Radźe starostow – gratulaciju! Přeju sej bórzomny bratrowski brainstorming

Iniciatiwnej skupinje za serbski sejm je so poradźiło, zajimawu zestawu dawno připowědźeneje „rady starostow“ kónc tydźenja we Wojerecach zjawnosći předstajić. Mjez nimi su wosobiny, kotrež sej jara wažu.

Je jara zwjeselace, hdyž ludźo swój wólny čas do angažementa za Serbstwo inwestuja. W tutym zmysle tež chwalbu čłonam tuteje rady starostow! Gratuluju jim k zwólniwosći, złožujo so na swoje bohate nazhonjenja, za nowymi pućemi do přichoda serbskeju rěče a kultury pytać.

Njejsym sej pak wěsty, hač je wšěm pomjenowanym čłonam rady starostow wědome, zo maja nětkole poprawom zaměrnje projekt „serbski parlament“ přihotować. To pak je wšojedne hladajo na to, zo serbski sejm ze wšelakich znatych a w blogu Piwarca dosć wospjetowanych přičin tak a tak ženje njebudźe.

Tohodla by najskerje z wida rozumneje narodneje politiki to najlěpše było, hdyž bychu so wotpósłancy zwjazkoweho předsydstwa a rady starostow bórze zetkali, zo bychu so wotewrjenje wo zakładnych prašenjach zastupnistwa serbskeho ludu wuměnjeć móhli. Bratrowski brainstorming bjez konkretneho cila.

Jeli so w bjesadźe wukopa, zo mamy tola zhromadny konkretny projekt, ćim lěpje! Ja na přikład pytam podpěraćelow za přihotowanje nošerstwa swobodneje serbskeje modeloweje šule – bjez 2plus, ale ze serbskej dušu!

5 Antworten to “Radźe starostow – gratulaciju! Přeju sej bórzomny bratrowski brainstorming”

 1. iluzionistka Says:

  Ideja so mi dawno hižo spodoba – najprjedy pak dyrbjała w loće dobyć!!
  Běch raz na ekologiskim šulskim statoku („Schullandheim Hutzelberghof“, hlej w interneće) a tajki projekt bych ze serbskej šulu zwjazała!

 2. Haaraald Says:

  „Njejsym sej pak wěsty, hač je wšěm pomjenowanym čłonam rady starostow wědome, zo maja nětkole poprawom zaměrnje projekt „serbski parlament“ přihotować.“
  Směm Was změrować, knježe Braumanno, iniciatiwna skupina je to wot wšeho spočatka jasnje činiła a z tym tež kandidatow wabiła. Kandidaća jara dokładnje wědźa do čeho so tu dadźa. Jeli njeje to Wam dopokaza dosć radźu Wam sebi nahrawanje livestreama na youtube hišće jónu dokładnje wobhladać. Tam budźeće zwěsćić, zo je so kóždy kandidat indiwiduelnje do powołanja zjawnje k tutomu zaměrej wuprajił. Tuž njeje docyła žaneho dwěla zo dokładnje wědźa što je hłowny nadawk rady starostow.

  Wotwidźejo wot toho sym pak cyle jasnje runje wašeho měnjenja: zetkanje zwj. předsydstwa a rady starostow k wotewrjenje diskusije woprawdźe je jara dobry namjet za přichodny krok. Zhromadnosć město pačenja, na dobro Serbstwa!

 3. kuchar Says:

  Ja sej myslu wulki dzel starostow njewe, sto jich wocakuje. Wedza da woni na pr. kotre zakonje dyrbja so zmenic a zo tuta disciplina njeje tak lochko kaz na pr. jedyn online naprasnik nastajic, na kotruz so skupina serbskeje AFD (iniciatiwna skupina) preco tak zlozi? Status starostow njeje ani tak sylny kaz status towarstwa. Na kotre wustawki so jich procowanje zlozi, kotry statut. Sto je jich wolil? Sto da jim legitimaciju?
  Recept iniciatiwneje skupiny moze woprawdze kozdy sam, kozdy wjesny Stammtisch abo mjensa (frustrerowana) skupina koperowac.

  Recept sejmikarjow:
  1.zaloz towarstwo z sydom clonami z nekajkim difuznym zamerom. (na pr. wotprajenje legitimacije nasich byrgarmistrow, kotrez su snano jenoz wot 25% cyleje ludnosce woleni-to tebi njedosaha dokelz sy w zasadze jara njespokojny clowjek)-check

  2. Cin jedyn onlinenaprasnik abo online peticiju z 3 klikami -check
  Wazne jednore wuprajenje, tak zo njemozes tomu NE prajic. Podobnje kaz:“Za skit serbskich tradicijow w prichodze“

  3. Netko pytaj naiwnych, abo snano tez ludzi, kotrez njejsu so na dotalnych wolbach byrgarmistrow wobdzelili abo prosce zenje chutnje zajim njejsu na dotalnym modelu meli, dokelz je jim poprawom ta cyla wec z demokratiju atd. smorze. Wazne su jenoz 2-4 lochkich heslow kaz na pr. „Trjebamy skoncnje wot cyleje ludnosce legitimowanych byrgarmistrow“ abo swarce na to, wo coz njeje so was byrgarmister hisce wuspesnje staral – na pr. puc pred wasej lezownoscu njeje w dobrym stawje (wso jedne z kotreje priciny)-check
  4.potom pytaj 15 ludzi, kotrymz so lochke tezy lubja a skronuj z tutych ke necemu wysemu, kotrez su netko hejgn von Gott berufen a wysoko legitimowani a mazaj jim med wokolo huby. Woni su netko wazni a dzel historiskeje rewolucije atd. Hotowo. Zno mas tajke hibanje.-check

  Netko mas super konstrukt. Wazne. Nic popuscic. Wsudze rec hubjene wo byrgarmistrow. Zawolaj a zaberaj ministerstwa, zastojniki a politikarjow tak dolho, zo sej woprawdze mysla zo nesto na tym je, stoz sy jim stoty raz hizo prajil.

  TIP: Jara spechujomne je wezo kombinacija ze Serbskimi Nowinami – Serbske Nowiny budu wo twojim hibanju rozprawjec, dokelz sej mysla, zo z koperowanym BILD-niwowom prichod dzenika zarucis (ja sym drje hinajseho menjenja-myslu sej, zo je seriozny zurnalizm jenicki wupuc za monopolny serbski medij-ale to je wsojedne). Jenicki moto SN tucasnje-naskarac a potom wo tym rozprawjec. Skaranje jako zarucenje swojskeje eksistency a hawptske nesto k pisanju. To je kaz wobornik, kotryz sej sam wohen polozi – Haste immer was zu tun!

  To je sejmikowa poliwka. Dajce sebi slodzec!

 4. Haaraald Says:

  Wow. Tutón přinošk je krasny přikład na tym što z politiskimi diskursami w interneće njetrěchi: njetrjebawša a ranjaca polemizacija, połne zmylkow a słabych přikładow, njewěda napřečo zakładnym faktam politiskeho a prawniskeho systema a njezwólniwosć so bliže přez wěcku informować. Nimaće-li ničo napřečo tomu spytam nětko diskusiju zaso na wěcownu runinu zběhnyć a so tak z Wašim ‚argumentom‘ rozestajeć:

  „Wedza da woni na pr. kotre zakonje dyrbja so zmenic“ Uh. Dobre prašenje. Najskěršo nic. Dokelž po mojim zdaću so njetrjebaja za zaměr samopostajowanja (na přikład přez natwar wotpowědneho zastupneho organa – kaž jednoho sejma) skupiny ludźi (mjenujemy tutu skupinu raz na přikład: „Serbja“) docyła žane zakonje změnić. Wšitke k tomu trěbne zakonje a prawa su ludnosći w Zwjazkowej republice přez zakładne prawo na asociaciju „Vereinigungsfreiheit“, manifestowane w GG Art. 9, hižo date. Abo znaječe wy jedyn zakoń kiž Serbam zakaza so sami organizować w jich zmysle? To by woprawdźe skandal był! Bohudźak zo tomu wězo tak njeje.

  „Status starostow njeje ani tak sylny kaz status towarstwa.“ Ju. Wěsće da Wy kak sylny politiski status towarstwa je? Směm Wam přeradźić? Kedźbu …. (tuš)… Docyła nic.
  Jedne towarstwo nima docyła žanu politisku móc. Wone smě wězo jeje zajimy formulować a je knježerstwje předstajić, ale woprawdźitu politisku móc towarstwo nima. Tak ma RS runje tak wjele mocy: 0=0. Jenički substancielny rozdźěl mjez towarstwom a hromadki ludźi je, zo ma towarstwo samopostajene wustawki a zo je jako towarstwo registrowane. Hewak: ničo.

  „Na kotre wustawki so jich procowanje zlozi, kotry statut.“ Po mojim stawje informacijow so na tym runje dźěła. Te jeničke štož je absolutnje jasnje je jich zakładny nadawk: proces natwara serbskeho předparlamenta hladać a přez jich wosobinsku awtoritu a integritu zaručić zo so tutón proces w zmysle serbskeho luda poradźi.
  „Sto da jim legitimaciju?“ kaž prajene: jich wosobinska nahladnosć w Serbskej ludnosći a wosobinska integrita. To wězo njeje runje optimalny system, ale bjez wotpowědnych eksistowacych strukturow to njeje runje jednorje tajki projekt na nohi stajić. Po mojim zdaću je to šće jen poměrnje ‚OK‘ puć: znajmjeńša je to něšto na čimž móžeš natwarić. Žadyn absolutny konsens, ale znajmjeńše něšto. Nimo toho: na podobnje wašnje so w stawiznach parlamentarizma přeco pokročowaše: zakład je jedyn „senat“ nahladnych wosobow, kiž potom dalše wustawki přihotuje. Abo myliće so dla jeho započatkow tež na němskim parlamenće? Abo ameriskim? Jendźelskim? atd. Hdyž maće lěpšu ideju: prošu jara, poskam.

  „Recept sejmikarjow:
  1.zaloz towarstwo z sydom clonami z nekajkim difuznym zamerom. (na pr. wotprajenje legitimacije nasich byrgarmistrow, kotrez su snano jenoz wot 25% cyleje ludnosce woleni-to tebi njedosaha dokelz sy w zasadze jara njespokojny clowjek)“ Sprěnja: towarstwo nima jenož sydom čłonow ale je principielnje kóždym zwólniwym za sobudźěło wotewrjene. Zdruha: difuzny zaměr – hdyž maće Wy čeže ze zapřiječami „ludowe zastupnistwo“, „parlament“, „sebjepostajowanje“, atd. radźu Wam raz do leksika pohladnyć. Po mojim zdaću je zaměr absolutnje konkretny. Puć k zaměrej wězo njeje 100%-sce jasny, to trjechi. To pak a) njejsće prajił a b) je wón runje dla toho njekonkretny dokelž nochce iniciatiwna skupina tutón puć serbskemu ludej před-diktować ale skěrje móžnosće zaručić zo lud sam swój puć k zaměrej namaka. Ztřěča: přikład wjesnanostow je tajki słaby přikład, klaca prědku a zady! Wjesnanosća SU po demokratiskim principje woleni, dokelž SU statnje a prawnisce legitimowani. To je runje status kiž chce iniciatiwna skupina za serbske ludowe zastupnistwo naposledk zaručić! Lěpje by było hdyž bychće z přikładom towarstwa spytali, na přikład takle: „wotprajenje legitimacije ADAC za wšitkich wodźerjow awtomobila rěčeć, dokelž je jenož połojca wodźerjow sobustaw ADAC“ abo „wotprajenje legitimacije wjesneho kluba plahowarjow nuklow rěčec za wšitkich wobsedźerjow domjacych zwěrjow“ abo „wotprajenje legitimacije třěšneho kulturneho towarstwa rěčeć za wšitkich sobustawow wěsteho luda“. Wšitke tute zaměry su absolutnje legitimne, dokelž njestajeja statnje sankcioněrowane struktury do prašenja, posledni přikład je samo wosebje přitrěchjace, dokelž zajimy cyłeho luda přez jedne towarstwo organizować je po němskim prawje samo ilegalne! (Fußnote: to je woprawdźita přičina eksistency §5 Serbskeho zakonja, zo so tam za Serbow jedne wuwzaće čini! Poprawna forma ludoweho zastupnistwa je organizacija jako korporacija zjawneho prawa „Körperschaft öffentlichen Rechts“ – štož je Domowina woko 2012 wotpokazała)

  „2. Cin jedyn onlinenaprasnik abo online peticiju z 3 klikami“ Sprawnje prajene: haj, Wy maće prawje, to woprawdźe njeje žadyn elegantny puć. Ale: ka hewak? Nimamy žane struktury po kotrymž bych iniciatiwa so hewak moła orientować – ani njewěmy kelko Serbow docyła su, dokelž lićenje njeje chcyte! Hdyž maće lěpšu ideju: prošu jara. Hdyž nic: što je na ideje peticije zasadnje wopak? Prěni krok so dyrbi na někajke wašnje činić.

  „3. Netko pytaj naiwnych abo snano tez ludzi, kotrez njejsu so na dotalnych wolbach byrgarmistrow wobdzelili abo prosce zenje chutnje zajim njejsu na dotalnym modelu meli, dokelz je jim poprawom ta cyla wec z demokratiju atd. smorze.“ – cyle sprawnje: Kotry zły duch je Was kópnył zo maće tu lózyskosć tajkeněšto prajić?! Wy sebi wěsći mysliće zo wšitcy tute 800 podpisarjo – mjez nimi nazhonite a zjawnje připóznate wosobiny kaž Dr. Helmut Faßka, Isztvan Kobjela abo sobustawy Rady starostow – su hłupe wowcki kotryž žane zdaće wo ničim nimaja? Zo dźe jim jenož wo to tu ‚lózu Domowinu‘ zničić?! Docyła na tutu (nimo toho tež njesubstancielnu) ideju přinć swědći wo wašej ryzy lózyskosći, wašej ignorancy a njezwólniwosći k sprawnym a chutnym rozestajenju a pokaza w kotrych kategorijach Wy mysliće! Hańba! A potom chceće Wy iniciatiwnu skupinu jako serbsku AfD předać?! Myslu sebi Wy zaměniće štó tu Mindset tych pegidistow ma. „Öh-öh, te tamne su wšě hłupe, su da wšitcy slepi, njewidźi nichtó tu wěrnosć, sym da ja jenički kiž widźi ka woprawdźe je, öh-öh!“ Hišće jónu: Hańba!

  …wodajće, to je mje tak hněwało. Nětko zaso k poprawnej diskusij:
  „Wazne su jenoz 2-4 lochkich heslow kaz na pr. „Trjebamy skoncnje wot cyleje ludnosce legitimowanych byrgarmistrow“ abo swarce na to, wo coz njeje so was byrgarmister hisce wuspesnje staral – na pr. puc pred wasej lezownoscu njeje w dobrym stawje (wso jedne z kotreje priciny)“ – HAJ! Eksaktnje! TO je politika! Hdyž njejsy spokojom z tym kak ta wěc beži, spytaj něšto na tym změnić! To so praktikuje po cyłym swěće! Chceće Wy woprawdźe implikować, tón prawy puć hdyž jen njespokojny je, je měrnje doma při blidce sedźeć a čakać zo wšo so wot samo rozrisa? Zo jenož Serbja dyrbja měrnje žrać štož dóstanu předpołožene a nimaja prawo ničo změnić?!
  A hdyž wobstejacy system so jako njekmany wupokaza zaměry přesadźeć, što je wopak na pospyće system změnić? Runje hdyž spytaš tutu změnu po legalnych pućach přewjesć?! Ka móže to něšto wopačne być?!

  „4.potom pytaj 15 ludzi, kotrymz so lochke tezy lubja a skronuj z tutych ke necemu wysemu, kotrez su netko hejgn von Gott berufen a wysoko legitimowani a mazaj jim med wokolo huby. Woni su netko wazni a dzel historiskeje rewolucije atd. Hotowo.“ Hdyž so Wam kandidaća za Rady Starostow njespodobaja směm Was změrować: Woni njejsu na čas žiwjenja (a tež nic ‚von Gottes Gnaden‘) powołani, ale so, hdyž Předparlament jónu steji, přez tutón (a z tym rozšěrjene přez Serbski lud) wola. Wy maće tež šansu swój hłos słyšomne činić, jeli je to Wam tak wažne.

  „Wsudze rec hubjene wo byrgarmistrow.“ Hdyž činja wjesnanosća hubjene dźěło, potom dyrbi so to tež kritizować (chceš-li zo so polěpši). Nawopak tež: hdyž činja dobre dźěło so tež chwala.
  Dyrbi so radšo huba dźeržeć hdyž něšto njetrěchi? Kaž anno 1964? Je to lěpje?

  „Zawolaj a zaberaj ministerstwa, zastojniki a politikarjow tak dolho, zo sej woprawdze mysla zo nesto na tym je, stoz sy jim stoty raz hizo prajil.“ Ta ironija je: wot wšeho spočatka rěkaše wot strony Němskeje politik: To je wěc mjez Serbami, to dyrbja sami rozsudźić, my so tam nutř njetykamy.

  „TIP: Jara spechujomne je wezo kombinacija ze Serbskimi Nowinami“ Ironija die Zweite: w iniciatiwnej skupiny druhdy runje tak swarja zo je SN „Systemmedium“. Ja woprawdźe nochcu z redaktorami SN měnić: te wbohe su přeco na wšitkim wina.
  Ale směm Was tróštować: SN su znajmjeńša swobodne medije, kóždy ma móžnosć swoje měnjenje přez zapis abo komentar wozjewić. Snano maće Wy raz lóšt? Ale TIP: snano přichodny raz lěpje rešeršować a swójski wuraz předźěłać. Potom budźeće snano tež jónu komentator, kotryž móžeš chutnje brać.

  „To je sejmikowa poliwka. Dajce sebi slodzec!“
  Lěpje hač horcy powětr někotrych komentarow w interneće na kóždy pad słodźi. A ma samo substancu!

 5. hosc Says:

  Kuchar a Harald. To je rjenje kak wy tu pisace (-:
  Dam sej slodzec.
  Kuchar ma lochki recept a Haraldej njeslodzi. Cyle wopak pak kuchar njelezi. Chcu nekotre komentary Haralda komentowac.

  *** Haaraald: „Wěsće da Wy kak sylny politiski status towarstwa je? Směm Wam přeradźić? Kedźbu …. (tuš)… Docyła nic.
  Jedne towarstwo nima docyła žanu politisku móc. Wone smě wězo jeje zajimy formulować a je knježerstwje předstajić, ale woprawdźitu politisku móc towarstwo nima. Tak ma RS runje tak wjele mocy: 0=0“

  ->To tak njetrjechi – abo sto rozumice wy pod politiskej mocu? Diktaturu we wsech woblukach? Domowina jako towarstwo ma na priklad cyle jasnu definowanu moc. Je z partnerom w njelicomnych gremijach a samo jednu z najwysich mocow w stace (moc nad statnym budgejom) Serbja maja – direktnje prez Zalozbu jako jich instrument. Samo zakonje – statne zrecenja – tutu politisku moc skitaja. Tez sejmikowy starosta Leipner na pr. zjawnje pripoznawa wuspechi Domowiny. Potajkim je to 0? Wězo, hdyž sy njespokojny čłowjek móže to přeco wjac być.

  *** Haaraald: „Wšitke k tomu trěbne zakonje a prawa su ludnosći w Zwjazkowej republice přez zakładne prawo na asociaciju „Vereinigungsfreiheit“, manifestowane w GG Art. 9, hižo date. Abo znaječe wy jedyn zakoń kiž Serbam zakaza so sami organizować w jich zmysle? To by woprawdźe skandal był! Bohudźak zo tomu wězo tak njeje.“

  ->Haj. To je dobry priklad. Runje GG.Art.9 pokaza nam, zo runje tole Domowina hizo cini-cyle swobodnje, bjez statnych abo stronskich wotwisnoscow. Njesme wezo nikoho nucic zastupic. Ale tez nekajki priwatny „Sejmik“ tole, zlozujo so na Art.9, bjez statnych zrecenjow njesme. Kozdy ma prawo aktiwnje sobuskutkowac ale tez prawo tole nic cinic. (hlej na pr. tez https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb5/prof/OEF005/Einfuehrung_Grundrechte/kmentvereinigungsfreiheitzusammenflit.pdf, strona 1 deleka,str.2 horjeka), Hdze by potom rozdzel byl k dotalnemu bylo?A po mojich zakladnych informacijach njekryje Art.9 intenciju zjawno-prawniskich konstruktow.
  A cyle sprawnje, ja sej njemyslu, zo so to wsitkim podpisarjam onlinenaprasnika lubi kak tu jednotliwcy iniciatiwneje skupiny netko w jich mjenje postupuja. Woni su zawesce podpisali, zo bychu hrubu ideju podperali – podobnje kaz peticija „Gegen die Privatisierung des Wassers“. Ok-mojedla. Ale woni njejsu ani ok dali, zo bychu so netko hizo jako Wahlvolk za nekajke predwolby za nekajke prowizoriske predparlamenty (stoz je tez = 0 %prawniski status) a tak dale k dispoziciji stajili. Nemsce so praji „Schindluder betreiben“.

  *** Haaraald: „Sprěnja: towarstwo nima jenož sydom čłonow ale je principielnje kóždym zwólniwym za sobudźěło wotewrjene. Zdruha: difuzny zaměr – hdyž maće Wy čeže ze zapřiječami „ludowe zastupnistwo“, „parlament“, „sebjepostajowanje“, atd. radźu Wam raz do leksika pohladnyć. Po mojim zdaću je zaměr absolutnje konkretny. Puć k zaměrej wězo njeje 100%-sce jasny“

  -> wotewrjena je tez Domowina kozdemu, kotrez je zwolniwy = aktiwny. Parlament je wezo jedne jasne zaprijece, ale njedziwajcy toho jara abstraktne. Jako Parlament mozes Zwjazkowe predsydstwo tez rozumic. Podobnje POLIS, hdzez tez njejsu wsitcy mohli sobu postajowac. W Grjekskej pak je samo tak bylo, zo nekotryzkuli docyla njeje mohl sobu postajowac, dokelz njeje zenje status burgarja docpel. Tole je w Serbach hinak, kozdy ma prawo so aktiwnje sobu wobdzelic – nichto so njewuzamknje.
  A po mojim posudzowanju njeje puc nic jenoz „sce cyle 100% jasny“, ale njeje hisce DOCYLA jasny. Potajkim 0%. Tohodla rozumju iritaciju Domowiny, zo njemoze docyla zane stejisco wotedac, dokelz hisce NICO jasne njeje. Cemu da so chce wona wuprajic? Njewerju do toho, zo budze Domowina, rucez je mozno cylkownu situaciju za Serbow polepsic, so napremo tomu stajic – tam su dosc rozumnych a dobrych Serbow.
  Mi je tez kusk psychologija w tej skupinje jasna, hdyz sej wobhladam konsistencu clonow sejmikarjow. Wzajmy raz na pr. knjeza Kella. Je da won hdy raz na nekajke wasnje substancielnje, nimo wulkeje „Schaumschlägerei“ nesto za Serbow docpel? To su za mnje hobbypolitikarjo podobnje kaz na pr. Reichskanzler Schittke 🙂 Je da won hdy raz jedyn jenicki mandat nehdze wudobyl z jeho ludowej stronu? Kak dyrbi nechto w serioznej politice abo ja jako politisce zajimowana Serbowka tajku skupinu chutnje brac, hdyz je tajki clowjek jich recnik?

  *** Haaraald: „HAJ! Eksaktnje! TO je politika! Hdyž njejsy spokojom z tym kak ta wěc beži, spytaj něšto na tym změnić! To so praktikuje po cyłym swěće! Chceće Wy woprawdźe implikować, tón prawy puć hdyž jen njespokojny je, je měrnje doma při blidce sedźeć a čakać zo wšo so wot samo rozrisa? Zo jenož Serbja dyrbja měrnje žrać štož dóstanu předpołožene a nimaja prawo ničo změnić?!“

  -> Z lochkimi heslami a jednorymi formulami ludzi wabic je w mojich wocach prosce populizm. Jeli bychu nekotri kusk woci wocinili, bychu woni dyrbjeli spoznac, zo mamy dosc k „zranju“ a sami moznosce a prawa nase zbozo w jednej swobodnej towarsnosci do rukow wzac. Ale to jenoz funguje, hdyz mas lost woprawdze sam praktisce nesto cinic a nic w nekajkich metadiskusijach cyle systemy wosobinskeje njespokojnosce dla do prasenja stajic a pri tym ludzi naskarac bjez konca.

  Wosobinsce běch prekwapjena wo wcerawsim (po mojim posudzowanju) 1. diferencowanym prinoskom w SN wot Arlta k tutej temje. Gratulacija! Dale so mi tam wuswetli, zo citam skoro jenoz „dyrbja so namakac“, „hisce njejasne“ abo „prowizorium“. Njejsu da 6 let hary dla prawdzepodobnje 0 wusledka netko skoncnje dosc, zo bychmy so skoncnje raz zaso wo te wazne nadawki starali?
  W SN,09.01. su tu powsitkownje hnydom nekotre schmankerly podla:“Iniciatiwa za serbski sejm be rozsudzila tajku radu do ziwjenja zwolac[…]Menja, zo sescletne procowanja na tym polu sej za serbsku zjawnosc widzomny wusledk zadaja“
  -> potajkim je so rada starostow dla zjawnosce wutworila a zo ludzo nekajki wusledk widza (-:
  Ganz frei nach dem Motto: Gründe einen Arbeitskreis. Wenn nach sechs Jahren dieser Arbeitskreis nichts weiß, gründe aus dem Arbeitskreis einen Arbeitsarbeitskreis, damit der kleine Mann nun wieder weiß:“Ach, es gibt noch diesen Arbeitskreis“

  Tez Walda skutkuje bjezradny. Netko pyta paralely z kulojtymi blidami za cas wakuuma. Je njewidzu pak zadyn wakuum. Kajki wakuum won meni? Widzu skerje wakuum w nekotrych mozach, stoz nastupa fairnosc napreco druhim, respekt pred historiskim zasluzbam Domowiny a wutworjenej Zalozby (stoz njeje jenoz kusk kulturne towarstwo atd., kaz so to tak rady wot sejmikarjow praji a degraderuje) a kusk spokojnosc z tym, stoz mamy a z cim tojsto docpec mozemy, hdyz bychu tajcy kaz w iniciatiwnej skupinje kusk pozitiwnise nastajenje meli a nic preco na wso swarjeli a so huntorili.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: