Domowina: zwólniwa k dialogej na bazy wěrnosće/ konfrontacija iniciatiwneje skupiny „Serbski sejm“ njetyje serbskemu

NOWINSKA INFORMACIJA

Domowina: zwólniwa k dialogej na bazy wěrnosće / konfrontacija iniciatiwneje skupiny „Serbski sejm“ njetyje serbskemu

K nowinskemu wozjewjenju iniciatiwneje skupiny „Serbski sejm“ z dnja 10.03. „Předsydstwo Domowiny so znowa zapowědźi poskićenym rozmołwam ze sejmowej iniciatiwu“, praji předsyda Domowiny Dawid Statnik:

Něhdźe 15 wosobow wopřijaca sejmikowa iniciatiwa přepóznawa (verkennt) bazowu demokratiju našeho třěšneho zwjazka z 7.300 čłonami w Domowinje přisłušacych towarstwach a zwjazkach. Iniciatiwa tohorunja nochce připóznać, zo je zajim mjez towaršnostnje angažowanymi Serbowkami a Serbami na aktiwitach “Sejma” nadal snadny. Wot 46 adresatow (sobustawske towarstwa a čłonojo zwjazkoweho předsydstwa), kotrymž smy přeće sejmikoweje iniciatiwy wo rozmołwu sposrědkowali, reagowachu jenož dźesaćo, a tući krótkodobny termin bjez konkretneje temy přewažnje wotpokazachu.

Wotpowědnje tomu sym zastupjerjej sejma Měrćinej Krawcej dnja 3. měrca telefonisce zdźělił, zo smy k tajkej rozmołwje zasadnje zwólniwi, ale nic srjedź intensiwnych přihotow našeje hłowneje zhromadźizny dnja 25. měrca we Wojerecach. Tam by sejmowa iniciatiwa tež dobru składnosć měła, swoju naležnosć wšěm zastupjerjam serbskich towarstwow a zwjazkow k diskusiji stajić.

Tuta medijowa zdźělenka sejmoweje iniciatiwy so runje tak mało z wěrnosću kryje kaž njedawne wozjewjenje wo rozmołwach w Braniborskim krajnym sejmje, kotrež dyrbještej frakciji SPD a Lěwicy poprawić.

Domowina njeje ženje – hinak, hač spyta sejmowa iniciatiwa z wobstajnymi njewoprawnjenjemi podsuwanjemi zaćišć zbudźić – někajki narok na samozastupnistwo stajiła. To rozeznawa nas wot sejmoweje iniciatiwy, kotraž při wopisanju swojeho “kubłanskeho wjerška” lětdźesatki mnohostronskich aktiwitow za serbsku rěč runje tež pod třěchu Domowiny prosće ignoruje. Nadawk Domowiny jako zastupjerka zajimow bazěruje na zakonjach Zwjazkoweje republiki a nic NDR. Domowina je na zakładźe jeje wulkosće jedna a na zakładźe § 5 Sakskeho serbskeho zakonja a na zakładźe § 4a Braniborskeho Serbskeho zakonja ta zastupjerka zajimow Serbow. Zo nima iniciatiwna skupina tutu legitimaciju swojowólnje za płaćiwu, ničo na tym njezměni, zo wona wobsteji.

Hłownohamtske funkcije a přistajenske poměry w Domowinje su wólbne zastojnstwa resp. regularne přistajenske poměry, kiž su přez wupisanje zjawnje přistupne. Woni su na zakładźe płaćiwych tarifow a zakonjow norměrowane. To by dyrbjało hornjołužiskemu rěčnikej sejmoweje iniciatiwy, kiž bě sam wjele lět přistajeny serbskeje institucije, poprawom znate być.

Tuta konfrontacija bjez měry a mjezy a agresiwna negacija wobstejacych strukturow, kaž ju iniciatiwa wot 2011 ćěri, wobškodźi dobre mjeno serbskeho, a za wšědne pěstowanje serbskeje rěče w mnohich serbskich swójbach, ale tež w pěstowarnjach, šulach a při zjawnych zarjadowanjach, žadyn dobytk njeje. Přiwšěm smy dale k dialogej zwólniwi a dopominamy na to, zo wotmě so wot 2011 cyłkownje 15 zarjadowanjow, na kotrychž so zastupjerjo sejmoweje iniciatiwy a Domowiny zhromadnje wobdźělichu.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: