Archive for April 2017

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny so konstituowało

29. April 2017

NOWINSKA INFORMACIJA

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny so konstituowało

Na 18. hłownej zhromadźiznje 25. měrca we Wojerecach wuzwolene Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je so dźensa, 29. apryla, w Budyšinje k swojemu konstituowacemu posedźenju zešło. Wuradźowanje nawjedowaše předsyda Domowiny Dawid Statnik. Na spočatku so čłonojo zwjazkoweho předsydstwa a sobudźěłaćerjo zarjada Domowiny mjez sobu předstajichu.

Zwjazkowe předsydstwo powoła Judith Wałdźic a Marcela Braumana jako dalšeju čłonow prezidija, kotremuž hižo přez swoju funkciju jako předsyda resp. městopředsydaj Domowiny Dawid Statnik, Marko Hančik a Wylem Janhoefer přisłušeja.

Dźensa wobzamknychu swój dźěłowy plan za tute lěto. Posedźenja zwjazkoweho předsydstwa chcedźa lětsa zasadnje pjatk wječor přewjesć, a to na teritoriju wšěch župow. Wobsahi wobzamknjenjow maja so do toho w dźěłowych wuběrkach přihotować. Přichodne posedźenje zwjazkoweho předsydstwa budźe 2. junija w Choćebuzu. Tam chcedźa tež namjet za wutworjenje dźěłowych wuběrkow wobjednać.

Na namjet čłona Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a wiceprezidenta FUEN Bjarnata Cyža wobzamknychu dźensa, zo podpěra zwjazkowe předsydstwo mjeńšinowu iniciatiwu Minority SafePack. Zběranje 1 miliona podpismow za mnohotu w Europje chcedźa na kongresu Federalistiskeje unije europskich narodnych skupin (FUEN) zahajić. Kongres wotměje so wot 17. do 21. meje w Cluj-Napoca/Kolozsvár/Klausenburg w Rumunskej; hosćićelka je Demokratiska alianca Madźarow w Rumunskej. Tež delegacija Serbow so na nim wobdźěli.

Dalše informacije pod:

https://www.fuen.org/de/news/einzelansicht/article/european-minorities-win-minority-safepack-case-against-the-european-commission/

Serbsce nětko online wuknyć

28. April 2017

https://sprachkurs.sorbischlernen.de/#/welcome

Tajny tip wšěm němskin přećelam, kotřiž chcedźa bjez kontrole tajnych słužbow komunikować 😊.

Serbske podawki w róžowniku 2017

28. April 2017

04-28 TERMINY meja 2017

Rěč a sejm

24. April 2017

W tutym wěcownym přinošku Freie Presse namakamy nazornje wšě argumenty za sejmik a přećiwo jemu.
http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/SACHSEN/Volk-statt-Folklore-artikel9882553.php

Wšěm dźe wo zdźerženje rěče. A kóždy njech sebje samoho pruwuje, hač je sam w swójbje, we wsy a hewak dosć za nju činił.

Rjana Łužica abo pisana pusćina?

23. April 2017

Dźensa blisko Cyrila a Metoda 😊.

Wopyt „Sakskeho špihela“ we Łuze

21. April 2017

http://www.mdr.de/mediathek/mdr-videos/a/video-100008.html

Wina na tym je zarjad za wukrajnikow w Drježdźanach, kotrehož dla ma naju „třeći kurdiski syn“ ze Syriskeje wušparanja. Dokelž chcedźa jeho nuzować, so do wulkopósłanstwa Assada w Berlinje podać.

 

W čěskich medijach wo Serbach na zhromadnym křižowym puću

19. April 2017

http://www.vybezek.eu/aktuality/21-zpravy/8684-cestou-bolesti-a-viry-2017.html

Integraciska móc serbskeho ludu

17. April 2017

Manuskript mojeho přednoška na hłownej zhromadźiznje Domowiny

(Po tym zo je so tuchwilu hišće pola naju we Łuze bydlacy Nihad, pobožny muslimski kurd syriskeho pochada, na křižowym puću a jutrownej nocy wobdźělił, běše mi to takrjec jutrowny nastork, tónle tekst hišće raz přehladać a wozjewić)

Lubi delegaća, waženi hosćo,

Jan Nuk je mje prosył, zo bych něšto k temje Serbja a ćěkancy prajił, wšako naju tuta naležnosć, runje tak kaž mnohich druhich, hižo dołho praktisce zaběra. Sym pak předsydźe připowědźił, zo chcu so tomu pod hesłom „swětej wotewrjene Serbstwo” wěnować, wšako je pomoc ćěkancam dźěl serbskeje hospodliwosće a integraciskeje mocy serbskeho ludu.

Najprjedy chcu so wšěm ludźom we Łužicy podźakować, kotřiž su ćěkancam minjenej lěće poboku byli, a tohorunja wšěm, kotřiž su k čłowjeskej atmosferje w našej towaršnosći přinošowali – a njech je w rozmołwje ze susodami. Ja so wosebje wjeselu, zo je Domowina – hłowna zhromadźizna, zwjazkowe předsydstwo a předsyda – na přikładne wašnje a stajnje spušćomnje křesćansko-humanistiske stejišćo k tutomu prašenju zastupowała.

Wosebity dźak słuša tež serbskim medijam – rozhłosej, telewiziji a nowinje – za wěcowne rozprawnistwo. Integracija ćěkancow abo powšitkownje připućowarjow móže so jeničce w dialogu z domoródnej ludnosću radźić. Wšako chcemy nowych sobuwobydlerjow prjedy abo pozdźišo do tuteje ludnosće integrować. Moje wosobinske nazhonjenja na wsy su při tym bjez wuwzaća pozitiwneho razu byli. Naši susodźa su wšědny dźeń dobri partnerojo při praktiskej integraciji byli.

Kóždy wě, zo sport kaž kultura wažnu rólu při tworjenju zhromadnosće hraje. Tohodla dowolće mi, tule – zastupujo wšěch druhich – jedyn přikład mjenować: Tadeja Cyža a SJ Chrósćicy. Woni su młodymaj syrisko-kurdiskimaj mužomaj, kotrajž staj hač do njedawneho pola naju bydliłoj, dobre lěto sobuhraće w serbskim koparskim mustwje zmóžnili. Tak njejstaj Salman a Iwan jenož zakładne serbske wobroty w kopańcy nawukłoj, ale tež piwo pić. Štož je bytostna socialna kompetenca we nawječornym kraju.

Kaž pola druhich pachołow je so jeju koparska faza ze wšelakich přičin raz skónčiła. Iwan dźěła mjeztym w třoch změnach pola TDDK w Nadróžnej Hrabowce, hdźež klimatiske připrawy za naše awta sobu produkuje. Poprawom chcyše wón k swójbnym do Porurskeje. Jeho wuj w Gelsenkirchenje pak jemu praješe: Tule je drje třoch jobcenterow, ale žanoho porjadneho dźeła. Wostań we Łužicy, tamle maš wjac šansow. A to tež trjechi.

A hdyž maće potrjebu, sej awto lakěrować dać, potom to Salman jako přistajeny awtolakěrarnje we Wojerecach rady přewozmje. Iwan bydli wot najnowšeho w drustwowym bydlenčku w Kamjencu, Salman ma swoje bydło – tule we Wojerecach na Łužiskim naměsće.

Jan Nuk a jeho swójba so swěru wo syrisku swójbu stara. A hdyž sym do hód 2014 prěni raz w tehdyšim domje požadarjow azyla w Holešowje pobył, bě tam wjetšina dobrowólnych pomocnikow serbska. Tohodla smy naše prěnje wuradźowanje tam přewažnje serbsce přewjedli, štož běše přitomnym ćěkancam z arabskich krajow, předewšěm dwurěčnym Kurdam, wosebite dožiwjenje. A potom su tući Serbja jim prěnje němske słowa sposrědkowali.

Nochcemy zamjelčeć, zo běše w Serbach tež hinašich debatow: Što chcedźa muslimscy azylanća w našich kónčinach z telko zjawnymi křesćanskimi wašnjemi? A čehodla bychmy so dyrbjeli wo jich integraciju starać, hdyž woni tak a tak w našim regionje njewostanu. K wotewrjenej towaršnosći słuša, zo njejsu tajke prašenja tubuizowane. Ja mam za to, na nje praktisce wotmołwjeć.

Z mojeje skupiny w Holešowje su třo ze štyrjoch muži w našim regionje wostali. Třeći – pobožny a našemu křesćanskemu swětej wotewrjeny arabski muslim – je mjeztym lěkar w ewangelskej chorowni w Niskej, kotrehož sej wšitcy waža a lubuja – pacienća runje tak kaž mediciniski personal. Našej kurdaj Salman a Iwan staj hižo zalońšim pod fachowym dohladom w Serbskim muzeju w ramiku projekta DAZ-rjadownje Budyskeje powołanskeje šulej krasne serbske jutrowne jejka wóskowałoj. A hdyž chce Salman, po wěrywuznaću sunitiski muslim, zwuraznić, zo je so jemu něšto překwapjaceho-wažneho stało, so jemu wusunje: „Jězusmarja!”

So wě, zo je wjele ćěkancow Łužicu zaso wopušćiło. Mnozy z tych, kotřiž su pola nas wostali, njejsu dotal swoje a naše cile docpěli. A hladajo na našich hólcow – młódši Salmanowy bratr Nihad je so hišće přidružił – sprawnje praju: Wězo njemóžeš wot analfabeta, kotryž ma samo w swojej maćeršćinje jenož poměrnje skromny słowoskład, dokelž swoju rěč w šuli njeje wuknyć móhł, wočakować, zo budźe wón kandidat za přikładne sorabizowanje. Ale hdyž znaje nimo 2.000 němskich na kóncu tež połsta serbskich słowow a začuwa dwurěčnosć jako normalitu a zhromadnosć ze Serbami jako něšto rjane, žiwe a wěrne, potom ma wulki předskok porno mnohim Němcami w našim regionje!

My Serbja so hustodosć hrožaceje asimilacije serbskeje rěče a kultury dla starosćamy. Ja sej myslu, zo mamy sej w přichodźe swoju móc integrowanja bóle wuwědomjeć. Je dosć poradźenych praktiskich přikładow w tutym směrje.  Naše Chróšćan přiwuznistwo je na přikład přichodneju synow šwabskeho a Drježdźanskeho pochada rěčnje w tutym zmysle asimilowało, zo wonaj ze swójbu a dźěćimi serbujetaj – a to najebać to, zo zwonka Łužicy bydlitaj. Kak bě to móžno? Dokelž je jim serbska swójba w swojim mjezsobnym wobchadźe praktisce pokazała, zo je jej to wažne. A tutaj Němcaj staj tole jako wobohaćenje za sebje a jako herbstwo swojeho potomnistwa zrozumiłoj.

Serbja maja wjele nazhonjenjow, štož nastupa wobchadźenje z druhimi rěčemi a kulturami. Mamy potajkim wulki potencial we poćahu  k přichadźacym ludźom wšelakeho rěčneho abo migraciskeho pochada. Tole wšo móže wjele Łužiskim Němcam serbskeho pochada přikładnje pokazać, što wšitko skomdźa, hdyž zwonka serbskeho žiwjenja stejo wostanu.

Wutrobny dźak!

Witamy křižerjow do Łuha!

16. April 2017

Hladajo na wětřikojte zymne jutry 2017: Daj Bóh zbožo wšěm křižerjam!

Wulki pjatk w Jiřetínje pod Jedlovou – prěni raz tež serbsce

15. April 2017

11. króć wotměje so křižowy puć w Jiřetínje pod Jedlovou, 8. króć z basnjemi Milana Hrabala, prěni raz tež serbsce. Teksty je Róža Domašcyna přełožiła. Załožił je tónle křižowy puć Martin Louka (na foće naprawo), něhdyši šef dźiwadła a potom měšćanosta we Warnoćicach.

Braumanecaj z Łuha a Nihad Mohammad su pod nawodom Jurja Łušćanskeho přichwatali. Louka a Hrabal staj čĕsce přednošowałoj a Piwarc na štyrjoch stacijach serbsce. Běše za delegaciju z Łužicy jimace dožiwjenje wosrjedź krasneje krajiny. Zapłać Bóh čĕskim přećelam!