Archive for Mai 2016

„Serbski sejm“ do njebjes

20. Mai 2016

#endegelaende Łužicy

19. Mai 2016

Rozmołwa z ministerskim prezidentom Tilichom

17. Mai 2016

NOWINSKA INFORMACIJA DOMOWINY

Rozmołwa z ministerskim prezidentom Tilichom

Dnja 17.05.2016 witaše ministerski prezident Swobodneho stata Sakskeje Stanisław Tilich zastupjerjow Serbow w statnej kencliji w Drježdźanach.

W hodźinskej rozmołwje narěča so mjez druhim přichod brunicoweje regiony w serbskim sydlenskim rumje kaž tež naćisk nowele sakskeho šulskeho zakonja. Domowina bě k noweli swoje stejišćo zapodała, kotrež so w šěrokej měrje wobkedźbowaše. Knježerstwowy naćisk zakonja předleži tuchwilu krajnemu sejmej.

Dale narěčachu dźěło mjeńšinoweho sekretariata a prócowanja wo připóznaće zakładneje papjery “Charta-rěče w Němskej – zhromadna zamołwitosć”.

Statnik po zetkanju: „Sakska je nam spušćomny partner za lěpšu podpěru serbskeho luda. Česću sebi dobre a wěcowne zhromadne dźěło. Tu njejedna so tu jenož wo spjelnjenje zakonjow, ale to je woprawdźe naležnosć našeho kraja. Za to moje připóznaće.”

Ze stron Domowiny wobdźělichu so předsyda Domowiny Dawid Statnik, městopředsydka Domowiny a wjednica mjeńšinoweho sekretariata Judith Wałdźic kaž tež jednaćel Domowiny a wiceprezident Federalistiskeje unije narodnych skupin Bjarnat Cyž. Zetkanje wotmě so w němskej a w serbskej rěči.

 

Narodne prašenje

14. Mai 2016

Hlej: https://www.freitag.de/autoren/jkassner/voelkisch-homogen

„Und wie steht es eigentlich um die Sorben in Deutschland? Quantitativ immer noch zahlreicher als die Südosseten. Sollten die nicht endlich die Deutschen aus ihrem uralten Siedlungsgebiet zwischen Neiße und Schwarzer Elster vertreiben?

Serbja na kongresu FUEN

13. Mai 2016

NOWINSKA INFORMACIJA DOMOWINY

We Wrocławju, lětušej kulturnej stolicy Europy, wotměje so wot 18. do 22. meje kongres Federalistiskeje unije europskich narodnych skupin (FUEN). Domowina, kiž je z lěta 1990 z čłonom FUEN, budźe ze sylnej delegaciju zastupjena. Jej přisłušeja předsyda a jednaćel Domowiny, Dawid Statnik a Bjarnat Cyž, městopředsydka Domowiny a wjednica mjeńšinoweho sekretariata Judith Wałdźic, předsydka Serbskeho młodźinskeho towarstwa “Pawk” Franciska Grajcarekec, z Delnjeje Łužicy Silvia Oehlertojc a zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Końcaŕ.

Lětsa wotměja so zdobom nowowólby. Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je nominowało Bjarnata Cyža jako wiceprezidenta FUEN a Dawida Statnika jako čłona europskeho dialogneho foruma FUEN; wobaj tutu funkciju hižo w tutej legislaturnej dobje wukonjetaj.

Bjarnat Cyž praji dźensa w Budyšinje: “Hłowne temy budu:

−      situacija narodnych mjeńšin w Pólskej, Ukrainje a na Balkanje,

−      mjeńšiny w krizowych regionach,

−      dodźerženje europskich mjeńšinowych zakonjow w krajach, kiž su EU přistupili a

−      delegatna konferenca z rozprawnistwom wo dźěle FUEN w legislaturnej dobje (3 lěta) a nowowólby gremijow.”

Zjawne wupisanje za dźěłowe městno w zarjedźe Domowiny

12. Mai 2016

05-12 Wupisanje_regionalny_recnik_BZ

Orientacija za ćěkancow – stasi, swoboda, Gauck / Što pak wědźa Němcy we Łužicy wo Serbach?

10. Mai 2016

Wón změje štwórtk pruwowanje w orientaciskim wobłuku integraciskeho kursa. Na cedlkach je wjele wažnych słowow, kotrychž zmysł dyrbi sej spomjatkować, přemyslujo doma wuwjedźenja wučerki na Budyskej wokrjesnej ludowej wyšej šuli. „Kancler němskeje jednoty“, „wólby prěnjeho cyłoněmskeho zwjazkoweho sejma“ 2.12.1990, „póndźelne demonstracije“, „statna bjezstrašnosć“, „Berlinska murja“ 1961-1989, wobsadźenske cony po wójnje, a što prošu rěka „NSDAP“?

A k tomu wjele mjenow: Wot Helmut Kohla hač k Joachimej Gauckej. Při tym njesmě wón zabyć, zo je Magdeburg stolica Saksko-Anhaltskeje, a hdźe sedźi parlament Porynsko-Pfalcy? Derje, „republika“ woznamjenja demokratija, ale potom ma so „eksekutiwa“, „legislatiwa“ a justica rozeznawać. Cyle wothladajo wot prašenja, što je docyła nadawk tutoho knjeza Gaucka, kiž je – zwjazkowy prezident. Nětkole ma hišće nawuknyć, kotre pomjenowanje słuša k zastojnstwu knjenje Merkel, kotruž sej tak waži.

A čehodla su ludźo nazymu lěta 1989 prawidłownje demonstrujo na drohach běželi? „Za swobodu.“ Ze „stasi“ je to bóle komplikowane. „Kaž policija?“ – Ně, tajna słužba. Čušlerjo su statej skradźu rozprawjeli, štó přećiwo knježerstwu abo statej rěči. Tajki stražowanski aparat ma tola tež knjez Assad. Ah haj, rozumju. Naročny kubłanski program za hólcow bjez šulskeho wotchadneho wuswědčenja a bjez powołanskeho wukubłanja z arabskeho kraja.

To njech njeje jenož praktiske přispomnjenje k wšěm tym, kotřiž su sej minjene tydźenje w rozbudźenych telewizijnych debatach na wšěch kanalach hubu na ćěkancow drěli, kotřiž dyrbjeli skónčnje porjadnu orientaciju wo našich poměrach w Němskej dóstać. Runja rěči směmy tež hladajo na orientaciju so prašeć: Kelko orientacije dóstawaja poprawom Němcy wo Serbach, němscy migranća we Łužicy wo awtochtonym serbskim ludźe? Što wědźa přerězni zdźěłani (!) ludźo wo serbskich stawiznach?