Sejmikarjo so w lisće sakskemu knježerstwu na Domowinu přisłodźeja

Wupada tak přewinjenje stareje konfrontacije z Domowinu, kaž je so z kruha delnjoserbskich starostow iniciatiwneje skupiny za serbski sejm w aktualnym Nowym Casniku připowědźiło?

W pismje sakskej ministerce Stange, za Serbow přisłušnej, wozjewjenym w nowinskej zdźělence minjenu njedźelu, su so dr. Měrćin Wałda, Hanzo Wylem-Kell (rěčnikaj), třo starosća Hartmut Leipner, Klaws Thielmann a Ernst Wirth, kubłanskopolitiski rěčnik Andreas Kluge a „rěčnik němskorěčnych Serbow“, Martin Schneider, na třěšny zwjazk Serbow wusypali, zo so dodźiwać njemóžeš.

Tamle so zaćišć posrědkuje, hač by Domowina (hlej wurězk) medije kontrolowała. Zo bě lěta dołho rozprawnistwo serbskeho wječornika wo iniciatiwnej skupinje (IS) hustodosć z pjera sobustawa IS, Alfonsa Wićaza (AW), so wězo tule njepiše. Tež nic, zo je sobuakter skupiny Benedikt Dyrlich prjedy w swojim času jako šefredaktor SN něšto cyle druhe wospjet kritizował: Zo su Serbske Nowiny wotwisne wot połstatneje origanizacije załožby.

Cyle wothladajo wot protokolariskeje keklije – wumjetowanje Domowinje, zo njeje wona dźěłowe směrnicy po zdokonjenju dźěła dale na internetnej stronje konserwowała – a jednostronskeho wutřihanja jenoz jim so hodźacych přinoškow wo formje zastupnistwa Serbow – přepisaja woni swojowólnje stawizny: Tak běše kónc Wěteńčanskeje iniciatiwy „Naše šule – šule za žiwjenje“ „aufgrund institutionell-sorbischer Widerstände“, štož měło za čitarja cyłeho traktata rěkać: na wšěm wina Domowina. Štóž je tehdom wobdźěleny był, wě, zo je to hotowy kał.

Poslednja sada tutoho spisa, rozpósłaneho w najhorcyšej fazy jednanja Domowiny wo serbske zajimy w nowym šulskim zakonju: „Wir hoffen, der sächsischen Staatsregierung und den Mitgliedern des sächsischen Landtages mit dieser Stellungnahme wichtige Unterstützung für ihre politische Arbeit zu geben.“ Kotru? Za statne zakročenje přećiwo diktatoriskej Domowinje?!

Ale podpisarjo tutoho pamfleta nětkole zawěsće njewočakuja, zo mam hišće zajim, so z nimi za blido sydnyć. To dyrbja druzy přewzać. Šćuwańca njeje zakład dialoga.

11 Antworten to “Sejmikarjo so w lisće sakskemu knježerstwu na Domowinu přisłodźeja”

 1. so hnewacy Says:

  Jako čitach piwarcowy poskitk za zhromadnu rozmołwu ze starostami, sej myslach „To by něšto“ było. Wězo budu ći tak mjenowani starosća jich instrukcije dale wot Čornaka, Wałdy, Kella a Klugi dóstać a snano budźe tón jedyn abo druhi hižo kusk naškarany, sej myslach – Ale derje by tajka wuměna w mjezsobnej dowěrje ze starostami była (a wosebje bjez tych ludźi iniciatiwneje skupiny – wšako je jich hida napřećo Domowiny wočiwidna a hižo pře sylna za konstruktiwnu rozmołwu – tam su „Hopfen a Malz“ zhubjene).
  Nětko čitam zjawny list (dale pósłana eMail) na ministerku Stangowu a na knježerstwo a dyrbju prajić, zo sym jara jara přesłapjeny přez starostow, kotrež su tutón list sobu podpisali, dokelž z tym tež na cyły kruh starostow hubjene swětło padnje. Samo so na moju naiwitu hněwam, zo sym do toho wěrił, zo budu te „nowe“ starosty kusk rozumniše.
  Zo tam ći iniciatiwnicy sobu podpisaja a spytaja Domowinu ramponěrować je jasne-kaž dotalny muster – ale, zo tež starosća, kotrež dyrbjachu nowy wětřik do tej naležnosće přinjesć tajke něšto podpěraja, to přeco hišće wěrić njemóžu.
  A potom dźensa hišće zaso jedna zjawna namołwa iniciatiwneje skupiny na Nukec Jana w SN za zhromadny termin. Kak diletantisce, abo hinak zełharne to je? Hdyž chcu dowěru natwarić njepřeprošu přez nowiny, ale w mjezsobnym wothłosowanju termin. A po tutym horjeka mjenowanym lisće njewidźu docyła wjac žadyn zakład za na někajku rozmołwu. Defacto su z tym listom tež wšě Serbja blamowani – wulka škoda!
  Skerje sej bych mohł předstajić zo přińdźe ze stron Domowiny nětko samo juristiska reakcija. To dźe absolutnje pře daloko!

 2. Sejmikar Says:

  Přihłosuju ći, Piwarco, zo njeje šćuwańca žadyn zakład za někajku rozmołwu, ale: 1) Na rozdźěl wot Domowiny njeje Serbski sejm na redakciju Serbskich Nowin ženje zazwonił, zo by wozjewjenju wěstych přinoškow zadźěwał. 2) Domowina – RCW je so njedawno ze swojej sławnej sadu: „…Kulturnu awtonomiju Serbow njepodpěrujemy…“ jara blamowała. Što da hewak ma Domowina činić? Awtomatisce rěka tuta sada, zo Domowina-RCW asimilaciju Serbow podpěruje. Tajke skutkowanje my njetrjebamy.
  Za serbske ludowe zastupnistwo – Serbski sejm!

 3. rumpodich Says:

  Ja sej myslu zo njebese pricina za skorzbu za sejmikarjow w rozprawnistwje SN w minjenym casu. To bese zno sylny tobak kak wociwidnje PRO-sejmik je so to praktikowalo – tez zadyn dziw, hdyz redaktorojo sami zjawnje peticiju podperaja (ja so prasam kak moze so tam neutralita dodzerzec?).
  A ja sej zadam zorla, hdyz so nesto twjerdzi kaz „…Kulturnu awtonomiju Serbow njepodpěrujemy…“ Tole zadyn Domowinjan njeje prajil, znajmjensa nic wedomje.

  • Sejmikar Says:

   Sada wo „wutworjenju kulturneje awtonomije Serbow“ steji w SN z 6. januara 2017. Redaktorojo njemóža neutralni być, dokelž su sami „psychoteror“ Domowiny – kaž so zda – w zańdźenym času dožiwili.

 4. Hanka Says:

  Ma da „Sejmikar“ dokładne žórła? Hdy je Domowina čisć na redakciju wukonjała? Prošu dokładne daty, da móže so to raz zjawnje z redakciju pruwować dać. Tajke „postfaktiske“ žwanje . Lute twjerdźenja a wopancanja.
  Redakcija SN – jeli by sprawna była – skerje hinak wo tym swjećić. Njech raz Wałda pokaza wotličenje jeho domjaceho telefona. Wězo je sejmik čisć na nowiny wukonjał. Samo na němske redakcije. Njech so Piwarc raz pola lokalnych naprašuje.

  Prašam so: Je to wašnje a dźěławosć sejma? Da jón woprawdźe njetrjebamy. Sym ja wjesoła, zo njejsym ženje tajki hnoj podpisała. Čim bóle tež, hdyž zhoniš zo docyła hižo z teje lisćiny podpisarjow dele njepřińdźeš – hlej komentar Reginy Šołćineje.

  Na kóncu hišće raz chutne prašenje na „Sejmikarja“:
  Měniš, zo z tajkimi twjerdźenjemi swoju „wěrnosć“ budźeš zakitować móc?
  Pomału mam zaćišć, zo zhubiće dno pod nohomaj. Wy so přeco dale radikalizujeće a hižo wid za woprawdźitu diskusiju nimaće.
  Je škoda, ale bjez dwěla dobra ideja „zhromadneho konsensa/serbskeje demokratije“ so přez was dospołnje demontuje.

 5. jutrowny zajac Says:

  Žórło SN? (-: Aha, na potom to zawěšće tak budźe.
  A haj. Neutralni. Da raz widźiš kak psychoterorresistentni su redaktorojo Serbskich nowin (-: Ja njejsym registrował, zo běše rozprawnistwo w konteksće serbski sejmik PRO Domowina, skerje nawopak.
  A prošu konkretne dopokazy, štó je jich hdy terorizěrował!

 6. nyča Says:

  Hinak hač iniciatiwna skupina (znowa) twjerdźi, njeje Domowina towaršnik Ludoweho nakładnistwa, tuž LND tež wotwisny wot Domowiny njeje. Samsna wěc je so hižo tehdom na kongresu „EFA“ w Budyšinje twjerdźiła.

 7. Mann im Mond Says:

  Ja mam zacisc zo nekotri z iniciatiwneje skupiny docyla njewedza kak sto w Serbach funguje. Woni kritizuja wecy, hdzez so sami hisce zenje njejsu sami wobdzelili (Domowina/Zalozba).

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: