Archive for Oktober 2015

Multimedialny koncert jutře w Njeswačidle

30. Oktober 2015

SERVI_Njeswac id o

Požadanje Lubina wo přiwzaće do serbskeho sydlenskeho ruma – postup za Serbow

30. Oktober 2015

rbb:

http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2015/10/luebben-stimmt-ueber-zugehoerigkeit-zu-sorbengebiet-ab.html

 w Serbskim rozhłosu:

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce2878.html#anchor3

 

Serbske podawki w nazymniku 2015

29. Oktober 2015

10-28 TERMINY nowember 2015-pdf

Přiwzaće ćěkancow: Kanclerka Merkel dyrbi to bjez pomocy serbskich gmejnow šafnyć

28. Oktober 2015

Wot 2011 hač do dźensnišeho je telko syriskich ćěkancow do Europy ćekło, zo bychu woni móhli wosom kopanišćow napjelnić. W susodnych krajach Syriskeje je so w tutym času telko Syričanow zaměstniło, zo bychu ćělnje 59 koparskich polow wučinili. Tute a druhe ličby prudow ćěkancow widźiće na zakładźe datow UN tule:

http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/

Kaž zwonka časa a ruma agěruja wjesnjanosća zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce2874.html#anchor2

Woni „njejsu hač dotal na namołwu Budyskeho wokrejsa dla móžnych kwartěrow za ćěkancow wotmołwili. Poprawom chcychu so hač do póndźele pola Krajnoradneho zarjada w Budyšinje přizjewić. Wony termin běchu sej sami w předpolu wuprosyli.“ A nětko? Předsyda zarjadniskeho zwjazka Měrko Domaška praješe Serbskemu rozhłosej, zo „chcedźa wjesnjanosća (…) najprjedy raz konferencu z Budyskim wokrjesom k tutej temje spočatk nowembra wočaknyć.“

Knjez Domaška je sam w zwjazkowym zarjedźe za migraciju a ćěkancow dźěłał. Wón dyrbi cyłostatnu zamołwitosć w tuchwilnej europskej humanitarnej krizy znać. Zo dadźa zamołwići komunalni politikarjo najprjedy termin za wotedaće poskitkow přestorčić, dokelž njebě w lěću prózdnin dla móžno k dorozumjenju dóńć, bě njepřijomne dosć – bychu wšitcy po cyłej Němskej tak jednali, by so stat dawno sypnył. Aktualna demonstratiwna lěnjota je pak i-dypk.

Ze serbskimi zamołwitymi komunalnymi politikarjemi njeby Němska tuchwilne wužadanje zmištrować móhła. Na nich kanclerka Merkel ze swojim wuprajenjom „My to šafnjemy“ najskerje mysliła njeje.

K tomu těz nětko diskusija w Knize wobličow:

Sejmikarski kružk z rowa stanył a hnydom w Belgiskej přizemił – SZ Kamjenc hižo do toho wěri

27. Oktober 2015

Z rowa stanywši je sejmikarski kružk nowy model wunamakał: město Madźarskeje nětko Belgisku. Tak bě w lokalnym wudaću Sakskich Nowin čitać. Znajmjeńša je ideja hižo puć z wjesnjanosty w Njebjelčicach k redaktorej w Kamjencu namakała.

Nětk nima hižo Orbánowy stat ze swojej krasnej politiku, ale němskorěčna awantgarda małeho susodneho kraja Łužiskich Serbow wumóžić. Nětkole namjetowany spektrum kompetencow sejmika je wo wjele šěrši hač prjedawši, a wo tym chcedźa sejmikarjo wězo ze wšěmi politikarjemi wšěch runin rěčeć.

Hladajo na bjezwuhladnosć, sej dosć Serbow za swoje chrobłe ideje dobyć móc, zastupuja tući serbscy mustrowi demokraća poziciju, zo dyrbi so to tak a tak „wot horjeka“, potajkim němskeho zakonjedawarja rjadować. Serbski lud je z jich wida wočiwidnje z tajkim wulkim projektom duchownje přežadany. Tohodla sej sejmikarska iniciatiwa nowy lud pyta: němski.

Bohužel steji wosrjedź najnowšeje kampanje łža: Domowina sebje samu pozdatnje jako jeničku zastupjerku serbskeho ludu widźi. To docyła njetrjechi. Domowina widźi so jako třěšny zwjazk serbskich towarstwow a zastupjerku serbskich zajimow. Nichtó monopol zastupnistwa Serbstwa nima, tež sejmikarski kružk w Heldec hospodźe nic.

Je to hudźba? Abo zwukowa matematika?

22. Oktober 2015

Juro_Metsk

Haj, wězo, byrnjež na kromje komorneho koncerta Załožby za serbski lud minjenu sobotu na žurli serbskeho muzeja w Budyšinje hósćej přihłosowach, kotryž praješe, zo twórby Jura Mětška jeho słuchej njewotpowěduja. Najebać to smy hordźi na hižo wysoce wuznamjenjeneho serbskeho (!) komponista, kiž wěcywustojnje pokazuje, zo je naše serbske wuměłske žiwjenje jara pluralne a bohate. Naša serbska towaršnosć njeje jenož šphihel klasiskeje harmonije, ale ma tohorunja rum za „nowu hudźbu“.

Nahła wotměna melodiskich a – nó haj – druhich wotrězkow, abruptne kóncy harmoniskich fragmentow na tajke wašnje, zo poprawom jenož hišće wutřěl do krónojteho swěčnika pobrachuje, štož by prawy wjeršk „noweje hudźby“ był: To njeje to, štož bych sej jako CDejku k wječeri popřał. Jako pozadk za bjesadu so te kruchi tež njehodźa. Zo naše rostliny tajke zwuki rady maja, sej tak a tak njemyslu. W młodych lětach sym sčasami punk a pogo preferował, ale tutej nowej hudźbje faluje wona konsekwentna twjerdosć.

Potajkim je „nowa hudźba“ skerje intelektualny projekt špihelowanja do fragmentow roztorhaneho postmoderneho globalneho swěta. Snadź bóle zwukowa matematika hač to, štož interpretuje słuch lajka jako „hudźbu“. Ale wjeselimy so, zo tajke něšto naročne w Serbach mamy. Wuměłska drohotnosć to je, kotruž směmy sej wažić, bjeztoho zo bychmy dyrbjeli to priwatnje poskać. Ale tuta kulturna mnohotnosć sluša k Serbstwu, a nimo toho je Juro Mětšk jara sympatiski čłowjek z dobrej dušu a zajimawym duchom.

AZYL: Z mojeho krajnosejmskeho pisanskeho blida – CDU a Lěwica so wo měr w kraju staratej

21. Oktober 2015

CDU je so pod nawodom Marka Šimana z wěcownym zarjadowanjom w Budyšinje, wo kotrymž su medije wobšěrnje rozprawjeli, na změrowanju połoženja při temje azyl wobdźěliła. Dźensa je druha ludowa strona w swobodnym staće na tutym rozswětlerskim projekće – wězo na swoje wašnje, wšako stej dwě hinašej stronje – zaso sobu skutkowała.

 Ja so nadźijam, zo po dźensnišim rozdźělenju tutoho połstronskeho nawěška w darmotnych łopješkach za wšě sakske domjacnosće cyły swět kontakt k z prawniskich přičin naspomnjenemu zamołwitemu awtorej njepyta 🙂 :

 http://www.linksfraktionsachsen.de/images/content/Aktuelles/2015/Anz_WK_KW43.pdf

 Zdobom je mój šef Rico Gebhardt wosobinske stejišćo k tutej łoskoćiwej tematice we wšěch aspektach wozjewił (kotrež so mi wězo tohorunja jara lubi 🙂 ) – tež prašenje runoprawosće žonow a muži a wobchadźenje z nabožinu njepobrachujetej.

 http://www.linksfraktionsachsen.de/images/content/Aktuelles/2015/Integrationspapier_Gebhardt_21_Oktober.pdf

Filozof njech widźi, zo njetrjeba wupučować, ale zo ma politika škit a wuwiće našeje ciwilizacije na starosći a znajmjeńša zdźěla tež plan za to, štož přińdźe. 🙂

 

Spěwajo dobru naladu pěstować

21. Oktober 2015

Towarsny_spewnik_App_dz_01Towarsny_spewnik_App_dz_05Towarsny_spewnik_App_n_01

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio1303646.html

Najskerje so Koch k Pegidźe tež Serbam w Knize wobličow lubi

20. Oktober 2015

Carolina Eyckec: ECHO Klassik – prěnja Serbowka dobyćerka najwažnišeho myta za klasisku hudźbu

20. Oktober 2015

Carolina Eyckec je prěnja Serbowka jako dobyćerka najwažnišeho myta za klasisku hudźbu, takrjec w naslědnistwje njezapomniteje Lubiny Holanec-Rawpoweje.

 Linki z medijow: 

 http://www.ardmediathek.de/tv/Brandenburg-aktuell/Zwei-Klassik-Echos-f%C3%BCr-Brandenburger/rbb-Fernsehen/Video?documentId=31167312&bcastId=3822126

 http://www.swp.de/ulm/nachrichten/vermischtes/Klassik-Echos-fuer-Jonas-Kaufmann-und-Lang-Lang;art1157856,3488265

 http://www.rp-online.de/kultur/musik/echo-klassik-2015-in-berlin-die-gewinner-der-verleihung-aid-1.5480370

 http://www.epa.eu/arts-culture-and-entertainment-photos/music-photos/echo-klassik-2015-classical-music-awards-photos-52312012

 Dorothea Michałkowa je šat za Carolinu Eyckec zhotowiła: 

https://www.facebook.com/DOROTHEA-MICHALK-510088092380401/

 ECHO_Carolina-Eyckec

Tutón foto je wot gala po mytowanskim koncerće. Nalěwo: šef Šwedskeho nakładnistwa BIS Records, kotryž je CD wudał. Dalšej: wuměłča a jeje nan Jan Bělk

 Wo tym tež w Serbskim rozhłosu:

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio1302718.html