Serbsce nětko online wuknyć

https://sprachkurs.sorbischlernen.de/#/welcome

Tajny tip wšěm němskin přećelam, kotřiž chcedźa bjez kontrole tajnych słužbow komunikować 😊.

43 Antworten to “Serbsce nětko online wuknyć”

 1. H.-G. Möller Says:

  Es besteht grosses Interesse im Sorbischsprachigem Gebiet. !

 2. smartphone vs. pc (dobre ranje!) Says:

  Jara rjany symbolowy wobraz. Bohužel móžeš to jenož z techniku 20. lětstotka wužiłlać. A z komikowym stilom a zběranju dypkow je so to rjenje na cilowu skupinu 9-12lětnych wusměriło.

  Připódla: čehodla dyrbju za to swoje mjeno a mejlowu adresu sposrědkować?
  Ergo: Typiski njedowuzrawjeny Witaj/Domowina kał.

  • LPD Says:

   Tam steji Załožba za serbski lud nic Domowina…Čehodla měniš, zo je to produkt RCW abo Domowiny?

 3. apmanowy anwalt Says:

  Nó huj – hdźe je so (zakonsce předpisany) impressum schował?

  • jan jurij serbomichl Says:

   Tule:
   https://tu-dresden.de/gsw/slk/lsk/die-einrichtung/E-Learning-LSK-MSZ/sorbisch-online
   Jedna so wo wuknjenski program, kiž měri so (oficialnje) na dorosćenych.
   W rozłožowanju wo cilowej skupinje to drje njesteji, ale wuchadna rěč němčina to podkładźuje: Jedna so wo wuknjenski program, kiž měri so na Němcow.
   Ale čehodla měł Němc serbsce wuknyć? Žana wot Załožby za serbski lud spěchowana institucija sej wobknježenje serbšćiny za swojich sobudźěłaćerjow njepomina. Žana šula we Łužicy sej to nježada. A Institut za sorabistiku w Lipska je jenož hišće po mjenje sorabistiske slědźenišćo, wěnuje so mjeztym keltologiji, hindologiji, sinologiji a wšěm druhim móžnym -logijam. Sorabistika je mortwa a serbšćina njeje hižo wobchadna rěč.

   • zrudna Says:

    Haj, S.A. a E.W. stej ničerjo sorabistiki a serbšćiny. T.V. wuwučuje předmjety, kiž sam w studiju wuknył njej a
    (delnjo)serbšćinu je tak připódla nawuknył. Kak móže T.V. jednoho maćernorěčneho Hornjoserba narunać? Hornjoserbskorěčna praksa de facto wjace njeeksistuje. A čehodla? Dokelž je Institut S.A. přistajił.

 4. iluzionist(ka) Says:

  Problemy w Lipsku su we woběmaj ministerstwomaj znate, zwisuja pak předewšěm z personalijomaj E.W. a S.A. Sy sam pisał: „Sakske knježerstwo je Lipšćanski Institut za sorabistiku wotpisało. Přidružnicy jako přichodni wučerjo serbšćiny – hač nětko Češa, Polacy abo Němcy – njebudu so w Lipsku kubłać, ale druhdźe. Lipsk je wotpisany, dokelž kóždy wě, zo so srědki za sorabistiku znjewužiwaja za keltologiju a hindologiju.“ (citat) Haj, tak je – konkretne namjety předleža.

  • zrudna Says:

   Problemy njezwisuja jenož z personalijomaj E.W. a S.A., ale tež z personalijemi F.K., H.R., F.Š. atd.
   Štó z Čěskeje a Pólskeje chce so w tajkim instituće kubłać? Němcy S.A., E.W. a T.V. so přez institut jenož profiluja, tak kaž druzy. Hdy by T.M. institut nawjedował, by to prawy serbski institut z prawej serbskej wutrobu był. Nětko je to jenož slědźenišćo za profilowanje Serbožračkow.

 5. iluzionist(ka) Says:

  iluzionist(ka)
  T.M. je pilny wědomostnik – a ma jenož poł (!) městna, S.A. ma nimo přistajenja w Lipsku hišće cyłe městno na pólskej uniwersiće.

 6. studentka Says:

  Haj, tohodla ju w Lipsku docyła njewidźiš.

 7. jan jurij serbomichl Says:

  Při wšej diskusiji wo lěpšinach a njedostatkach jednotliwych sobudźěłaćerjow Lipšćanskeho Instituta za sorabistiku je zajimawe, zo Piwarc dotal njeje namjet Marka Šimana komentował, załožić serbsku rěčnu šulu. Jeli sej namjet dokładnje wobhladamy, tak zwěsćimy, zo jedna so wo chudušku mysl. Mjenje abo bóle jeničke, štož smy dotal zhonili, je, zo chce Šiman šulu po přikładźe Zwjazkoweho zarjada za rěče natwarić. W tym zwisku pak dotal njenaspomnja, zo jedna so wo šulu Zwjazkoweje wobory, němsce Bundeswehr. Tutón zarjad dźěła wot lěta 1969, ma rěčnje kubłać oficěrow za zasadźenje we wukraju, je zaměstnjeny na někak 60 stejnišćach němskeho wójska a zežiwja přibližnje 1000 přistajenych. (Hlej k tomu: https://de.wikipedia.org/wiki/Bundessprachenamt.)
  W čim je potajkim tutón zarjad Serbam přikład? W ličbje přistajenych abo stejnišćow, w profilu šulerjow-oficěrow? Wo tym ničo njezhoniš. Pucher so naduwa a pjelni z přećemi a wusonjenymi wotchadnikami. Nic jenož wučerjo maja so na šuli wupjekować, ale tež hišće kubłarjo a pěstowarki w serbšćinje wukmanjeć. A zo by politikar kał začinił, praji wón: „Narunać nima wona [= šula] na žadyn pad sorabistiku w Lipsku. Tamniši institut měł skerje hišće wjace podpěry dóstać.“ (Serbski rozhłós 9.5.2017, hlej: http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/index.html.) To tola mjeztym ptački ze wšěch třěchow fifola, zo so kóždežkuli městno, kiž so do Lipska dawa, za keltologiju a podobne wědomosće znjewužiła, a zo je tuž brojenje pjenjez. Štó móhł tute dopóznaće raz Markej Šimanej sposrědkować? Abo nochce wón to wědźeć, zo by so dale w swojich róžojtych sonach kolebać móhł.

  • Sejmikar Says:

   Ty njejsy so najskerje na našim kubłanskim wjeršku 14. januara wobdźělił. Wšitcy běchu přezjedni, zo ma so šula za hornjoserbsku rěč a kulturu na přikładźe Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu natwarić.

   Kubłanski wjeršk:

   2. K temje kubłanja dorostłych: Wutworjenje hornjołužiskeje šule za rěč a kulturu po přikładźe pod
   zjawnym nošerstwje města Choćebuz stejaceje Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu
   3. K temje wučerskeho kubłanja
   • hnydomny program k wukubłanju „přidružnikow“ do wučerskeho powołanja (wučer za
   serbšćinu)
   • adekwatne wuhotowanje Instituta za sorabistiku w Lipsku: Nowowutworjenje dweju
   městnow za akademiskeju sobudźěłaćerjow za intensiwne rěčne wukubłanje kaž tež
   znowazarjadowanje w 1990tych lětach šmórnjeneje profesury za literaturu a stawizny
   Delnich a Hornich Serbow.
   • zdobom nowowutworjenje abo přetworjenje jedneje profesury za sorabistiku w
   Podstupimje a Drježdźanach k nuznemu zawěsćenju trěbneje potrjeby, po móžnosći
   alternatiwnje přez BTU
   • Zasadne polěpšenje finančneho wuhotowanja za eksterneho wučerja na honorarowej
   bazy (hóstny docent z kraja a wukraja)
   4. Zarjadowanje kubłanja přewodźaceho fondsa:
   • za šulerski transport při šulach z hornjo- kaž tež delnjoserbskorěčnej wučbu
   • studentski stipendij za kulturnu a studijnu wuměnu w susodnych krajach
   5. Załoženje uniwersitarneho zarjadnišća Hornjo- a Delnjoserbow Choćebuz-Budyšin po přikładźe
   uniwersity Viadriny (Frankobród nad Wódru)

   • jan jurij serbomichl Says:

    To, štož Ty wšitko naličuješ, mjenuja Češa „program přání“. Klinči jara wulkotnje, ale wotpowěduje mojemu dopóznaću wo namjeće Marka Šimana: „Pucher so naduwa a pjelni z přećemi a wusonjenymi wotchadnikami.“ Čakam hišće na podobny pakćik irealnych žadanjow ze strony Serbskeho šulskeho towarstwa. Jedyn druheho přetrjechja w hołym blabotanju, ale wuwučować nichtó nochce resp. hižo njemóže. Za to dyrbiš mjenujcy serbsku rěč znać a wotpowědnu kwalifikaciju měć. Dźensa wšak je kóždy, kiž sto słowow serbsce móže a tři sady typa „Ja sym Hans Mayer. Ja sym přez internet serbsce nawuknył. Na serbski so ja rady rozmołwjam“ wujakota, hižo na dosahace wašnje kwalifikowany za wučenje serbšćiny.

   • Sejmikar Says:

    Domowina a RCW stej tež ze załoženjom tajkeje hornjoserbskeje šule přezjednej. W SN steješe před někotrymi dnjemi přinošk wo tym.

  • piwarc Says:

   Čakam hišće na namjet knjeza Šimana, zwotkel chce pedagogiski personal za swoju rĕčnu šula brać 😎.

 8. iluzionist(ka) Says:

  Haj sejmikar, knjeni S.A. w Lipsku hižo na profesuru čaka!

  • Sejmikar Says:

   Kotru profesuru da? W Instituće za sorabistiku žanu druhu njedawa. S.A. je kaž pijelca. Hdyž dosć kreje w instituće wjace njedawa, póńdźe wona k druhemu hosćićelej.

   • jan jurij serbomichl Says:

    Nó, jedne městno abo tež dwě městni z kataloga žadanjow 1. kubłanskeho wjerška iniciatiwneje skupiny „Serbski sejm“ (hlej horjeka: Nowowutworjenje dweju městnow za akademiskeju sobudźěłaćerjow za intensiwne rěčne wukubłanje kaž tež znowazarjadowanje w 1990tych lětach šmórnjeneje profesury za literaturu a stawizny) je E. W. hižo za nju rezerwował. Na kubłanskim wjeršku bě wón tola ze Skypom přitomny, ležo na křesle w dobrej stwě.

 9. iluzionist(ka) Says:

  Jurij serbomichl ma prawje, wšako ma to być profesura „za intensiwne rěčne wukubłanje“ a to drje móža tež keltiske rěče być.

 10. sejmikar II Says:

  Hdyž sejmik budźe, so tójšto změni. To budźe hinaši wětřik duć. Domowina a Załožba budźe skónčnje Geschichte a w Lipsku tón profesor won zleći.

 11. Sejmikar Says:

  Sejmikar II: „a w Lipsku tón profesor won zleći.“ Je to woprawdźe tak lochko?

 12. inspektor Lukaš Says:

  Wo tym w ministerstwje a w dalšich gremijach dawno hižo diskutuja. Ně, njeje tak lochko, wšako je zastojnik.

  • Hans Depla a Mots Tunka Says:

   Hans Depla: „Štó da praji, prjedy hač so dohladaš, je S. A. z profesorku.“ Mots Tunka: „Kak da to?“ Hans Depla: „Nó hlej, na stronje Instituta za sorabistiku stejitaj w zapisu slědźerskeho zwjazka:
   Prof. Dr. hab. [Britannische Sprachen] hab. [Sprachwiss.] Sabine Asmus Forschungsstelle für Minderheitensprachen der Universität Leipzig
   Prof. Dr. habil. [Slavistik] Eduard Werner / Edward Wornar Institut für Sorabistik der Universität Leipzig Professur für Sorabistik.“
   (https://sorb.philol.uni-leipzig.de/forschungsverbund/)
   Mots Tunka: „Potajkim, žiwjenje je rjane, žiwjenje je krasne! Napisaš, zo sy profesor, a hižo to płaći a wšitcy tomu wěrja.“

 13. inspektor Lukaš Says:

  To je so tola krasny psycho-porik namakał …

 14. starosćiwa mama Says:

  Ale njeje da to akutny problem za Serbow?
  Tajcy ludźo kubłuja naš wědomostny dorost a přichodnych wučerjow?
  Njebych swoje dźěći w tutym instituće studować dała!

 15. inspektor Lukaš Says:

  Serbja, kiž su jeho tehdy podpěrowali a wuzwolili, so dźensa za to hańbuja! Bě to prosće zmylk!

 16. inspektor Lukaš Says:

  Serbski profesor w komisiji je jeho podpěrował, wšako bě bjez konkurency a tehdy jenički habilitowany rěčespytnik.

  • zrudna Says:

   To pak njetrjechi. Profesoraj T.L. z Pólskeje a S.S. z Ruskeje staj so wo městno sorabista tež powabiłoj, ale dokelž staj wukrajnikaj, njejstaj tak wjele přiwisnikow kaž E.W. namakałoj.
   Serbski profesor je jeho podpěrował, dokelž njejsu jeho w Budyšinje čuć móhli a su jeho wotbić chcyli, nimo toho su sej někotři čłonojo komisije myslili, zo budźe so „wón dale kubłać.“ Bohužel je so wón mjeztym hinak kubłał… Serbscy čłonojo komisije su na kóždy pad wina na tym, zo je wón do Lipska přišoł.

 17. inspektor Lukaš Says:

  A budźmy sprawni – wšitcy su jeho podpěrali, dokelž bě fachowje kompetentny a je za Lipsk tójšto slubił. Budyscy kolegojo su jemu job w Lipsku popřeli, dokelž su so skradźu wjeselili, zo woteńdźe – a nochcychu, zo by so w SI z wotrjadnikom abo samo z direktorom stał!

  • zrudna Says:

   Widźu, zo chceš winu čłonow wuzwolenskeje komisije relatiwizować. To pak tak lochko njej. SI njebě při wuzwolenju noweho direktora pódla.

 18. inspektor Lukaš Says:

  Zrudna, zasadnje maš prawje, zakituju komisiju, kotraž w tajkich padach z 10-15 čłonow wobsteji – a kotraž je zawešće dołho a intensiwnje wuradźowała. Prawdźepodobnje bě tež wobknježenje němčiny argument za rozsud – wšako jedna so wo administratiwne dźěło na němskej uniwersiće.

  • zrudna Says:

   Administratiwne dźěło je najwažniši dypk w cyłej stawizničce. Wobaj kandidataj – T.L. a S.S. – byštaj zawěsće lěpje administratiwne dźěło zmištrowałoj hač přistajeny kandidat.
   Znajomosće němčiny běchu při wuzwolenju tutoho kandidata irelewantne. Je to prosće tunja wurěč. Kandidat, kotryž bu wot komisije wuzwoleny, němsce móžeše, ale žanu próstwu zestajić njewědźeše. Znajomosće němčiny ke koordinowanju studijnych planow atd. a zapodawanju próstwow njedosahaja.
   Na kóncu bě poprawom wšojedne, hač je direktor němsce móhł abo nic.
   Za administratiwne dźěło je wón tak a tak pomoc trjebał. Wosebje jedna wosoba njeje chcyła, zo so „administratiwnje wukmanjeny kandidat“ přistaji, dokelž je sej jara prawdźepodobnje mysliła, zo budźe institut skradźu nawjedować.
   Kaž je wuzwolenska komisija po wuzwolenju kandidata zdźěliła: „Budźe so pola nas dalekubłać“. Ale „jeho dalekubłanje“ je k Rakecam šło.

 19. inspektor Lukaš Says:

  Zrudna, w nastupanju zestawy kamisije pak prawje nimaš, tež zastupjer SI bě z čłonom!

  • zrudna Says:

   Haj, ale jenož jedna wosoba ze SI bě čłon tuteje komisije. Nic cyły SI, kaž ty to pišeš. Ty spytaš prosće winu teje komisije relatiwizować.

   • jan jurij serbomichl Says:

    Je bjezdwěla zajimawe, wo tym diskutować, štó je E. W. wuzwolił. Ale přiwšěm tole ničo na dźensnišim stawje njezměni. Jedna so prosće wo problem psychiki. Němcam w komisiji bě dwoje jasne: Wuzwolimy sej Němca a k tomu hišće tajkeho, kiž ma runu karjeru Bonn – Budyšin – Lipsk. Serbam w komisiji bě jasne: Njewuzwolimy sej tajkeho, kiž bě a je naš potencielny konkurent, kiž nas a naše słabosće znaje. Profesor Faska je E. W. přeco spěchował a jeho fachowe kmanosće wobdźiwał. Lewaszkiewicza a Skorvida je wón kaž wšitkich druhich sorabistow (nimo Michałka) zacpěwał. A doktor Hync Rychtaŕ je sej myslił: Wuzwolimy sej fachoweho idiota, potom móžemy wšo, štož zwonka předmjeta leži, sami wobwliwować a nitki w pozadku ćahać. Hłowna wěc bě wšěm, zo njedóstanjemy serbskeho nawodu. Hierarchija zajimow bě pola čłonow nawopačna, hač je wona ze serbskeho wida. Za Serbow spomóžna by tajka była: najprjedy Serb > potom Słowjan > na kóncu Němc. Za čłonow komisije bě wona tajka: najprjedy Němc > potom Serb (kiž je Němcam podwólny) > na kóncu Słowjan.

  • zrudna Says:

   To sym ja tola tež prajiła. Něchtó je w pozadku nitki ćahać chcył, ale je so zaličił.

 20. rezignowana Says:

  Komu da tajke diskusije pomhaja? Čehodla wone wumjetowanja a wirtuelne hnójkidanje? Je kaž přeco w Serbach: Tehdy njeje nichtó chcył w komisiji sobudźěłać, dokelž bě wjele dźěła: sej přednoški naposkać, zapodatu literaturu čitać, posudki pisać, na kokanja jězdźić – dźensa so tym, kotřiž su so angažowali, wumjetuje … a wězo nětko wšitcy – doma za ličakom sedźo – wšo lěpje wědźa, smědźa druhich wusměšować, kritizować … a njewěrnosće do swěta trubić. Mam woprawdźe syte …
  A na adresu zrudneje: Hync R. ani w komisiji njebě, tuž prošu tajki njezmysł njepisaj … a druhi tež nic. Božemje!

  • zrudna Says:

   Rezignowana, Wy spytaće, winu wuzwolenskeje komisije relatiwizować. To žane wumjetowanje njeje. To je prosće ta wěrnosć – wěrnosć, kiž nichtó słyšeć nochce. Někotři su nitki w pozadku ćahali. Druzy pak su w komisiji sobukokali.

  • jan jurij serbomichl Says:

   Rezignowana, hnójkidanje je wužitna wěc, to móže Wam kóždy ratar wopodstatnić. „… a njewěrnosće do swěta trubić“ je argument toho, kiž wšitko lěpje wě.
   Da prajće nam prošu, štó je w komisiji sedźał a wjele dźěła: na so wzał: „sej přednoški naposkać, zapodatu literaturu čitać, posudki pisać, na kokanja jězdźić“. Da móžemy jim chiba – post festum – kwěćel darić a so dźakować za Lipšćansku kekliju.

   • zrudna Says:

    Serbskim čłonam wuzwolenskeje komisije (H.R., F.K. a F.Š.) móžemy so za Lipšćansku kekliju dźakować. Kwěćel dóstanu woni w SI, hdźež móže so komisija na popołdnišim kokanju wobdźělić.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: