Archive for August 2018

Konferenca k strukturnej změnje we Łužicy

31. August 2018

https://www.minderheitensekretariat.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Konferenz_zum_Strukturwandel_in_der_Lausitz.pdf

Chrysta Meškankowa w SN Piwarca hamburgskeho rozłožuje

29. August 2018

750 lět Njeswačidło

26. August 2018

Na swjedźenskim ćahu dźensa popołdnju su mnozy Serbja sobu skutkowali, w publikumje běše jich hišće wjac. Koslowčenjo su w swojim wobrazu tež historiske ratarstwo předstajili.

„Koslow strowi Njeswačidło“ njeje hesło bjez ironije. Zarjadnisce je Koslow mjeztym dźěl Njeswačidła, ale mentalnje ma so wobsadka Njeswačanskeje radnicy z runohódnej integraciju serbskich wobydlerjow ćežko, štož běše tu w blogu tohorunja k gmejnje słušaceho Łuhowčana Piwarca hustodosć z temu.

Serbaj w knize wo přichodźe Sakskeje

24. August 2018

Před něšto dnjemi je kniha z přinoškami 21 awtorow wo perspektiwach našeho zwjazkoweho kraja wušła. Wudawaćel je frakcija Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje resp. jeje předsyda Rico Gebhardt. Za redakciju běše Piwarc zamołwity.

Mjez awtorami staj Tomaš Čornak, wjesnjanosta z Njebjelčic („Verantwortung übernehmen!“) a předsyda Domowiny Dawid Statnik („Viielfalt macht klug“). Tež w Serbach znaty dr. Jürgen Rühmann, wiceprezident Sakseho wustawoweho sudnistwa, je nastawk přinošował.

Kniha budźe so w nazymniku (w "měsacu nowych knihow") oficielnje prezentować a steji darmotnje k dispoziciji.

Buch_Esliegtanuns_web.pdf

Štó je kral Serbow?

22. August 2018

Pod wliwom zaso so stopnjowaceje horcoty a klanki Reginy Herrmann we wustajeńcy Budyskeho serbskeho muzeja ma Piwarc prašenčko: Štó je aktualnje „kral / kralowna Serbow“? 😎

a) předsyda třěšneho zwjazka Domowiny, Dawid Statnik, jako wuzwoleny organizowaneje serbskeje bazy?

b) Měrćin Wałda jako najwyši sejmikar a rěčnik dotal mjelčaceje masy indiwidualistisce wuznawacych Serbow?

c) Ludmila Budarjowa, kotraž je po přewróće hač do dźensnišeho serbsku kubłansku politiku postajowała?

d) Sym někoho zabył? 😊

Serbja maja přećeljo wjelka być

21. August 2018

Mje jara rudźi, hdyž awtochtoni ludźo-Setbja tak přećiwo swojim awtochtonym zwěrinskim bratram-wjelkam zachadźeja. Wone porno psam dźěći ani njekusaja ani njemorja. Ale ludźo radšo do čerwjenawki wěrja hač zo bychu fakty na wědomje brali.

Po měritkach tež serbskeje hysterije přećiwo wjelkam bychmy nimale wšě psy rizika dla zatřělić dać dyrbjeli. Prašejće so knjeza Kokle: Poprawom kóždy dźeń je něhdźe w Němskej čłowjek z woporom někajkeho psa.

A potom tuta kampanja wowcow dla: Chce něchtó liški wutupić, dokelž su wone wohroženje kóždeho kurjenca? A wina na njeličomnych zakusanych kokošach… Ja chcu pola Salmana w Šešowje pocpule zaměstnić – dyrbju so tež najprjedy wo wobšěrne škitne naprawy starać.

Wjelk so wo strowy lěs stara, kaž hižo stare ruske hesło praji. Zo je dale a wjac črjódow we Łužicy, njetrjechi: Dorost dawno do směra zapada ćaha. Tohodla bych sej přał, zo so my Serbja jako přikład druhim z wjelkom aranžujemy. Njebudźće bojazliwi runja wowcam 😎.

Namołwa k zapodaću kubłanskopolitiskich namjetow

20. August 2018

Na poslednim posedźenju prezidija sym připowědźił, zo chcu za klětušu hłownu zhromadźiznu Domowiny kubłanskopolitiski podłožk za debatu a wobzamknjenje zapodać.

Štóž ma zajim, k tomu přidźěło přinošować, njech Piwarcej hač do 1. winowca stejišćo připósćele: marcel(at)piwarc-hamburgski.de
Abo tule komentuje. K dalšemu wothłosowanju bjesadu ze zajimcami poskićuju.

Wobraz: Twarohowy zmij Reginy Herrmann we wustajeńcy Budyskeho serbskeho muzeja

Zaso „Sorbenschweine“ – wboha akcija

7. August 2018

Waženi njepřećeljo serbskeho ludu,
prošu Was wo kusk wjac niwowa: Wojerowscy fanojo su sej jónu znajmjeńša prócowali, nas w našej rěči na transparenće wusměšować. Tutu prěnju kročel k wuknjenju serbšćiny je koparski zwjazk zapadneje Łužicy bohužel pochłostał 😅. Dyrbješće so na dźěłarničkach přećiwo rasizmej (!) wobdźěleć.

W Biskopicach sće nětko zaso na zwučenym nišim niwowje škarali: Sorbenschweine. To běše hižo prjedy na hrajnišćach jenož mojimaj „synomaj“ Salmanej a Iwanej w jeju času w mustwje SJ Chrósćicy II z komplimentom, wšako wostawaše jimaj tak „Kanaken raus“ zalutowane 😎.

Zo so wotrjad „škit stata“ hnydom ofensiwnje z aktualnej naležnosću zaběra, njech je Wam ze znamjenjom: Serbja njejsu někajka mjeńšina na kromje, ale jako prawobydlerska „first nation“ historisce zakótwjeny rjap našeho swobodneho stata. To maće jako potomnicy připućowarjow wobkedźbować. Jako chłostanje poručam: deklinaciju najwažnišich serbskich wudmow 😅.

https://www.lr-online.de/lausitz/hoyerswerda/polizei-ermittelt-nach-sorbenschweine-ausruf_aid-24230711

Łužica dyrbi hromadźe dźeržeć

4. August 2018

Mjenje wody, wjele rostlinow – Młynska grobla. Sakska lětsa Braniborskej wodu dodawaše – na zakładźe zrěčenja. Tak su woni wusušenju prarěčnistwa w dołhim horcym a suchim lěću zadźěwali.

Tež Błóta su wot sćěhow wudobywanja brunicy potrjechene. Nic jenož přez železnatu wodu, kotraž čerwjeno-bruna wupada. Cyły kołoběh je tak skóncowany, zo by Sprjewja w najhóršim padźe wróćo ćekła.

Tak dyrbi cyła Łužica hromadźe dźeržeć, zo by přežiwjeć móhła. Samo hač do Čech: Sakska dóstawa ze spjatych jězorow susodneho kraja žołmy dodawane, zo by Łobjo docyła hišće z porjadnej rěku było.

„Serbski sejm“ budźe němski

3. August 2018

Jednanska rěč Domowiny je serbšćina. „Serbski sejm“, kìž ma, tak w rozprawnistwje SN wo SPD-Serbach, přichodnje „hłowa“ serbskeho ludu być, budźe – kaž Piwarc hižo před lětami wočakowaše – wočiwidnje němskorěčny. Wšako so cyle samozrozumliwje tež kandidaća nastajeja, kotřiž serbsce njemóža.

To tradiciji iniciatiwnej skupinje wotpowěduje, hdźež so na zhromadźiznach w Njebjelčicach němcowaše, doniž Čech Richard Bigl njepraješe, zo to njeńdźe. Tutu scenu wosobinsce dožiwich. Domowina ma, kaž nětk čitach, (serbska) „wutroba“ wostać. Potajkim z nowej němcowacej „hłowu“. To je pokročowanje stawiznow – ze serbskimi burami a němskimi kublerjemi 😎.

A što serbski lud z projektom „sejm“ čini? Wusedźeć. To je w tajkich padach historisce wupruwowana metoda, jeli přewjele stresa bjeze zmysła měć njechaš. Z wćipnosću sej jenož kandidaturu knjeza Scheidemantela wobhladuju, kìž njeje hižo přeco za SPD kandidował 🤣.