Serbscy a syriscy wupućowarjo – šicofrene posudki a njesprawne měritka

Tuchwilu je zaso jónu wjele nastawkow wo serbskich wupućowarjach a jich potomnikach na wšelakich kontinentach. W tutym zwisku je w rozprawnistwje wosebje wažne, kak dołho su serbsku rěč zdźerželi, kelkow našich nałožkow dźensa hišće pěstuja, hač styki do stareje domizny wudźeržuja a hač je w nowej domiznje hišće něchtó, kiž hišće serbsce abo znajmjeńša němsce móže.

Tući wupućowarjo běchu po dźensnišich měritkach ludźo, kotřiž su z hospodarskich přičin a wěsteje njespokojnosće z towaršnostnymi poměrami swój kraj wopušćili. Woni wotpowědowachu někak dźensnišim ćěkancam z Kosova, kotrychž Němska wróćo sćele. Serbscy wupućowarjo mějachu zbožo, zo njeje w krajach jich žedźby žadyn zarjad za migraciju jich zaměstnjenju zadźěwał.

Dźensa je wšo hinak: Běda syriskej arabskej žonje, kotraž prěni dźeń w Něsmskej hišće njeje sobu dóstała, zo smě / dyrbi tule tež cuzym mužam ruku dać. A Syričenjo, kotřiž so třeći dźeń hišće kaž přerězny rodźeny Němc njezadźerža, su podhladni, zo nimaja dosć zwólniwosće ke spěšnej integraciji. Porno serbskim wupućowarjam su woni wójnje wućekli. Ale měritka jim napřećo su njesmilne.

12 Antworten to “Serbscy a syriscy wupućowarjo – šicofrene posudki a njesprawne měritka”

 1. Z Pančic Says:

  Runje syriski wupućowar je wjace hač 120 ludźi w Parisu zamordował. Zamordowane wosoby w Parisu su skutkowacym w Kamjetnym domje abo tym při hippie koncertach jara podobne. Jedna so wo samsny profil ludźi. Njezabudźće: prěnje wopory islamistow su ći, kotřiž muslimow mócnje zakituja: naiwne wosoby z Kamjentneho domu, zeleni a lěwi. Tak bě w Parizu, tak móhło so to w Němskej stać. Wočiń woči! „Ně“ za islamski fanatizm a za Merkel!

  • piwarc Says:

   Tajcy ludźo su tež prěnje wopory norwegskeho nacistiskeho terorista Breivika byli – zastupjerjo swobody wšěch su přeco najbóle wohroženi, wot wšěch fundamentalistow wšěch stron. Abo sy hižo słyšał, zo je islamistiski reakcionar ekstremistiskeho křesćana zamordował? Njetolerantni maja zakładny konsens w swojej njetolerantnosći.

   • Z Pančic Says:

    W kotrym swěće, Piwarco, žiwy sy? Pad Breivika a tón Bataclana njemóhłoj so přirunować. Breivik bě jednotliwc, kiž je najskerje chory był. Dalše pady njeznaju. Młodostni w Bataclanje běchu pak křeścenjo pak ateisća. Prošu nalič mi wšě pady křesćanskeho fundamentalizma? Bataclan je jedne z mnohich złóstnistwow islamistiskeho fundamentalizma, w kotrymž je skupina islamistow młodych ludźi zamordowała. Sy ty hižo Charlie Hebdo, 11. september, Nigeriski Bocoharam zabył?
    „Njetolerantni maja zakładny konsens w swojej njetolerantnosći.“ Njerozumju, wo čo ći dźe?????? Čehodla měł čłowjek tolerantny z ludźimi być, kiž zamorduja našich młodych????? Čehodla měli hranicy wočinjene być.

    Tam, hdźež njedawa muslimow (Japan, Angola atd.), žane problemy tutoho razu njejsu. Hdyž přińdźe přewjele muslimow, budźe so Europa z namócu bědźić. Njewěm, čehodla měła EU njetolerantnych ludźi tolerować.

   • nyča Says:

    Prawje, runje w Angoli ženje problemy njemějachu. Namóc je potajkim na swěće scyła jenož tam, hdźež su muslimojo žiwi. A my w Kamjentnym domje smy naiwni… Praj raz, w kotrym swěće sy TY poprawom žiwy? Nichtó tych njezakituje, kiž su w Bataclanje ludźi zamordowali. Snadź znaješ „Lord’s Resistance Army“ w Ugandźe a Kongo? Ženje njebych na ideju přišoł, dla nich być njetolerantny napřećo křesćanam. Što ty tule činiš – zwjazać teror ISa z dóńtom ćěkancow, ćěkacych ze Syriskeje a Iraka runje dla toho terora – je najlěpša podpěra fašistiskim islamistam, kiž dźěłaja na pačenju wotewrjeneje europskeje towaršnosće. Dale tak!

  • nyča Says:

   Naiwne wosoby z Kamjentneho domu znajmjeńša wšitko njewěrja, štož chce IS jim napowědać. Wočiń woči, Pančano, ale při tym wostań kritiski!

   • Z Pančic Says:

    Facit tuteje diskusije je: Za wosoby z Kamjentneho domu su ludźo: A) pak ,,zeleni a přećelni,, B) pak nacije. „Naiwne wosoby z Kamjentneho domu znajmjeńša wšitko njewěrja, štož chce IS jim napowědać.“ Chcu so tohodla prašeć: Kak byšće wy reagowali, hdy by terorist-islamist do Kamjentneho domu z machettu přišoł? Pokazaće jemu plakat „Budyšin wostanje pisany“?

    Nichtó na tutej platformje (ani filozof, ani Budysław, ani ja atd.) njepraji, zo su wšitcy ćěkancy terorisća!!!
    Waše argumenty su Todschlagargumente.
    Staw njeje čornoběły.

    Piwarc, nic ja, twjerdźi, zo sej ludnosć murju přeje. Ale ani murje, ani akceptowanje 10 000 000 migrantow wob lěto ani plakaty w Afganistanje žane rozrisanje njejsu.

  • nyča Says:

   http://www.theguardian.com/world/2015/nov/15/why-syrian-refugee-passport-found-at-paris-attack-scene-must-be-treated-with-caution?CMP=twt_gu

 2. filozof Says:

  „njeje sobu dóstała, zo smě / dyrbi tule tež cuzym mužam ruku dać.“ Kak naiwny ty sy!? Ta žona nima žane wusprawnjenje, a jeje muž tež nic, dokelž móžetaj woni zhonić, kak měłoj so zadźeržeć. Za to tołmaćerjow dawa. Ale woprawdźita ćeža je: Woni njechaja so napřiměrić. Tež hdyž jej to prajiš, budźe wona we wočomaj swojeho srjedźowěkowskeho zhromadźenstwa „lochka“. Woni chcedźa hinašu jěsć měć. Jich žony njesmědźa kupać a homoseksuelni maja so před kamjenjowanjom bojeć. Njech Kamjentny dom naprašowanje z jednym jeničkim prašenjom mjez ćěkancami sčini: „Byšće wy rady homoseksuelny porik za susodow měli?“ Budźeće widźeć, zo je šaria za njekubłanych ludźi z tych krajow kaž Afganistana, Syriskeje atd., jeničke kubłanje.
  W Němskej su Turkojo hižo 50 lět žiwi a ani němsce rěčeć njemóža.
  „Z Pančic“ tak je: runje młodostni (20 – 30 stari), kiž poskaja rock,an,roll a kiž so jara naiwnje a přećelnje zadźerža, stachu so z woporom islamistiskeho fanatizma w koncertnej žurli Bataclan. Ćěkanc ze Syriskeje bě jedyn ze skućićelow. Je to najwjetši napřećiwk lětstotka: pomhać ludźom, kiž demokratisce myslacych ludźi morić chcedźa. 200 młodych ludźi je w tutej žurli zemrěrło.
  Rozdźěl mjez Pegidu, NPD a islamistami njedawa. Tohodla praju, zo Merkel ze swojim njerozumnym zadźerženjom k ekstremizowanju němskeje ludnosće a k wottwarjenju demokratije přinošuje.

 3. omit knakşem z Parisa Says:

  Pola Pančana bě w Parisu 120 morjenych, pola filozofa hižo 200. Pola Pančana su morjeni naiwni, pola filozofa naiwni a přećelni. Pančan piše: „ʹNěʹ[, njejsym] za islamski fanatizm a za Merkel!“ Ale čehodla je wón přećiwo fanatizmej a přećiwo Merkelowej, wón njepiše. Filozof praji: „[….], zo Merkel ze swojim njerozumnym zadźerženjom k ekstremizowanju němskeje ludnosće a k wottwarjenju demokratije přinošuje.“ Ale při tym runje wón hižo měsacy dołho ze swojimi přinoškami w Piwarcowym blogu k ekstremizowanju serbskeje ludnosće přinošuje. Swoje prašenje „Byšće wy rady homoseksuelny porik za susodow měli?“ móže filozof runje tak Pančanam stajić a njebudźe hinašeje wotmołwy žnjeć hač ze strony ćěkancow. Scyła njezrozumju, što so Pančan a filozof tak farizejsce wo morjenych w Parisu starataj. Jeju tola njetrjeba to jimać. „Abo sy hižo słyšał, zo je islamistiski reakcionar ekstremistiskeho křesćana zamordował?“, praša so Piwarc cyle z prawom.

  • Z Pančic Says:

   Homoseksuelnych we Łužicy znaju a woni z tutej Merkelowej politiku přezjedni njejsu. Njemyslu sej, zo chcył něchtó w Pančicach homoseksuelnych kamjenjować, ale jeli je ći slědźenje tak wažne, knježe Omito, bych wotpowědnu instituciju prosył, zo přewjedźe samsne naprašowanje w Pančicach.

   Mjez ćěkancami tež tajkich dawa, kiž homoseksuelnych kamjenjować abo prosće wotstronić chcedźa. Rozdźěl mjez Pančanami a ćěkancami je hoberski. Ćěkancy z islamskich krajow njejsu ženje z tolerancu wobchadźeć móhli.
   W Pančicach wězo ludźi dawa, kiž njejsu z homoseksualnosću přezjedni, ale ženje žanoho kamjenjować njebudu!!!

   • piwarc Says:

    Přispomnjenje při swačinje: Zo njeje čwělowanje a morjenje homoseksualnych hižo křesćanska opcija, je zasłužba swětneho rozswětlerstwa, kotrež je nam křesćanam k tomu dopomhało, k humanistiskemu rozumej přińć. Hladajo na škaranje přećiwo prawam homoseksualnych ze serbskich klětkow na kemšach a samo zakitowanje antihomoseksualneje namocy w Ruskej (to so wězo jenož w priwatnym kruhu stawa) wočakuju nětkole so na twój přinošk złožujo ofensiwu za runostajenje wšěch žiwjenskich formow ludźi w Serbach 🙂 . Maš prawje, je najwjetši čas za to!

 4. Hanso Says:

  Syješ wónje (dodawanje brónjow), ćěkancow žněješ.
  Mamy wójnu. To je w Europje nětko jedna druha forma wónje.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: