W Bóšicach knježi – serbski – njeduch Pegidy / hlej dźensniši SZ

Poselstwo wyšeho měšćanosty CDU – tež Bóšicam:

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/rottenburg-buergermeister-stephan-neher-im-interview-ueber-fluechtlinge-a-1061832.html#spRedirectedFrom=www&referrrer=

 

 

12 Antworten to “W Bóšicach knježi – serbski – njeduch Pegidy / hlej dźensniši SZ”

 1. omit knakşem z nawječora Says:

  Dnja 21. awgusta 2015 je Piwarc wozjewił přinošk: „ZEIT: Sakska dyrbi won z Němskeje – potom pak trjebamy swójski serbski stat“. Sym tehdy k tomu pisał: „Witam namjet Stefana Schirmera w Die Zeit, zo měła so Sakska zesamostatnić. […] W nakromnych kónčinach (we Łužicy, w Lipsku, w Bohotskej) měli ludowe naprašowanje přewjesć, hač chcedźa dale w Sakskej wostać, abo so susodnymaj zwjazkowymaj krajomaj (Braniborskej, Durinskej) přizamknyć.“ Wočiwidnje chce Łužica dale w Sakskej wostać. Derje tak! Na te wašnje by w Němskej mjenje ludźi było, kiž nam přeco znowa wěšća, zo „dóńdźe k masowej frustraciji, haj samo k wobydlerskej wójnje“ (filozof 5. nowembra 2015). Jedna třećina ludnosće w Němskej je zwólniwa, ćěkancam pomhać. Bjez tych, kiž so w Sakskej zamurjuja, by wo tójšto wjace pomocnikow było. Nětko dyrbimy sej hišće tajke duchaprózdne rěče naposkać kaž: „Nyča, haj, dawa tajkich a hinašich muslimow, tajkich a hinašich křesćanow. Problem je jenož, zo njemóžemy jich rozeznawać a ći “hinaši muslimojo” kamjenuja a machetty wužiwaja.“ Potom móža sej ći w zamurjowanej Sakskej swoje bamžički mjez sobu powědać. Tući ludźo sej we wšěch časach a pod wšěmi wuměnjenjemi swojeho bobaka stworja. Předwčerawšim běchu to židźa, wčera kulakojo, dźensa muslimojo a jutře křesćenjo. Něwěrno, filozofo? Ale mje so to potom hižo njedótka.

  • filozof Says:

   Ja Stanisława Ryčerja njepodpěruju. To, štož Ryčer powěda, je kał. Tajke zadźerženje njemóžu akceptować. Ja sym měnjenja, zo dyrbi so ludźom pomhać. Politikarjo pak dyrbja pragmatisce jednać.
   Njewidźu potajkim, što ty wote mnje chceš. Pola Piwarca hraješ rólu „wulkeho humanista“, ale tak wulki humanist při jednanju z ludźimi ty prawdźepodobnje njejsy.

   • omit knakşem z nawječora Says:

    He? Tomu so dźiwam. Ty tola hižo měsacy dołho hororowy scenarij na stronach Piwarca rysuješ. Cyle po wašnju populistow stopnjuješ swoje nahlady w štyrjoch schodźenkach. A jeli skónčnje něchtó Twoje mysle zeskutkowni (kaž Stanisław Ryćer), potom ruce zběhnješ a rjeknješ: Tak to tola měnił njejsym. „Ja Stanisława Ryćerja njepodpěruju.“ W přenjesenym zmysle so ludźom kaž Tebi praji duchowny zapaler.
    Schodźenk1: šěrjenje předsudkow přećiwo cuzym:
    „Nacistiske NSDAP-wašnje je islamistisko-fanatiskemu jara podobne a runje w podpěrowanju migrantow z islamistiskim swětonahladom widźu tón špak.“ (filozof, 1. oktobra 2015)
    „Muslimojo prosće na zakładźe zakazow, chłostanjow atd. funguja. Woni sej zakazy a chłostanja sami přeja.“ (filozof, 21. oktobra 2015)
    Schodźenk 2: politikarjow mjenować zełharnych a njekmanych:
    „Merkel je sebična a chce jenož Nobelowe myto dóstać. Z jeje politiku njeje wona jenož Němsku skóncowała, ale tež dalše kraje k Rakecam jědu.“ (filozof, 7. oktobra 2015)
    „To je inwazija, podpěrowana wot Hariga, CDU a Merkel, kiž chcedźa serbski lud na tute wašnje zatamać.“ (filozof, 18. oktobra 2015)
    Schodźenk 3: wumolować wójnu:
    „Europske kraje šansu z muslimami nimaja, hdy by muslimske připućowanje do Němskeje pokročowało. W tajkim padźe by jenož wobydlerska wójna pomhała.“ (filozof, 6. septembra 2015)
    „Doprědka do zańdźenosće… Nimo islamskeho fanatizma, kotryž přichadźa z wuchoda, wuwiwa so tuchwilu tohorunja fašizm w Europje. Dźemy wróćo, kaž ty prajiš, a njeroda je móličkosć w přirunanju z Třećej swětowej wójnu. Gute Nacht Deutschland/EU …“ (filozof, 21. oktobra 2015)
    „Přerězni Němcy so radikalizuja, přez ekstremistiskich nacijow instrumentalizuja a na kóncu dóńdźe k wulkej klepańcy mjez islamistami a nacistami. Wuslědk: Třeća swětowa wójna.“ (filozof, 1. nowembra 2015)
    Schodźenk 4: namjetować pozdatnje lochke rozrisanje:
    „Sprawnje prajene, Israel rozumju a tajke wysoke a masiwne murje, kajkež Israel ma, bych sej kołowokoło Němskeje předstajić móhł.“ (filozof, 10. oktobra 2015)

  • filozof Says:

   Tak to tola měnił njejsym.

  • filozof Says:

   Nimo toho ničo njenamjetuju. Socializm je jeničke rozrisanje.

 2. budyslaw Says:

  Ja Stanisława Ryčerja podpěruju!

  W Bóšicach njeknježi – serbski – njeduch Pegidy, ale demokratisce woleny wjesnanosta a gmejnska rada. Won ma hinase menjenje hac ty a ju wupraji. Cehodla to njesme, bjeztoho zo budze swikany? Wjetsina tak mysli, mnozy pak njezwerja sej hizo sprawne menjene prajic.

  • filozof Says:

   Haj, wón je demokratisce woleny a trjechi tež, zo njezwěriš sej hižo sprawne měnjenje prajić. Někotrym ćěkancam měło so pomhać, ale nic wšitkim. Kaž prajene, je frustracija wobydlerstwa hižo wulka. Němska nima kapacity za te kopicy frustrowanych ludźi. Pegida je wuslědk njekmanosće CDU atd., kraj politisce nawjedować.

  • omit knakşem z nawječora Says:

   „Wjetšina tak mysli, mnozy pak njezwěrja sej hižo sprawne měnjene prajić.“ Dróhi a socialne medije su połne škrěčakow a hidu syjerjow přećiwo wukrajnikam. Na politikarjow a medije so dźeń a bóle pluwa. Za Merkelowu a Gabriela Pegida-demonstranća hižo šibjeńcu noša. Wot januara do awgusta zwěsći policija wjace hač 8000 deliktow w zwisku z njeduchom, kotryž mjeztym w kraju knježi. Přebywanišća za azylantow so zapaleja, politikarka w Kölnje so zakłóje, w Drježdźanach wobskorži rěčnik, zo płunowe komory hižo njedźěłaja. Tež pola Piwarca dopisowarjo filozof, budysław a jimaj podobni debatu postajeja. Woni wšitcy smědźa swoje sprawne měnjenje rjec a to tež dźeń wote dnja činja. A zo při tym skiwla, kak šwikani su, słuša runje tak k jich zełharnosći kaž machanje z chorhojemi resp. swjatymi křižemi (hlej Pegida, AfD) a wołanje „Wir sind das Volk!“. Zo su tući ludźo wjetšina, je drje mjeztym realita. Kaž sym hižo rjekł, je třećina ludnosće w Němskej zwólniwa, ćěkancam pomhać. Bjez Sakskeje, toho čerwjenobruneho žumpadła, by jich procentualnje wo tójšto wjace było.

 3. Swětožračk Alduin Says:

  Njech so wšitcy zaso tróšku změrnja. Dyrbimy situaciju widźeć, kaž wona je: 1. Ćěkancy přińdu.
  2. Njemóžeš je tak lochko wotpokazać, ze realnych praktikiskich (štó, hač na bróń jich wotdźěrži?) a čłowjeskich přičinow.
  3. Serbja njech pokazuja zwonka jich přez Boha kazanu čłowjeskošć, tak sebi zwonka dobry wobraz wo nami zdźěrža. Zntřka njech so tak dołho, kaž móžno wurěčujemy (smy čłowjekojo, a Bóh dał so nam naša słabošć woda).
  4. Nam so dźe derje, dokelž cyły swět wuběrjamy (to ja wobžaruju, ale mam tohorunja strach wo swoju bohatošć, dla toho přidam, zo nochcu ničo spěšnje změnić).
  5. Masy ćěkancow budu našu kulturu změnić, kaž po druhej swětowej wójnje, to je wšako historiski fakt. Ale někotre wot nich, budźemy zamóc integrować/asimilěrować (to njeje ničo negatiwneho, kaž nam Piwarc derje pokaza).
  6. A to najwažniše, nječinmy sej iluzije: za wjele Němcow smy my Serbja mjenje hódni, hač to, štož swini w korče ležo zwostanu. Hdyž budu napřećo ćekancam a wukrajnikam strachi přisporjene, su Serbja ći přichodni.

  Fakty su druhdy čežko přiwzać a mam hišće dalše wěrnošće žiwjenja. Swět njeje poprawom komplikowany-pragmatiski dyrbiž być, a nadźiju měć, zo so Bóh nam smili.

  Piwarco, čehodla nječiniš raz zjawny diskusijny wječor? Widźu, zo maja tu mnozy zajimałe měnjenja 🙂 Je rjenje so zamóc na twojim blogu rozmołwjeć.

  • nyča Says:

   Dźakuju so za tute realistiske posudźowanje! Před połdra lětom pisach k tomu: „Na wotpowědnych stronach w interneće je derje widźeć, zo njeńdźe tym ludźom „jenož“ wo požadarjow azyla, ale wo wšo, štož k jich předstawje homogeneho němskeho narodneho stata njesłuša, štož je jim „cuze“. A k tomu „cuzemu“ słuša tež Serbstwo. […] Za tym chowa so razny němskonacionalistiski a šowinistiski duch. W tymle jednobarbnym wobrazu swěta tež za našu rěč a kulturu žanoho městna njeje. Čim bóle so potajkim tutym ludźom radźi přećiwo jednotliwym mjeńšinam šćuwać, bjeztoho zo ciwilna towaršnosć to zaćisnje, ćim hubjeńša budźe tež situacija Serbow.“ (SN, 7.3.14) Serbstwo je a wostanje wohrožene, ale nic ze stron zapućowarjow. Wěmy tež, zo runje w horjeka naspomnjenym Wětrowje wosebje wjele ludźi prawicarjow woli a mało wobydlerjow hišće serbsce rěči. Njech woni tola wućahnu, kaž chcedźa, njeje to naš problem.

   • Swětožračk Alduin Says:

    Maš cyle prawje. Bohužel pak mnohim Serbam tute dopóznaće faluje. Widźa so jako Serbja, kiž pak k Němskemu ludej (k Němskemu statej wězo tak a tak) słušeja. Budźemy widźeć, hač budźe Serbski lud raz tak akceptowany, kaž so wšelake Němske „kmjeny“ (nimam lěpšeho słowa) akceptuja. A samo tam dawa hižo diskrepancy.
    Hdyž wostanje koždy kruty w swojej identiće, njeby něchtón dyrbjał so docyła wukrajnikow etc bojeć. Towaršnošć by była, kaž do toho, snano kusk mnohotniša. Wjele Němcow (wosebje we wuchodźe) pak nimaja scyła žanu identitu. Z čim identifikować, jeli nimaš ani wěru, ani domjacy tradicije a dla falowacych žonow we wuchodźe (we zapadźe je zdźěla nawopak-kajka ironija), snano ani swójbu? Potom wězo k přistupej do tajkich radikalnych nacionalistiskich towarstwow dóndźe, abo k wotpokazanju ludźi, kiž maja to wšo, štož sebi samemu faluje.

    -> Snano chcedźa nam nacije jenož rjec, zo bychu rady tež tak rjenje so měli, kaž Serbja? Zajimała mysl…

 4. Alojs Says:

  Hdyž chcež wědźeć, hdźe klaca w Serbach, poskaš Serbski Rozhłós. Tam so potom projekt předstaji, w kotrymž čěkancy, wusydlerjo, atd. serbsku kulturu zeznaja. Nowobudyski syrićan praji, zo je jim serbske hudźba cuza, někak tak cuza kaž turkowska. A što sławny inwestigatiwny reporter M. Dź. na to praji. „To je za nas njezwućene wuprajenje“.

  To je wězo jenož za toho njezwućeny kiž njeje kmany abo njeje zwólniwy perspektiwu změnić. A na tym klaca w Serbach kaž tež w Sakskej. Přichadźacy perspektiwy chcyjo-njechcyjo změnja. Hižo dleje tu bydlacy dyrbja to tež, zo by

  1. integracija docywa móžna była.
  2. zwólinwosć čłowjekam w nuzy pomhać nastała. Tutón zwólniwosć naši wjesnanosća dotal njepokazaja, pak z politiskeho wobličenja, pak dokelž njemóža perspektiwu změnić.

  PS: A wšěm křesćanam mjez zamołwitymi a „jednorym ludom“ kiž so strachoća: „Přijimujće jedyn druheho, kaž je Chrystus was přijimał k Božej chwalbje.“ Rom 15,7

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: