Archive for Dezember 2015

Hdyž Marko Suchy woteńdźe …

31. Dezember 2015

… wostanje jenož hišće pusty kraj. Cyle tak zlě po dźensnišim wotchadźe załožboweho direktora wězo njebudźe, ale nimale běrtlk lětstotka je tuta najskerje najmarkantniša wosobina w Serbach stawizny pisał.

Wón je pokazał, zo je prawe žiwjenje we wopačnym (ramiku) móžno. Wón je ze zarjadniskeho zastojnstwa spodźiwneje połstatneje institucije wažnu politisku funkciju sčinił. So wě, zo njeje ani bóh ani djaboł. Nowinarsku swobodu njeje wón ženje wohrozył, ale wón běše perfektna płonina projekcije hidy tych, kotřiž nochcychu swój partikularny wliw efektiwnišemu serbskemu cyłkej woprować.

Nětk Marko Suchy na wuměnk woteńdźe. Wón wostanje nan wulkoswójby, kiž je k zdźerženju Serbstwa wjac přinošowała hač někotři "powołanscy Serbja". Přejemy jemu wšo dobre do přichoda z wjele serbskimi praprawnučkami.

Bilanca Piwarca 2015: Top 5 přinoškow a komentatorow

29. Dezember 2015

Što su Waše přeća za Serbstwo 2016?

29. Dezember 2015

Što bě noweho w starym lěće? Tež změna na čole spěchowanskeho towarstwa SLA

29. Dezember 2015

Tule hišće „mjez lětomaj“ dokumentaciju zdźělenki Jurja Łušćanskeho z adwentneho časa, wšako budźe nas SLA a jeho spěchowanske towarstwo tež w nowym lěće zaběrać:

Sieghard Kozel nowy předsyda Spěchowanskeje towaršnosće Serbskeho ludoweho ansambla

13 lět Spěchowanska towaršnosć Serbskeho ludoweho ansambla wobsteji a měješe 9. hodownika w Budyšinje swoju hłownu wólbnu zhromadźiznu. W swojej rozprawje hódnoćeše dotalny předsyda Jurij Łušćanski dźěławosć towarstwa a wuzběhnje wosebje poskitk azylpytacym dźěćom: wobdźělenje na předstajenju lětušeho Ptačokwasneho programa ansambla. Zhromadnje ze župu je towaršnosć darmotny wopyt organizowało a budźe to tež spočatk noweho lěta zaso činić.

Za noweho předsydu wuzwolichu přitomni Siegharda Kozela, kotryž praji, zo „Serbski ansambl ma rjany nadawk, předstajić bohatu serbsku kulturu doma a zwonka Łužicy a nawabić dorost a podpěrować lajskich wuměłcow, za to zasłuži sej wšu popděru do přichoda z přiběracymi wužadanjemi”. Přeju nowemu, přechodnemu nawodnistwu sylne mocy, dobre ideje a wjele wuspěcha.

Spěchowanska towaršnosć SLA je nawodnistwu před třomi lětami nowe serbske dudy dariła. Dudy wupošća so nětkle na wěsty čas Dolnoserbskemu gymnazijej w Chośebuzu, dokelž je tam zajim młodostnych. Wo tym informowaše Katrin Suchec-Dźisławkowa, přitomna jednaćelka SLA.

Łu

 

Rewolucionarne rozžohnowanje z nječłowjeskej katolskej posłušnosću – w Katolskim Posole

29. Dezember 2015

Sprawnje prajene njewabitej "Posłušnosć" w nadpismje a "swjata swójba" mjez wotrězkami přinoška poprawom k čitanju. Pŕewjele kiča a kała bu pod tutymaj hesłomaj w běhu stawiznow do swěta pušćene. Ale mjeno awtora "farar Gabriš Nawka" mje potom tola k lekturje pohnuwa.

A hlej: Hnydom smy swědkojo rewolucije. Posłušnosć běše dołho "bytostne zapřijeće katolskeho kubłanja", ale "tute kubłanje k posłušnosći njebě bytosći čłowjeka spomóžne." Dokelž běchu z tym "samowólnosći wotpowědnych mócnych wrota šěroko wotewrjene."

Tak je. Katolska posłušnosć je wójnam, njeprawdźe statow a bliskich awtoritow, namocy nanow, terorej diktatorow a wumocowanju dźěći w swójbje puć rubała. Tohodla je nowodefinacija słowa z pjera Gabriša Nawki w zmysle mjezsobneho słuchanja kedźbyhódna a poručam nastawk kóždej katolskej domjacnosći.

Na přikładźe swjateje swójby pokazuje awtor, kak staj staršej dźěsću "posłušnaj" a nawopak dźěćo staršimaj. Za mnje běchu Jězus, Marija a Józef prěnja dobra patchwork-swójba 🙂 : Nan je drje něchtó druhi (z kotrymž dźěćo w templu wobchad pěstuje), ale najebać to je žiwjenski partner maćerje swoje socialne nanowske winowatosće derje spjelnjał.

K wěrnosći pak słuša, zo smy so my katolikojo swojeje nječłowjeskeje posłušnosće hakle pod towaršnostnym čišćom njewěriweho humanizma wotrjekli. Tohodla je cyrkwinski wučer Karl Rahner wuznam tutych "njewědomych křesćanow" prawje wuzběhował.

Potajkim: Bjez pomocy ateistow křesćenjo do njebjes njepřińdu.

Digitalizacija: Załožba chce koleso druhi raz wunamakać – na kóšty bazy a dawkipłaćerjow

28. Dezember 2015

W rozmołwje z SN je so Julian Nyča, jedyn z hłownych awtorow serbskeje Wikipedije, přećiwo dalšej, wot Załožby za serbski lud financowanej digitalnej encyklopediji wuprajił (hlej citat, kompletny interview dźensa na stronomaj 1/2). Serbska wikipedija ma hižo dźesać tysac zapiskow a swjeći klětu lětdźesatk wobstaća.

Subsidiarita je najwuznamniši socialny princip načasnych wuwitych towaršnosćow: Štož móža ludźo "deleka" sami činić, to njesmě "wyšnosć" přewzać, nawopak ma wona bazu w jeje spomóžnej dźěławosći podpěrować a zesylnjeć. To rěka w tutym padźe: dawno wuspěšnym serbskim Wikipedistam z nětkole k dispoziciji stejacymi srědkami rjap skrućić a jich jako jadro digitalneho projekta přiwzać.

Ale tajke samozrozumliwosće wotewrjeneho, demokratiskeho systema w serbskim mikrorajchu małych kralow a nadutych zakitowanskich wobłukow wliwa bohužel hišće njefunguja. Tohodla dyrbimy nětko zjawnje a transparentnje rěčeć – wo digitalizaciji a załožbje.

Přeměna serbskeje kupy w němskim morju: 1895 twjerdźizna, 2015 wjetši wobzor

28. Dezember 2015

Na kupje w morju je hinašeje klimy hač na kraju daloko zdalenym wot oceanow. Rěčimy wo maritimnej a kontinentalnej klimje. Wětřik, kiž na serbskej kupje w němskim morju duje, je wězo němski a nic słowjanski.

So wě, zo so to wuskutkuje, na přikład w foneticy rěčacych. Tohodla sej Češa z wěsteho wotstawka k skupinje serbowacych ludźi najprjedy mysla, zo so tamle němcuje. Ale tež w sociokulturnym profilu ludu – mjez druhim w poćahu k porjadej 🙂 – wotbłyšćuje so pola nas dychanje němskeho powětra.

Štó na Helgolandźe bydli, ma hinašu mentalitu hač wobydler Kassela. Žiwjenje na kupje rěka tež wjac swobody, wjetši wobzor. Tón wažny aspekt njebu w lěće 1895 wot Ćišinskeho wobkedźbowany. Ale 2015 móžemy sej tajki wid popřeć.

Wosrjedź – po ludnosći – najwjetšeho europskeho kraja z 3.000 kilometrami wotewrjenych hranicow ležo a zdoom z wuhladom na bliski słowjanski kontinent móžemy snadź woprawdźe wjac widźeć hač tamniši słowjanscy bratřa a sotry. Štož so lětsa we wobchadźenju z ćěkancami pokazuje. K serbskej dialektice pak słuša spóznaće, zo zwonka kupy w morju dołhodobnje žiwy wostać njemóžeš.

Helgoland – serbska Łužica – ma susodnu kupu, pěskowy nawěw z małym lětanišćom. To su Drježdźany ze swojimi Stupdalnikami. Jeli z tutej Helgolandskej metafru doprědkarsce dźěłamy, budźe serbska kupa tež za dalšich 120 lět – 2135.

Kónclětne hódančko: Kotra krajina to je – a hdźe?

27. Dezember 2015

Najzabawniše wotmołwy / komentary (w serbskej rěči) so mytuja. Prěnje myto: Klasiski syriski snobjed. 🙂

Chór Meja přeprošuje na hodowny koncert

26. Dezember 2015

Přeprošenje na hodowny koncert

Lubi přećeljo, přeprošuju Was wutrobnje na naš tradicionelny hodowny koncert. Kaž kóžde lěto zaklinči wón w Radworskim hosćencu „Meja“:

wutoru, 29. decembra,         w 16.00 hodź. (wot 15.15 hodź. swačina)         abo w 19.00 hodź. (z rejemi).

Nimo hodownych a zymskich spěwow zasłyšiće tež wšelake „stare“, zdźěla w nowym šaće. A jako hosći změjemy tónkróć młodźinski chór z Ralbičanskeje wosady. Woni su hižo w lěću na našim koncerće w Radworju byli – tehdy su bajku „Jank a Hanka“ na moderne wašnje zahrali, tónkróć nětko spěwaja. Dajće so překwapić!

Wjeselimy so na rjane zhromadne hodźinki. By rjenje było, bychmy-li so widźeli.

Waša Angelika Häneltowa, předsydka chóra Meja

 Rozdźělak za serbske nowosće: http://www.serbja.info/wobsah.htm

 

 

Hody nimo – punk-rock-fever – koncert w Nukničanskej barace

26. Dezember 2015

Po hodźoch je čas, njelube dary zaměnić – Nukničanska barakka ma za was tohodla wosebity poskitk. Njedźelu 27. decembra dóstanjeće na mjeztym hižo tradicionalnym punkrock-fever koncerće za waše hodowne pjenjezy lute wjeselo.  Zahraja za was „Big Trunk“ z Budyšina (stoner progressive), „Cháska“ z Čěskeje  Noveje Bory (ska/reggea/punk) a „Jonny Kurt vs. Hank the Tank“ ze Zhorjelca  (surf punkabilly).

Kelko zastupa zapłaćiće, rozsudźiće sami (3-5 €), za ćěkancow je zastup darmotny. Bara wotewri we wosmich, započatk koncerta je w dźewjećich.

Skrótka: 27. 12. 2015, 20 hodź. / Barakka w Nuknicy / 3 – 5 € / Big Trunk, Cháska, Jonny Kurt vs. Hank the Tank

Měrćin Wjenk
w mjenje barakka z.t.