Merkel wěri do noweho přewróta – dyrbimy nětko serbski swět na to přihotować

Wjele aktiwistow z nazymy lěta 1989 je hordych na to, zo su tehdom zmužiće skutkowali, bjeztoho zo su wědźeli, što jutře so stanje. Dźensa so zwjazkowej kanclerce Merkel wumjetuje, zo njewě, kak klětu wupada, hdyž to kóždy dźeń tak dale dźe z ćěkancami.

Wojerecy_statistika

W załoženskim centrumje serbskeho třěšneho zwjazka, we Wojerecach, je dźensa mjenje ludźi žiwych hač w lěće 1963 (hlej statistiku hač do 1989 na hrodźe w muzeju). Tomu trendej dawa so z nowymi připućowarjemi wotpomhać, hdyž bychmy nimo hospodarskich tež wo dołhodobnych integraciskich strategijach rozmyslowali – a prosće dale z prěnimi kročelemi jednali.

Kanclerka wěri porno wjele ludźom w sakskej CDU do noweho towaršnostneho přewróta. Wona njewěri hižo do stareho porjada – štož by rěkało, zo bychu po „Dublin“-reguli sta tysacow ćěkancow w Rumunskej, Bołharskej, Grjekskej a Korwatskej wostać dyrbjeli.

Na globalizowanym swěće, hdźěž wšo ze wšěm hromadźe wisuje, je so konserwatiwna kanclerka za „politiku wotewrjenych duri“ rozsudźiła. To je politiska rewolucija, kotrejž ma so nětkole tež politiski konserwatiwny miljej we Łužicy přiměrjeć. Loni hišće chcyše krajny rada Harig wonych ćěkancow wotwobarać, kotřiž su potom do Holešowa přišli. Nětk sej wot wšěch (!) gmejnow přiwzaće ćěkancow žada.

Rozprawa:

http://www.welt.de/politik/deutschland/article147318528/CDU-Politiker-greifen-Merkel-in-Brief-scharf-an.html

Protestny list CDU-politikarjow – tež ze Sakskeje . CDU-kanclerce:

http://www.focus.de/politik/deutschland/im-wortlaut-das-ist-der-brandbrief-der-cdu-politiker-an-angela-merkel_id_4996960.html

Aktualna eskalacija w Drježdźanach: Starši dźěći hižo do šule njesćelu

https://mopo24.de/nachrichten/streit-um-asylheim-neben-schule-eskaliert-17737

Krajny rada Harig: Wšitke gmejny maja wotpowědujo ludnosći ćěkancow přiwzać:

http://www.lr-online.de/regionen/hoyerswerda/Asyl-Landrat-nimmt-Kommunen-in-die-Pflicht;art1060,5192455

Psychoanalytikar Maaz: Pola Merkel w hembjerkach šeri

http://www.tlz.de/web/zgt/politik/detail/-/specific/Psychoanalytiker-Maaz-Merkel-ist-von-allen-guten-Geistern-verlassen-1889392432

Město naduteje tak mjenowaneje „wodźaceje kultury“ praktiske tipy za žiwjenje pola nas:

http://www.refugeeguide.de/de/

A Merkel dóstanje snadź zajutřišim měrowe nobelowe myto:

http://www.welt.de/politik/ausland/article147332950/Friedensnobelpreis-Da-ist-Merkel-ein-heisser-Tipp.html

Ultimatiwnu wotmołwu na prašenje „Šafnjemy to?“ pak w tutej kolumnje zwjazkoweho sudnika namakaće:

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-10/fluechtlinge-fischer-im-recht

3 Antworten to “Merkel wěri do noweho přewróta – dyrbimy nětko serbski swět na to přihotować”

 1. filozof Says:

  Merkel je sebična a chce jenož Nobelowe myto dóstać. Z jeje politiku njeje wona jenož Němsku skóncowała, ale tež dalše kraje k Rakecam jědu. Tute kraje kaž Madźarska a Čěska płaća miliony eur jeje „Welcome-politiki“ dla. Ludnosć Němskeje je jej smorže. Jeje skutkowanje ani programej CDU ani BRD njewotpowěduje. Kaž prajene, je rjenje pomhać, ale Merkel pomha ludźom, kiž nimaja ničo z europskimi hódnotami činić. Z přewrótom njemóže wona azylantsku krizu přirunować, dokelž maja wuchodoněmcy, najebać małych rozdźělow, podobnu kulturu, podobne a samo lěpše kubłanje, tak kaž dalše ludy Europy. Merkel pomha jednomu totalitaristiskemu a srjedźowěkowskemu swětonahladej, so do Europy dale šěrić. Ze swojej tolerancu njetolerancy napřećo, njetolerancu w Europje přisporja.

  Feministki a aktiwistki zelenych a lěwych měli so nastajeć, zo njebudźe hižo lochko w tutym swěće, połnym z testosteronom.

  Njerozumju twoju diskusiju, Piwarco. Tutón planet wjace ludźi njetrjeba. W Černobylu je tuchwilu wjace zwěrjatow, dokelž njedawa hižo ludźi. Njeje to rjenje? Je samo přewjele ludźi w Europje a Němskej a wjetšina tutych ćěkancow (85 procentow bjez kubłanja) njebudźe so integrować, sprěnja, dokelž smy my w jich wočomaj „nječisći“, je jara ćežko, dorosćenych ludźi, zas wot samoh spočatka sem kubłać, zdruha, dokelž su žony za nich předmjety a njecham ani powědać, što homoseksuelni za nich su. Burka njeje narodna drasta, ale znamjo potłóčowanja žony. Njech je kaž je. Přikłady z azylantskich domow, přikłady z Francoskeje a dalšich zapadoeuropskich krajow, stawizniske podawki atd. jasnu rěč rěča.

  • piwarc Says:

   Čitaj Rafika Schamija, syriskeho křesćana – ćěkanca w Němskej: http://www.deutschlandfunk.de/rafik-schami-zu-syrien-eine-vererbte-demokratie-ist-keine.700.de.html?dram:article_id=328836 Snadź něhdy jónu rozumiš, zo njeje wěsty kulturny konserwatizm we wonym kraju prašenje přisłušnosće nabožinje. Snadź móžeš něhdy jónu zaznawać, zo leža mjez porynskim a pólskim katolicizmom swěty – tohodla ma šwulny w Kölnje swoje wjeselo, ale w Pólskej ryzy horor. A potom tež wěš, čehodla su sej Lěwicarjo biskopa Kocha wažili a je dosć sakskich CDUnikow, kotřiž su wolóženi, zo je wón zaso preč.

   • filozof Says:

    Haj, tekst sym sej přečitał a Pólska je demokratiski kraj a šwulnych njekamjenjuje. So wě njejsu Pólacy tak liberalni kaž Němcy, ale pólscy homosexuelni maja znajmjeńša někotre prawa, kotrež syriscy a saudiarabiscy docyła nimaja. Pólska samu transeksuelnu w parlamenće ma, čehoždla njerozumju, što ty docpěć chceš. Twoje přirunowanje z Pólskej žanu hódnotu nima. Njeliberalnosć ma drje z nabožinu činić a wobchadźenje z namócu a z ludźimi je kruće w koranje wopisane. Wuwiće toho wopisanja šaria rěka. Ani w Pólskej njeje nabožina tak zakotwjena do statneho porjada kaž pola Arabow.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: