Archive for Juni 2017

„Łužica 2017“ w Chrósćicach

25. Juni 2017

Tajka wulka tołkańca kaž před dwěmaj lětomaj drje lětsa na XII. mjezynarodnym festiwalu w Chrósćicach njeběše, ale dosć wjesołych hosći, mjez nimi wjele Němcow z wokoliny. Hdyž su mormonojo skupiny American Rhythm Folk Ensemble na kóncu samo hosćićelam serbsce zaspěwali (hlej krótkowidejo z poslednim słowčkom, wjac dočinił njejsym, to je přechětř jako překwapjenje přišło 😊), smy so zahoriće ze „sławu“ podźakowali.

Porno mormonam, kotřiž so programatisce tradicionelnym hódnotam wěnowachu, prezentowaše kolumbiska Grupo Folclórico Uninorte takrjec seks pur (widejo) 😎. Rjenje běše tohorunja wotměna mjez hołkom a tołkom na wulkich dworach a měrniwej atmosferu kaž na Kolic dworje (widejo).

Telko serbskich skupin w programowym zešiwku – to je špihel kulturneje dynamiki ludu: Smjerdźaca, Sprjewjan, Wudwor, Přezpólni, Ćisk, Chróšćanscy muzikanća, Nimsko-serbski ansambel Chóśebuz, Rejowański ansambel Pśijaśelstwo, Ludowa rejowańska kupka Stara lubosć, Słowjanske barwy, SLA, Madstep, Měrćin Weclich, Sorbian Art Trio, Serbska reja.

W Hochozy – na folklornym festiwalu

25. Juni 2017

Runja wjele druhim Hornim Serbam smy sej lětsa mjezynarodny folklorny festiwal tež w Hochozy popřeli. Dźakowano naspomnjenju delnjoserbskeje wsy wosrjedź lěsa sewjernje Choćebuza w knize Jurja Kocha mam dawno duchowny počah k tutej městnosći. A wot pjatkowneho wječora tež dušiny 😊.

Zo móžach so z nimale wšěmi swojimi přećelemi a znatymi z Delnjeje Łužicy zetkać, sym wězo wočakował. Tak a tak bě wjele delnjoserbsce słyšeć, manifestacija žiweje rěče – tež z erta ludźi, kotřiž budu hišće dlěje na zemi hač ja 😉.

Dožiwjachmy dopokaz serbskeho skutkowanja za mjezynarodnosć w „prowincy“. Po našim přichadźe jako prěnich kolumbisku skupinu Grupo Folclórico Uninorte, pozdźišo mjez druhim (hlej widejo) derwišow Art Appreciation Folk Dance Group z Egyptowskeje, kotřiž běchu wjele přihladowarjam z wjerškom tutoho lětnjeho wječora.

Kulinariski program běše bliskeho Picnja dla z rybjacej kołbasu a rybjacymi rězkami tohorunja wusahowacy. Serbske a braniborske chorhojčki (tak wupada a funguje Europa regionow 😎) su nas přewodźeli. Atmosfera na dworach měješe přijomny přitulny wulkoswójbny raz, tohodla je za nas jasne: Za dwě lěće zas! Dźak Domowinskim a lokalnym akteram za tónle přewšu měru radźeny cyłołužiski podawk!

K infrastrukturje hišće přispomnjeni: Piwo so tule wosebje wotputanje pije, přetož je wjele decentralnych nuznikow 😊. Wězo bych sej přał, zo móžeš přichodny raz tež „kołbasu“ skazać a nic jenož – „Bratwurst“.

Transport běše i-dypk: Běchmy w busu turistiski připlack rejowanskeje skupiny Smjerdźaca. Lóštne spontane spěwanje hólcow a holcow je dołhu jězbu kulturnje perfektnje wobrubiło – wosebje na dompuću 😊. Zapłać Bóh!

Serbšćina w krajnym sejmje jara žiwa

22. Juni 2017

Nichtó drje dokładnje njewědźeše, čehodla je runje nětkole sakska koalicija CDU a SPD namjet „Serbsku rěč a kulturu dale konsekwentnje spěchować“

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=9816&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=0&dok_id=undefined

do krajneho sejma zapodała, ale prěni efekt dźensnišeje debaty wo tym bě: Telko serbšćiny na našej plenarnej žurli ženje njeběše. Štyrjo rěčnicy – Alojs Mikławšk a Marko Šiman (wobaj CDU), Hajko Kozel (Lěwica) a Franziska Schubert (Zeleni) su ze serbskim rěčnym wotrězkom wustupowali.

Kusk spodźiwnje běše, zo klučowy projekt spěchowanja serbšćiny w Hornjej Łužicy, předwidźane znowazałoženje serbskeje rěčneje šule, w namjeće ze žanym słowčkom žanu rólu njehraje, byrnjež Budyski serbski zapósłanc Šiman ju minjene měsacy wospjet zjawnje a na dźěłowej runinje tematizował. AfD njeje šansu wužiwała, wo konserwatiwnych wolerjow wabić, ale sej žadała skónčnje zhonić, kelko Serbow docyła hišće je, dokelž je po měnjenju AfD spěchowanje Serbow tak a tak njeefektiwnje.

Srjedu Deutschlandfunk live w Chrósćicach

20. Juni 2017

NOWINSKA INFORMACIJA DOMOWINY

Jutře live-wusyłanje sćelaka Deutschlandfunk z Chrósćic – zajimcy witani

Dźeń do zahajenja XII. mjezynarodneho folklorneho festiwala „Łužica“ wusyła sćelak Deutschlandfunk jutře, 21. junija, wot 10.10 do 11.30 hodź. z farskeho dwora w Chrósćicach swoje live-wusyłanje „Länderzeit“.

Kaž redakcija zdźěli, chcedźa pokazać, kak wobydlerjo we Łužicy swoju kulturu, wuměłstwo a rěč haja a kajku rólu to za jich zwjazanosć ze swojej domiznu hraje. Tutu temu ma redakcija tež za připosłucharjow w druhich zwjazkowych krajach za zajimawu. Nimo toho chcedźa pokazać, kak je móžno, wohroženu rěč zachować a přichodnym generacijam posrědkować a kak maja so etniske mjeńšiny škitać.

Rozmołwni partnerjo budu jutře mjez druhim Chróšćanski farar Měrćin Deleńk, direktorka Budyskeho Serbskeho muzeja Christina Boguszowa, serbscy młodostni Antonija Wjeselic, Pětr Dźisławk a Lukaš Kólca kaž tež předsyda Domowiny Dawid Statnik.

Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni, so jutře jako přihladowarjo live-wusyłanja z Chrósćic wobdźělić.

Borbora Felberowa/Bärbel Felber

nowinska rěčnica/Pressesprecherin,
wosobinska referentka předsydy/pers. Referentin des Vorsitzenden

Domowina z. t./Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.

Póstowe naměsto 2/Postplatz 2, 02625 Budyšin/Bautzen

felber-pr-domowina; www.domowina.de

Měrćin Nowak-Njechorński a žabjace sćehnješka

17. Juni 2017

Dźens popołdnju běše dźeń wotewrjenych duri w domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho w Njechornju. Rjane dožiwjenje w narańšich Serbach tež z wjele Serbami to bě – a na kóncu dožiwjachmy w ateljeju serbske čitanje z Markom Grojlichom.

Po mojim měnjenju jedyn z najzabawnišich wurězkow z tekstow Nowaka-Njechorńskeho so tule jako krótkowidejo pokazuje. Dźak župje „Jan Arnošt Smoler“ Budysin za njezapomnite krasne hodźinki w domje a na zahrodźe wusahowaceho narodneho prócowarja, molerja, grafikarja, publicista a spisowaćela 20. lětstotka.

Wosebje wažne su tajkele podawki z dobrej žiwej serbšćinu zwonka katolskich Serbow, zo by naš lud w swojej cyłej mnohotnosći žiwy był. Tohodla trjebamy tež wšudźe, hdźež sej starši to žadaja, na šulach porjadnu serbsku wučbu. Kaž prošu skónčnje bórze w Hodźiju!!!

Pötzscha dla pola biskopa 😊

16. Juni 2017

Přećel Serbow a nawoda katolskeho běrowa Sakskeje, Christoph Pötzsch, je so ze swjatočnym přijećom na wuměnk podał. Najebać moju zrudobu, zo so tónle wusahowacy intelektualc z krajnej politiku rozžohnuje, mějach potom hišće wulke wjeselo; Piwarc móžeše priwatnje woměrje z biskopom wo wšěm rěčeć, štož mi tuchwilu hladajo na njeho a cyrkej na wutrobje leži. Po tutej bjesadźe sym sej zaso wěsty: Bóh lubuje serbski lud. 😊

PS. Naslědnik Pötzscha, Daniel Frank, je diakon, swójbny nan štyrjoch dźowkow a dźěła hišće jako jurist pola BASF we Čornym Gózdźe.

Nowy plan wotbagrowanja

15. Juni 2017

Regionalny zwjazk planowanja Hornjeje Łužicy / Delnjeje Šleskeje zaběra so štwórtk, 22. smažnika, na zjawnymaj posedźenjomaj ze změnu plana wotbagrowanja po njedawnym rozsudźe LEAG:

http://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/nc/planungsverband/sitzungstermine.html

Piwarc dokumentuje tule wućah z aktualneho spisa LEAG předsydźe planowanskeho zwjazka (AG I = Wochozy I), Zhorjelskemu krajnemu radźe, a mapu z korekturu předwidźaneje jamy Wochozy II. Z toho je brizantny fakt wučitać, zo drje wjele ludźi hižo přesydlić njetrjebaja, ale woni budu jara blisko hranicy brunicoweje jamy.

Tón plan budźe najskerje zakład dalšeho planowanja a z tym tež ewentualnych znapřećiwjenjow a skóržbow.

Přiběrace zanjerodźenje našeho njebja

14. Juni 2017

Wjele fotografow so zapusćenju serbskeje zemje wěnuje, ale zanjerodźenje njebja dotal žanu rólu njehraje. Dale a wjac lětadłow ze swojimi kondensowymi smuhami lěto a wjac dnjow z poprawom ryzy módrym njebjom kazy.

A je dale a wjac dnjow přewažnje z mróčelemi kumštneho pochada. Kóždy hobbywjedrarnik kaž ja je hnydom spóznawa. Jenož hdyž je jara sylna wyšina, wjedro same tworjenju kumštnych mróčelow zadźěwać móže. To pak w srjedźnej Europje lědma mamy.

Ale snadź so jónu hibanje za módre njebjo załoži – kaž w 60tych lětach w Porurskej. Tehdom přećiwo smogej zawinowatemu wot wulkich twornjow.

Hladajo na to, zo je wjetši dźěl lećenja luksus a nic potrjeba, je tute zanjerodźenje tež njetrjebawše. Nimo thou jónu čitach, zo su tajkele mazane sćěhi na njebju dawno technisce wobeńdźomne, to je jenož prašenje kóštow.

Prawopisna kontrola online

13. Juni 2017

Tilich / Woidke za Serbow a wjelki

13. Juni 2017

Z dźensnišeje zdźělenki ministerskeju prezidentow Sakskeje a Braniborskeje, Tilicha a Woidke, „Länder-Kabinette beschließen Lausitzstrategie“, po zeńdźenju krajneju knježerstwow w Ranju:

„Weitere Schwerpunktthemen der Sitzung waren die Bewahrung von sorbischer Sprache und Kultur sowie Fragen des Wolfsmanagements.“

„Die Landesregierung Brandenburg und die Sächsische Staatsregierung wollen die Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk durch den Abschluss eines Vierten Finanzierungsabkommens ab 2021 absichern und sich auch für eine angemessene finanzielle Ausstattung des Sorbischen Instituts einsetzen. Das Dritte Abkommen war Anfang 2016 mit einem Finanzvolumen von insgesamt 18,6 Millionen Euro pro Jahr unterzeichnet worden. Beide Kabinette stimmten zudem überein, dass für das Fach Sorbisch um Lehrer geworben werden muss, um den Bedarf in den sorbischen Siedlungsgebieten zu decken.

Die beiden Kabinette vereinbarten außerdem eine engere Zusammenarbeit im Wolfsmanagement. Dazu gehören eine gute Abstimmung beim Vollzug und bei den Standards der Prävention, den Entschädigungsleistungen, beim Umgang mit sogenannten Problem-Wölfen sowie bei der Weiterentwicklung der rechtlichen Regelungen.“