Archive for Dezember 2017

Demokratisku kulturu w Serbach etablěrować – kubłansku awtonomiju zaměrnje zrealizować

27. Dezember 2017

Lětsa smy diskusiju wo serbskej kubłanskej politice zahajili. W tutym zwisku je mi wospjet něšto jara spodźiwne napadnyło: Naša kultura zjawnych diskusijow w Serbach je hišće NDR, kotraž je poprawom před nimale třiceći lětami zahinyła, bliša hač načasnym wašnjam demokratiskeje kultury we wotewrjenej towaršnosći.

Tež wučer smě šulstwo kritizować

Na přikład je drje samozrozumliwe, zo ma wučer po zakonjach stata a směrnicach dźěłodawarja wuwučować. Tón ramik pak Boža kaznja njeje, ale nachwilnje płaćacy standard, kiž je jenož tohodla demokratisce legitimny, dokelž je wón jeničce přechodny wuslědk zašłych diskusijnych procesow. Tež kubłanski system so bjez přestawki dale wuwiwa, hewak bychmy hišće fyziske chłostanje šulerjow a šulski pjenjez stařsich za wyšu šulu a gymnazij měli. Tohodla ma kóždy wučer / kóžda wučerka prawo, so w medijach a socialnych syćach kritisce k aktualnemu stawej serbskeho kubłanja wuprajić, a ani nawodźe šule ani wotnožce kubłanskeje agentury njepřisteji, na njeho abo na nju tohodla ćišć wukonjeć.

Strašne jenakowanje w NDR

W NDR bě to hinak. Po jeje swětonahladnej zasadźe běše tak mjenowana dźěłaćerska klasa na zakładźe pozdatnje wěčnych zakonitosćow marxizma-leninizma dobyła. Teoretisce běchu ludźo drje stajnje k přemyslowanju wo polěpšenju praktiskich detailow socialistiskeje towaršnosće přeprošeni, ale přeco strach hrožeše, zo so jim „wopačne klasowe stejišćo“ abo „kaženje měra a socializma“ wumjetowaše. A tohodla statna bjezstrašnosć samo najmjeńše diskusijne koła wobkedźbować spytaše. Tež wjele patriotiskich Serbow, kotřiž ani z fašizmom ani z imperializmom ničo činić njemějachu, buchu z woporom tuteje ideologiskeje hysterije.

W koncepće 2plus tči kubłanska awtonomija

Moderny demokratiski stat princip přeměnjenja hižo sam do swojich postajenjow integruje, tak na přikład na kóncu oficielneje koncepcije „2plus – wučba po šulske družiny přesahowacym koncepće dwurěčna serbsko-němska šula w serbskim sydlenskim rumje Swobodneho stata Sakska“ rěka, zo so „přidźěła serbskich gremijow do regularneho systema přewozmu“. Tuta sada běše moje wotkryće lěta. Hdyž to chutnje bjerjemy, je to serbska kubłanska awtonomija ze statnej podpěru (wězo w ramiku zakonjow, to pak za kóždy model awtonomije płaći a je tež zmysłapołne – hewak by něchtó, hdyž jemu so chce, w Němskej resp. Sakskej šulu po zakonjach šarije załožić móhł).

Serbske rjadownje tworić, teamteaching wotstronić

Postajena praksa na serbskich šulach je tuchwilu principielnje měšeńca šulerjow wšěch rěčnych schodźenkow plus teamteaching (dwaj wučerjej w rjadowni, jedyn za „Němcow“). Tule njeńdźe nětk wo realitu, kotraž so tak a tak we wšědnym žiwjenju wot postajenja hustodosć wotchila. Tutu postajenu praksu pak móžemy w ramiku wobstejacych zakonjow a pjenježnych resp. personelnych ressourcow kóždy čas změnić. Wšěch šulerjow rěčneho schodźenka 1 (maćernorěčnych a Witaj-dźěći na wotpowědnym niwowje) do jedneje rjadownje zjednoćić, je ryzy organizatoriska naležnosć. Hdyž serbscy starši sej to přeja, ma so to tak činić. Tajka je demokratija.

Swobodu staršich pěstować

K njej atmosfera słuša, w kotrejž njetrjebaja so starši bojeć, zo njeby so snano wuprajenje „Chcu swoje dźěćo w serbskej rjadowni měć“ „wyšnosći“ lubiło, wšako je system serbskich kubłanišćow słužownica serbskeho ludu. W katolskej cyrkwi (kotraž ze znatych přičin demokratija njeje) je dołho trało, doniž njeje bamžowstwo swój proklamowany zakład skutkownosće – „słužownik wšěch słužownikow“ woprawdźe chutnje brało. W našej serbsko-sakskej demokratiji budźemy klětu pokazować, zo je NDR nětk woprawdźe nimo a nowa tež kulturnje demokratiska doba z realitu.

Z dobreho přikłada wuknyć

Měrćin Wjenk ma prawje, zo je metoda „chcemy, žadamy, namjetujemy“ zastarska. Tohodla njech je naše hesło „čińmy“! K tomu słuša, nic z teorije, ale z „best practice“ wuknyć. Štóž so trochu ze statisku zaběra, so dźiwa, zo je wuchadźišćo Chróšćan zakładneje šule mjenje „serbske“ hač sej wšitcy mysla. Połojca nowačkow njeje na maćernorěčnym niwowje. Ale najebać to šula rěčnje swój serbski raz wuspěšnje wuwiwa. Što to woznamjenja, bych rady diskutował. W tutym padźe „měšeńca“ wočiwidnje derje funguje.

W Domowinje pluralita knježi

Připódla prajene njehraje ani w kubłanskim wuběrku ani w cyłej Domowinje wuznaće ke kubłanskim teorijam hižo žanu rozsudnu rólu. Nas wjaza praktiske pytanje za pućemi do serbskosće našich narodnych kubłanišćow. Kotreho „jowpřińdźenja“ sy, je tohorunja wšojedne. A žana bjezstrašnosć njepřepruwuje, z kim maš styki a što sy před dźesać lětami hdźe prajił. W tutym zmysle: Čińće prošu sobu – hdyž chceće.

Měrćina Wjenkowy słowo lěta: http://www.rozhlad.de/nastawk_300.html

 

———-

 

trojjedne powědančko Piwarca

ze šibałym Handrijom

wo rěči, domiznje, mandźelstwje:

 

https://d-nb.info/1149195258/34

 

(wšo dohromady 54 stron, tule

nic jenož na mnohich,

ale za wšěch přistupna zběrka)

 

———-

 

Ani ćicha ani swjata nóc – punkrock-fever w Nuknicy

25. Dezember 2017

Po tym zo smy zašły měsac pěkni byli, naše talerje zjědli a wulizali a wšudźom pomhali, hdźež bě trjeba, móžemy so nětko zaso nimale lěto dołho přehrěšić.

Čehodla tuž nic hnydom 27. decembra w barace započeć. Wšako rěka to zaso kaž kóžde lěto „Hody nimo – punkrock-fever“. Lětsa wot wječor wosmich skupiny Berzerk, No Waves a Gruppe Stalag zahudźa. Hač twjerdy punkrock abo psychedeliski rock – fanojo alternatiwneje hudźby budu zbožowni.

A štóž chce prosće zaso raz tak prawje swjećić, nó tón tak a tak. Wšako je to Nukničanska barakka.

Što: Hody nimo – punkrock-fever
Štó: Berzerk, No Waves, Gruppe Stalag
Hdy: srjedu, 27.12.2017, w 20 hodź.
Hdźe: Nukničanska baraka

(Piwarc tutu informaciju Měrćina Wjenka dala dawa, so nadźijejo, zo njebudu napoje na wonej feće tajke strašne kaž w jeho hodownej kriminalce . Přeju wšěm wobdźělnikam w Nuknicy wjele wjesela! Mojej wuši njejstej dosć sylnej za tajkile event .)

———-

 

trojjedne powědančko Piwarca

ze šibałym Handrijom

wo rěči, domiznje, mandźelstwje:

 

https://d-nb.info/1149195258/34

 

(wšo dohromady 54 stron, tule

nic jenož na mnohich,

ale za wšěch přistupna zběrka)

 

———-

Žohnowane hody!

25. Dezember 2017

———-

 

trojjedne powědančko Piwarca

ze šibałym Handrijom

wo rěči, domiznje, mandźelstwje:

 

https://d-nb.info/1149195258/34

 

(wšo dohromady 54 stron, tule

nic jenož na mnohich,

ale za wšěch přistupna zběrka)

 

———-

Jutře, dźěćatka, budźeće serbować

22. Dezember 2017

W aktualnej ZEIT namakamy krótko do hód zajimawu reportažu wo kubłanskej politice w Katalonskej (tema je wot boja wo swójski stat njewotwisna). Mać španiskeho pochada je před sudnistwom přesadźiła, zo so jeje dźěsći wjac hač jenož dwě hodźinje tydźensce španisce wuwučujetej, ale – kaž je zakonsce zrjadowane – 25 procentow šulskich hodźin (tři štwórćiny so katalansce wotměwaja):

„Morgen, Kinder, sprecht ihr Katalanisch“

http://www.zeit.de/2017/53/katalonien-barcelona-separatisten-schueler

Serbsce:němsce = 3:1 – dobry zaměr

Znajmjeńša tři štwórćiny hodźin na serbskich šulach jeničce serbsce – to je tola dobre měritko. Hewak pak mamy w Serbach hinašu filozofiju hač w Katalonskej, hdyž diskusiju na njedawnym posedźenju kubłanskeho wuběrka Domowiny rezumuju. Pola nas njeńdźe wo to, druhim ludźom našu rěč nanuzować, ale swobodu serbskich staršich posylnjeć a zajimcam přistup k serbšćinje zmóžnjeć.

Štóž njecha, njetrjeba – a smě druhdźe hić

Zakład swobodneho rozsuda je wobšěrna informacija. Tohodla přihotuje Rěčny centrum Witaj (RCW) hromadźe z dalšimi zamołwitymi a fachowcami/wučerjemi brošurku z wotmołwami na wšě móžne prašenja k serbskosći našich kubłanišćow. Tak a w rozmołwje bychu sej wšitcy starši wuwědmić móhli, što to woznamjenja, swoje dźěćo na serbsku šulu słać. Hdyž so potom něchtó za němsku šulu rozsudźi, dokelž telko serbskeho měć nochce, je to za wšěch lěpje – nic naposledk za kubłansku atmosferu, wšako agresiwnje antiserbsce wustupowacy šulerjo kameradam serbske žiwjenje na šuli kaža.

Rěčny pokład pěstowarnjow na šuli pěstować

Zdobom mamy intensiwniše poradźowace rozmołwy ze staršimi za wažne, wosebje hladajo na rěčny staw dźěći. Serbske pěstowarnje su swojim Witaj-dźěćom hustodosć najebać němcowaceju staršeju tajki rěčny niwow posrědkowali, zo wone bjez problemow w maćernorěčnej rjadowni sobu dźeržeć móhli. Štož starši sami w tajkim padźe wězo wědźeć njemóža. So wě, zo wostanje wěcka staršich, na zakładźe tuteje informacije swojemu dźěsću šansu dać, so w serbšćinje na tajkim niwowje dale wukmanjeć.

Prawo serbskich staršich, serbsku rjadownju wolić

Najmjenje wobkedźbowana pak je dotal swoboda serbskich staršich, kotřiž chcedźa, zo jich dźěći kaž doma tež na šuli w maćernorěčnym wobswěće wotrostu. Hdyž sej woni rozrjadowanje po rěčnych kmanosćach přeja, potom mam za samozrozumliwe, zo nawoda šule tomu wotpowěduje – a nic po wjeskach dźěli. To njesmě so přichodnje hižo stać. Tež nic, zo su dźěći swój rěčny niwow na kóncu pěstowarnje po prěnim šulskim lěće zaso přisadźili – přez němcowanje w rěčnje měšanej rjadowni. Poselstwo serbskeje kubłanskeje politiki: Jutře, dźěćatka, budźeće serbować!

Nic wjac pjenjez, personala, paragrafow – dobru wolu!

Za to njetrjebamy ani wjac pjenjez ani přidatny personal ani nowe paragrafy, jenož dobru wolu – a ju sej za klětu přeju, składnostnje hód, swjedźenja ludźi dobreje wole .

 

———-

 

trojjedne powědančko Piwarca

ze šibałym Handrijom

wo rěči, domiznje, mandźelstwje:

 

https://d-nb.info/1149195258/34

 

(wšo dohromady 54 stron, tule

nic jenož na mnohich,

ale za wšěch přistupna zběrka)

 

———-

Handrij I, II a III w jednym zwjazku

20. Dezember 2017

Nětk steja Wam prěnje tři nowele (powědančka) wo Handriju z pjera Piwarca jako zhromadny zwjazk (54 stron) k dispoziciji (hlej pdf-dataju Handrij_I-III). Tež přez link Němskeje narodneje biblioteki přistupny: https://d-nb.info/1149195258/34

Handrij_I-III.pdf

Judit Kubicec nowa intendantka SLA – wulkotny rozsud na dobro serbskeho ludu!

20. Dezember 2017

powěsć

http://www.sz-online.de/nachrichten/bautznerin-wird-neue-sne-intendantin-3843750.html

wosoba

http://judithkubitz.de/serbsce/dirigentka-judith-kubicec/

Komentar: Piwarc je zahority a přeje tuchwilu w kóždym nastupanju najlěpšej móžnej wosobje na swěće za tute zastojnstwo wjele zboža, wšo dobre a Bože bohate žohnowanje! Z tym móže ansambl wažnu funkciju za wuwiwanje serbskeje kultury přewzać – wězo w wuskej kooperaciji z lajskimi ansamblemi, kotrež su rjap našeje kultury. Judit Kubic z duchom a dušu tutomu nadawkej wotpowěduje.

Ja móžu so žadanjow za přikrótšenjom přiražkow tutej personelnje přewažnje přeněmčenej instituciji wzdać, přetož mamy nětko woprawnjenu nadźiju na změnu .

 

NOWINSKA ZDŹĚLENKA DOMOWINY

Wuznamna dirigentka jako intendantka SLA powołana

Po informaciji serbskich medijow powoła so dźensa Judith Kubicec jako nowa intendantka Serbskeho ludoweho ansambla. Předsyda Domowiny, Dawid Statnik k tomu:

„Wjeselu so, zo ma SLA zaso wuměłsku wjednicu a zo je to Judith Kubicec, horliwa Serbowka a talentowana wuměłča. Ansambl je wažny stołp serbskeje profesionelneje wuměłskeje kultury a ma być kruty a spušćomny partner ludoweho hibanja. Za to přeju nowej intendantce dosć mocow a idejow, zo by ansambl wuspěšnje w tu- a wukraju serbsku kulturu prezentował. Běch sam lěta dołho přistajeny ansambla a wěm, kajki wuměłski potencial w tutym domje tči.”

Judith Kubicec je rodźena Budyšanka. Wona studowaše mjez druhim we Weimarje, na Ecole Normale de Musique Paris a Royal Acedemy of Music London. Wuměłski puć wjedźeše ju mjez druhim k sinfoniskemu orchestrej Baden-Baden. Zwisk k čestnohamtskim a chórowym hibanju Judith Kubicec ženje njezhubi. Tak dirigowaše mnohe oratorije, kaž na přikład Serbski kwas a Nalěćo. 2016 počesći so Kubicec z mytom “Associate of the Royal Academy of Music London” a Sakskej wustawowej medalju. W dobje 2013 – 2017 bě Judith Kubicec čłonka Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a zastupowaše tam Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow.

 

———-

 

trojjedne powědančko Piwarca

ze šibałym Handrijom

wo rěči, domiznje, mandźelstwje:

 

https://d-nb.info/1149195258/34

 

(wšo dohromady 54 stron, tule

nic jenož na mnohich,

ale za wšěch přistupna zběrka)

 

———-

Za wjetšu rěčnu homogenitu rjadownjow

19. Dezember 2017

Powěsć Serbskeho rozhłosa wo wčerawšim posedźenju kubłanskeho wuběrka Domowiny:

Kubłanski wuběrk Domowiny je so na swojim posedźenju wčera wječor we Łuze z trěbnym polěpšenjom wuměnjenjow za maćernorěčnych šulerjow na serbskich šulach zaběrał. Z tym wotpowědowaše dźesać přitomnych, mjez nimi třo wučerjo, nadawkej zwjazkoweho předsydstwa. Woni su so na zakładźe praktiskich nazhonjenjow na to dojednali, zo maja so přechody – na přikład mjez pěstowarnju a zakładnej šulu – tež hladajo na rěčny staw dźěći lěpje planować a organizować.

Zaměr je wjetša rěčna homogenita w rjadownjach a po přećach staršich wutworjenje serbskich rjadownjow. Wažne su tež poradźowace rozmołwy ze staršimi. Wšěm staršim maja so do zastupa dźěsća do šule dokładniše informacije wo serbskosći našich kubłanišćow posrědkować. Na tym Rěčny centrum Witaj dźěła. Wuběrkownicy zwěsća, zo su naše šule nastupajo serbskosć jara wšelakore. Z kotrymi konkretnymi naprawami móhł so serbski duch na wšěch stejnišćach serbskeje šulskeje syće skrućić, chce wuběrk klětu krok po kroku zaměrnje z hosćimi wuradźować.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/nachrichten2512.html

Přispomnjenje Piwarca I: Na zakładźe naprašowanja rozhłosa smy so na tute zjimanje wobsahowje jednohłósnje dorozumili.

Přispomnjenje Piwarca II: Na kóncu oficielneje koncepcije 2plus Sakskeho kubłanskeho instituta w nadawku Swobodneho stata Sakskeje steji, zo so „z implementowanjom“ tutoho koncepta tež „přidźěła serbskich gremijow do regularneho systema přewozmu.“ W tutym zmysle Domowina resp. přisłušny wuběrk swój demokratiski mandat sobupostajowanja praktiskeje kubłanskeje politiki zwoprawdźa. Štóž je z našim dźěłom njespokojom, njech so přizjewi. Za našim blidom je městno za angažowanych ludźi.

 

———-

 

trojjedne powědančko Piwarca

ze šibałym Handrijom

wo rěči, domiznje, mandźelstwje:

 

https://d-nb.info/1149195258/34

 

(wšo dohromady 54 stron, tule

nic jenož na mnohich,

ale za wšěch přistupna zběrka)

 

———-

Njesłušeja Serbja do Sakskeje?!

18. Dezember 2017

Protest přećiwo dźensnišemu telewizijnemu wusyłanju MDR

https://www.mdr.de/nachrichten/politik/regional/buergercheck-kretschmer-100.html

Sehr geehrte Damen und Herren!

In der heutigen Fragestunde mit dem Ministerpräsidenten Sachsens Herrn Kreeetschmer hatte ein Fragesteller vor vielen tausend Zuschauern folgende Feststellung getroffen:

„Herr Kreeetschmer, sie sind der erste Ministerpräsident Sachsens. Vor Ihnen hatten wir zwei aus Westdeutschland und einen Sorben“.

Mich als Sorben und ehemaligen Vorsitzenden der Domowina hat diese Feststellung beleidigt und tief erschüttert. Vor allem vermisste ich eine Richtigstellung seitens des Herrn Kreeetschmer oder seitens der MDR-Moderatoren. Beides fand nicht statt.

Soll nun den 40000 Sorben in Sachsen empfohlen werden, aus Sachsen auszuwandern, da sie ja nicht zu Sachsen gehören? Ich erwarte eine Entschuldigung seitens des MDR in aller Öffentlichkeit. Ich werde in allen sorbischen Medien gegen diese unsensible und ungeheurere Demütigung des sorbischen Volkes protestieren.

Jan Nuck

ehemaliger Vorsitzender der Domowina – Bund Lausitzer Sorben

 

———-

 

trojjedne powědančko Piwarca

ze šibałym Handrijom

wo rěči, domiznje, mandźelstwje:

 

https://d-nb.info/1149195258/34

 

(wšo dohromady 54 stron, tule

nic jenož na mnohich,

ale za wšěch přistupna zběrka)

 

———-

Piwarz nowy sakski kultusowy minister

18. Dezember 2017

https://www.christian-piwarz.de/

https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Piwarz

A serbsce (dźak za pokiw w komentarje!): https://hsb.wikipedia.org/wiki/Christian_Piwarz

https://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/TOP-THEMA/Sachsen-Kretschmer-tauscht-fast-halbes-Kabinett-aus-Auch-Kultusminister-Haubitz-nicht-mehr-dabei-artikel10082269.php

Piwarc gratuluje.

 

———-

 

trojjedne powědančko Piwarca

ze šibałym Handrijom

wo rěči, domiznje, mandźelstwje:

 

https://d-nb.info/1149195258/34

 

(wšo dohromady 54 stron, tule

nic jenož na mnohich,

ale za wšěch přistupna zběrka)

 

———-

Tak to w Serbach je!

16. Dezember 2017

Wot Jana Nuka, něhdyšeho předsydy Domowiny – znapřećiwjenje polemice direktorki Jadwigi Čižankoweje a kolegija zakładneje šule w Pančicach-Kukowje přećiwo kritice na 2plus

Njeje lochko w Serbach, wosebje w zjawnych forumach abo medijach, zastupować měnjenje, kotrež njewotpowěduje tuchwilnje powšitkownje płaćacemu nastajenju wšelakim serbskim naležnosćam.

To sy spěšnje jako njeměr budźacy fanatikar wotkołkowany.

Tak znajmjeńša skutkuje na mnje wulke čerwjene napismo “Njetrjebamy njeměr abo fanatizm” nad přinoškom wučerskeho kolegija “Šule Ćišinskeho Panćicy-Kukow” wo koncepće 2-plus w SN z dnja 30.11.2017. Je stara wěrnosć, zo dyrbja so wěste wěcy přeco zaso do prašenja stajić (po nowym so praji: nowelěrować), hdyž so njedostatki jewja.

Serbske dźěći ćerpja pod nadwahu njemaćernorěčnych

Zo ćerpja naši maćeršćinarjo w někotrych serbskich šulach w maćernorěčnym kubłanju pod nadwahu dźěći, kotřiž njepřińdu z maćernorěćnych swójbow, běše hižo tema, jako běch hišće předsyda Domowiny.

Zo so to nětko zaso tematizuje, tež w našich medijach, je wulki čas. Tu zasłoži sebi Monika Gerdesowa wosebity kompliment, zo je problem we wusyłanju Serbskeho rozhłósa njedźelu dnja 26.11.2017 tak nazornje zwobrazniła.

Po Chróšćanskim zběžku je Wěteńčanska iniciatiwa naćisnyła organizatoriski koncept serbskeho šulskeho systema po wašnju serbskeje šulskeje załožby, kotryž stej Domowina a sakska SPD tehdy podpěrała.

Nažel su nam tehdy serbscy wjesnjanosća na posedźenju w kultusowym ministerswje w Drjezdźanach do poliwki plunyli, tak zo je so koncept w pisanskich blidach zhubił.

Serbscy wućerjo a SŠT wšak tehdy tež runjewon euforisce tutu iniciatiwu podpěrali njejsu.

Sym tehdy kaž dźensa přeswědčeny, zo trjebaja serbske šule organizatoriski cyłk, wšojedne na kajke wašnje, zo by so hodźała pěstować zhromadna wšowopřijaca ideja maćernorěčneho a narodneho kubłanja našich dźěći.

Snadź je nastorčena diskusija kmana, w tutej naležnosći skónčnje trěbny krok doprědka činić, bjez toho, zo so diskutantam wumjetuje fanatizm a druhe wothódnoćace atributy.

Domowina je bój wo zachowanje šule podpěrała

Absolutnje wotpokazać dyrbju zwěsćenje w mjenowanym přinošku, zo Domowina njeje kritisce přewodźała proces kubłanja po 2plus a – štož mje hišće bóle rozhori – zo njeje wona podpěrała bój wo zachowanje srjedźneje šule w Panćicach w lěće 2007.

Fakt je, zo je gmejnski parlament Pančic-Kukowa do 2007 wobzamknył přepodaće srjedźneje šule do nošerstwa wokrjesa Kamjenc, z čimž je sebi sam wzał móžnosće skorženja přećiwo jeje zawrjenju.

Běch tehdy hišće předsyda Domowiny a sym na mnohich posedźenjach, wosebje tež w kontaktnym wuběrku nutřkowneho ministra w Berlinje protestował přećiwo hrožacemu zawrjenju.

Zhromadnje z Sakskej serbskej radu smy pisali na tehdyšeho ministra za kubłanje atd.

Zo to wšitko njeje přinjesło wočakowany wuslědk, ma něšto činić z arogancu sakskeho knježerstwa přez dołhe lěta, za čož su dóstali zapłatu při lětušich wólbach do Zwjazkoweho parlamenta.

Potajkim lubi wučerjo Pančanskeje šule, nic hnydom hić na barikady, hdyž nichtón kritisce swój porst zběhnje.

Nichtón wam njewotpraji waše zasłužby nastupajo zawjedźenja 2-plus, ale njedostatki dyrbja so mjenować a za polěpšenjemi dyrbi so pytać.

 

———-

 

trojjedne powědančko Piwarca

ze šibałym Handrijom

wo rěči, domiznje, mandźelstwje:

 

https://d-nb.info/1149195258/34

 

(wšo dohromady 54 stron, tule

nic jenož na mnohich,

ale za wšěch přistupna zběrka)

 

———-