Archive for Juli 2018

Wuspěch za našu europsku ludowu iniciatiwu

31. Juli 2018

Překwapjacy wuspěch europskeje ludoweje iniciatiwy za wjac prawow narodnych mjeńšin je zdobom wuspěch europsce zmyslenych ludźi, kotřiž preferuja hranicy přesahowacu kooperaciju město separatizma.

Na tutym wuspěchu ma Dawid Statnik wosebity podźěl, kotremuž bu w čitarskim lisće SN wumjetowane, zo je ze swojim angažowanym wabjenjom za Minority Safepack ludźi samo na schadźowance hač na nuznik přesćěhał 😎. Tu dokumentaciju dźensnišeje zdźělenki Domowiny:

NOWINSKA INFORMACIJA

Wuspěch za ludy Europy

Jako wulki wuspěch za wšitke ludy Europy hódnoći dźensa předsyda Domowiny Dawid Statnik wuspěšne zběranje podpismow za europsku iniciatiwu Minority SafePack (MSPI) za wjace prawow narodnym mjeńšinam. Wón praji: “Wjeselu so jara, zo je iniciatiwa wuspěšna. Dźakuju so wšitkim podpěraćelam – Serbam, přećelam a politice – kotřiž su našu naležnosć podpěrali. Tež hdyž njejsmy w Němskej trěbnu ličbu podpismow docpěć móhli, tak smy tola k poradźenju iniciatiwy dopomhali.”

Nimo mnohich, kiž su sami podpisali abo na zarjadowanjach podpisma zběrali, tak Statnik, su tež politikarjo k wuspěchej tuteje wažneje akcije přinošowali, na přikład Krajny sejm Braniborskeje, ministerski prezident Sakskeje Michael Kretschmer a něhdyši społnomócnjeny Zwjazka Hartmut Koschyk. Jim wšěm słuša naš dźak, tak Statnik.

Koče zbožo: Wupuć ze suchoty

31. Juli 2018

Kóčka před hrodom w Serbskim Drjenowje je suchotu přelesćiła 😎.

To njejsu wólby, to je demonstracija

31. Juli 2018

Dokumentacija nowinskeje zdźělenki iniciatiwneje skupiny za serbski sejm:

[hs] Dnja 17. julija 2018 je Rada starostow w Njebjelčicach wobzamknyła podlěšenje časa za zapodaće wólbnych namjetow za kandidatow za Serbski sejm. Nowy zakónčacy dźeń je 10.09.2018 w 16 hodźinach (město dotal 13.08.2018). Kónc wólbneho časa wostanje bjez změny spočatk nowembra.
"Sym Radu starostow jako za wólbny porjad zamołwity gremij prosył wo podlěšenje časa za zapisanje kandidatow, dokelž wjacore zjednoćenstwa su so z tajkej próstwu na mnje wobroćili. Dla prózdninow w Braniborskej a Sakskej a čestnohamtskeho skutkowanja wobdźělenych njeby wjele zapodaćow w postajenym času dóšło. Sym jara wjesoły, zo so z podlěšenjom kónčneho termina so zjednoćenstwam a zajmowym skupinam wolóžuje pomjenowanje swójskich kandidatow za sejm.", rjekny wólbny wjednik Dr. Hagen Domaška. W dodawku je wotpowědnje přiměrjeny wólbny porjad.
Nimo toho bu na posedźenju Norbert Schäfrig, ze swójbu bydlacy w Njebjelčicach a powołansce skutkowacy w krajnoradnym zarjadnistwje, jako dalši čłon wólbneho wuběrka powołany.

Přispomnjenje Piwarca: To potajkim wólby do serbskeho sejma njejsu, ale to je politiska demonstracija za serbski sejm. Hdyž su za porjadne wólby (na přikład krajnych sejmow) terminy za zapodaće kandidaturow postajene, je to absolutnje zawjazowace. Kóžde zapodaće kandidatow jedyn dźeń po času je awotomatisce njepłaćiwe. A zo nawoda wólbow na próstwu strony čas za zapodaće podlěši, njeje předstajomne.

So wě, zo móže kóždy, kiž jemu so chce, so na tajkej demonstraciji wobdźělić. Ja sam před lětami na forumje w Choćebuskej uniwersiće Měrćinej Wałdźe prajach, zo njech přestanu podpěry ludźi dočakać, kiž maja (ze swojeho wida) plawsibelne přičiny, tón projekt njepodpěrać. Tajke „wólby“ su „rewolucionarny akt“, a štó chce rewolucionar być, tón dyrbi tež wotpowědnje jednać .To na fakće ničo njezměni, zo su to wólby gremija w nadawku jednoho towarstwa, a zo změja woleni sami halke wo swoje kompetency wojować, wšako jim tuchwilu ani fenka ani kusk postajenskeje mocy k dispoziciji njesteji.

Ja njesabotěruju tute „wólby“. Štó měni, zo je to spomóžne za Serbstwo, njech so wobdźěli. Ale ja njedam so „moralisce“ nuzować, něšto aktiwnje podpěrować, kiž wšěmu znapřećiwja, štož za mnje logiku wučinja.

Njech je žiwy – dowol!

30. Juli 2018

Z dowola so wróćiwši – wobraz je dokument pobyta w delnjołužiskim Serbskim Drjenowje, hač něšto z Raduša w Błótach wozjewju, hišće njewěm 😉 – swojemu outfitej najprjedy swěru wostanu: Bohudźak sej kolega Kevin w krótkich cholowach do sejma zwěri, potajkim sym hnydom swoje dołhe slekł a zaso krótke jeansy z dowola woblekł.

Při 35 stopnjach wonka a w běrowje spody třěchi hišće wjac so nastajnosći poćo a bjez wopytowarjow směš sej tajke estetiske pokročowanje dowola dowolić. A po swjatoku dźe kupanski a kolesowarski dowol doma we Łužicy dale. Jeli trjebaće hišće lekturu za swobodny čas, dowolu sej, swoje štyri přinoški tu w blogu wot pjatka hač do njedźele poručić 😊.

Ja pak nětk hižo ani čitać ani pisać nochcu, ale płuwać. Jedyn dźeń w dowolu dźěłać dyrbjach, to sej časowje wurunać dowolu, wšako je šef mjeztym tohorunja w dowolu. Přeju Wam wšěm: Dowolće sej něšto rjane w našej njebjeskej słónčnej lětnjej Łužicy. Zdobom njesebičnje wołamy: Bóh, daj přirodźe skónčnje dosć dešća!

Nimowólnje zabawna serbska lektura

29. Juli 2018

W ćišćence krajneho sejma ze serbskeho pjera „so fakt postrowi“ (štož w mojej realiće móžno njeje 😎). A jednu stronu dale so „zhromadne stejišćo“ njeschwali, ale „rozžohnuje“; tak so prašam, hdźe je tón wbohi dokument nětko hin 😉.

Druhdźe w publicistice Serbow namakam, kotřiž „druhe wobsahi posłužowachu“, štož je dotal njesłyšany serwis 😊. Ale što je „rěčny zakaz w klóštrje Marijinej hwězdźe“ – je tam hewak z wašnjom, z pomocu plistow zakazać? Hišće bóle mje „wobrazy narodnu drastu nošacych sobustawow SLA“ iritěruja – čehodla woni w drasće njechodźa, ale je – sami nazy ?! – w ruce dźerźa?

Apropos namakać: Hustodosć słyšiš „ja to za derje namakam“. Potom bych rady wědźał, što je tón čłowjek do toho zhubił 😉. Tak móže tež ertna komunikacija swój nimowólnje zabawny raz měć.

Njewěrće pak Piwarcej wšo: Zahoriće minjene lěta słowo „zalońšim“ wužiwach, kotrež so dźakowano blogej nětko w interneće namaka. Bohužel moje krasne słowčko docyła njeeksistuje. Mam so z nim rozžohnować 😥.

Sejm – prašenčko lětušeho lěća

29. Juli 2018

Hosćina je zakład kóždeje towaršliwosće po cyłym swěće. Druhdy tež zhromadne piwo a kołbasa dosahatej – němski lud na přikład so přez wólby zwjazkoweho sejma njetwori, ale za stajnym blidom 😊. Serbski lud so w bjesadźe konstituuje.

Iniciatiwa za serbski sejm běše tež za Hornju Łužicu kategoriju „němsce rěčacych Serbow“ jako jednu swojich najawažnišich zaměrowych skupin skonstruowała – scomter rěčnikom. Po sakskej wustawje je Serb, kiž so jako tajki wuznawa, a tute wuznaće njesmě so (wot stata) přepruwować.

Ale integracija jednotliwca do wjetšeho cyłka je wzajomna naležnosć. Štóž w našej dobje w serbskej swójbje wotrostuje, steji wosobinsce w naslědnistwje połsta generacijow, kotrež su tutu rěč njepřestawajcy dale dawali. Z toho nastawatej wosebitej wjeselo a winowatosć. Hač nĕchtó najebać wuznaće k serbskemu ludej słuša, faktisce tući domoródni nošerjo tradicije rozsudźa – w serbskej bjesadźe 😎.

„Sejm“ jako namołwa 700.000 ludźom ze serbskimi korjenjemi – hlej zjawnostne dźěło iniciatiwy -, so ze zapisanjom do wólbneje lisćiny k Serbstwu wuznawać, je drje teoretisce wustawoprawnisce móžny puć. Ale ludoprawniske prawo awtchotonych domoródnych Serbow, sebjepostajenje serbskeho ludu tworić, woznamjenja tež swoboda prajić: Swoje zastupnistwo w formje „sejma“ zrjadować nochcemy.

Z perspektiwy 50 generacijow połdra lěttysaca bjez swójskeho stata swět hinak wupada hač z wida čłowjeka, kiž chce něšto administratiwnje wožiwić. Tohodla maja starosća hibanja za sejm w Delnjej Łužicy prawje, kotřiž praja: Zwonka žiweje serbskeje ciwilneje towaršnosće njeje puća do legitimneho zastupnistwa.

Myto za wukon „serbske wnučki“

28. Juli 2018

Što mytujemy, hdyž w Serbach swoje wšelake myta rozdawamy? Wosebite wunošne wukony na polu zdźerženja a wuwiwanja Serbstwa. Što pak je najspomožniši wosobinski přinošk k přichodej serbskeho ludu? Swojim dźěćom wšědny dźeń maćeršćinu tak posrědkować, zo bychu wone same zaso serbske dźěći měli.

Modowe zapřijeće „wnučkokmane“ abo trendowy wobrot „dołhodobna skutkownosć“ woznamjenjatej pod serbskimi wuměnjenjemi: serbske wnučki měć. Tohodla nowe myto za wšěch namjetuju, kotřiž znajmjeńša dźesać serbowacych wnučkow maja 😊.

To budźe jasny signal, zo je w narodnej politice kónc ze zanjechanjom „přirodneje reprodukcije“, kotraž je prěnjotny fundament serbskeju rěče a kultury. Lětdźesatkaj dołho stejachu přidružnicy w srjedźišću serbskeje kubłanskeje politiki. Bjez jadra maćernorěčnych pak hižo ničeho njebudźe, kotremuž móže so něchtó přidružić.

Jury so potom z wuběrom kandidatow za mytowanje lochko ma: Dyrbi jeničce z wnučkami namjetowanych bjesadować 😎. Kontrole spisownych znajomosćow bych so w tutym padźe wzdał, dokelž pola kurdow (tež lud bjez stata) spóznawamy, zo je ertna swójbna komunikacija zakład daledawanja kultury.

Countdown je so započał

27. Juli 2018

Na proze prózdnin je so zwjazkowe předsydstwo ze serbskim kubłanjom zaběrało. Wuchadźišćo – dźak Janej Nukej! – běše diskusija wo konkluzijach z dotalnych wuslědkow WITAJ. K tomu sym papjeru ze sydom dypkami zapodał (hlej deleka). Na přeprošenje předsydy třěšneho zwjazka k tutomu dypkej dnjoweho porjada je předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa w lisće wotmołwiła, kiž na zjawnym posedźenju předležeše, w SN so citowaše a so nětko wot Piwarca dokumentuje (hlej tohorunja deleka).

List Ludmile Budarjoweje je, kaž hižo na ZP prajach, wulki postup. Hdyž před pjeć lětami we wonym wodźacym serbskim gremiju wo 2plus horce diskutowachmy, samsna wosobina na titulnej stronje Serbskich Nowin swoje wulke zadźiwanje zwuraznjowaše: Wona njerozumješe, što to dyrbješe, wšako dźe tola wo naležnosć fachowcow. Nětko sej wona žada, zo Domowina směrnicy serbskeje kubłanskeje politiki postaja. Tomu rady wotpowědujemy 😊.

Tehdom bě wuměnjenje Piwarca za přihłosowanje k dalšemu kritiskemu přewodźenju 2plus wobzamknjenje ZP měritka, zo serbscy młodostni swoju maćeršćinu na samsnym niwowje kaž němscy rowjenkojo wobknježa. Loni do hód je kubłanski wuběrk w nadawku ZP rozsudźił, zo trjebamy za zdźerženje a wuwiwanje serbskosće rěčnu homogenitu, serbske rjadownje. Njech je 2plus za rěčnej skupinje 2 a 3, ale hižo nic za serbske „pilatka“. Za to njeje ani wjac pjenjez ani strukturnych změnow ani zarjadniskich postajenjow trjeba, ale wjac inteligency. Mól hladać, na kelkow kubłanišćach so w serbskim duchu sobu čini 😎.

Zo změjemy za wuhódnoćenje kubłanskopolitiskich prócowanjow minjeneju lětdźesatkow a sformulowanje naćiska tajkich směrnicow za přichod nowu – nachwilnu (!) – dźěłowu skupinu w kooperaciji z kubłanskim wuběrkom, sym bóle na wědomje brał hač tomu na ZP zahoriće přihłosował 😉. Wjeselu so drje na zajimawe bjesady z ludźimi, kotřiž su we wšelakich detailach najnowšich serbskich stawiznach nazhonićiši hač ja. Nimo toho mamy z tym faktisce tež přepytowanski wuběrk za wujasnjenje zachribjetnych dorěčenjow jednotliwcow na polu serbskeho kubłanja z lěta 2000 hač do přitomnosće.

Bytostna praktiska wěrnosć pak je cyle jednora: Kaž je so na moje naprašowanje Domowinskemu zarjadej wukopało, njeje třěšny zwjazk Serbow ženje wotstronjenje serbskich rjadownjow a rěčnu měšeńcu na kóšty serbšćiny wobzamknył. Samo w płaćiwej oficielnej koncepciji 2plus stata pod sakskim woponom pak steji, zo maja so serbske gremije zapřijeć. Potajkim je realnoeksistowacy 2plus prosće ilegalny. Tohodla sym Dawidej Statnikej a Beaće Brězanowej tydźenjej do wulkich prózdnin katalog prašenjow k praktiskim konsekwencam z tutoho fakta pisomnje sposrědkował, na kotrež hač do dźensnišeho wotmołwa njepředleži.

Wot póndźele budźe Piwarc z dowola wróćo a wćipny na dalše kročele hač do spočatka noweho šulskeho lěta w Sakskej. Braniborskej budu so w swójskim přinošku wěnować – woni su so pozdźišo do prózdnin podali. Rady přeću Ludmile Budarjoweje wo zapřijeće diskusije wo Delnjoserbskim gymnaziju wotpowěduju, wšako sym z kubłanskim wuběrkom tam prěni wječor mojeho dowola pobył a zdźěla smjerćnapjatu debatu dožiwił.