Je so 42 potencielnych serbskich wučerjow zhubiło?

Je najwjetši čas, wobzamknjenje lětušeje hłowneje zhromadźizny Domowiny přećiwo přeprofilowanju Instituta za sorabistiku (hlej wurězk we wobrazu) wótře zjawne zastupować. W běhu třoch lět je so po oficialnej statistice Lipšćanskeje uniwersity 42 (!) požadarjow wo studij serbskeho wučerstwa do spočatka studija zhubiło (hlej posledni blog-post). K tomu njemóžeše ministerka za kultus na dźensnišim posedźenju krajneho sejma žane wujasnjenje přinošować.

26 Antworten to “Je so 42 potencielnych serbskich wučerjow zhubiło?”

 1. zrudna Says:

  Wšo jenož, zo by Sabine spokojom była…Statne pjenjezy za serbske kubłanje so za keltologiju (znje)wužiwaja!
  Kumštnje stworjeny njedostatk sorabistow je wurěč za załoženje keltologije. HOTOWY KRIMINAL!
  Čehodla hakle nětko sy tute ličby wozjewił? Čehodla njeje so Kozel kusk zašo za tu wěc zajimował?
  Serbska politika (Domowina, SŠT, Serbskej radźe), SMK, MWFK, wšitcy su zwrěsćili. Nichtó njeje prawje kontrolował, što so tam take stawa.

  • piwarc Says:

   Jedna druha wosoba je cedlku z uniwersity dóstała. A to hakle nětkole.

   • zrudna Says:

    Derje, znajmjeńša je něchtó tutu cedlku namakał. „…podawaja so w němčinje“. Na wězo, dokelž pozdatna sorabistka S.A., kiž je sorabistiske dźěłowe městno dóstała, serbsce njemóže. Tutón institut dźěła aktiwnje na zatamanju serbstwa!

   • slědźerka Says:

    Zajimawe je, zo je „ta druha wosoba“ cedlku nětko dóstała a runje Lěwicy (a nic na př. CDU atd.) přepodała. To so stawa runje po skandaloznym wobsadźenju městna za delnjoserbsku didaktiku. Dwě powabjeni: Rozsud za T.V., kiž nima lěpše kwalifikacije hač wotpokazana kandidatka.

 2. iluzionistka Says:

  Haj, bohužel tak je!
  A dokelž S.A. serbsce njemóže, so w instituće nětko jendźelsce rěči!

  • zrudna Says:

   Haj, jendźelsce a němsce, hdyž wona na dźěle je. Ale, poprawom wona zwjetša na dźěło njechodźi. Ja S.A. w posledním času ani widźała njejsym.

 3. jan jurij serbomichl Says:

  „Je so 42 potencielnych serbskich wučerjow zhubiło?“, praša so Piwarc sugestiwnje. A doda, zo njeje móhła ministerka za kultus, Brunhild Kurth (CDU), na prašenje wotmołwić. Wona wšak tež njeje zamołwita za uniwersity. Čehodla njejsu gymnaziasća w Lipsku studować započeli, je skerje prašenje na ministerku za wědomosć a wuměłstwo, Evu-Mariju Stange (SPD). A dokelž je ministerka Stange njedawno w Instituće za sorabistiku pobyła a z direktorom porěčała, wona prawdźepodobnje wě, čehodla njeje 42 potencielnych serbskich wučerjow ženje w Lipsku swój studij nastupiło. 😁 Gymnaziasća wšak njejsu hłupi a wědźa, kajke je połoženje w Lipsku. Lědma hišće něchtó w instituće serbuje, přednošuje so we wobłuku sorabistiki wo keltiskich rěčach a studenća su pominani, iršćinu wuknyć, dokelž za serbšćinu hižo personal njedosaha. Na městna, kotrež měli poprawom sorabisća wobsadźić, je ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo mjenujcy keltologow, hindologow a druhich mudrologow přistajiło. A sorabistika na te wašnje jenož hišće wirtuelnje w mjenje Lipšćanskeho instituta wobsteji. Wjesołe jutry!

  • zrudna Says:

   Někotři gymnaziasća su zawěsće zhonili, zo so w instituće lědma serbuje. Ale druzy njejsu najskerje ani tu składnosć měli. Zo so tajka ličba studentow jenož bladow dla zhubi, je iluzija.
   Měniš woprawdźe, zo ći ignorantne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo Sakskeje na tajke prašenja wotmołwi? Ministerstwu je wšojedne, štó serbsce w Instituće rěči. Eva-Maria Stange so jenož wo to stara, zo institut wotpowědne ličby pokaza. Přez keltologiju institut tež wotpowědne ličby dóstawa. Ministerstwu za wědomosć a wuměłstwo Braniborskeje to pozdatnje wšojedne njej, ale kara je dawno zajědźena. Dwě městnje stej z wopačnym personalom wobsadźenej. S.A. (keltologowka) serbsce njemóže. T. V. je hindolog, kiž serbsku didaktiku a serbsku literaturu wuwučuje.

   • jan jurij serbomichl Says:

    Ně, njeměnju, zo da ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo někajku plawsibelnu wotmołwu. Direktor Instituta za sorabistiku je sej swojich ludźi instalował, wón tež wšěm druhim Němcam – hač nětko ministerce, rektorce, dekanej – swět rjenje wumoluje. A samo Serbja w Budyšinje jemu čerwjeny přestrjenc wukładuja. Dwě městnje, kotrež mjenuješ, stej do wěčnosće preč, doskónčnje zhubjenej za sorabistiku. Claudendo omni tempore.

 4. inspektor Lukaš Says:

  Prof. rady a wjele mudruje, druhich kritizuje a nadběhuje – što pak je sam nadźěłał? Hdźe su wuslědki jeho slědźenjow, ma scyła sorabistiske publikacije? Na internetowej stronje instituta žane njenamakaš.

 5. Honza Says:

  štó abo što je T.V a S.A.?

 6. Jurij on demand Says:

  To je tutón T.V., kotryž je nětko starosta pola sejminolow http://www.serbski-sejm.de/hs/clonojo/articles/202.html. Na da ta móže wón knjezej profesorej hnydom porjadny paroli dać a kubłanskopolitisku rewoluciju nastorčić.

  • inspektor Wóspork Says:

   Kubłanskopolitisku rewoluciju nastorčitaj T.V. a S.A. hromadźe, wšako je S.A. rěčnica knjeza profesora.

 7. inspektor Lukaš Says:

  A jeli dyrbi S.A. studentam tola raz něšto zdźělić, potom jej profesor tekst napisa, zo bychu sej studenća myslili, zo wona serbsce móže. Hłupje jenož, hdyž potom muske kóncowki wužiwa, tak zo kóždy pytnje, zo to jeje mejlka njeje, ale zo je jenož podpisała

  • inspektor Wóspork Says:

   Knjez profesor je přikazał, z S.A. jenož serbsce rěčeć, zo bychu sej wšitcy myslili, zo wona serbsce móže. Hdyž wona serbsce njezrozumi, što je student chcył, wospjetuje wón swoju próstwu němsce. Na kóncu je student wina na tym, zo njeje wona ničo (serbsce) zrozumiła.

 8. inspektor Lukaš Says:

  Wina su tak a tak stajnje druzy. Ale kedźbu, štóž ju kritizuje, tomu hrozy pohóršk, mejlka direktora abo list prawiznika. Kolegojo, tež sorabisća, su to mjeztym nazhonili.

  • inspektor Wóspork Says:

   Listy jeho prawiznika su mjeztym w cyłej Łužicy znate. Štóž S.A. kritizuje, dóstanje puki. Štóž jeho kritizuje, dóstanje wot S.A. puki. E.W., S.A. a T.V. a su rowyryjerjo Lipšćanskeje sorabistiki.

 9. inspektor Lukaš Says:

  Tohodla so tak derje rozumitaj – wbohi raws a wobžarujomna, samotna, frustrowana žona! Štó chce z tajkimaj člowjekomaj dźěłać abo scyła něšto činić měć? Nichtó!

 10. zrudna Says:

  Frustrowana haj, ale dwěluju na tym, zo je wona samotna.

  S.A. měješe přidatne městno přez třeće srědki dóstać, ale bohužel njeje so tutón plan poradźił. A dokelž je jej E.W. slubił, zo „něšto“ dóstanje, je wona městno docenta za serbsku rěčnu praksu dóstała.

  E.W. je wšudźe wokoło powědał, zo je slědźenišćo za mjeńšinowe rěče přez třeće srědki natwarjene, ale to njetrjechi: Citat z teksta Jana Jurja Serbomichla: „Dwě městnje, kotrež mjenuješ, stej do wěčnosće preč, doskónčnje zhubjenej za sorabistiku. Claudendo omni tempore.“

 11. inspektor Lukaš Says:

  Cyłkownje potajkim tři zhubjene městna w sorabistice: tež jeho městno!

  • zrudna Says:

   Štó je wina na tym?

   • Hans Depla a Mots Tunka Says:

    Hans Depla: „Dobre prašenje. Spytam z negaciju: Štó njeje na tym wina? ‚Wina su tak a tak stajnje druzy‘ je žiwjenske moto direktora Instituta za sorabistiku. Tuž njeje wón zwoprědka ženje wina.“ ‒ Mots Tunka: „S. A. tež njeje wina, wona jenož móžnosće, kiž jej direktor Instituta za sorabistiku skići, za swoje derjeměće wužiwa: Poł městna sekretarki (hač do lěta 2016), poł městna wědomostneho sobudźěłaćerja (hač dodźensa). Serbować njetrjeba, na sorabistiskim polu dźěłać tež nic. Mzda so bjeztoho na jeje konto přepokazuje. A hač wona nětko 2017 raz do Lipska přijědźe, zo by trochu podźěłała, abo hakle 2027, je tež wšojedne.“
    Hans Depla: „Haj, tak bě to za swój čas E. W. w rozmołwje ze Serbskimi Nowinami připowědźił: Sorabistow hižo na swěće njeje, tuž tež njetrjebamy jim dźěłowe městno skićić. A dale wón tehdy rjekny: ‚Nimo toho stej połměstnje rozsudnej za fungowanje instituta. Trjebamy tu komunikatiwnych, fleksibelnych ludźi z wysokej socialnej kompetencu, kotřiž zamóža organizować, kotřiž rady z druhimi hromadźe dźěłaja a efektiwnje z administraciju a gremijemi wobchadźeja.‘ (SN 5.1.2015)“ ‒ Mots Tunka: „Haj, wšěm tym kajkosćam S. A. a T. V. wuběrnje wotpowědujetaj: S. A. jako fantom a T. V. jako opera. Hindolog a tibetist, kiž rady spěwa, je so na poł městna wědomostneho sobudźěłaćerja přistajił a na dalše poł městna za delnjoserbsku didaktiku. Sorabistisku kwalifikaciju T. V. runje tak nima kaž S. A., za to je socialnje wysoko kompetentny a profesionalnje dźěła. Što wón dźěła, je wšojedne, zo je wón socialnje kompetentny, dopokazuje tola jeho powołanje do Rady starostow, hdźež móže so w rěčenju zwučować a prózdnu słomu młóćić …“
    Hans Depla: „Wróćmoj so k prašenju: Štó je potajkim na tym wina?“ Mots Tunka: „Nó Serbja sami. Słabosć ducha jewi so pola nich we wozbóžnjowanju němskich profesorow a jich duchownych wupluskow. Dokelž tomu tak je, njetrjebaja sami myslić, ale móža so přiliwanju kwětkow a plahowanju tomatow wěnować.“

   • zrudna Says:

    Wulkotnje wopisane. Doc. S.S. z ÚČJTK njejsu měć chcyli a w času wuzwolenja direktora Instituta za sorabistiku „njejsu Serbja z wuzwolenskeje komisije E.W. derje znali a tohodla su so za njeho rozsudźili“. To je jich wurěč.
    Na haj, njech so tola woni plahowanju tomatow dale wěnuja.

 12. iluzionistka Says:

  Haj, woprawdźe derje wopisane, tak je!

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: