Archive for November 2015

W Braniborskej serbska chorhoj bóle prezentna / serbske a cyrkwinske naležnosće zjednoćene …

30. November 2015

Hišće ze zdźělenki na Piwarcec pisanskim blidźe (běch minjeny tydźeń něšto dnjow w digitalnych prózdninach, to dyrbi tež jónu być)

Sehr geehrte Pressekolleginnen und -kollegen,

anbei wieder Neuigkeiten aus dem Sorben/Wenden-Verteiler:

1. Im Kulturministerium wurde der Name des Referates 14 in „Angelegenheiten der Kirchen, Religionsgemeinschaften, Sorben/Wenden und des Niederdeutschen“ geändert. Damit wird nicht nur die Bezeichnung Wenden nunmehr auch offiziell geführt, sondern auch die thematisch eng mit der Minderheitensprache Niedersorbisch verknüpfte Förderung und Pflege der Regionalsprache Niederdeutsch sichtbar gemacht.

2. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur wird künftig bei entsprechenden Feier- und/oder Gedenktagen – etwa am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (27. Januar), am Jahrestag des 17. Juni 1953, am Jahrestag des 20. Juli 1944, am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), am Volkstrauertag (2. Sonntag vor dem 1. Advent) und an den Tagen allgemeiner Wahlen – neben der Bundes- und  Landesflagge auch eine sorbische/wendische Fahne hissen

Mit freundlichen Grüßen / pśijaznje strowi

Stephan Breiding Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

des Landes Brandenburg

Serbske podawki w hodowniku 2015 a we wulkim róžku 2016

30. November 2015

11-27 TERMINY dec15 + jan16 se

Hižo žadyn žałožbowy direktor – žadyn dźiw, ale logiska konsekwenca

29. November 2015

Załožbowy direktor być je poprawom (!) w Němskej atraktiwna wěcka: Směš dary dobroćelow na dobro spomóžnych projektow zarjadować. Za to dóstawaš dźak přijimowarjow, towaršnosće a dobru mzdu.

W Serbach pak maš přewažnje institucije na šiji wisajo, kotrež su wězo wšitke měnjenja, zo bychu wjac pjenjez trjebali. W serbskej towaršnosći je wěčna zwada wo podźělu srědkow za tutoho abo tamnoho. Dźak wot nikoho njedóstawaš, wšako so ći wumjetujue, zo sy pak přeběrokratiski pak swojowólny. A twoju mzdu ći nichtó njepopřeje, ale zawidźi.

Potajkim nas poprawom njedźiwa, zo sej tónle job hižo nichtó nabrěmjenić nochce. W tudyšich sakskich zjawnych institucijach móžeš wjac zasłužić, w zapadźe tak a tak. Teoretisce maš drje kusk wjac politiskeje mocy hač druzy załožbowi direktorojo, praktisce pak će twój ludu kamjenjować spyta, hdyž někajku změnu namjetuješ.

Tak su rany hustodosć zjawnje křižowaneho Marka Sucheho wottrašace dosć. A naslědnikej poskićena mzda njedosaha za wurunanje wšěch pŕichodnych bolosćow. Wospjetne zwrěšćenje wupisanja za čas po wotchadźe Sucheho je jasne zamjo.

Tuchwilu hrožaca nachwilna personelna wakanca na čole Załožby za serbski lud njeje aktualny krizowy modus, ale dołhodobny wupłód krizoweho stawa serbskeho ludu. A zahubneho dobyća małych kralow na kóšty fungowaceho cyłka.

Powědančko #schadźowanka 2015 a #censura

24. November 2015

Na lětušej schadźowance běše samo protest přećiwo „censurje“ na jewišćo a přiklesk z publikuma za solidarizowanje ze šulerjemi dwanatki, kotrychž skeč wo azylantach njebu do programa přiwzaty. Nětk pak zwonkastejacy přeco hišće njewě, hač dźe wo a) přeńdźenje přećiwo wuměłskej swobodźe, b) wotwobaranje wohańbjaceho přinoška, c) wuchowanje dobreho stila tutoho towaršnostneho wjerška.

Pohóršk pozdatneho wopora censury w socialnej syći njerěka awtomatisce, zo je kritika woprawnjena. W Knize wobličow je dosć a nadosć njewěrnosćow a njezmysła, štož lědma štó konkretnje přepruwuje. Kak zahubnje so tajkile konglomerat bladow na towaršnostnu atmosferu wuskutkuje, móžemy runje při tutej tematice „azyl“ wobkedźbować. Mjeztym dale a husćišo policija přećiwo rozšěrjenju powěsćow wo – njeeksistowacych – njeskutkow ćěkancow zakroča.

Zamolwići za wulke kulturne zarjadowanje maja estetisku, wěstotnu a prawnisku winowatosć při zmištrowanju swojeho organizowanja podawka. To nichtó jim wotewzać njemóže. Ale snadź mi něchtó jónu widejo (jeli dawa) wo internej probje tutoho skeča připósćele, zo bych sej móhł swójski wobraz tworić. Hewak su to za mnje blady wo censurje, jedna dubiozna zapřisahanska teorija wjac …

Gratulaciju Serbskemu folklornemu ansamblej w Slepom: Woni su „towarstwo lěta“!

23. November 2015

http://www.lr-online.de/regionen/weisswasser/Das-Sorbische-Folklore-Ensemble-ist-Verein-des-Jahres;art13826,5251286

 http://www.folklore-schleife.com/

 

 

Wuslědki ZP

21. November 2015

NOWINSKA INFORMACIJA

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wutworjenje “serbskeje rěčneje rady” schwaliło

Wudźěłanje šěrokich rěčspěchowacych naprawow w regionach Delnjeje a Hornjeje Łužicy, kiž maja mjez druhim předšulske a šulske kubłanje přewodźeć, je nadawk “serbskeje rěčneje rady”, kotrejež wutworjenje je zwjazkowe předsydstwo na swojim posedźenju dnja 21.11.2015 w Budyšinje schwaliło. Při tym měli so eksistowace dobre naprawy wobkedźbować a na nje natwarjeć. Prezidij dósta nadawk, wutworjenje rěčneje rady koordinować a klětu zarjadowanje k serbskej rěči přihotować. Wuchadźišćo su wot delegatow lětušeje 17. hłownej zhromadźizny Domowiny wobzamknjene dźěłowe směrnicy.

Po wobšěrnej diskusiji a złožujo tohorunja na wobzamknjenje zašłeje hłowneje zhromadźizny wobzamkny zwjazkowe předsydstwo dźensa stejišćo k temje azyl. W nim rěka: “Hladajo na aktualnu situaciju, bazujo na rozsudźe 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny (hlej deleka) a w zmysle čłowjeskosće a wotewrjenosće doporuči Zwjazkowe předsydstwo Domowiny komunam w serbskim sydlenskim regionje ke krótkodobnemu rozrisanju napjateje situacije w Němskej při zadomnjenju ćěkancow přinošować. Přejemy sej wot wšěch wobydlerjow a komunalnych politikarjow wotewrjenosć, bjez předsudkow nowych nachwilnych abo dlěšodobnych sobuwobydlerjow do swojich wsow witać a podpěrać.” W diskusiji pokaza so mjez druhim na to, zo tež mnozy Serbja ćěkancam pomhaja.

Marcus Końcaŕ, zastupowacy jednaćel Domowiny a zastupowacy předsyda Braniborskeje serbskeje rady, informowaše wo předwidźanym zhromadnym stejišću rady a Domowiny k planowanej reformje zarjadniskich strukturow w Braniborskej. Stejišćo so tuchwilu přihotuje a ma so zamołwitemu ministrej za nutřkowne naležnosće pósłać. Dokelž potrjechi reforma nimo Choćebuza tež mnoho gmejnow we wokrjesach Sprjewja-Nysa, Hornje Błota-Łužica a Dubje-Błota, kiž přisłušeja serbskemu sydlenskemu rumej, je trjeba, při móžnych změnach na kóždy pad kulturelne a historiske zwiski wobkedźbować. Poćahujo so na hakle 2014 schwaleny nowy serbski zakoń ma so zawěsćić, zo njedóńdźe přez reformu strukturow k žanemu pohubjeńšenju w financach, personalu abo strukturach za wobstaće, hajenje a dalewuwiće serbskeje rěče a kultury.

Dale informowachu so přitomni dźensa wo dotalnych wuslědkach diskusije wo přichodźe Serbskeje kulturneje informacije w Budyšinje. Jednaćel Domowiny a čłon załožboweje rady Załožby za serbski lud Bjarnat Cyž praji, zo njeje na přichodnym posedźenju załožboweje rady k tomu žane doskónčne wobzamknjenje předwidźane. Tema budźe so tuž na přichodnym posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa znowa wobjednać. Do toho budźe so Domowina ze swojim kulturnym wuběrkom z tutej tematiku wospjetnje zaběrać a so ze serbskimi zastupjerjemi załožboweje rady wothłosować.

Zwjazkowe předsydstwo je dźensa plan swojej dźěławosće hač do 18. hłowneje zhromadźizny Domowiny dnja 25. měrca 2017 wobzamknyło. Jeho přichodne wuradźowanje wotměje so dnja 30. januara 2016 w Delnjoserbskim internaće w Choćebuzu.

 

pozadkowa informacija:

Stejišćo 17. Hłowneje zhromadźizny Domowiny k azylowej problematice a towaršnostnym wuwićam:

Z wulkej starosću zhladuje Domowina na wotmjezowace a agresiwne wustupowanje přećiwo wukrajnikam, kotrež so pokazaja w zjawnych protestach, w nadběhach na domy wukrajnikow a w hroženjach napřećo politikarjam. Tak kaž my akceptancu a tolerancu našich němskich sobuwobydlerjow nam napřećo wočakujemy, tak žada sej Domowina akceptancu a tolerancu napřećo wukrajnikam a azyl požadacym.

Haslow, dnja 28.03.2015

Poselstwo třěšneho zwjazka Serbow w němskich medijach:

 http://www.sz-online.de/sachsen/domowina-ruft-zur-fluechtlingshilfe-auf-3257057.html

http://www.rbb-online.de/politik/thema/fluechtlinge/brandenburg/2015/11/domowina-fluechtlinge-brandenburg-willkommen.html

http://www.focus.de/regional/brandenburg/minderheiten-domowina-ruft-zu-willkommenskultur-im-sorbischen-gebiet-auf_id_5103727.html

 

 

ZSW: Awstriska zadźěwa wustupej egyptowskeho basnika dźensa w Drježdźanach – zjawny protest

20. November 2015

Pressemitteilung – OFFENER BRIEF an den österreichischen Bundesminister für Europa

EINLADUNG

Witaj k nam wróćo do krajneho sejma – Hajko Kozel zaso zapósłanc w sakskim parlamenće

19. November 2015

HeikoKosel_140426_8568_A5

Nowinska zdźělenka frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje

 Sorbischer Abgeordneter Heiko Kosel wieder im Landtag – frakcija Lěwicy ma zaso serbskeho zapósłanca: Hajka Kozela

 Nach einem Jahr Unterbrechung hat die Linksfraktion wieder einen sorbischen Abgeordneten: Heiko Kosel (49), der dem sächsischen Parlament schon von 1999 bis 2014 angehörte, ist wieder in den Sächsischen Landtag zurückgekehrt, nachdem die Dresdner Abgeordnete Annekatrin Klepsch in das Amt der Kulturbürgermeisterin der Landeshauptstadt gewählt worden ist.

Zu seinem heutigen Wiedereintritt in den Sächsischen Landtag sagt Heiko Kosel nach seiner Vereidigung als Abgeordneter:

„Selbstverständlich wird die Vertretung der Belange des sorbischen Volkes im Sächsischen Landtag wie schon in der Vergangenheit so auch in der Zukunft im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen. Dabei möchte ich mich aktuell besonders den Problemen der Übernahme der Kosten der Schülerbeförderung für Kinder aus sorbischen Familien widmen, deren Eltern im Interesse des muttersprachlichen Unterrichts eine andere Entscheidung treffen, als vom Landratsamt vorgesehen. Zugleich werde ich darauf drängen, die Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk so zu dynamisieren, dass künftige Tarifsteigerungen voll berücksichtigt werden, damit die langfristige Handlungsfähigkeit erhalten bleibt.

Über weitere Aufgabenfelder entscheidet jetzt die Fraktion. Für mich steht fest, dass mir die Förderung des ländlichen Raumes besonders am Herzen liegt und ich hierbei die praktischen Erfahrungen aus meiner Lausitzer Heimat und auch meiner Arbeit im Kreistag mit einbringen will. Das Gleiche gilt für meine fast einjährige Arbeit als Referent der Brandenburger Linksfraktion für Europapolitik, EU-Förderung und Entwicklungspolitik – diese „Regierungserfahrung“ kann in den Reihen einer Fraktion gewiss nicht schaden, die seit 25 Jahren in Opposition ist, dies aber gewiss nicht weitere 25 Jahre bleiben will.“

Aktualny nastawk w Sakskich Nowinach:

http://www.sz-online.de/nachrichten/kosel-kehrt-in-den-landtag-zurueck-3253858.html

Přezpólni w Pančicach – pledoyer za serbsku mužacu drastu a dobra předhra swobodneho dnja

18. November 2015

https://www.facebook.com/Prezpolni/

W Pančan Starej hospodźe móžachmy sej na předwječoru swjateho – a bohudźak w Sakskej dźakowano Biedenkopfej swobodneho – dnja w rjedźe nazymskich koncertow załožby něšto popřeć, štož w tutym kulturnym cyklusu wočakował njejsym. Wustup skupiny „Přezpólni“ z programom „Zwotkal sy, buriko?“ wabješe, mje wosebje wožiwjena serbska drasta za muži. W katolskich kónčinach mamy tola w našim času njespokojacy staw, zo je žona na wosebitych swjedźenjach – na přikład na kwasach – derje wuhotowana a muž jenož připlack we wostudłym čornym wobleku.

Tohodla witam estetiski projekt zrowastanjenja mužaceje serbskeje drasty, wo kotrymž maš jowle zaćišć w zwisku z prjedawšim lětušim zarjadownjom w Dešnje:

http://www.lr-online.de/regionen/cottbus/Ausflug-ins-Mittelalter;art1049,5042886,C::cme307668,3399659

Hač budu jónu zwólniwy a kmany, 1.500 euro do tajkeho outfita inwestować, drje hišće njewěm, słušam tola bóle k frakciji rěčnych a nic tak folklornych Serbow, ale hdyž bych to intensiwnišo činił, štož steji nimo splažneho wobchada w srjedźišću wožiwjenych starych ludowych spěwow na składźe „Přezpólnych“: mjenujcy wjele piwa pić, bych so snadź zwěrił, jako tajki w zjawnym wobłuku chodźić.

Fabian Kaulfürst je na jara zabawne a njedźiwajcy toho naročne wašnje přez njehorne a druhe wobsahi programa wjedł. Moja mać praješe mi před lětdźesatkami, zo w jeje staršiskim domje přeco k pokutnemu dnjej rěkaše, zo njeje to po katolskim „Bettag“, ale „Bett-Tag“, a w tutym zmysle su „Přezpólni“ katolskej ludnosći radźenu hudźbnu předhru přinjesli.

Pohóršk přećiwo pawšalnemu wotpokazanju ćěkancow w Bóšicach so wobdźěła

18. November 2015

Piwarc je so rozsudźił, stejišćo wjesnjanosty Ryćerja w Sakskich Nowinach (to běše w blogu dokumentowane a horco diskutowane) z pohórškom pola komunalneho dohlada přepruwować dać, přetož je wón měnjenja, zo je so wony wodźacy komunalny zamołwity politikar ze swojim pawšalnym wotpokazanjom zaměstnjenja ćěkancow přećiwo sakskemu zakonjej wo přiwzaću ćěkancow a winowatosći sobuskutkowanja gmejny přešoł.

Tule njeńdźe ani wo aktualnu němsku azylowu politiku ani wo Angeli Merkel a jeje witansku kulturu. Smy w demokratiji a swobodnej towaršnosći žiwi, tohodla smě so wězo kóždy k woběmaj wólnje wuprajić. Tule dźe wo wobchadźenje z konkretnymi ludźimi, kotřiž hižo w Němskej su – w prěnich přijimowarnjach (we wulkich halach, samo stanach) – a maja so po gmejnach někak "sprawnje" rozdźěleć.

Štož njeńdźe, je pozicija: Naša gmejna nima ničo ze swětom činić, přewostajamy ćěkancow susodnym komunam abo wjetšim městam. Zakonje stata a zakładne zasady towaršnostneje solidarity nas jeničce staraja, jeli wo spěchowanske srědki za nas dźe. To je anarchija plus egoizm. Tak naš kraj fungować njemóže, wšojedne z kotrej politiku. Njewěm, kak komunalny dohlad krajnoradneho zarjada rozsudźi. (Na wobrazu widźiće jich "Zwischenbescheid".)

Hladajo na to, zo chce krajna direkcija wot kolegow w Budyšinje wo dalšim postupowanju informowana być, kaž je wyša instanca Piwarcej w dalšim spisu wobkrućiła, budźemy widźeć, kak dale póńdźe. Hač dyrbja krajni dohladowarjo w Kamjenicy doskónčny rozsud tworić, je wotwisne wot toho, hač budźe Piwarc z hamtskim wuslědkom wotrjada za prawniske a komunalne naležnosće Budyskeho krajnoradneho zarjada spokojom. 🙂