Spodźiwnje skludźena serbska duša asimilaciji Serbow přidźěłuje

Hdyž masowe organizacije w towaršnosći kaž dźěłarnistwa čłonow zhubjeja, su jich zamołwići z prašenjom konfrontowani: Njeje waše wašnje zhromadneho žiwjenja mjeztym zastarske, njejsu manifestacije prěnjeho róžownika jeničce nostalgija něhdyšeho klasoweho boja a stawkowacy dźěłaćerjo w jaskrawym warnowanskim lacu a z hwižkom młodym ludźom njepowabny napohlad z prjedawšich časow? Potom so wotmołwja: Jednym to so drje hišće lubi, ale druhim dyrbimy nowe formy poskićeć. To najwažniše pak je, zo njesteji naša organzacija zwonka načasneje towaršnosće, kotraž so stajnje měnja.

wopačne diagnozy přewinyć

Serbski lud najskerje w žanej dobje tak spěšnje telko rěčneje a narodneje substancy přisadźił njeje kaž w NDRskim času, byrnjež Serbja prawnisce a institucionelnje porno wšěm dotalnym epacham najlěpše ramikowe wuměnjenja dóstali. Je drje wjele pozdatnych přičin za to oficielnje mjenowanych: wotbagrowanje wjeskow, přichad němskich dźěłaćerjow atd. Ale wone tón spodźiwny zjaw njerozswětluja, dokelž na přikład nimale dospołna asimilacija Serbstwa w narańšich Serbach je cyle bjez brunicy wotběžała.

Porno druhim skupinam towaršnosće su pola nas pječa jenož wotrodźency sami wina. Woni su dźěći do B-rjadownje słali abo z nimi doma docyła hižo serbowali njejsu. Potajkim jim so narodna liwkosć wumjetuje. Druhdy pak je pozdatnje tež zasakły němski mandźelski wina, kiž je daledawanju maćeršćiny zadźěwał. Hladajo na wjele mi znatych padow serbowacych swójbow z přitomnosće, zdźěla daloko zdalenych wot serbskeho sydlenskeho ruma, hdźež su woni partnerow ryzy němskeho pochada rěčnje integrowali, pak tež tuta argumentacija njepřeswědči.

motiwy wotrodźencow respektować

Tak wostanje prašenje za motiwaciju wotrodźencow, kotrychž potomnicy so nětk hdys a hdys jako Němcy wupěraja, hačrunjež to po pochadźe poprawom njejsu, a sej wšudźe na naše kóšty němskorěčne rumy žadaja. Wěrnosć tči druhdy bóle we wobrazach hač w tekstach. Před něšto časom su w nowinje stare foto so kupaceho młodeho porika dokumentowali, kotrež běše wabjenje za nowy Budyski spjaty jězor. Muž a žona so nahaj wobhladowarjej bližitaj, wjesele do wody teptajo, čehoždla pryskaca woda jeju žiwot kusk zakrywa. Wuraz wotputaneje njeskludźeneje žiwjenskeje radosće.

Porno nanuzowanej „modernizaciji“ rólneje reformy we wuchodźe a awtomatizowanja w zapadźe je rozmach měrneje moderneje towaršnosće po druhej swětowej wójnje ludźom wosebje slubjenje awtonomneho priwatneho zboža přinjesł – a někak spjelnjał. Klasiski wobraz k tomu z wuchoda: Swójbička w trabbiju po puću do prózdnin při Baltiskim morju. Přirunujo z tym su tehdomniše serbske wobrazy přitulneje zhromadnosće wězo wostudliše. Tradicija bě ludźom dale wažna, ale hižo nic wšědny dźeń. Připódla prajene je tón trend powšitkownje tež pola tych płaćiwy, kotřiž su Serbja wostali: Narodna drasta je hišće na wurjadnych swjedźenjach žiwa, ale nic w normaliće wšědneho dnja.

sebjewědomy Słowjan nas njerozumi

Nam přichileni Češa nas hustodosć njerozumja, wšako su Češa moderny lud. Na přikład, zo so Serbja hač do dźensnišeho tak ćežko maja z normalnymi wotewrjenymi zjawnymi diskusijemi wo njedostatkach. Kaž wo rěčnej šuli, kotraž žana njeje; wo serbskim wuwučowanju, kotrež žane njeje, wo zarjadniskich strukturach, kotrež njefunguja. Tohodla su za Serbow sylne styki do Čech bytostna naležnosć, wšako móža so tak přeco zaso z njebojazliwym, njehaćenym słowjanskim žiwjenskim wašnjom zeznajomić.

„to em tak jo“

Pola nas dale přehusto rěka: To em tak jo, tohodla je Smolerjec kniharnja nimo dweju dnjow na lěto jenička kniharnja w sprjewinym měsće a najskerje po cyłej Němskej, hdźež sobotu nakupować njemóžeš, hačrunjež je to za ludźi, kotřiž do kniharnjow chodźa, najwoblubowaniši dźeń. A zo je Serbska kulturna informacija najskerje jenička kulturna informacija w Europje, kotraž je jedyn měsac začinjena, wotpowěduje drje někajkim postajenjam, kotrež Serbja tak a tak poddanišo hač Němcy dodźerža, ale je a wostanje najebać wšě wurěče absurdnosć.

hdźe wostanje awtochtona přirodnosć?

Zo steja Serbja tuchwilu na čole hibanja přećiwo wjelkam, so do tutoho wobraza hodźi. Štóž je so sam přejara skludźił, njemóže z njeskludźenym wobchadźeć. Zo psy kóždy dźeń dźěći kusaja a wjelki nic, jich njezajimuje. Zo je – hlej wobšěrnu rozprawu aktualneho Hornjołužiskeho kurěra – tež wjele stratow na pastwach, z kotrymiž wjelk ničo činić nima, jich tohorunja njezajimuje. Zo njejsu wowčerjo přeco poručenja porjadnje dodźerželi a so „zmawowacy pas“ zmawował njeje, dokelž bě překruće přičinjeny, jich wězo tež njezajimuje.

Wjelki su w Serbach na wšěm wina, hačrunjež hižo stare ruske (potajkim słowjanske!) hrónčko wě, zo je lěs z wjelkami strowši hač bjez nich. Serbske stejišća k tematice su hustodosć na „niwowje“ wulkeho dźěla wuprajenjow k ćěkancam, kotrež serbski rozhłós před lětomaj dokumentowaše. To jeničke dobre na aktualnej kampani běše jeje konsekwentna dwurěčnosć. Zo je za žiwjenje wjelka „Pumpaka“ tehdom pjeć króć telko ludźi podpisało, mje pak tróštuje.

čehodla „njebojće so“ njepomha?

Tute haćenja na wšěch runinach, zwjazane z přehnatej strachoćiwosću, su někak wuraz njepřirodnje skludźeneho słowjanskeho ducha. Na tym njejsu jenož sćěhi potłóčowanja zašłych lětstotkow wina, ale tež wěcki, za kotrež smy sami zamołwići. Zo njeje swěru pěstowana nabožina, kotrejež centralne poselstwo „Njebojće so!“ rěka, tomu wotpomhała, je poprawom skandal. Štož je so tule nimokuliło, by woprawdźe jónu wědomostneho přepytowanja hódne było.

nowe časy, nowe kwasy

Wulka lěpšina našeje doby w indiwiduelnej swobodźe tči, sam konkluzije sćahnyć móc. A z tym za sebje samoho serbski rěčno-kulturny profil tworić, kotrež wuteptane šćežki zastarskich zadźerženskich mustrow wopušći. Zhromadnje z kumplemi a swójbnymi. Bohudźak je dosć ludźi, kotřiž to tuchwilu činja.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: