Archive for Oktober 2017

Serbowanje z krajnoradnym zarjadom w Budyšinje

28. Oktober 2017

Hdyž namołwu Budyskeho krajnoradneho zarjada sćěhuješ, z nimi serbsce komunikować, móžeš wjele dožiwjeć. Na moju prěnju serbsku mejlku (7. požnjenca) problema z wotpadkami dla přisłušny zarjadniski wobłuk njereagowaše. Potajkim sym so na wyšu runinu, knjeza S., wotrjadnika wotpowědneho hamta, wobroćił (16. požnjenca) a swoju naležnosć wospjetował. Potom čakach podarmo hač do kónca měsaca. 1. winowca pisach krajnemu radźe, tón raz dwurěčnje:

„Bitte um Einhaltung der Zweisprachigkeit und Beantwortung sorbischer Schreiben

„Sehr geehrter Herr Landrat Harig,

im Vertrauen auf Ihre Zusagen der Zweisprachigkeit des Landratsamtes Bautzen im Rahmen der Gesetzlichkeiten habe ich mich in einer praktischen Angelegenheit an Ihre Behörde gewandt.

Bohužel njejsym hač do dźensnišeho žanu wotmołwu dóstał, byrnjež so mjeztym tež na wyšu runinu w zarjedźe wobroćił. Tohodla Was prošu, mi wotpowědnu wotmołwu na mojej listaj – po móžnosći prošu w serbskej rěči – sposrědkować.“

Krótko po tym je knjez S. na mnje zazwonił a so tři króć zamołwił – z přidawkom „Das wird nie wieder vorkommen!“ Dokelž su mjeztym wuradźowali a pod wliwom tutoho konkretneho pada swoje wobchadźenje z tajkimi mejlkami změnili.

W krajnoradnym zarjedźe knježi – tak mi knjez S. praješe – postajenje, wšě słowjanske mejlki na wědomje njebrać, ale hnydom wotstronjeć – preč z nimi. Tajke listy dóstawaja husćišo z Pólskeje a Čěskeje. Wězo to njepłaći za serbske mejlki, ale – hydž ani w „betreff“ žane němske słowčko njeje, woni njewědźa, zo je to něšto serbske. Tohodla budźe wotnětka přeco serbskorěčny kolega na słowjanske mejlki hladać, zo njebychu woni hižo nimowólnje serbske próstwy wotstronili.

Hač je zmysłapołne, zo krajnoradny zarjad w namjeznym regionje listy ze susodnych krajow w jich rěčach awtomatisce ignoruje, je druhe prašenje.

Po wólbach přińdu wjelki – literarne žiwjenje Handrija z pjera Piwarca

28. Oktober 2017

Druhi „mini-roman“ Piwarca w nazymniku wuńdźe. Tajki žanr je přećiwk w sebi a wotpowěduje z tym našemu časej. A štó čita dobrowólnje dlěje hač hodźinku? Wjac za tajku lekturu trjeba njeje. A nic wjac hač 0,99 €.

W druhim kusk tołšim rjedźe porno prěnjemu póńdźe wo wjelki. Hač budźe do toho hižo w realiće prěni Róžeńčan wjelk zatřěleny? Budźemy widźeć. Prěnja knižka, kotraž da so dale tule skazać (po přepokazanju je knižka w běhu jednoho dnja na portalu pod „Meine Texte“ přistupna za download)

http://bestselleridee.de/text_pool_detail.php?id=299#.WeIfyztCRLM

wopisuje puć k swojoraznej wotmołwje – „Handrij a jeho rěčna rewolucija“– na wuslědki wólbow a dalše wobstejnosće we Łužicy.

To je takrjec pospyt live-literatury, literarneje fantazije na pulsu přitomnosće. W srjedźišću steji młody kadla Handrij – wězo scomter swojej přećelku Hanku. Wjele wjesela w serbskej časowej mašinje, kotraž běži najprjedy paralelnje k časej, ale přichodny wotběh je wotewrjeny.

Waše namjety za dalše kročele Handrija w žiwjenju su přeco jara witane, ale hač je přewozmje, njemóžu garantować.

Skónčnje mužacu narodnu drastu – k 25. róčnicy Serbskeho instituta

27. Oktober 2017

Pětř Šurman, wědomostny sobudźěłaćer Serbskeho instituta (SI), demonstruje składnostnje 25. róčnicy swojeho dźěłodawarja wčera w Choćebuzu žiwy poćah SI k praksy: nowu mužacu narodnu drastu z Jakobickec krawcownje w Bórkowach.

Diskriminacija muskich Serbow zwonka Slepjanskich kónčin na polu narodnych drastow ma so skónčić. Dotal smy při swjedźenjach ponižowani – jako stejak za wostudły čorny woblek. To njewotpowěduje słowjanskej muskosći a čini z muža njetrjebawši připlack k žonje – bjez estetisko-organiskeho zwiska 😎.

„Wokrjesna reforma“ – potwora błudarstwa

26. Oktober 2017

W Braniborskej so z wokrjesnej reformu bědźa, kotraž je runja podobnym politiskim projektam prjedy w Sakskej a tuchwilu hišće w Durinskej – njetrjebawša. Nihdźe njeje so ženje ničo na tutym puću zalutowało, wobydlerjo maja dlěše puće a přistajeni zarjadow wjac wušparanjow.

Wokrjes Budyšin ma wulkosć zwjazkoweho kraja Posaarskeje, to je k wotcuzbnjenju ludnosće wot komunalneje politiki wjedło. Samsny sćěh měješe tak mjenowana gmeijnska reforma: Zo wobsteji gmejna kaž Njeswačidło z 19 wjeskow, kotrež kulturnje ničo ze sobu činić nimaja, je ryzy njezmysł. Zo chcychu potom hišće Njeswačidło a Rakecy zjednoćic, štož je kaž předwidźana fuzija mjez Radworjom a Wulkej Dubrawu bohudźak zwrěšćiło, je stopnjowanje njezmysła.

Serbam su powjetšenje zarjadniskich strukturow přeco na škodu. To běše w Sakskej a budźe w Braniborskej. Z něhdyšich centrow budźe slepe črjewo noweho komunalneho ćělesa. Za połsta lět budźe samozrozumliwe, zo změja tež małe wjeski zaso swojeho hłownohamtskeho wjesnjanostu, kiž móže so w zarjadniskich naležnosćach přez internet na podpěru komunalnych hamtow zepěrać. A tuchwilne wokrjesy tak a tak hižo njebudu, dokelž konstrukt z krajnym radu, kiž je bóh tón knjez, a wokrjesnym sejmikom, kiž so štyri razy na lěto schadźuje a tutomu bohej hołduje, žiwej demokratiji njewotpowěduje. Naši potomnicy njebudu so dodźiwać móc, kotre spodźiwne běrokratiske potwory su technokraća našeje doby ludźom nabrěmjenjeli.

Tohodla njejsu při tutej tematice kompromisy móžne. Hdźež so bliži „wokrjesna reforma“ abo „gmejnska reforma“, přińdźe čert, kotryž sej jeničce wotpokazanje a njepřećelskosć zasłuži. Fundament jeho błudarstwa je pozdatna „eficienca“, kotraz drje objektiwnje njeeksistuje, ale přiwisnicy tuteje přiwěrkojtosće wěrja čim krućišo do njeje, ćim bóle ličby a fakty ju wuwróćuja

NOIWINSKA INFORMACIJA

Z (wčerawšeho) wuradźowanja prezidija Domowiny

Přihoty přichodneho posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny stejachu w srjedźišću posedźenja prezidija Domowiny dnja 25.10.2017 we Wojerecach. Tak ma so na přikład namjet dwulětneho plana 2018/2019 za prezidij, dźěłowe wuběrki a zwjazkowe předsydstwo wobjednać.

Pod nawodom předsydy Domowiny Dawida Statnika zaběrachu so čłonojo gremija z

aktualnym stawom iniciatiwy Minority Safepack. 24.10.2017 wozjewješe FUEN, zo je so ličba 100.000 podpismow iniciatiwy docpěła. To je dobry mjezystaw. Prezidij namołwja wšitkich čłonow Domowiny, Serbow a přećelow serbskeho luda, iniciatiwu podpěrać. Informacije nadeńdźeće pod linkom http://www.minority-safepack.eu/.

Dalši tema běše wuslědk słyšenja k wokrjesnej reformje w Braniborskej, na kotrymž wobdźěleše so nimo Braniborskeje serbskeje rady tež Domowina. Prezidij slěduje měnjenju župy, zo maja so serbske struktury při procesu reformy zdźeržeć a europske předpisy mjeńšinoweho škita wobkedźbować.

Němsce: Ein weiteres Thema war das Ergebnis der Anhörung zur Kreisgebietsreform in Brandenburg. Daran hatten neben dem Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden auch Vertreter der Domowina teilgenommen. Das Präsidium des Bundesvorstandes schließt sich der Position des Domowina-Regionalverbandes Niederlausitz an. Sie lautet: „Wenn keine konkreten Vorteile und Verbesserungen für das Sorbische zu erwarten sind, plädieren wir dafür, von tiefgreifenden Veränderungen der Strukturen abzusehen.“ Außerdem sei das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten zu beachten, das auch von Deutschland ratifiziert worden ist.

Wobšěrnje zaběraše so prezidij z naležnosću kubłanja w Delnjej Łužicy. Nastupajo předležaceho naćiska nowele Serbskeho šulskeho postajenja žada sebi prezidij, zo měli so do doskónčneho wobkrućenja naćiska serbske gremije słyšeć a dotal kritizowane wobsahi diskutować. Přihłosowanje prezidija žněješe namjet župy Delnja Łužica, přewjesć zarjadowanje k temje kubłanje a wučba serbšćiny w Braniborskeje, hdźež měli so aktualne a dlěšodobne wužadanja tematizować. Termin zarjadowanja njeje hišće postajeny.

Přichodne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wotměje so 10.11.2017 we Wojerecach, přichodne regularne posedźenje prezidija 13.12.2017 w Delnjej Łužicy.

Wokrjesna reforma wotprajena (1. nazymnika):

http://www.tagesspiegel.de/berlin/brandenburg-woidke-blaest-kreisreform-ab-spd-generalsekretaerin-tritt-zurueck/20525548.html

Prožym njech wostanje!

26. Oktober 2017

Prjedy: „Proschim – ein Dorf wird gefressen“

https://www.berliner-kurier.de/berlin/brandenburg/–4884978

Nětko: „Das Dorf müsste den Baggern weichen, sollte die LEAG den Tagebau Welzow Süd II realisieren. Diese Entscheidung hat das neue Revierkonzept ins Jahr 2020 vertagt. Die Ungewissheit geht also weiter: pures Gift für die Dorfgemeinschaft.“

http://www.deutschlandfunkkultur.de/die-lausitz-letzte-bastion-der-braunkohle.1001.de.html?dram:article_id=390956

Kak so „serbski sejm“ w Rudnych horinach interpretuje 😊

25. Oktober 2017

List čitarja Freie Presse dźensa na stronje diskusije wo wotstupje Tilicha

Nowi nošerjo serbšćiny 😊

23. Oktober 2017

Na wšě pady 2019 přihotowani być

21. Oktober 2017

Dołholětny a jara nazhonity korespondent „Frankfurter Rundschau“ a poł ducenta dalšich nowin je w swojej analyzy po připowědźenym wotstupje Stanisława Tilicha plawsibelny horor-scenarij za móžne wuslědki wólbow do krajneho sejma za dwě lěće naćisnył.

http://www.fr.de/politik/meinung/leitartikel/stanislaw-tillich-der-sachse-merkt-nicht-was-in-sachsen-laeuft-a-1371806,0#artpager-1371806-0

Bóh dał, zo tomu tak njebudźe. Jeli pak tola, dyrbimy tež na tajki pad přihotowani być. Na přikład tak, zo móhli so potom hnydom ze swojimi serbskimi šulemi pod škit cyrkwje podać. Ideja swobodneho serbskeho šulstwa pod dale a njewěsćišimi politiskimi ramikowymi wuměnjenjemi wuznama nabywa.

Zdobom mamy kruty rjap přećiwo projektej sejmikarjow pokazać, dóńt serbskeho ludu do rukow 95procentowsce serbsce njerěčacych 700.000 lěto a wjac AfD wolacych Łužičanow dać, w kotrychž sejmje woni potom našu asimilaciju wobzamknu. Rozum w Serbach dobudźe!

Bosćij Handrik namjetuje załoženje  serbskeje staršiskeje iniciatiwy 

20. Oktober 2017

Štyrceći ludźi bě dźensa na wječork za staršich w Chróšćan „Jednoće“ přichwatało, zo bychu sej přednošk prof. Olivera Meyera z Mainza wo podpěrje dwurěčnosće naposkali a wo temje diskutowali. Přeprosyłoj stej Sakska kubłanska agentura (SBAB) a Rěčny centrum Witaj (RCW). Po zawodnych słowach Bosćija Handrika (zamołwiteho za serbske kubłanske naležnosće SBAB) a dr. Beaty Brězanoweje (nawodnicy RCW) zhonichmy wot jara sympatiskeho wědomostnika, kiž tež nazornje wo nazhonjenjach ze swojimaj dźěsćomaj powědaše, zo móže serbskorěčna wučba tohorunja dźěćom druheje maćeršćiny wjac fachoweje wědy posrědkować.

Zajimawy přikład z hłowneje šule je Meyer přinjesł: Tamniši šulerjo su matematiku jendźelsce lochšo a lĕpje wukli hač němsce. Přičina: Wučer je wšo dokładnišo rozkładł, dokelž chcyše sej wěsty być, zo su woni wšo zrozumili. Za to trjebaš wězo wjac chwile. Tohodla dyrbjeli, tak Meyer, wučerjo wučbny plan kaž „ćahatu harmoniku“ wužiwać, to rěka fleksibelnje. Wjać maćizny njeje přeco wjac wužitka.

Beata Brězanowa přeje sej wjac zawjazowaceho wukubłanja didaktiskich kompetencow (metodow wuwučowanja) pola wučerjow runja pěstowarkam. Bosćij Handrik namjetowaše na kóncu załoženje serbskeje staršiskeje iniciatiwy. Meyer rozprawješe wo wuspěšnej staršiskej initiatiwje za wjacerěčnosć w Šleswigsko-Holsteinskej. Přezjedni běchu sej wšitcy, zo ma serbšćina na našich šulach prěnja rěč być, wšako je wona maćeršćina Serbow.

Serbscy starši trjebaja swójski hłós w zjawnym rumje. Hdyž chceće, móže Domowinski wuběrk za kubłanje Was podpěrować, puć k załoženju iniciatiwy serbskich staršich namakać. Štóž ma zakładnje zajim, njech mje skontaktuje, mejlnje marcel.braumann(at)gmx.de abo přez Whatsapp 0171 89 83 985. Meyer praješe, zo maja wučerjo, kotřiž su sami starši, bóle začuće za potrjeby šulerjow. Serbska kubłanska politika trjeba praktisku kompetencu serbskich staršich!

„Što?! Serbski parlament?!“

20. Oktober 2017

Dźens rano pola frizerki w Budyšinje. Wona bě nimale swój nadawk na mojich hłosach zdokonjała, hdyž smój připódla w pozadku němske regionalne powěsće MDR słyšałoj. Myslach, zo mam měrne ranje, ale dźens słušeše wčerawša nowinska konferenca sejmikarjow do wusyłanja. „Was? Ein sorbisches Parlament?!“ Zadźiwana-překwjapena do špihela hladaše, na moju wotmołwu čakajo.

Sym wězo temu z tym pokiw chětř skónčił, zo to po mojim měnjenju tak a tak ničo njebudźe, dokelž wulka wjetšina Serbow to měć nochce. Ale hdys a hdys so prašam, hač so „sejmikarjo“, hdyž so hižo wo měnjenje Serbow njestaraja, znajmjeńša kusk na to mysla, što jich ideja w němskej ludnosći wuskutkuje. A hač je to na dobro serbskeho ludu. Tule aktualne linki k wšelakim wozjewjenjam:

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-521690.html

https://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/SACHSEN/Sorben-wollen-ein-eigenes-Parlament-artikel10030921.php

http://www.focus.de/regional/sachsen/minderheiten-initiative-legt-plan-fuer-eigenes-sorbisches-parlament-vor_id_7737555.html