobsadźić. Mjez nimi dawa kubłanych, ale dawa jedne wulke ale tež. Kaž prajene, njeje słaba Europa na tutej krizy wina, ale USA a NATO, kiž su Lybisku „wuswobodźili“. USA dyrbimy so za tute „wobohaćenje“ z burku podźakować.
  A jenički, kiž wě a kiž prawje jedna (nimo njeboheho Gaddafija), je Miloš Zeman! Rozum, nic začuća! Zeman je jenički, kiž hódnoći stawizniske nazhonjenja w Spaniskej atd. Zeman je jenički, kiž widźi, što so we Francoskej stawa. Tam wšědnje někajku bombu, někajki atentat widźimy. Integracija ženje njebudźe, ale segregacija a getoizacija, kotrež hižo we wšelakich krajach Europy widźimy. Na kóncu dyrbimy tež wosebity křesćanski dawk płaćić, dokelž njejsmy muslimojo. Woprašejće so woprawdźe wašich přećelow z krajow Afriki a Saudiarabiskeje, kajke měnjenje woni wo LGBT, wo swobodźe žony atd. maja. Wobhladajće sej wosud Al-Andaluza a na kotre wašnje je so MULTIKULTI w spaniskim srjedźowěku zwrěsćił. Wobydlerske wójny hižo před nami steja. A snano w běhu časa samo tři nabožiny we Łužicy změjemy: ewangelscy, katolscy a Serbja muslimojo. Dalše (nabožinske) konflikty mjez nami, Serbami, a Němcami su na tute wašnje zaručene. Kajke hoberske wobohaćenje!

 3. filozof Says:

  Najnowši přinošk w Die Zeit: http://www.welt.de/politik/deutschland/article145779834/Das-Multikulti-Krisengebiet-im-Thueringer-Wald.html

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: