Pohóršk přećiwo pawšalnemu wotpokazanju ćěkancow w Bóšicach so wobdźěła

Piwarc je so rozsudźił, stejišćo wjesnjanosty Ryćerja w Sakskich Nowinach (to běše w blogu dokumentowane a horco diskutowane) z pohórškom pola komunalneho dohlada přepruwować dać, přetož je wón měnjenja, zo je so wony wodźacy komunalny zamołwity politikar ze swojim pawšalnym wotpokazanjom zaměstnjenja ćěkancow přećiwo sakskemu zakonjej wo přiwzaću ćěkancow a winowatosći sobuskutkowanja gmejny přešoł.

Tule njeńdźe ani wo aktualnu němsku azylowu politiku ani wo Angeli Merkel a jeje witansku kulturu. Smy w demokratiji a swobodnej towaršnosći žiwi, tohodla smě so wězo kóždy k woběmaj wólnje wuprajić. Tule dźe wo wobchadźenje z konkretnymi ludźimi, kotřiž hižo w Němskej su – w prěnich přijimowarnjach (we wulkich halach, samo stanach) – a maja so po gmejnach někak "sprawnje" rozdźěleć.

Štož njeńdźe, je pozicija: Naša gmejna nima ničo ze swětom činić, přewostajamy ćěkancow susodnym komunam abo wjetšim městam. Zakonje stata a zakładne zasady towaršnostneje solidarity nas jeničce staraja, jeli wo spěchowanske srědki za nas dźe. To je anarchija plus egoizm. Tak naš kraj fungować njemóže, wšojedne z kotrej politiku. Njewěm, kak komunalny dohlad krajnoradneho zarjada rozsudźi. (Na wobrazu widźiće jich "Zwischenbescheid".)

Hladajo na to, zo chce krajna direkcija wot kolegow w Budyšinje wo dalšim postupowanju informowana być, kaž je wyša instanca Piwarcej w dalšim spisu wobkrućiła, budźemy widźeć, kak dale póńdźe. Hač dyrbja krajni dohladowarjo w Kamjenicy doskónčny rozsud tworić, je wotwisne wot toho, hač budźe Piwarc z hamtskim wuslědkom wotrjada za prawniske a komunalne naležnosće Budyskeho krajnoradneho zarjada spokojom. 🙂

4 Antworten to “Pohóršk přećiwo pawšalnemu wotpokazanju ćěkancow w Bóšicach so wobdźěła”

 1. Z Pančic Says:

  Twoji „hižo konkretni ludźo“ hižo wulke problemy činja. Bomby w Hannoverje, bomby w Parizu, randale w azylantskich domach, namóc přećiwo křesćanam atd. Žadyn měr hižo nimamy. Ryćer prosće swoju gmejnu škita. Što chceš ty docpěć? Po mojim měnjenju so wotnětka z twojim pohórškom direktnje na zatamanju serbskeho ludu wobdźěleš.

  Muhamed Abdeslam – bratr terorista – z Pariza: „Njejsmy wědźeli, zo so naš bratr radikalizuje, wón bě cyle normalny hólčec.“ Tak kaž w Francoskej změje Němska wulke problemy z druhej a třećej generaciju tutych islamistow. To je zmylk tuteje witanskeje kultury ze stron zapada a nětko tež zmylk Merkel, kiž je terorizm do ZRN powitała.

  A přećiwo kak wjele zakonjam su ći, kiž njejsu hranicy a azylowy zakoń respektowali, přešli?

  Ju, tu dźe wo witansku kulturu Angeli Merkel a kaž je w mediach stało, skutkuje wona přećiwo němskim zakonjam. To, štož ty činiš, je pokročowanje tutoho njerespektowanja hranicow.

  Wjetšina tutych migrantskich masow žani ćěkancy njejsu. Prawy ćěkanc, kiž sej měr přeje, sej kraj njewubjera. Tute masy su hłownje hospodarscy migranća.

  Wulka hłuposć je twoje wuprajenje: „W Bošicach anarchija knježi.“ Ně, w Bošicach hišće zakoń knježi: Anarchiju Merkel twori a ty tutu anarchiju dale wjedźeš, ty podpěruješ njelegalne překročenje němskich hranicow ze stron njepřećelskich a namócnych ludźi.

  Egoizm, na haj, žiwjenje je njesprawne, po swěće wjele egoizma dawa a Ryćer egoist njeje. Wón jenož swój dom a dom susodow škita.

  • bob Says:

   pola čekancow stajnje z toho wuchadźam, zo „rjanje snano wšudźe je, najrjeńšo pak w domiznje“. hewak wšak njebychu čěkali, ale wupućuwali.

   • filozof Says:

    Hłuposće. Wjetšina tych ludźi njećěka, ale wupućuje. Hdyž ći něchtó kaž Merkel Willkommen praji a ći pjenjezy atd. slubi, přińdźeš ty tež k njej. Su to hłownje hospodarscy migranća z islamistiskich krajow (Pakistan atd..). My dyrbimy israelsku politiku z tajkimi migrantami wjesć.

 2. filozof Says:

  Luby Piwarco, waša strona „die LINKE“ žana lěwicarska strona njeje. Wy podpěrujeće inwaziju rozswětleneho kraja ze stron ludźi, čejež jeničke kubłanje je nabožinske. Z inwaziju tutych ludźi dyrbi so kraj zas z nabožinu rozestajeć, dyrbi so z emancipaciju žonow atd. rozestajeć. Nabožina mjez ludźimi rozdźěle twori.
  Francoska rewolucija bě wójna přećiwo nabožinje, přećiwo feudalizmej a kralej, ale hłownje přećiwo nabožinje. Tohodla dawa rozswětlenu Europu. Rozswětlerstwo bě wójna přećiwo nabožinje.
  Prawi lěwicarjo su přeco přećiwo nabožinje stali, wy žani lěwicarjo njejsće. Karl Marx – załožer socializma – je rjekł: Nabožina je opium ludu, a je prawje měł. Přećiwo nabožinje su tež Rosa Luxemburg, August Bebel a dalši stali. Wy tute zasady socializma njezastupujeće a žani socialisća njejsće. A njepowědajće mi prošu, zo je SED jenož přećiwo nabožinje była. To njetrjechi.
  Prawi lěwicarjo ničo z nabožinu činić nimaja. Zasady lěwicarjow kaž homoseksuelne mandźelstwo, prawa žonow njemóža z nabožinu, a wosebje z islamom, sobu eksistować. Islam je prosće přećiwo tomu a ty islamizm a islam w Němskej podpěruješ. Islam rěka podwolenje!
  Tohodla njebudźe lud was ženje wolić, dokelž sami waše měritka njerespektujeće.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: