Archive for Mai 2016

Wosom lět je dosć: Blogowar Piwarc praji božemje

29. Mai 2016

Z posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny: Wólby noweho jednaćela – najprjedy nic

29. Mai 2016

Budyšin, 28.05.2016. Dalše přihoty 18. hłowneje a wólbneje zhromadźizny Domowiny, kotraž budźe dnja 25.03.2017 we Wojerecach, stejachu w srjedźišću dźensnišeho wuradźowanja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w Budyšinje. Zwjazkowe předsydstwo je schwaliło kluč delegatow: Nimo 28 čłonow zwjazkoweho předsydstwa nominuja župy a nadregionalne towarstwa na 50 čłonow jednoho delegata, znajmjeńša pak pósćele kóžde sobustawske towarstwo dweju delegatow na hłownu zhromadźiznu. Nadregionalne sobustawske towarstwa měli znajmjeńša jednoho delegata z Delnjeje Łužicy nominować. Dale doporuči wone, znajmjeńša štwórćinu delegatow w starobje pod 35 lětami nominować. Zaměr je, zo župy a towarstwa hač do 15. januara 2017 swojich delegatow pomjenuja. Dale wobzamkny zwjazkowe předsydstwo naćisk wólbneho a jednanskeho porjada hłowneje zhromadźizny.

Zwjazkowe předsydstwo wza wotličenje hospodarskeho plana za lěto 2015 a rozprawu rewizijneho wuběrka wo wuslědkach pruwowanja tutoho wotličenje na wědomje. Zdobom schwali wone naćisk financneho plana 2017. Po přizwolenju přez Załožbu za serbski lud so hospodarski plan za 2017 doskónčnje schwali.

Na namjet župy Delnja Łužica wobzamkny zwjazkowe předsydstwo dźensa, próstwu wo čłonstwo Domowiny w euroregionje Sprjewja-Nysa-Bobr stajić a přepoda tutón nadawk zastupowacemu jednaćelej Domowiny Marcusej Końcarjej.

Końcaŕ je zdobom městopředsyda Rady za serbske naležnosće Braniborskeje a rozprawješe dźensa wo prócowanjach wo wuznaće dalšich wsow a městow k serbskemu sydlenskemu rumej. Dotal su w serbskej radźe něhdźe 15 próstwow wo pruwowanje wobzamknyli, z kotrymiž ma so zwěsćić, hač so w tutych městach a gmejnach dosć indicijow serbskosće namakaja, zo bychu wone serbskemu sydlenskemu rumej přisłušeli. Dokelž skónči so 31. meje doba zapodaća tajkich próstwow, zetka so Braniborska serbska rada póndźelu hišće raz na wurjadne posedźenje.

Zwjazkowe předsydstwo wza dźensa rozprawu Rady za serbske naležnosće Sakskeje wo skutkowanju a předewzaćach na wědomje, kotruž poda jeje předsydka, čłonka Zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa.

Wone dojedna so na to, dnja 12. awgusta wječor w Budyšinje přewjesć klawsuru, na kotrejž chcedźa wosebje wo pućach dobywanja nowych čłonow Domowiny diskutować. Na klawsuru přeproša so tež sobudźěłaćerjo zarjada Domowiny a RCW.

Do toho bě zwjazkowe předsydstwo w njezjawnym dźělu posedźenja rozsudźiło, zo so doba wupisanja městna jednaćela Domowiny hač do 31. julija 2016 podlěši.

(nowinska zdźělenka třěšneho zwjazka, nadpismo Piwarca)

W-LAN doma

28. Mai 2016

Krawal w sakskim parlamenće dla Łužicy

27. Mai 2016

Nominowanje žónskeje koparskeje wubranki za Europeadu 2016

26. Mai 2016

Wčera zetkaše so tež wulki dźěl žónskeje wubranki w Njebjelčicach, hdźež měješe wubranka muži testowu hru přećiwo Jednoće Kamjenc. Prěni raz budźe Europeada tež z turněrom žónskich mustwow. Serbowki hraja w předkole w skupinje z Južnym Tirolom a Okcitanami z Francoskeje. Trenar je Pětr Bejmak a mustwowy nawoda Handrij Rachela. Wčera nominowachu při medijowej rozmołwje oficialny kadr.

Serbska koparska wubranka – žony

Jadwiga Richterjowa / bjez zjednoćenstwa

Tereza Wićazec / bjez zjednoćenstwa

Janika Bětnarjec / Biskopičanske KT 08 – Bischofswerdaer FV 08

Franciska Hellnerowa / Biskopičanske KT 08 – Bischofswerdaer FV 08

Sophia Bejmakec / Biskopičanske KT 08 – Bischofswerdaer FV 08

Julia Młynkec / bjez zjednoćenstwa

Helena Bětnarjec / bjez zjednoćenstwa

Marie-Luise Pjetašec / Biskopičanske KT 08 – Bischofswerdaer FV 08

Chrystina Pašcyna / bjez zjednoćenstwa –

Marija Grundajec / bjez zjednoćenstwa

Michaela Domaškec / ST Hnašecy-Dobruša – SV Gnaschwitz-Doberschau

Klawdija Hejdušcyna / bjez zjednoćenstwa

Lenka Fryčec / FSV Hansa 07 Berlin

Lubina Mičkec / bjez zjednoćenstwa

Michaela Młynkec / bjez zjednoćenstwa

Alena Šołćic / bjez zjednoćenstwa

Marija Škodźina / bjez zjednoćenstwa

Lara Brücknerec / Wojerecy 1919 – Hoyerswerdaer SV 1919

Elisabeth Škodźić / bjez zjednoćenstwa

Anna Richterec / Biskopičanske KT 08 – Bischofswerdaer FV 08

Jana Mejglowa / bjez zjednoćenstwa

Nadja Zamora-Gonzales / Biskopičanske KT 08 – Bischofswerdaer FV 08

 

Serbska wubranka – 1. SV Jednota Kamjenc 1:5

26. Mai 2016

20160525-Sorbische Fu+ ballauswahl 2016-9

Dobre znamjo za europske (!) mišterstwo narodnych mjeńšin tuta poražka we wčerawšej testowej hrě přećiwo mustwu wokrjesneje ligi drje njeje, ale w rozprawje Clemensa Škody čitamy, zo falowaštaj dwaj hrajerjo, a najskerje budźe trenar Frank Ričl hišće dalšich koparjow nominować.

20160525-Sorbische M+ñnnerfu+ ballauswahl - SV Einheit Kamenz-17

 

Europeada 2016 – prezentacija serbskeju wubrankow

25. Mai 2016

Składnostnje wotzamknjenja přihotow lětušeje Europeady wotmě so dźensa w Njebjelčicach nowinarska rozmołwa. Nawoda serbskeje delegacije Marko Kowar rozprawješe wo stawje přihotow a planowanym wotběhu europskich koparskich mišterstwow narodnych mjeńšin. Mustwje zastupowachu trenar a mustwowy nawoda (žony: Pětr Bejmak a Handrij Rachela; mužojo: Frank Ričl a Bjarnat Deleńk). Při tym wozjewichu hrajerjow a hrajerki, kotrež so 17. junija do Južneho Tirola na puć podadźa (hlej přiłoha). Pola muži su hišće někotři kandidaća zranjenja dla njejasni.

kader_WUBRANKA-Europeada 2016

Po medijowej rozmołwje hraješe wubranka muži přećiwo krajnemu ligistej Jednoće Kamjenc na derje přihotowanym trawniku Njebjelčan sportnišća před něhdźe 150 přihladowarjemi. Kónčny staw 1:5 (0:0).

Wjac informacijow:

http://www.europeada.eu/

(Clemens Škoda, referent Domowiny za kulturu a wukraj)

20160525-Pressekonferenz in Nebelschütz-12

Trěbny serbski „patriotizm“?

25. Mai 2016

Serbska pullerparty

24. Mai 2016

Sobotu kopańca – moja prěnja sezona so nachila

21. Mai 2016